Tải bản đầy đủ

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………….

............., ngày....tháng....năm.....
THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ...............................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: ............................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ......... tháng ....... năm .................................................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ........ tháng ....... năm .................................................
Lý do tạm ngừng:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung của Thông báo này.
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×