Tải bản đầy đủ

Bai tap CSG Ứng dụng công nghệ cad cam cnc

Bài tập mẫu về CSG
Đề bài:
Cho chi tiết thể hiện như trong hình vẽ. 1) Phân tích chi tiết để liệt kê các khối cơ bản,
đặt tên, ghi kích thước cho các khối đó. 2) Vẽ sơ đồ cây nhị phân CSG của chi tiết sử
dụng các khối cơ bản đã phân tích.
Cách làm bài tập CSG:
Bước 1: Đọc và hiểu hình
Bước 2: Phân tích các khối và cách tạo ra chi tiết từ các khối
Bước 3: Đặt tên, ghi kích thước theo nhóm khối
Bước 4: Vẽ cây CSG sử dụng các tên khối đã có từ bước 3
Bài làm:

H2

T3

N2
N1

T2
H1


T1


1- Liệt kê khối và ghi kích thước các khối cơ bản thuộc
chi tiết:
Phân tích: chi tiết bao gồm một khối đáy, một khối trụ phía
trên và các gân tăng lực. Khối đáy là sự kết hợp bằng phép
giao giữa 2 khối trụ đáy và khối hộp đáy. Phần thân được
thêm một khối trụ phía trên, gia cường bằng hai gân hình
nêm, sau đó tạo lỗ chính giữa trục trụ và sau đó cắt một
rãnh hộp chữ nhật ở phía trên trụ.
Khối hộp:
H1(80x100x20) - Khối hộp đáy
H2 (10x10x50) - Khối hộp tạo rãnh phía trên
Khối trụ:
T1(R55x20) - Khối trụ đáy
T2(R25x30) - Khối trụ trên
T3(R10x50) - Khối trụ lỗ chính giữa
Khối nêm :
N1(29x27x20) – Gân bên trái
N2(29x27x20) – Gân bên phải
Khối cầu
C1 (R30) - Khối cầu
Khối nón
Nn (R20x20) - Khối nón
Khối xuyến
X(R100, r20) - Khối xuyến
2- Vẽ cây CSG : Dưới đây là 2 đáp án thí dụ
Ký hiệu :
+: Phép hợp
∩: Phép giao


\:

Phép trừ

Đáp án 1 :


Chi tiết
\

+

+

T3

+

+

T2


T1

H1

H2

N1
1

N1


Đáp án 2 :

Chi tiết
+

+

\

N1
1

+

+

T2


T1

H1

N1

T3

H2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×