Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“TĂNG CƢỜNG KIỂM TRA NỘI BỘ ĐỂ ĐẨY MẠNH CÁC
HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƢỜNG ”

1


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Lý do khách quan:
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “Giáo
dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến
toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo”.
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục đào tạo, Ngành Giáo dục đang
tích cực từng bước đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục,
công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua

2quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường
học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý
giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục.
Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục. Lãnh đạo cần
phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên:
“Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của
người lãnh đạo”.
(Phạm Văn Đồng)
Trường Tiểu học Sông Đốc 1 nằm trong hệ thống giáo dục của Phòng Giáo dục &
Đào tạo huyện Trần Văn Thời và hệ thống giáo dục công lập của Nhà nước vì thế phải
tuân thủ các văn bản pháp quy, quy chế quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống
thanh tra kiểm tra các cấp.
2. Lý do chủ quan:
Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra,
kiểm tra nội bộ trường học nên Trường Tiểu học Sông Đốc 1 đã chú trọng đổi mới công
tác kiểm tra nội bộ trường học từ khâu xây dựng kế hoạch để thực hiện kế hoạch.
Mặc dù là một trường còn nhiều khó khăn vì đây là thị trấn ven biển, kinh tế xã hội
còn gặp nhiều khó khăn, người dân sống di cư tự do dân tạm trú nhiều nên việc điều hành

3


thực hiện mục tiêu giáo dục còn gặp không ít khó khăn. Tuy vậy trong những năm gần
đây do làm tốt công tác kiềm tra nội bộ trường học nên nhà trường đã thu được một số
thành công nhất định.
- Năm học 2008-2009 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
- Năm học 2009-2010 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn
đề tài nghiên cứu là: “Tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà
trường”.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học
Trường Tiểu học Sông Đốc 1 giúp công tác quản lý trường học hoạt động đúng mục đích.
4. Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động nội bộ trường học,
đối tượng chính là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trường. Phương pháp nghiên
cứu chủ yếu là các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trường học
của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo. Ngoài ra qua phương pháp phân
tích-tổng hợp-điều tra-quan sát và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra

nội bộ trường học trong hai năm gần đây.

4


PHẦN II
I/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Cơ sở lý luận của đề tài:
Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục mang tính chính trị cao
và nó luôn gắn liền với đường lối chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục
mà đảng ta đã đạt ra. Thanh tra, kiểm tra là một chức năng thiết yếu của quản lý giáo dục
trong quy trình quản lý giáo dục không thể thiếu khâu thanh tra, kiểm tra. Bởi vì thanh tra
giáo dục, kiểm tra nội bộ trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật
trong quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn được đặt dưới
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào
tạo. Thanh tra kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp
dưới. Do tổ chức thanh, kiểm tra thực hiện nhằm pháp huy nhân tố tích cực phòng ngừa,
xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành thực hiện đúng kế
hoạch đã đặt ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cường tính pháp chế XHCN
bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, kiểm tra nội bộ
trường học là công tác kiểm tra chuyên nghành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm
bảo dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

5


Vì vậy công tác thanh kiểm tra nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường học nói
riêng có một vai trò rất quan trọng trong những tác động của xã hội và chất lượng giáo
dục “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực của cá nhân, mới biết rõ năng lực
và khuyết điểm của cán bộ giáo viên, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời.
2. Cơ sở pháp lý:
Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành thực hiện quyền thanh tra Nhà nước về
giáo dục và đào tạo, vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảo bảo tính dân chủ, kỷ cương
trong hoạt động giáo dục có tính chất hành chính, pháp chế, Nhà nước.
Tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm và hoạt động
theo luật định.
Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra Sở,
Thanh tra Phòng, Ban giám hiệu kiểm tra nội bộ trường học. Hành lang pháp lý của
Thanh tra Phòng Giáo dục & Đào tạo là Nghị định số: 43/NĐ-CP ngày 10/12/2002 về tổ
chức hoạt động thanh tra giáo dục.
Luật giáo dục
Luật thanh tra
Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51

