Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Anh văn chuyên ngành 1 (đại học Lạc Hồng)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1
MÃ SỐ: 7101
SỐ TC: 3 (LT: 2, BT&TL: 1)
NGƯỜI PHỤ TRÁCH:
-

TS. PHẠM HỮU ĐỨC

-


THS. ĐỖ THỊ LAN ĐÀI

BỘ MÔN PHỤ TRÁCH:
Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng
I.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Học viên đã học qua các môn học: Anh Văn Cơ Bản (Toiec 1,2,3)
II.

MÔ TẢ MÔN HỌC
• Learn an overview of International Trade.
• Learn the basic procedures of exporting.
• Examine the various approaches to exporting and step-by-step approach to
market research.
• Become familiar with the key export documents and methods of payment.

III.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC:

1. Mục tiêu:
-

Kiến thức: Chuẩn bị Sinh viên những kiến thức cơ bản về Thương mại và giao
dịch Quốc tế, liên quan đến những bước cơ bản của xuất nhập khẩu, và những
phương thức thanh toan cơ bản

-

Kỹ năng: Thông hiểu những khái niệm cơ bản về Thương mại quốc tế, và làm
quen với thuật ngữ khóa của chuyên ngành Ngọai Thương trong tiếng Anh.

2. Yêu cầu:
Sinh viên tham gia đầy đủ các giờ giảng và làm bài tập cá nhân, nhóm.
1/83. Cụ thể:
-

Tổng số tiết:

60

tiết

-

Số tiết giảng:

45

tiết

-

Thảo luận, làm bài tập: 15 tiết

Chương
1

Course Introduction & Class

2
3

Meeting
What is International Trade?
Economics of Trade Restrictions

4

Regional Economic Integration

5

IV.

Nội dung

International Trade & Foreign

Tổng

Giảng Hướng dẫn tự

số tiết

bài

học và bài tập

2

2

6
4

4
4

2

6

3

2

6

4

2

6

4

2
2

6

Exchange Market
Grammar Reviews

7

Basic of Exporting

6

3

8
9
10

Approaches to Exporting
Market Research
Grammar Reviews

4
4
4

4
4
4

11

Export Documents

6

3

2

12
13

Methods of Payment
Exam Preparation
Tổng cộng

4
2
60

4
2
45

12

Thi
(KT)

Quiz
1

Quiz
2

Quiz
3
3

NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC.

Chương 1: Course Overview & Class Meeting
Chương 2: What is International Trade?
1. An overview
2. International Trade Increases Efficiency of Trading Globally
3. Other Possible Benefits of Trading Globally
4. Free Trade Theory vs. Protectionism Theory
5. Trade Glossary: Specialization, Opportunity Cost, Absolute Advantage, Gross

Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment, Free Trade,
Protectionism.
2/8


Câu hỏi/ Bài tập:
Làm trên lớp: Câu hỏi thảo luận
1. What is international trade? Give an example.
2. What does specialization in international trade mean?
3. What are benefits of international trade?
4. Discuss Free Trade vs. Protectionism. What are the different forms of
Protectionism?
Về nhà: Learn new Trade Terms
Tài liệu tham khảo:
What is International Trade? by Reem Heakal
Chương 3: Economics of Trade Restrictions
1.

Tariff, quotas, and exchange-rate controls are the most commonly used trade
restricting devices.

2.

Why do nations adopt trade restrictions?
 For national-defense,


To protect infant-industry,

 and to anti-dumping
Câu hỏi/ Bài tập:
Tài liệu tham khảo:
Economics of Trade Restrictions, Excerpt from Gaining from International Trade,
International Business
Chương 4: Regional Economic Integration
.

1.

What is Regional Economic Integration?

2.

Levels of Regional Economic Integration are
 a free trade area,
 a customs union,
 a common market,
 an economic union,
 a political union.

3.

Regional Economic Integration in Europe
• European Union (EU)

4.

Regional Economic Integration in the Americas
3/8


• The North American Free Trade Agreement (NAFTA)
• The Andean Community
• Mercosur or Mercosul,
5.

Regional Economic Integration in Asian-Pacific Rim
• The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
• ASEAN Plus Three Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
• ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Regional Economic Integration, excerpt from International Business by Charles W.L
Hill
Chương 5: International Trade and Foreign Exchange Market
1.

