Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANH TICH TRUONG TH VHH2

UBND XÃ VĨNH HÒA HIỆP
CHI HỘI KHUYẾN HỌC VĨNH HÒA HIỆP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Hòa Hiệp, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH
UBND XÃ VĨNH HÒA HIỆP

CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC
VĨNH HÒA HIỆP 2
I/. THÔNG TIN CHUNG:
- Địa chỉ: Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp2, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa
Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang.
- Điện thoại: 0773 839424.
- Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ công nhân viên 22/15 nữ.
- Chức năng nhiệm vụ: Nhiệm vụ của nhà trường giáo dục trẻ từ 6 tháng đến 11
tuổi. Thực hiện nhiệm vụ liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội hỗ trợ
khích lệ phong trào học tập, làm nòng cốt xây dựng xã hội học tập .

II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Toàn bộ giáo viên – công nhân viên gồm 22 người, đều là hội viên của chi hội.
Thực hiện đầy đủ công tác chuyên môn đồng thời tham gia tích cực phong trào Khuyến
học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương cụ thể:
+ Vận động hội phí: 264.000 đồng đạt 100%.
+ Gương mẫu trong phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập. Chi
hội là đơn vị học tập năm 2016 của xã.
+ Mỗi giáo viên – công nhân viên là một tuyên truyền viên vận động xã hội hóa
giáo dục, vận động các bậc cha mẹ học sinh tham gia các cuộc vận động của Hội như:
.Tu bổ nâng cấp sân trường điểm Sua Đũa, Nhà xe điểm chính, trang thiết bị phục
vụ dạy học trị giá 34.000.000đ.
.Vận động Hội viên PHHS xây dựng Quỹ khuyến học của xã số tiền: 5.525.000đ.
. Vận động CB – GV xây dựng Quỹ khuyến học huyện mỗi người một ngày
lương với số tiển 3.236.000đ. Quỹ hỗ trợ HS khó khăn với số tiền: 1.760.000đ.
III. NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ NGUYÊN NHÂN
ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA:
Trong năm 2016 Chi hội trường TH Vĩnh Hòa Hiệp 2 được sự lãnh đạo sâu sát
của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, sự chỉ đạo đúng mức
của hội khuyến học xã, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập thể chi hội hoạt động tiến
bộ.


Tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên đoàn kết thi đua vừa làm tốt công tác
chuyên môn, vừa tích cực vai trò vận động xã hội hóa giáo dục, đã tạo được sự đồng
thuận của gia đình phối hợp cùng Chi hội trường đạt thành tích khả quan trong công tác
khuyến học.
IV/. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG:
Năm 2015: Giấy khen của Hội khuyến học xã.
Năm 2016 kính trình đề nghị UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp khen thưởng giấy khen
cho chi hội trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 2.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

TM. CHI HỘI TH VĨNH HÒA HIỆP 2
CHI HỘI TRƯỞNG

Vũ Đăng Doanh

Xác nhận của cấp trình khen
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×