6


Quyết định số 04/2000/QĐ – BGD-ĐT ngày 1/3/2000 về ban hành quy chế dân chủ
trong hoạt động của nhà trường của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Thông tư số 07/2004/TT – BGD-ĐT ngày 30/3/2004 về việc hướng dẫn thanh tra
toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Hướng dẫn số 106 ngày 31/3/2004 về thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh
tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
3. Thực trạng về công tác kiểm tra nội bộ Trƣờng Tiểu học 1 Sông Đốc trong
những năm gần đây:
Một số kết quả đạt được trong vấn đề thanh tra kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo
viên Trường Tiểu học Sông Đốc 1.
Thị trấn Sông Đốc là một thị trấn ven biển đa số người dân sống bằng nghề nuôi
trồng, đánh bắt thủy sản. Người dân nơi khác đến làm theo mùa vụ, dân cư không ổn
định, dân tạm trú rất nhiều, gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình,
giao thông đi lại còn hạn chế nên công tác giáo dục còn chưa thuận lợi.
Tuy vậy nhiều năm qua Trường Tiểu học 1 Sông Đốc đã chú trọng đến công tác
kiểm tra nội bộ trường học. Bằng giải pháp xây dựng một mạng lưới cộng tác viên giúp

7


cho Ban giám hiệu trong công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, mỗi tổ
chuyên môn lấy 2 đồng chí giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng (giáo
viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh). Từ đó xây dựng được lòng tin vào đội ngũ thanh
kiểm tra trong trường.
Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo những năm gần đây phát triển nhanh và vững chắc.
Quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng, được nâng cấp xây dựng Nhà nước đã
xây dựng được 8 phòng cao tầng kiên cố được đưa vào sử dụng tháng 8/2008.
Năm học 2008-2009 trường có 26 lớp, tổng số 798 học sinh.
Năm học 2009-2010 trường có 26 lớp, tổng số 789 học sinh.
Năm học 2010-2011 trường có 27 lớp, tổng số 805 học sinh.
Tháng 10/2005 nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục
tiểu học đúng độ tuổi (GDTHĐĐT)
Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được quan tâm và
không ngừng đầu tư, xây dựng. Cho đến nay nhà trường không còn lớp không chưa đạt
về yêu cầu cơ sở vật chất. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong 2 năm tiếp theo là xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.
Bảng thống kê tình hình đội ngũ giáo viên

8


Số

lượng

chất

Tổng số Cán bộ
lượng đội

cán

bộ quản

Đảng

Cao

Trung

đẳng

cấp

Đại học
ngũ

giáoviên

trường

2008-2009

39

03

14

6

13

20

2009-2010

40

03

16

10

16

14

2010-2011

41

03

17

25

12

3

Năm

viên

học

Từ những vấn đề trên nhà trường đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ
trường học như sau:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu
năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng, xây
dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công
khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra. Ban giám

9


hiệu xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật
của Nhà nước và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà trường.
Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tự kiểm tra cho đội ngũ cộng tác viên,
cử các giáo viên đó đi học tập hoặc tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra do cấp trên tổ
chức.
Đầu tư đến chất lượng đội ngũ giáo viên bằng cách tuyên truyền chọn những giáo
viên vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.
Thực hiện tốt chế độ báo cáo rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm tra
toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc
phục cho những năm sau.
Thực hiện tốt công tác tư vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trường phát hiện ra
những thiếu sót và sai phạm của đối tượng kiệm tra.
Kiến nghị và tham mưu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu sót, sai
lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảy sinh
giúp các cấp quản lý nắm được những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch một cách cụ
thể và có tính khả thi.
Trong những năm gần đây Trường Tiểu học 1 Sông Đốc đã coi trọng công tác kiểm
tra toàn diện giáo viên; kiểm tra chuyên đề giáo viên, duy trì kỉ cương nề nếp dạy học,

