Tải bản đầy đủ

BAI THI TU DUY DINH LUONG LAN 1 THI DANH GIA NANG LUC

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group Luy n thi

i h c Qu c gia Hà N i 2016

https://www.facebook.com/profile.php?id=148227178852695&ref=ts&fref=ts

nT
hi
Da
iH
oc
01

KÌ THI ÁNH GIÁ N NG L C

THI TH

TEST VNU 2016 L N 1

Bài thi : T duy đ nh l


ng

Th i gian : 80 phút

 x12  k 27
 x    k 2
 6

ie

iL

Ta

B.

s/

 x10  k 25
 x    k 2
 2

D.

 x14  k 27
 x   k
 4

ro

C.

 x14  k 27
 x    k 2
 2

up

A.ng trình sin 4 x  cos3x là :

uO

Câu 1. Nghi m c a ph

om

/g

Câu 2. Khi bi u di n nghi m c a ph ng trình 3cot x   3, v i đi u ki n
cos x  0, trên đ ng tròn l ng giác, ta đ c s đi m ng n là :
B. 2

C. 3

D. 4

ng tròn (C1 ) : x2  y2  6 x  4 y  9  0 và (C2 ) : x2  y2  9. Tìm câu

bo

ok

Câu 3. Cho hai đ
tr l i đúng:

.c

A.1

ce

A. (C1 ) và (C2 ) ti p xúc nhau

ww

w.

fa

B. (C1 ) và (C2 ) ngoài nhau
C. (C1 ) và (C2 ) c t nhau
D. (C1 ) và (C2 ) có 3 ti p tuy n chung.

1
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 4.

ng tròn C. qua hai đi m A(4,3), B(2,1), có tâm n m trên đ
( ) : x  2 y  5  0 có ph ng trình :
B. x2  y2  6 x  8 y  25  0

C. x2  y2  6 x  8 y  25  0

D. x2  y2  6 x  8 y  25  0.

Câu 5. T p h p nghi m c a b t ph

ng trình :

x 1 x  5

là:
x 1 x 1

A. 1;  

B.  ; 1  1;3

C.  3;5   6;16

D.  6; 4  \ 0.

Câu 6. Cho hai đ

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. x2  y2  6 x  8 y  25  0

ng th ng

iL

ie

đ

uO

ng th ng : ( A1 ) : x  y  2  0; ( A2 ) : 3x  y 1  0. Góc gi a hai
ng th ng này theo đ n v đ là:

ro

up

s/

Ta

Câu 7. Giá tr nh nh t c a bi u th c : F  x2  y2  4 y  4  x2  y2  8 y  16.

.c

om

/g

Câu 8. Tìm hai ch s t n cùng c a t ng S  105  110  115  ...  995 là :

ok

Câu 9. Tích t t c các nghi m c a ph

ng trình :

8

ww

w.

fa

ce

bo

log 2 ( x  2)  2  6log 1 3x  5 là :

Câu 10. Tìm tính ch t c a ABC . Bi t : a  2b cos ACB v i a  BC, b  AC, c  AB
A. ABC cân t i A

B. ABC cân t i C

C. ABC vuông t i A

D. ABC vuông t i C

2
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 11. Cho hàm s y 

x2  x  1
. Tìm k t qu sai trong các k t qu sau :
x 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. y t ng trên kho ng  ;0 
B. y gi m trên kho ng  0;1 và t ng trên kho ng  2;  
C. y t ng trên t p  0;1  1; 2
D. y gi m trên kho ng 1; 2 

nh m đ hai đ th sao có hai đi m chung : y  mx  4 và y 

Câu 12.

B. m  2 hay m  2

C. m  0

D. V i m i m

iL

ie

uO

A. 2  m  2 và m  0

2x  3
.
x 1

Câu 13. Tính tích phân

2

s inx  cos x

 s inx  cos x  2 dx,

ro

up

s/

0

Ta/g

Câu 14. Cho ABC, AB : 2 x  y  2  0; AC : x  3 y  6  0

B. 5x  6 y  0

bo

ok

A. 5x  6 y  0
C. 6 x  5 y  0

ng trình BC là:

.c

om

B và C đ i x ng v i nhau qua g c t a đ O. Ph

D. 6 x  5 y  0.

ce

Câu 15. G i S là di n tích hình ph ng gi i h n b i đ
Sww

w.

fa

Ox .Giá tr

ng cong y  4  x2 và tr c

9

x
Câu 16. H s c a s h ng th 6 trong khai tri n  2   theo s m t ng d n c a
2


x là:

3
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 17. Trong không gian Oxyz cho A(1,0,0); B(0, 2,0); C(0,0,3) . Ph ng trình
đ ng tròn giao tuy n c a m t c u ngo i ti p t di n OABC và m t ph ng (ABC)
là:
 x2  y2  z2  x  2 y  3z  0

A. 6 x  3 y  2 z  6  0

 x2  y2  z2  x  2 y  3z  0

B. 6 x  3 y  2 z  6  0

 x2  y2  z2  x  2 y  3z  0
C. 
6 x  3 y  2 z  6  0

 x2  y2  z2  x  2 y  3z  0
D. 
6 x  3 y  2 z  6  0

Câu 18 . Cho I  0

1
e x
ex
J

dx

0 e x  e x dx . Các m nh đ sau, m nh đ nào sai
e x  e x

uO

1

ie

e2  1
2e

II . I  J  ln

e2  1
III . J  I  ln
2e

e2  1 
1
I
1
ln


IV.


