Tải bản đầy đủ

Nhập vào n số tìm số lượng số đối của các số trong dãy

Nhập vào n số tìm số lượng số đối của các số trong dãy
#include
using namespace std;
map m;
int main()
{
int n,cnt=0,i,a[100000];
cin>>n;
for(i=0;i{
cin>>a[i];
m[a[i]]++;
}
for(i=0;i{
if(m[a[i]]>0&&m[-a[i]]>0)
{
cnt++;
m[a[i]]=0;
m[-a[i]]=0;
}

}
cout<}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×