Tải bản đầy đủ

BAI THI TU DUY DINH TINH LAN 1 THI DANH GIA NANG LUC

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group Luy n thi

i h c Qu c gia Hà N i 2016

https://www.facebook.com/profile.php?id=148227178852695&ref=ts&fref=ts

TEST VNU 2016 L N 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

KÌ THI ÁNH GIÁ N NG L C

THI TH

Bài thi : T duy đ nh l


ng

Th i gian : 60 phút

uO

1. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

“M i l n đ c chuy n ng n y là tôi l i r ng r ng”
A. M i
B. Chuy n
C. y
D. R ng r ng
2. . “Sông Mã g m lên khúc đ c hành” là câu th đ c Quang D ng s d ng bi n
pháp tu t nào d i đây?
A. n d
B. Nhân hóa
C. Hoán d
D. C b và c
“ ng ti n qu là có s c m nh ghê g m. Vì ti n mà b n quan l i nh n tâm vu
oan giá h a cho gia đình V ng Ông. Vì ti n mà b n sai nha tr nên hung hãn
nh thú d . ng ti n có th thay đ i c cán cân công lí. Vì ti n mà chính Thúy
Ki u c ng m c m t sai l m khó có th tha th : xui T H i đ u hàng. ng ti n


đúng là v chua t v n n ng.
ây là đo n v n:
A. Móc xích
B. Di n d ch
C. Quy n p
D. T ng - phân - h p
4. Cho đ v n sau:
“Tu i tr h c đ ng suy ngh và hành đ ng đ góp ph n gi m thi u tai n n giao
thông”
ây là d ng đ NLXH bàn v :

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

3.

1
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Lu n bàn v t t ng, đ o lí
B. Lu n bàn v hi n t ng đ i s ng
C. C a và b
D. M t ý ki n khác
5. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Qua th v n yêu n c giai đo n này đã làm n i b t lên hình nh ng i chi n s
đ u tranh vì đ c l p, t do c a dân t c”
A. Qua
B. ã làm
C. Vì
D. C a
6. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“H n nói truy n m c dù h p d n nh ng tôi không thích nghe”
A. Nói truy n
B. M c dù
C. Nh ng
D. Không thích
7. Nam Cao đã t ng phê phán quan đi m sáng tác nào sau đây?
Ch n câu tr l i đúng:
A. V n ch ng ph i sáng t o.
B. V n ch ng ph i th hi n t t ng nhân đ o.
C. V n ch ng thi v hoá cu c s ng.
D. V n ch ng ph i có tính hi n th c
8. . i n t còn thi u vào câu v n sau: “Gi a lòng Tr ng S n,....... ầầ. đã s ng
m t n a cu c đ i mình nh m t cô gái Di Gan phóng khoáng và man d i”
A. Sông à
B. Sông C u Long
C. Sông H ng
D. Sông Lam
9. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“L n thi này c ng ch là đ c sát thôi ph i không?”
A. Này
B. C sát
C. Thôi
D. Ph i không
10. Trong các câu sau, hình nh nào đ c t hình nh cô đ n c a ng i ngh s
Lorca trong “ àn ghita c a Lorca”?
A. i lang thang v mi n đ n đ c
B. Áo choàng bê b t đ

2
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

C. Ti ng ghi ta lá xanh bi t m y
D.
ng ch tay đã đ t
11. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Anh có bi t r ng chính đi u y đã đ l i hi u qu nghiêm tr ng v sau không?”
A. Có bi t
B. Chính đi u y
C. Hi u qu
D. V sau không
12. Hàm ý câu tr l i c a A Ph trong đo n h i tho i sau là gì?
ầPá Tra b c ra h i:
- M t m y con bò?
A Ph tr l i t nhiên:
- Tôi v l y súng, th nào c ng b n đ c con h này to l m.
(Trích V ch ng A Ph - Tô Hoài)
A. A Ph đ nh đánh l c h ng Pá Tra
B. A Ph nóng lòng mu n l p công chu c t i
C. A Ph ngh r ng b n đ c h , l i b ng m y con bò
D. A Ph c ý không nói s ng l ng bò b hôt v vì s t i
13. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Trong bài th ti u đ i xe không kính c a Ph m Ti n Du t đã sáng t o m t
hình nh đ c đáo nh ng chi c xe không kính.”
A. Trong
B. C a
C. ã
D. c đáo
14. Nh ng ánh sáng đ c miêu t trong tác ph m Hai đ a tr có giá tr gì?
Ch n câu tr l i đúng:
A. i l p hai th gi i: ph huy n t m t i và Hà N i lung linh, r c r .
B. Khu ch đ i bóng t i.
C. Lãng m n hoá m t câu chuy n bu n.
D. T ng tr ng cho khát v ng, hi v ng c a ng i dân ph huy n nghèo nàn.
15. “Ng i ta ch đ c s ng m t l n. Vì ch có m t l n nên s ng sao cho ra s ng
đâu có d . Th ng thì khi tr ng i ta h m h vào đ i, r i c ng th ng v p
ngã. Nhi u ng i g ng l i d c, nh ng c ng không ít ng i g c ngã. N u
không t nh táo tìm hi u nguyên nhân thì nh ng k g c ngã r t d tr nên thù
h n cu c đ i m t cách mù quáng. n khi khôn lên thì đã già, h i không k p
n A. Th là phí hoài m t ki p s ng. Vì v y, ngay t th i tr tu i, m i ng i
hãy s m có ý th c h c t p, rèn luy n đ trui rèn b n l nh. B n l nh s giúp ta
đ ng v ng tr c m i sóng gió và c m b y c a cu c đ i. Ng i ta ch đ c
s ng có m t l n và không th làm l i.”

