Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Luật thương mại (đại học Lạc Hồng)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: LUẬT THƯƠNG MẠI
MÃ SỐ:
SỐ TC:
NGƯỜI PHỤ TRÁCH:
Th.s, GVC Nguyễn Thị Thanh Lê
BỘ MÔN PHỤ TRÁCH:
Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng
I. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
Học viên đã học qua các môn học:
Sinh viên đã học qua môn pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp

II. MÔ TẢ MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thương nhân, hoạt động
thương mại và hoạt động dịch vụ của thương nhân. Môn học còn trang bị cho sinh
viên các kĩ năng cần thiết để áp dụng các chế tài trong hoạt động thương mại theo
qui định của pháp luật Việt nam.
III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC:
1. Mục tiêu:
-

Kiến thức:

Môn giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các hoạt động thương
mại và hoạt động dịch vụ của thương nhân theo qui định của pháp luật pháp luật.
-

Kỹ năng:

Sau khi học xong môn học sinh viên có đầy đủ kiến thức để soạn thảo hợp đồng mua
bán hàng hóa trong thương mại, tư vấn cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh
1


trong hoạt động mua bán hàng hóa, trong hoạt động dịch vụ thương mại, trung gian
thương mại, trong hoạt động xúc tiến thương mại và một số hoạt động thương mại
khác. Môn học còn giúp sinh viên nắm được các quyền và nghĩa vụ của thương nhân
trong hoạt động thương mại để tránh được các vi phạm có thể xẩy và giúp cho thương
nhân bảo vệ được quyền lợi của mình bằng việc áp dụng các chế tài đối với bên vi
phạm.
2. Yêu cầu:
Sinh viên tham gia đầy đủ các giờ giảng và làm bài tập cá nhân, nhóm.
3. Cụ thể:
-

Tổng số tiết:

45

tiết

-Số tiết giảng:

30

tiết

-

Thảo luận, làm bài tập: 15 tiết

Chương

I

II
III

Nội dung

số tiết

bài

học và bài tập

45

30

15

Thi
(KT)

MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN
THƯƠNG MẠI

V

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI

VII

Giảng Hướng dẫn tự

KHÁI QUÁT VỀ
THƯƠNG NHÂN VÀ HOAT
ĐỘNG THƯƠNG MẠI

IV

VI

Tổng

HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ HÀNG
HÓA,CHO THUÊ HÀNG HÓA,
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG
MẠI VÀ GIA CÔNG TRONG
THƯƠNG MẠI
CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG
THƯƠNG MẠI

VIII
Tổng cộng

2


IV. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC.
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG NHÂN VÀ HOAT ĐỘNG THƯƠNG
MẠI
1. Thương nhân
1.1. Khái niệm thương nhân
1.2. Phân loại thương nhân
1.3. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam
2. Hoạt động thương mại
2.1. Khái niệm hoạt động thương mại
2.2. Các loại hoạt động thương mại
Câu hỏi/ Bài tập:
 Làm trên lớp:
- Giảng viên sẽ cho câu hỏi cụ thể về những nội dung đã học để giúp sinh viên
nắm được những kiến thức mà giảng viên đã trình bày.
- Phân biệt hành vi thương mại với hành vi dân sự bằng 1 tình huống cụ thể.
 Về nhà:
Sinh viên tự học để nắm vững nội dung giảng viên đã trình bày trên lớp
Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006;
+ Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diên, chi nhánh của thương nhân
nước ngoài ở Việt Nam;

Chương 2: MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG THƯƠNG MẠI
2.1 Khái quát về mua bán hàng hóa
1.1.1 Khái niệm
3


1.1. 2Các hoạt động mua bán hàng hoá
2.2 Hợp đồng mua bán hàng hóa
2. 2.1. Khái niệm
2. 2.2. Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
2.2.3. Xác lập hợp đồng
2. 2.4. Nội dung của hợp đồng
2.2.5. Thực hiện hợp đồng
2.3. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
2.3.1. Khái niệm
2. 3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Câu hỏi/ Bài tập:
 Làm trên lớp:
Giảng viên sẽ cho câu hỏi cụ thể về những nội dung đã học để giúp sinh viên hiểu
và nắm vững phần lý thuyết.
 Về nhà:
Vận dụng kiến thức đã học để soạn thảo 1 hợp đồng mua bán hàng hóa

Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006;
+ Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng
hoá;
+ Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;
Chương 3: DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
4


3.1. Khái quát về hoạt động cung ứng dịch vụ
3.1.1. Khái niệm
3. 1.2. Hợp đồng dịch vụ
3. 2. Các hoạt động dịch vụ thương mại chủ yếu
3. 2.1. Dịch vụ Logistics
3. 2.2. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa
3.2.3. Dịch vụ giám định thương mại
Câu hỏi/ Bài tập:
 Làm trên lớp:
-

Giảng viên đặt câu hỏi của từng nội dung đã học đã học để giúp sinh viên
hiểu và nắm vững lý thuyết.
Phân biệt các loại hoạt động dịch vụ theo qui định của pháp luật

 Về nhà:
Đọc các văn bản pháp luật, hiểu bài giảng và các qui định pháp luật để giải quyết
một tình huống cụ thể.
Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
+ Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định;
+ Thông tư 06/2006/ TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại
hướng dẫn đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định
+ Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương
mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistisc và giới hạn trách nhiệm đối với thương
nhân kinh doanh dịch vụ logistisc
Chương 4: HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
4.1. Đại diện cho thương nhân
5