10


hạn chế đến mức tối thiểu giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn góp phần nâng cao
chất lượng sư phạm và chất lượng giáo dục trong toàn trường, hoàn thành tốt kế hoạch
đổi mới phương pháp giảng dạy.
Kết quả kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề giáo viên trong 2 năm học 20082009, 2009-2010.
Tổng số GV Kiểm tra toàn diện

Kiểm tra chuyên đề

Tổng
TS
Năm học

KT

toàn

số
lớp

diện,
GV

KT Tốt

Khá

ĐYC Tốt

Khá

ĐYC

chuyên đề
2008-2009 26

39

36

4

6

1

7

13

2

2009-2010 26

40

36

6

2

0

15

9

1

2010-2011 27

42

40

8

1

0

25

6

- Năm học 2008-2009 nhà trường được Phòng Giáo dục kiểm tra chuyên đề. Kết quả
xếp loại: tốt
- Năm học 2009-2010 nhà trường được xếp loại tốt.

11


- Namư học 2010 – 2011 Phòng GD& TĐ huỵên Trần Văn Thời kiểm tra chuyên đề
xếp loại : Tốt
Có được kết quả trên là do Phòng Giáo dục & Đào tạo đã quan tâm coi trọng công
tác thanh tra, nhà trường quan tâm coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trường học. Mặc
khác những năm gần đây Đảng, Nhà nước và Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Giáo dục
& Đào tạo thực sự coi trọng công tác thanh tra là một nhiệm vụ quan trọng vì thế hàng
năm kế hoạch thanh tra kiểm tra của nhà trường được xây dựng, chỉ đạo chặt chẽ nên đã
thu được nhiều kết quả như đã trình bày ở trên.
+ Một số tồn tại trong công tác kiểm tra nội bộ Trường Tiểu học1 Sông Đốc Trần
Văn Thời – Cà Mau.
- Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra nội bộ trường học,
Trường Tiểu học 1 Sông Đốc vẫn còn một số tồn tại sau:
- Nhận thức một số giáo viên còn hạn chế, họ chỉ coi trọng giờ dạy mà bỏ qua rất
nhiều công tác khác, cán bộ cộng tác viên kiểm tra chỉ coi trọng dự giờ thăm lớp chưa
chú ý đến chất lượng tư vấn thúc đẩy sau kiểm tra toàn diện.
Kết quả đánh giá vẫn còn nặng nề về hình thức động viên, khích lệ, đánh giá chưa
chính xác, chưa thật sự có biện pháp tư vấn thúc đẩy hoạt động sư phạm giúp người quản

12


lý có thông tin chính xác, kịp thời có những quyết định kế hoạch biện pháp xử lý đúng
đắn.
Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội bộ trường học đã có nhưng vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành trong chiến lược phát triển giáo dục và đổi mới
phương pháp giáo dục.
Đội ngũ cộng tác viên cơ sở đã có nhưng vẫn chưa còn ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, số
giờ thực dạy trên lớp còn nhiều nên các đồng chí chưa thấy hết vai trò, tầm quan trọng
của công tác thanh tra, chỉ chú trọng đến các môn học nhiều giáo viên chưa quan tâm
đúng mức về năng lực chuyên môn của mình. Kế hoạch thanh tra toàn diện đều báo trước
nên giáo viên có chuẩn bị, chỉ kiểm tra hồ sơ và dự giờ tiết dạy đa phần giáo viên được
lựa chọn. Vì thế giáo viên đã biết trước nên việc kiểm tra ít nhiều cũng chưa được khách
quan, trung thực. Hoạt động sư phạm phong trào của lớp, của giáo viên được đẩy mạnh
trong giai đoạn kiểm tra xong lại lắng xuống sự sôi nổi trong phong trào dạy học chưa
được diễn ra thường xuyên để trở thành hoạt động chung của nhà trường.
Cán bộ quản lý trong trường học vẫn còn đồng chí chưa được tập huấn về nghiệp vụ
kiểm tra, thanh tra, việc kiểm tra nội bộ trường học bị coi nhẹ, hoặc còn lúng túng trong
việc kiểm tra hoạt động thanh tra, hoạt động sư phạm của giáo viên. Kiểm tra chuyên đề
còn ít, chủ yếu là kiểm tra theo định kỳ theo lịch cụ thể từ đầu năm học việc kiểm tra đột