2
2e 

Ta
up

B. II

C. III

ng trình C5x2  2.C5x1  C5x  35 ta đ

c nghi m:

bo

ok

om

.c

x  3 x  5
x  4 x  5
x  4 x  3
x  5 x  6

D. IV

/g

ro

Câu 19. Gi i ph
A.
B.
C.
D.

s/

A. I

iL

I. I  J 1

fa

ce

Câu 20. Cho hàm s

1
 1
 2
neu x  2

f ( x)   x  2 x  4

 x  3(a  1) neu x  2

ww

w.

Tìm a đ f(x) liên t c t i x  2 :
A. a 

5
3

B. a 

5
12

C. a 

4
3

Câu 21. Trong mp (Oxy) cho elip ( E) : x2  4 y2  4 và đ

D. a 

5
13

ng th ng (d ) : y  x  k

i u ki n c a k đ cho (E) và D. c t nhau t i hai đi m phân bi t là:

4
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. k  5

B. k  5

C. k  5

D. k  5

Câu 22. Cho trong không gian (Oxyz) đi m M (2,3,1) và hai đ

ng th ng D. qua M, c t (d1 ),(d2 ) là ph

 x  9 y  5 z  20  0
 x  2 y  5z  9  0

B. 

 x  9 y  5 z  20  0
 x  2 y  5z  9  0

D. 

 x  9 y  5 z  20  0
 x  2 y  5z  9  0

A. 

ie

uO

 x  9 y  5 z  20  0
 x  2 y  5z  9  0

C. 

ng trình log 2  7.10x  5.25x   2 x  1 là :

Câu 23. Nghi m c a b t ph
A.  1,0 

ng trình nào sau đây:

C. 1,0

B.  1, 0 

iL

ng trình c a đ

D.  1, 0

Ta

Ph

nT
hi
Da
iH
oc
01

 x  1  3t
x  y  0

(d1 ) : 
; (d 2 ) :  y  t
x  y  z  4  0
 z  2t


ng th ng

2 5
3

B.

2 6
3

/g

A.

ro

up

s/

Câu 24. Cho A(1,1,1); B(2, 2,0); O(0,0,0) . M t ph ng (P) đi qua A và vuông góc v i
OA; d1 là đ ng th ng qua B và cùng ph ng v i OA. Tính d(A,d1)
C.

2 6
5

D.

2 7
3.c

này b ng 1 khi x  ?

om

Câu 25. M t nguyên hàm c a f(x)=cos2x là k t qu nào sau đây,bi t nguyên hàm

bo

sin 2 x
2

B.

sin 2 x
2

C.

sin 2 x
1
2

d.

sin 2 x  1
2

ce

A. 1 

ok

2

w.

fa

Câu 26. Cho hình chóp t giác đ u S.ABCD có c nh AB  a và đ

ww

G i S là di n tích toàn ph n c a hình chóp, giá tr c a

S
là :
a2

5
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ng cao h 

a 3
2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 27. Trong h t a đ Oxyz cho đi m A(2,4,3) và mp ( P ) :2 x  3 y  6 z  19  0

 20 37 3 
A.   ,  , 
7 7
 7

 20 37 3 
B.   , , 
 7 7 7

 20 3 37 
C.   , , 
 7 7 7 

 20 3 37 
D.  ,  , 
7 7 
 7

nT
hi
Da
iH
oc
01

T a đ hình chi u A’ c a A lên mp (P) là:

B. y  6 x  m  2

C. y  6 x  m  2

D. y  6 x  m  2

ie

A. y  6 x  m  2

uO

Câu 28. Ph ng trình đ ng th ng đi qua đi m c c đ i và c c ti u c a đ th hàm
s : y  x3  3x2  6 x  m là:

iL

Câu 29. Cho hàm s y  mx  (2m  3) cos x

ng m nh nh t đ hàm s luôn đ ng bi n?

up

s/

Ta

Xác đ nh s nguyên d

ro

Câu 30. M t c u ( x  2)2  ( y  1)2  z2  49 ti p xúc v i m t ph ng nào sau đây?

om

D. M t m t ph ng khác

.c

C. 2 x  y  2 z  16  0

B. 2 x  y  2 z  16  0

/g

A. 3x  2 y  6 z  16  0

fa

ce

bo

ok

Câu 31.
th hàm s y  x3  3mx2  2m(m  4) x  9m2  m c t Ox t i ba đi m phân
bi t và cách đ u nhau khi m nh n giá tr :

ww

w.

