Tải bản đầy đủ

Mẫu kế hoạch giảng dạy (trường đại học khoa học xã hội và nhân văn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Học kỳ:

Khoa:.................................................

Bộ môn:...........................................................

Họ và tên CBGD:....................................................................

Nam, Nữ:...................

Chức danh khoa học:..............................................................

Chức vụ kiêm nhiệm:.........................................................................


CBGD của trường có giờ chuẩn:

STT

Năm học:


MH

TÊN MÔN HỌC

Học vò khoa học:.....................................

Không có giờ chuẩn:

CBGD ngoài trường:KHOA,

HỆ

NĂM

NGÀY, TỐI,

SỐ

SỐ TIẾT

HỆ SỐ

SỐ TIẾT

ĐƠN

LỚP

C. TRÌNH


ĐÀO TẠO

THỨ

HÈ, CN

SV

THỰC DẠY

QUY ĐỔI

QUY ĐỔI

GIÁ

THÀNH TIỀN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CỘNG

CB GIẢNG DẠY

TRƯỞNG BỘ MÔN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày
tháng
TRƯỞNG KHOA

nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×