3
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

Ki u di n đ t c a đo n v n trên là?
A. Di n d ch
B. T ng – phân – h p
C. Quy n p
D. Móc xích
16. “Nay trong th nên có thép
Nhà th c ng ph i bi t xung phong”
Hai câu th trên nói v quan đi m sáng tác c a ai?
A. T H u
B. H Chí Minh
C. Ch Lan Viên
D. Huy C n
17.
c đi m nào sau đây ch y u thu c v ph ng di n hình th c, ph ng ti n
ngh thu t c a v n h c hi n th c ch ngh a Vi t Nam 1900 -1945?
Ch n câu tr l i đúng:
A. Công c và ph ng th c ph n ánh đ i s ng quan tr ng c a v n h c hi n
th c ch ngh a là các hình t ng đi n hình.
B. Các th v n đ c bi t thích h p c a ch ngh a hi n th c là ti u thuy t, truy n
ng n, phóng s .
C. Th ng đi vào các đ tài xã h i v i thái đ phê phán trên tinh th n dân ch
và nhân đ o.
D. Chú tr ng di n t , phân tích, lí gi i m t cách chân th c, chính xác b c tranh
hi n th c xã h i.
18. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Cu c thi đua kéo dài hai tháng c a chúng mình”
A. Cu c thi đua
B. Kéo dài
C. Hai tháng
D. C a chúng mình
19. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Khoa h c t nhiên nói chung, môn v n nói riêng đòi h i ng i nghiên c u
ph i đ c nhi u, ghi chép nhi u”
A. Khoa h c t nhiên
B. òi h i
C. c nhi u
D. Ghi chép nhi u
20. “Tr c muôn trùng sóng b
Em ngh v anh, em
Em ngh v bi n l n
T n i nào sóng lên?”

4
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

Xuân Qu nh đã s d ng bi n pháp tu t nào d i đây?
A. L p cú pháp
B. i p khúc
C. Câu h i tu t
D. C a và c
21. Dòng nào nêu đúng tên các nhà th đ đi n vào ch tr ng theo đúng th t
trong đo n v n sau đây c a Hoài Thanh?
"Ta thoát lên tiên cùng [..], ta phiêu l u trong tr ng tình cùng [...], ta điên
cu ng v i [...], [...], ta đ m say cùng [...]. Nh ng đ ng tiên đã khép, tình yêu
không b n, điên cu ng r i t nh, say đ m v n b v . Ta ng ng n bu n tr v
h n ta cùng [...]".
Ch n câu tr l i đúng:
A. Th L , L u Tr ng L , Hàn M c T , Xuân Di u, Ch Lan Viên, Huy C n.
B. Th L , L u Tr ng L , Hàn M c T , Ch Lan Viên, Huy C n, Xuân Di u
C. Th L , L u Tr ng L , Hàn M c T , Ch Lan Viên, Xuân Di u, Huy C n.
D. Th L , Hàn M c T , L u Tr ng L , Ch Lan Viên, Xuân Di u, Huy C n
22. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“M c dù đã làm qu n qu t c tháng th nh ng anh em công nhân đ n gi này
v n ch a nh n đ c s ti n bù lao nào c ”
A. M c dù
B. Qu n qu t
C. Bù lao
D. C
23. “Mình đi có nh nh ng ngày
M a ngu n su i l , nh ng mây cùng mù
Mình v có nh chi n khu
Mi ng c m ch m mu i, m i thù n ng vai”
“M a ngu n su i l , mi ng c m ch m mu i” là d ng ý ngh thu t nào c a T
H u?
A. S d ng các ti u đ i
B. S d ng các thành ng
C. S d ng phép đi p
D. S d ng phép so sánh, t ng ph n
24. Cách x ng hô mình – ta trong bài th Vi t B c có ý ngh a gì trong vi c th
hi n n i dung?
A. D đ c
B. Góp ph n làm cho bài th nh b n tình ca m n n ng, tha thi t
C. H p v i tâm tr ng riêng c a T H u
D. Truy n t i t i đ i t ng ti p nh n t t h n

