Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn đăng ký xét tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Văn bằng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP
Kính gửi:

- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV
- PHÒNG ĐÀO TẠO

Tôi tên là: ________________________________

Mã số SV: ____________________

Ngày sinh: ______________________

Nơi sinh: _____________________

Địa chỉ liên lạc: ____________________________________________________________
Điện thoại: ____________ Di động _____________

Email: _______________________


Là sinh viên hệ _________ khóa ____________

Chuyên ngành: ________________

Nay tôi đã hoàn tất các môn học của chương trình đào tạo bậc đại học ngành tích lũy
đủ
số tín chỉ theo quy định và đã có đầy đủ chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định.
Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp cho tôi.
Trân trọng.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét TN.
- Chứng chỉ Tin học.
- Chứng chỉ ngoại ngữ.
- Chứng chỉ khác ghi rõ (nếu có).

Tp.Hồ Chí Minh ngày ___ tháng ___ năm 2013
Người làm đơn
(ký & ghi họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×