4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Hợp đồng đại diện thương nhân
4.1.3. Thời hạn đại diện
4.1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
4.2. Môi giới thương mại
4.2.1. Khái niệm, đặc điểm
4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên
4. 3. Ủy thác mua bán hàng hóa
4. 3.1. Khái niệm
4.3.2. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
4. 4. Đại lý thương mại
4.4.1. Khái niệm
4.4.2.Các hình thức đại lý
4 4.3. Hợp đồng đại lý thương mại
4.4.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
4. 4.5. Thù lao đại lý và thời hạn đại lý
Câu hỏi/ Bài tập:
 Làm trên lớp:
-

Giảng viên sẽ đưa ra các tình huống bài tập, các câu hỏi để sinh viên cùng
thảo luận để nắm vững phần lý thuyết đã học
Phân biệt các hoạt động trung gian thương mại

 Về nhà:
Sinh viên đọc và nắm vững các qui định pháp luật vận dụng các qui định pháp luật
nhằm đưa ra cách thức xử lý các vấn đề có thể phát sinh trên thực tế.
Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
6


Chương 5: CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
5.1. Khái quát về hoạt động xúc tiến thương mại
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Đặc điểm
5.2. Các hoạt động xúc tiến thương mại
5. 2.1. Khuyến mại
5.2.2. Quảng cáo thương mại
5.2.3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
5.2.4. Hội chợ, triển lãm thương mại
Câu hỏi/ Bài tập:
 Làm trên lớp:
- Giảng viên đặt câu hỏi về từng nội dung đã học
- Qua phần nội dung đã học, sinh viên phải thất được sự cần thiết của hoạt động xúc
tiến thương mại trong nền kinh tế thị trường.
 Về nhà:
Sinh viên được phân thành từng nhóm để tìm hiểu về thực tiễn hoạt động xúc tiến
thương mại, từ đó thấy được sự điều chỉnh pháp luật vào đối với hoạt động xúc tiến
thương mại
Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại;
CHƯƠNG 6.
HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA, CHO THUÊ HÀNG HÓA, NHƯỢNG
QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG TRONG
THƯƠNG MẠI
7


6.1. Đấu giá hàng hóa
6. 1.1. Khái niệm:
6.1.2. Phương thức đấu giá
6.1.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá
6.1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
6.1.5. Thủ tục đấu giá .
6.2. Cho thuê hàng hóa
6.2.1. Khái niệm:
6.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên
6.2.3. Một số lưu ý đối với hoạt động cho thuê hàng hoá trong thương mại
6. 3 Nhượng quyền thương mại
6.3.1. Khái niệm, đặc điểm
6.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên
6.3.3. Đăng ký việc nhượng quyền
6.4 Gia công trong thương mại
6.4.1. Khái niệm:
6.4.2. Hàng hóa gia công
6.4.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên
Câu hỏi/ Bài tập
 Làm trên lớp:
-

Giảng viên đưa ra các câu hởi gắn với nội dung đã học

-

Chủ thể tham gia các hoạt động thương mại trên

-

Lịch sử ra đời, sự cần thiết và thực tiễn hoạt động nhượng quyền thương
mại tại Việt Nam.

 Về nhà:

8


Từng nhóm sinh viên tìm hiểu thực tiễn và đánh giá việc áp dụng các qui định pháp
luật vào hoạt động nhượng quyền thương mạ.i
Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
+ Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hoạt động
nhượng quyền thương mại;
CHƯƠNG 7: CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
7.1. Khái quát về chế tài trong hoạt động thương mại
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Căn cứ áp dụng chế tài
7.1.3 Các trường hợp miễn áp dụng các hình thức chế tài
7.2. Các loại chế tài
7.2.1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng
7.2.2. Phạt vi phạm hợp đồng
7.2.3. Bồi thường thiệt hại
7.2.4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
7.2.5 Đình chỉ thực hiện hợp đồng
7.3.6. Hủy bỏ hợp đồng
7. 3. Miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng
7.3.1. Khái niệm
7.3.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm
Câu hỏi/ Bài tập
 Làm trên lớp:
- Sự cần thiết của việc áp dụng các chế tài trong hoạt động thương mại.
- Phân biệt các loại chế tài trong hoạt động thương mại
9


 Về nhà:
Bằng kiến thức đã học sinh viên tự mình giải quyết tranh chấp 1 tình huống cụ thể và
áp dụng chế tài đối hành vi vi phạm hợp đồng trong tình huống đó.

Tài liệu tham khảo:
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6
năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
STT
Nội dung đánh giá
Trọng số
1
Kiểm tra môn học (Đ1)
0.1
2
Kiểm tra giữa môn (Đ2)
0.3
3
Thi hết môn (Đ3)
0.6
Điểm môn học = (Đ1 x 0.1) + (Đ2 x 0.3) + (Đ3 x 0.6)

Ghi chú

VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
-

Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại

-

Thảo luận có hướng dẫn của giảng viên.

-

Ngoài ra học viên tự nghiên cứu và viết tiểu luận,

-

TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC

-

Bảng, phấn, bút viết.

-

Micro

-

Projector

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chung cho cả môn học:
1.Tạp chi
Tạp chí Nhà nước và pháp luật của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí
Khoa học pháp lý, Tạp chí Lập pháp
2. Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Thương mại.
+ Luật Thương mại được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng
6 năm 2005 có hiệu lực từ 1/1/2006;
+ Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt
động đại lý, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
10


+ Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diên, chi nhánh của thương nhân
nước ngoài ở Việt Nam;
+ Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định;
+ Thông tư 06/2006/ TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại
hướng dẫn đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định;
+ Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hoạt
động nhượng quyền thương mại;
+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại;
+ Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch
hàng hoá;
+ Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;
+ Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương
mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistisc và giới hạn trách nhiệm đối với thương
nhân kinh doanh dịch vụ logistisc.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×