5
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

“Truy n ng n hay, đ c s c y ngoài tôi ra còn ai có th là cha ru t c a nó n a”
A. y
B. Còn ai
C. Cha ru t
D. N a
26. 1.
c đo n v n sau:
“ầ B n đã bi t hút thu c lá có h i cho s c kh e nh th nào ch a?
M t đi u thu c lá s n sinh ra 500 mililit khói, trong khói thu c lá ch a h n
3000 ch t hóa h c, trong đó có 20 ch t đã đ c xác nh n là gây b nh ung th .
N m 1825, nhà hóa h c Th y S Picoto l n đ u tiên tìm ra ch t nicotin trong
khói thu c lá. Ch t này làm cho ng i hút thu c lá đâm nghi n và c ng làm cho
ng i hút b nhi m đ c m n tính chuy n sang nhi m đ c c p tínhầ”
Lu n đi m chính trong đo n v n trên là?
A. Tác h i c a thu c lá đ i v i s c kh e con ng i
B. nh h ng c a thu c lá
C. Nh ng nguy c có th x y ra khi hút thu c lá
D. M t ý ki n khác

s/

o n v n trên (câu 26) s d ng phong cách ngôn ng nào?
A. Phong cách ngôn ng báo chí.
B. Phong cách ngôn ng khoa h C.
C. Phong cách ngôn ng sinh ho t.
D. Phong cách ngôn ng ngh thu t
28.
i t ng đ c đ c p nhi u nh t trong các truy n ng n c a Nam Cao là gì?
Ch n câu tr l i đúng:
A. T s n dân t c và đ a ch .
B. B n th c dân phong ki n và tay sai.
C. Giai c p công nhân và toàn th nhân dân lao đ ng.
D. Ng i nông dân và ng i trí th c nghèo
29. “
ng ch tay đã đ t” là câu th đ c Thanh Th o s d ng bi n pháp tu t
nào d i đây?
A. So sánh
B. n d
C. Hoán d
D. Nhân hóa
30. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ. trong câu sau:
“Tr c nh ng gì đã x y ra, tôi không th bàng quang đ c”
A. Tr c
B. X y ra

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

27.

6
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

C. Không th
D. Bàng quang
31. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Quá trình v t núi cao c ng là quá trình con ng i tr ng thành”
A. Quá trình
B. V t
C. C ng là
D. Tr ng thành
32. “ T i Vi t Nam, theo đi u tra c a Vi n Dinh d ng, c 4 tr d i 5 tu i thì có
m t tr b suy dinh d ng th nh và g n m t ph n ba s tr b suy sinh d ng
th th p chi u cao theo tu i (suy dinh d ng mãn tính)”
Câu v n trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng nào?
A. Hành chính – công v
B. Báo chí
C. Khoa h c
D. Ngh thu t
33. T t ng l n nh t trong bài th “ t n c” c a Nguy n Khoa i m là?
A. t n c g n g i, thân thu c v i con ng i
B. t n c mang v đ p đ c th hi n qua nhi u ph ng di n l ch s , đ a lí,
v n hóaầ
C. t n c c a Nhân dân
D. Ý ki n khác
34. “N u Ki u là ng i y u đu i thì T là k hùng m nh. Ki u là ng i t i nh c thì
T là k vinh quang. M i b c chân Ki u đ u g p ph i b t tr c thì T ngang
d c t do. Su t đ i Ki u ch u đ ng thì T b t bình, Ki u quen ti ng khóc thì T
quen ti ng c i. Ki u đ i trên đ u nào trung, nào hi u thì T vùng v y phóng
túng, t do. Ki u là hi n thân c a m i m c c m t ti, còn T thì lòng đ y t
tôn.”
Ki u di n đ t c a đo n v n trên là?
A. Di n d ch
B. Song hành
C. Quy n p
D. Móc xích
35. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Ti ng Vi t có kh n ng di n t linh đ ng đ i s ng, tâm t , tình c m c a con
ng i”
A. có
B. kh n ng
C. linh đ ng
D. c a

