Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Anh văn chuyên ngành 2 (đại học Lạc Hồng)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC & QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: AVCN 02
MÃ SỐ: 7002
SỐ TC: 2 (LT: 1, TH&BT: 1)
NGƯỜI PHỤ TRÁCH:
-

PHẠM HỮU ĐỨC

BỘ MÔN PHỤ TRÁCH:
Khoa Quản Trị-Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng

I.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT.

Học viên đã học qua các môn: AVCN 01
II.

MÔ TẢ MÔN HỌC

- Học viên nắm vững một số điểm ngữ pháp cần thiết ở trình độ trung cao (upperintermediate level)
- Học lý thuyết về luật thương mại quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực như International
Contracts, International Payment Mechanism, Contracts for the Carriage of Goods, và
Dispute Resolution.
- Học thức hành các tín dụng chứng từ, chuẩn bị các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế.
III.
1.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC.
Mục tiêu:

- Kiến thức: Chuẩn bị Sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại và giao dịch quốc tế,
liên quan đến các hợp đồng quốc tế, hợp đồng chuyên chở hàng, phương thức thanh toán
quốc tế và cách giải quyết tranh chấp

-1-


- Kỹ năng: Thông hiểu những khái niệm cơ bản về luật thương mại quốc tế, và làm quen với
thuật ngữ chuyên ngành Ngọai thương trong tiếng Anh.
- Sau khi học xong môn học, học sinh có kiến thức lý thuyết và kỹ năng làm việc lĩnh vực
ngoại thương và sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành.
Yêu cầu:
- Nghe giảng; chuẩn bị các bài tập, thảo luận, kiểm tra định kỳ
- Thi học phần
3. Cụ thể:
-

Tổng số tiết:

45


tiết ( (2 TC)

-

Số tiết giảng:

30

tiết

-

Sinh viên tự học:

15

tiết

Chương

Nội dung

1
2
3
4
5
6
7
8

Grammar review and practice
Grammar review and practice
Grammar review and practice
International Contracts
Contracts for the Carriage of Goods
International Payment Mechanism
Dispute Resolution
Review
Tổng cộng

IV.

Tổng

Giảng Hướng dẫn tự

số tiết

bài

học và bài tập

6
6
6
6
6
6
6
3
45

4
4
4
4
4
4
4
2
30

2
2
2
2
2
2
2
1
15

Thi
(KT)
KT 1

KT 2
2

NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC.

Chương 1: Grammar review and practice
-

Classifying information

-

Connecting and sequencing ideas

-

Describing trends

Câu hỏi/ Bài tập:
Làm trên lớp: in-class discussions
Về nhà: learn some graphic designs in the powerpoint
Chương 2: Grammar review and practice
-

Types of sentences

-

Clauses (noun, adjective & adverb clauses)
-2-


-

Participial phrases

Câu hỏi/ Bài tập:
Làm trên lớp: learn the definition of a sentence, clause, phrase
Về nhà: do homework
Chương 3: Grammar review and practice
-

Writing a paragraph/ an essay

-

Coherence

-

Kinds of logical order

Câu hỏi/ Bài tập:
Write a paragraph on a given topic
Chương 4: International Contracts
-

Sources of Contract Law

-

American Contract Law

-

Contracts for the International Sales Of Goods

-

Formation of the Contract

-

Performance of the Contract

-

Excuses for Nonperformance

-

Remedies for Breach of Contract

Câu hỏi/ Bài tập: Questions and Problems cases
Chương 5: Contracts for the Carriage of Goods
-

Logistical concerns

-

Documents o Titles

-

Inconterms

-

Caririage of Goods

Câu hỏi/ Bài tập: Questions and Problems cases

Chương 6: International Payment Mechanism
-3-


-

Maximum Risk Payment Terms

-

Commercial Paper

-

Collections agaist Documents

-

Documentary Credits

-

Alternate Methods of Finance

-

Countertrade

Câu hỏi/ Bài tập: Questions and Problems cases

Chương 7: Dispute Resolution
-

Litigation

-

Anticipating Legal Disputes

-

The Arbitration Alternative

Câu hỏi/ Bài tập: Questions and Problems cases

Chương 8:

Review

-

review grammar

-

review the knowledge of contracting

Câu hỏi/ Bài tập:
Review cases and do home assignemnts on grammar points already taught in class.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Nội dung đánh giá
Trọng số
STT
Kiểm tra môn học (Đ1)
0.1
1
Kiểm tra giữa môn (Đ2)
0.3
2
Thi hết môn (Đ3)
0.6
3
Điểm môn học = (Đ1 x 0.1) + (Đ2 x 0.3) + (Đ3 x 0.6)

V.

Ghi chú
(Quiz 1 + Quiz 2/2)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

-

Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại

-

Thảo luận có hướng dẫn của giảng viên.

VI.

TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC

-

Bảng, phấn, bút viết.

-

Micro

-

Projector

-4-


VII.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Azar, B.S. (2008). Understanding and using English grammar (3 rd ed). Longman
2. Brieger, N., & Sweeney, S. (1997). The language of business English Grammar and
Functions (introduced by Dang Tuan Anh). HCMC: The Youth Publishing house.
3. Kotabe, M. & Helsen, K. (1998). Global marketing management. New York: John Wiley
& Sons Inc.
4. Oshima, A. & Hogue, A. (Writing academic English (3rd ed.). Longman
5. Richards, E.L. (1994). Law for global business. USA: Richards D. Irwin Inc.

-5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×