Câu 32. V i giá tr nào c a m thì ph
bi t?
A. m  2

B. m 

1
2

ng trình x3  3mx2  m  0 có ba nghi m phân

C. m  2

D. m 

1
2

6
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

th hàm s y 

2x 1
có bao nhiêu đi m u n?
x  x 1
2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 33.

Câu 34. Cho hàm s y   x3  3x2  4 , đ th C. G i d là ti p tuy n t i M  (C ) . d có
h s góc l n nh t khi M có t a đ ?
A.(1, 2)

B.(1,0)

C.(0, 4)

D.(2,0)

iL

ie

uO

Câu 35. Cho parabol ( P ) : y2  4 x và đ ng th ng :4 x  3 y  4  0 . G i A và B là
hai giao đi m c a (P) và . Góc t o b i ti p tuy n c a (P) t i A và B có s đo
(đ n v đ ) là

Ta

1
3
giây ). Bi t r ng v n t c ch t đi m tuân theo qui lu t v  s '  t  . V n t c c a ch t đi m

s/

Câu 36.M t ch t đi m chuy n đ ng theo quy lu t s  t 3  2t 2  7t  9 (t tính theo

up

chuy n đ ng đ i giá tr nh nh t t i th i đi m :

ro

a) t  1 giây

d) t  4 giây

/g

c) t  3 giây

b) t  2 giây

om

ax  b
v i  a  b  0 . Tính f '  0  có k t qu :
a b

ok

B. f '  0  

bo

A. f '  0   0

.c

Câu 37. Cho hàm s y 

fa

ce

Câu 38. Hàm s y  x 

ww

w.

A. R \  2; 2

1
x

a
a b

f '  0  b

D. f '  0   1

có mi n giá tr :

B. R \  2; 2 

Câu 39. Tính lim
x0

C.

C. R \ 0

D. R \ 1

x
b ng
s inx

7
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 40. Trong , ph
A. z  2  i

4
 1  i có nghi m là:
z 1

ng trình

B. z  3  2i

C. z  5  3i

D. z  1  2i

A. Cân (không đ u)

B.

C. Vuông không cân

D.Vuông cân

Câu 42. S ph c z  1  i vi t d


6

6

i d ng lA. z  2(cos  i sin )B. z  2(cos  i sin )
4

4ie

3
3
 i sin )
4
4D. z  3(cos  i sin )
6

iL

C. z  2(cos

ng giác là:

uOu

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 41. m t ph ng th c, g i A, B, C l n l t là các đi m bi u di n c a các s ph c
z1  (1  i)(2  i), z2  1  3i, z3  1  3i. Tam giác ABC là:

6

B.

3
4

C.

5
4

7
4

s/


4

D.

up

A.

Ta

Câu 43. Cho s ph c z  1  i . Argumen c a z (sai khác k2 ) b ng:

C. 3;

B. 2;

ng tròn cho tr

c.

D. Vô s

om

A. 1;

/g

ro

Câu 44. Có bao nhiêu m t c u đi qua m t đ

24
cm3 ;
7 7

C.

24 3
cm ;
3

ce

bo

A.

ok

.c

Câu 45. Cho hình chóp tam giác đ u S.ABC. Bi t SA  2cm, góc gi a m t bên và
m t đáy b ng 600. Khi đó th tích c a kh i chóp là:
B.

21
cm3 ;
5 5

fa

D. 2 6cm3 .

ww

w.

Câu 46. Th tích kh i t di n đ u c nh b ng 1cm b ng:
A.

2 3
cm ;
6

B.

2 3
cm ;
12

C.

3 3
cm ;
12

D. 2cm3 .

8
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 47. Cho hình chóp t giác đ u có c nh đáy b ng a và c nh bên t o v i m t
đáy góc 450. Th tích hình chóp đó b ng :
a3 2
;
4

B.

a3 2
;
6

C.

a3 3
;
12

D.

a3 3
.
10

nT
hi
Da
iH
oc
01

A.

Câu 48. Cho l ng tr tam giác ABC. A' B ' C '. M t ph ng đi qua A, B và trung đi m
M

c a c nh CC ' chia l ng tr thành hai ph n có th tích V1 ,V2 (V1  V2 ) . Tính

V1
V2

Ta

iL

ie

uO

Câu 49. Có th chia m t kh i chóp t giác đ u thành bao nhiêu kh i t di n vuông
b ng nhau?

C. 3

up

B. 2

D. 0

T chuyên môn và các CTV - Ban Qu n tr
Group Luy n thi

i h c Qu c gia 2016

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

A. 1

s/

Câu 50. Hình chóp ng giác đ u có bao nhiêu tr c đ i x ng

9
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×