7
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

36. Câu th nào trong bài th Tây Ti n di n t s “đ c đáo”, s khác bi t v ngo i

up

i tr i đ p đ t đ i
H T tên H i, v n ng i Vi t ông

ro

D.

s/

Ta

iL

ie

uO

nT
hi
Da
iH
oc
01

hình c a đoàn binh Tây Ti n?
A. M t tr ng g i m ng qua biên gi i
B. Quân xanh màu lá d oai hùm
C. Tây Ti n đoàn binh không m c tóc
D. C a, b, c
37. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Nh ng giá tr tinh tú c a v n hóa dân t c đang m t d n vì th chúng ta c n gi
gìn và b o v nó”
A. Tinh tú
B. vì th
C. và
D. nó
38. Câu th nào sau đây không đ c trích t Truy n Ki u
A. L u xanh có m Tú bà
Làng ch i đã tr v già h t duyên
B. T ng ng i d i nguy t chén đ ng
Tin s ng lu ng nh ng rày trông mai ch
C. au đ n thay ph n đàn bà
Ki p sinh ra th bi t là t i đâu

bo

ok

.c

om

/g

39. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“B m luôn quan tâm, giành cho con nhi u tình c m”
A. Luôn
B. Giành
C. Cho
D. Nhi u

ww

w.

fa

ce

40. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Thành công l n c a V Tr ng Ph ng đã xây d ng nên t n hài k ch c a xã h i th i
b y gi ”
A. L n
B. C a
C. ã
D. Th i b y gi

8
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

i?

nT
hi
Da
iH
oc
01

41. Tác ph m nào s d ng nhi u bi n pháp t o mâu thu n gây c
Ch n câu tr l i đúng:
A. Ch ng i t tù.
B. S đ .
C. Cha con ngh a n ng.
D. Vi hành.

ie

uO

42. “Nhà v n l y ch t li u t cu c s ng đ sáng táC. Mu n có ch t li u cu c s ng
thì nhà v n ph i g n bó v i đ i s ng c a nhân dân, đ ng c m v i nh ng tâm t ,
tình c m và c m c a nhân dân. S đ ng c m y chính là ngu n c m h ng l n
cho sáng t o ngh thu t”
Ki u di n đ t c a đo n v n trên là?
A. Di n d ch
B. Song hành
C. Quy n p
D. Móc xích

up

s/

Ta

iL

43. Dòng nào yêu c u ngh lu n v m t hi n t ng đ i s ng?
A. N c chi m 70% tr ng l ng c th ng i
B. N c là m t h p ch t có công th c hóa h c là H20
C. S d ng h p lý ngu n n c
D. Còn tr i còn n c còn non

bo

ok

.c

om

/g

ro

44. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Tác ph m T t đèn c ng ca ng i ph m ch t t t đ p c a ng i nông dân Vi t Nam
d i ch đ th c dân phong ki n”
A. C ng
B. C a
C. D i ch đ
D. Th c dân phong ki n

ww

w.

fa

ce

45. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Qua th v n yêu n c giai đo n này đã làm n i b t lên hình nh ng i chi n s
đ u tranh vì đ c l p, t do c a dân t c”
A. Qua
B. đã làm
C. vì
D. c a

9
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

46. Trong bài “Ng

i lái đò Sông à”, song à không đ

c ví nh ầ?

A. Giai nhân

nT
hi
Da
iH
oc
01

B. Tình nhân
C. D i l a
D. C nhân

c s d ng trong câu v n sau:

iL

48. Bi n pháp tu t nào đ

ie

uO

47. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“Tr i rét nh th này mà h n n m c th t phong thanh”
A. nh th này
B. mà
C. th t
D. phong thanh

Ta

“Gi a đoàn quân nh c, b ng r n lên b n m

i cây sáo trúc”

A.Hóan d

C.

o tr t t t

D.G m A,C

ro

B. n d

up

s/

(Thép M i, Cây tre)

om

b,V Tr ng Ph ng C.Tú M

D.Nguy n Công Hoan

.c

A.H CHí Minh

/g

49. Ai là nhà v n tiêu bi u nh t c a v n h c Vi t Nam giai đo n 30-45 v th l ai
truy n ng n trào phúng?

ww

w.

fa

ce

bo

ok

50. Tìm l i sai v m t t v ng, ng pháp, ng ngh a, logicầ.trong câu sau:
“ ó là nh ng y u đi m mà c u c n kh c ph c ngay”
A. đó là
B. y u đi m
C. mà
D. c n
T chuyên môn và các CTV - Ban Qu n tr
Group Luy n thi

i h c Qu c gia 2016

10
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×