Tải bản đầy đủ

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1
Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 điều chỉnh một số điểm về lệ
phí môn bài so với những quy định trước đó. Nghị định này rút gọn bậc thu phí và quy
định 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Nghị định đã chỉ rõ 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ
cho các ngành nghề này phát triển SXKD
Theo đó, Nghị định đã chỉ rõ đối tượng nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt
động sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng hóa, dịch vụ thuộc 7 nhóm: Doanh nghiệp được
thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; các
đơn vị sự nghiệp; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức khác hoạt động
SXKD; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của 5 nhóm đối tượng nêu
trên; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD.
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài
Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định giảm 50% mức thuế môn bài đối với các trường hợp:
hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ
phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu... của hợp tác xã và của
doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các ngành nghề trên phát triển SXKD, Chính
phủ đã quy định miễn phí môn bài đối với các trường hợp trên.Theo đó, Nghị định 139/2016/NĐ-CP đã chỉ rõ 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài
gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD có doanh thu hàng năm từ
100 triệu đồng trở xuống; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD không
thường xuyên; không có địa điểm cố định; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất
muối; tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và
dịch vụ hậu cần nghề cá; điểm bưu điện văn hóa xã; các cơ quan báo chí; chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp
phục vụ sản xuất nông nghiệp; và quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh
doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
Rút gọn bậc nộp phí
Đối với tổ chức hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ, mức thu phí môn bài được rút gọn
lại còn 3 bậc (trước đây quy định 4 bậc).
Bậc thứ nhất là những đơn vị SXKD có vốn điều lệ (hoặc vốn đầu tư) trên 10 tỷ đồng
phải đóng mức lệ phí môn bài/năm là 3 triệu đồng, bậc thứ hai từ 10 tỷ đồng trở xuống,
lệ phí môn bài/năm là 2 triệu đồng, bậc thứ ba và cũng là điểm mới của Nghị định là quy
định các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đơn vị sự nghiệp, các tổ
chức khác, lệ phí môn bài/năm là 1 triệu đồng.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi
trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Nghị định cũng nêu rõ, khi các tổ chức này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì
căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước
liền kề năm tính lệ phí môn bài.
Đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ, trước đây, Nghị định
75/2002/NĐ-CP và Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định 6 bậc môn bài và được tính dựa
theo thu nhập hàng tháng. Quy định mới tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP giảm còn 3 bậc
môn bài và được tính dựa theo doanh thu năm.
Theo đó, bậc thứ nhất đối với cá nhân, hộ gia đình SXKD có mức doanh thu trên 500
triệu đồng/năm thì mức nộp lệ phí môn bài là 1 triệu đồng, bậc thứ hai doanh thu trên
300 đến 500 triệu đồng/năm thì mức nộp lệ phí môn bài là 500 nghìn đồng, bậc thứ ba
doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm thì mức nộp lệ phí môn bài là 300 nghìn đồng,
doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm được miễn nộp lệ phí.


Khuyến khích khai nộp lệ phí môn bài
Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình
SXKD hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp


trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập,
được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối
năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình SXKD nhưng không kê khai lệ phí môn bài
thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6
tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
Ngoài ra, việc khai lệ phí môn bài được thực hiện một lần khi người nộp lệ phí mới ra
hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động
SXKD.
Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động
SXKD thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng
ký thuế.
Đồng thời, Nghị định mới cũng chỉ rõ thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày
30/1 hàng năm. Trường hợp người nộp phí mới ra hoạt động hoặc mới thành lập thì thời
hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
Những điểm mới của Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài có hiệu lực từ
ngày 1/1/2017 sẽ khắc phục được những vướng mắc của Nghị định về thuế môn bài
hiện hành, góp phần tăng cường hiệu quả và minh bạch hóa hoạt động quản lý Nhà
nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích thu hút đầu tư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×