Tải bản đầy đủ

bai thu hoach hoc nghi quyet tw 4 khoa 12

ĐẢNG BỘ XÃ MINH HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS MINH HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII
Họ và tên: Đoàn Thị Liên
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS xã Minh Hòa
Qua buổi học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 tôi thấy
tâm đắc nhất một số vấn đề sau:
Trong Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm
vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải
kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng
tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa " trong nội bộ. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức
đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các
nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch
học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ,
đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối
tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.
2) Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm
hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của
Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn
với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và
học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương,
giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
3) Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức,
trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng
viên với tổ chức đảng và với nhân dân . Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ,
đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy


thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát
việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
4) Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp.
5) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng caguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển và hội nhập của đất nước. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo
đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI để nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tốt cơ chế,
chính sách, pháp luật về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; coi
trọng đào tạo đại học và trên đại học, cao đẳng và dạy nghề theo chuẩn khu vực và
quốc tế. Tạo chuyển biến nhanh và rõ nét trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; nâng
cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội
hoá, giao quyền tự chủ cho các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề công lập;

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề.
3- Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và
sức cạnh tranh của nền kinh tế
4- Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả
nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn
kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực
trọng tâm
4.1- Về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn,
tổng công ty nhà nước. Xác định cụ thể phạm vi, ngành nghề đầu tư, sản xuất, kinh
doanh; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cơ cấu lại danh mục vốn đầu tư nhà nước trong
các ngành, nghề theo quy định.
4.2- Về cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng
- Tiếp tục lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của
các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Từng bước xử lý và xoá bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín
dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.
4.3- Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ
thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại đầu
tư công gắn với cơ cấu lại tài chính, ngân sách nhà nước và nợ công; thực hiện tốt
kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch
vay, trả nợ công.
4.4- Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập
- Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế
và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý,
điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường; chuyển từ cơ chế cấp
phát sang đặt hàng, từ hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp sang hỗ trợ trực tiếp cho các
đối tượng thụ hưởng, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập.
Khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung


cấp dịch vụ công; phát triển thị trường dịch vụ công có sự quản lý, điều tiết phù hợp
của Nhà nước.
4.5- Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
- Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản
xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân
thiện với môi trường; chuyển mạnh từ sản xuất lấy số lượng làm mục tiêu sang sản
xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện
biến đổi khí hậu, nước biển dâng để lựa chọn phát triển các sản phẩm phát huy lợi
thế so sánh của từng địa phương, từng vùng và cả nước.
4.6- Cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp
- Xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp quốc gia, tạo khuôn khổ chính sách
đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh.
- Tập trung vào những ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và có ý
nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững; lựa chọn sản phẩm chủ yếu
của ngành công nghiệp chủ lực để ưu tiên phát triển, cơ cấu lại; phát triển công
nghiệp chế biến, chế tạo, tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công
nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm.
- Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy một
số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối
toàn cầu.
4.7- Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ, duy trì tốc
độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP
- Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và
công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, hàng hải, logistics, dịch vụ kỹ thuật dầu
khí, hàng không, dịch vụ thương mại; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ y tế, chăm
sóc sức khoẻ; các loại dịch vụ kiểm toán, tư vấn, pháp lý…
- Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch quốc gia, tạo chuyển biến
mạnh để đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất
nước.
5- Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất
lượng, thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
- Thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công
nghệ hiện đại để làm nòng cốt, mũi nhọn phát triển kinh tế, cùng với sự phát triển
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, nâng cao sức cạnh tranh với doanh
nghiệp nước ngoài.
6- Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong
phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hoá
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực thực thi các quy hoạch phát
triển kinh tế vùng; nâng cao năng lực các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây
Nam Bộ trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển vùng và chỉ đạo,
giám sát liên kết, phối hợp phát triển kinh tế giữa các địa phương trong vùng.
7- Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh


- Chính sách quốc phòng, an ninh phải tạo thuận lợi và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội; đồng thời, phát triển kinh tế phải góp phần gia tăng tiềm lực quốc phòng, an
ninh. Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh
tiên tiến, hiện đại. Các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong các khu vực phòng thủ,
tuyến biên giới và vị trí chiến lược phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.
8- Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà
nước
- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng xây dựng nhà
nước quản lý và phục vụ; đồng thời, tăng cường khả năng điều tiết, giám sát, kiểm
tra và thanh tra theo mức độ rủi ro và tuân thủ pháp luật của đối tượng quản lý; xử
lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.
Quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện các nghị quyết:
* Về tư tưởng chính trị:
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh
- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của
địa phương nơi cư trú
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
+ Bản thân không phai nhạt lý tưởng cách mạng, luôn tin tưởng vào chủ
nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc. Nhận thức
đúng đắn tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa
Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu trong
công tác, không né tránh trách nhiệm, tận tâm tận tụy trong công việc.
* Phẩm chất đạo đức lối sống:
+ Sống vì nhân dân, vì người nghèo, không thực dụng, cơ hội, vụ lợi.
+ Không bệnh thành tích, không háo danh, phô trương.
+ Không: tham ô, tham nhũng, vụ lợi, không lợi dụng chức vụ tiếp tay cho
tham nhũng, tiêu cực.
+ Không chạy chức, không lợi dụng quyền lực để trục lợi.
+ Không đánh bạc, rượu chè, không mê tín, không tham gia tổ chức tôn
giáo…


- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong
khu dân cư
- Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh để có điều
chỉnh và giải pháp kịp thời .
Đề xuất, kến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII trong thời gian tới:
Để tổ chức, thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ tư XII BCH TW Đảng khóa XII trong thời gian tới, tôi đề xuất một số
nhiệm vụ và giải pháp như sau:
- Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao
tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu
gương về đạo đức, lối sống. Lãnh đạo phải là người nhận nhiệm vụ khó khăn,
không né tránh trách nhiệm, không đẩy việc khó, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới và
giành việc dễ, giành quyền lợi về cho mình. Từng cá nhân một phải luôn tự nâng
cao kỹ năng trong công tác chuyên môn phù hợp với hoàn cảnh của địa phương.
- Hai là, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành.
Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt
việc kiểm điểm hàng năm sao cho công bằng, dân chủ, không trù dập, để có căn cứ
xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
- Ba là, thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
“tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ
Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Với truyền thống, bản
chất tốt đẹp của Đảng, được phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp đồng tình, ủng hộ,
nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết này, tạo bước chuyển biến mới
trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh,
đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập và phát
triển toàn diện đất nước với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x