Tải bản đầy đủ

Mẫu ra đề thi (trường đại học khoa học xã hội và nhân văn)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI MÔN:.....................................................................................................................
Lớp:........................................................................................................................................
Khóa học:.............................................. Học kỳ:....................... Lần thứ:..........................
Thời gian làm bài:.................................................................................................................

ĐỀ BÀI:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ghi chú:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Duyệt đề thi
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày
tháng
năm
Người ra đề thi
(Ghi rõ họ, tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×