Tải bản đầy đủ

Tim ra 4 nguyen to moi

Tìm ra 4 nguyên tố hóa học mới, hoàn thiện bảng tuần hoàn
(theo IUPAC) 03/01/2016 06:56
Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng vừa chính thức công bố sự tồn tại của 4
nguyên tố mới là 113, 115, 117, 118 thuộc chu kỳ thứ 7 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của
Mendeleev.
Ban công tác hỗn hợp của Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng (IUPAC) và Liên
minh quốc tế về Vật lý ứng dụng và vật lý thuần túy (IUPAP) đã xem xét các thông tin về những nguyên tố mới
này và quyết định công nhận quá trình khám phá ra các nguyên tố 113, 115,117, 118 đã hoàn thiện, theo đúng
tiêu chuẩn về phát hiện ra thành tố mới do Nhóm Transferium của Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và
hóa học ứng dụng và Liên minh quốc tế về vật lý thuần túy và vật lý ứng dụng đưa ra năm 1991.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Mendeleev
Những nguyên tố này đã giúp hoàn thành chu kỳ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và những
nhà khoa học có công phát hiện ra chúng sẽ được mời đặt tên cũng như biểu tượng cho các nguyên tố này.
Nguyên tố thứ 113 có tên gọi tạm thời là ununtrium và biểu tượng là Uut. Nguyên tố này do một nhóm
các nhà khoa học tìm ra.
Nguyên tố 115, 117, 118 có tên gọi tạm thời và biểu tượng tạm thời lần lượt là ununpentium, Uup;
ununseptium, Uus; and ununoctium, Uuo.


Việc tìm ra nguyên tố 115, 117 là kết quả hợp tác nghiên cứu của Viện hợp tác về nghiên cứu hạt nhân ở

Dubna, Nga với Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, California, Mỹ và Phòng thí nghiệm quốc gia
Oak Ridge,Oak Ridge, Tennessee, Mỹ.
Viện hợp tác về nghiên cứu hạt nhân ở Dubna, Nga với Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence
Livermore, California, Mỹ hợp tác tìm ra nguyên tố 118.
Tên gọi và biểu tượng do các nhà khoa học đặt sẽ được kiểm tra về tính nhất quán, khả năng dịch sang ngoại
ngữ khác, và liệu đã từng được sử dụng trong lịch sử chưa…bởi Cơ quan Hóa học vô cơ thuộc IUPAC. Những
nguyên tố mới có thể được đặt tên theo một khái niệm huyền thoại, theo tên khoáng sản, địa danh, nhà khoa
học…Sau khi được Cơ quan trên chấp nhận, tên và biểu tượng của nguyên tố mới sẽ được công bố rộng rãi để
nhận ý kiến đóng góp trong vòng 5 tháng trước khi Ủy ban IUPAC đưa quyết định cuối cùng.
(theo IUPAC)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×