Tải bản đầy đủ

Mẫu phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học (trường đại học khoa học xã hội và nhân văn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Hội đồng thi tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại
học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Tôi tên: ........................................................MASV........................Năm vào trường.....................
Ngày sinh.........................Nơi sinh............................................Số điện thoại.................................
Là sinh viên theo học hệ Vừa làm vừa học tại cơ sở......................................................trực thuộc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cơ sở này
đã giải thể.
Lần thi tốt nghiệp đầu tiên vào ngày/ tháng/ năm:………………………….
Lần thi tốt nghiệp gần nhất vào ngày/ tháng/ năm:………………………….
Môn đăng ký thi lại:
Môn Cơ sở:

Môn Chuyên ngành:

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
Kính đơn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
Kính gửi: Hội đồng thi tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại
học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Tôi tên: ........................................................MASV........................Năm vào trường.....................
Ngày sinh.........................Nơi sinh.............................................Số điện thoại...............................
Là sinh viên theo học hệ Vừa làm vừa học tại cơ sở......................................................trực thuộc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cơ sở này
đã giải thể.
Lần thi tốt nghiệp đầu tiên vào ngày/ tháng/ năm:………………………….
Lần thi tốt nghiệp gần nhất vào ngày/ tháng/ năm:………………………….
Môn đăng ký thi lại:
Môn Cơ sở:

Môn Chuyên ngành:

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
Kính đơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×