Foreign Exchange market

2.

Exchange Rate

3.

Appreciation

4.

Depreciation

5.

Exchange rate regime
• A floating exchange rate
• A pegged float,
• A fixed exchange rate

6.

Balance of payments (or BOP)
• Current account,
• The capital account,
• The official reserve account.

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
International Trade & Foreign Market Exchange, excerpt from International Business by
Charles W.L Hill
Chương 6: Grammar Reviews and Practice Tests
4/8


1.

Conditions

2.

Articles

3.

Possessives

4.

Modal verbs

5.

Indirect Speech

6.

The Passive

Câu hỏi/ Bài tập:
Practice Tests
Tài liệu tham khảo:
Grammar Practice for Intermediate Students, by Elaine Walker with Steve Elsworth
Chương 7: Basic of Exporting
1.

Definition of exports

2.

Basics of Exporting

3.

Develop an export plan

4.

Identify your market

5.

Prepare to enter your market

6.

Sell to your market

7.

Conduct business online

8.

Get logistic support

9.

Methods of Payment

10.

Secure export financing

11.

The Exporting Process

11.

Sample forms

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Basics of Exporting, from www.export.gov
Chương 8: Approaches to Exporting
There are at least four approaches:
1. Passively filling orders from domestic buyers who then export the product.
2. Seeking out domestic buyers who represent foreign end users or customers.
3. Exporting indirectly through intermediaries
5/8


4. Exporting directly
Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Approaches to Exporting, from Basic Guide to Exporting http://unzco.com
Chương 9: Market Research
1.

Primary Market Research: Limitations and Advantages

2.

Secondary Market Research: Limitations and Advantages

3.

Step-by-Step Approach to Market Research
• Screening potential markets,
• Assessing the targeted markets,
• And drawing conclusions.

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Market Research, from Basic Guide to Exporting, www.unzco.com
Chương 10: Grammar Reviews and Practice Tests
1.

Subject & Verb Agreement

2.

Present, Past, Present Perfect

3.

So…That & Such…That

4.

Simple Past & Present Perfect

5.

Relative Clauses

6.

Comparative & Superlatives

7.

Reported Speech

Câu hỏi/ Bài tập:
Practice Tests
Tài liệu tham khảo:
Grammar Practice for Intermediate Students, by Elaine Walker with Steve Elsworth
Chương 11: Export Documents
1.

Airway Bill

2.

Certificate of Inspection

3.

Certificate of Insurance
6/8


4.

Certificate of Origin

5.

Certificate of Manufacture

6.

Consular Invoice

7.

Commercial Invoice

8.

Letter of Credit

9.

Ocean Bill of Lading

10.

Packing List

11.

Shipper's Export Declaration

12.

Power of Attorney

13.

Pro Forma Invoice

14.

Transmittal Letter

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Export Documents, from Glossary of Trade and Shipping Terms, www.tradeport.org
Chương 12: Methods of Payment
The five basic payment arrangements:
1.

Letters of credit,

2.

Bills of exchange,

3.

Cash in advance,

4.

Open accounts,

5.

Forfaiting

Câu hỏi/ Bài tập:
Learn new concepts and new terms
Tài liệu tham khảo:
Methods of Payment, from Basic Guide to Exporting, www.unzco.com
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
STT
1
2

Nội dung đánh giá
Kiểm tra môn học (Đ1)
Kiểm tra giữa môn (Đ2)

Trọng số
0.1
0.3

Ghi chú
(Quiz 1 + Quiz 2
+Quiz 3) / 3

3
Thi hết môn (Đ3)
0.6
Điểm môn học = (Đ1 x 0.1) + (Đ2 x 0.3) + (Đ3 x 0.6)
7/8


V.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

-

Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại

-

Thảo luận có hướng dẫn của giảng viên.

VI.

TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC

-

Bảng, phấn, bút viết.

-

Micro

-

Projector

VII.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Article by Reem Heakel from Investopedia
2. Excerpts from International Business by Charles W.L Hill
3. Export Basics from www.Export.gov and Basic Guide to Exporting from
http://www.unzco.com/basicguide/toc.html
4. Glossary of Trade and Shipping Terms from
http://www.tradeport.org/library/t.html

8/8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×