13


xuất giáo viên ít được thực hiện. Những giáo viên vi phạm nhà trường đã xử lý nghiêm
công khai hình thức kỷ luật, làm gương cho giáo viên khác và cũng gây được lòng tin
trong tập thể giáo viên. Nhưng đôi lúc do yếu tố khách quan một số đối tượng vẫn lợi
dụng được những kẻ hở đi vi phạm kỷ luật.
Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cộng tác viên thanh tra của Ngành, cộng
tác viên cơ sở không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tuy thế ở
một số bộ môn năng khiếu như Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Anh văn còn thiếu cộng tác
viên, các môn năng khiếu còn thiếu chưa đảm bảo yêu cầu của công tác thanh, kiểm tra.
4. Một vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra nội bộ trƣờng học của Trƣờng
Tiểu học 1 Sông Đốc.
Dựa trên cơ sở lý luận, qua phân tích thực trạng tôi nhận thấy có các vấn đề đặt ra để
giải quyết như sau:
+ Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác thanh,
kiểm tra.
+ Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở đảm bảo số lượng.
+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác thanh, kiểm tra.
+ Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo tháng, kỳ, năm (có cả kế hoạch
kiểm tra đột xuất giáo viên).

14


+ Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm việc cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở
nghiên cứu hỗ trợ, chế độ cho đội ngũ cộng tác viên để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt
động.
+ Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ thanh, kiểm tra.
+ Xử lý kết quả sau quá trình kiểm tra để thúc đẩy chất lượng đội ngũ giáo viên có
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng thực sự yêu cầu đổi mới phương
pháp giảng dạy.
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC
KIỂM TRA NỘI BỘ TRƢỜNG HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC 1 SÔNG ĐỐC
1. Tăng cƣờng nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục về công tác
kiểm tra nội bộ trƣờng học.
Thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra trong công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Yêu cầu đặt ra cho
công tác kiểm tra nội bộ trường học hiện nay là đòi hỏi các cấp Đảng, các cấp chính
quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm tra cấp
dưới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan đơn vị, tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả của
tổ chức kiểm tra Nhà nước và kiểm tra chuyên ngành; làm cho công tác kiểm tra là công
cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả của Nhà nước tăng cường tính kỷ luật và làm cho

15


pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng
XHCN.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục trong toàn xã hội
và xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới trong sự nghiệp giáo dục cả về nội dung
và phương pháp. Tăng cường công tác tham mưu cho Phòng Giáo dục & Đào tạo để thực
hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm
tra nội bộ trường học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt
động của nhà trường đưa các hoạt động của nhà trường dần dần đi vào nề nếp, tăng dần
chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và công tác
thanh tra, kiểm tra.
2. Xây dựng lực lƣợng công tác viên cơ sở.
Trường Tiểu học 1 Sông Đốc trong nhiều năm gần đây đã coi trọng công tác kiểm tra
nội bộ trường học và xây dựng đội ngũ công tác viên kiểm tra cơ sở. Theo lời Bác Hồ
dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên là bạn của dưới”. Chính vì vậy mà việc xây dựng lực
lượng kiểm tra vô cùng quan trọng, đội ngũ thường phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng, trung thực thẳng thắn trong công tác, đạo đức nghề nghiệp cao,
luôn gần gũi cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp ở mọi nơi.

16


Đầu tư xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở (ở trường tôi bao gồm 5 tổ chuyên
môn, giáo viên giỏi cấp huyện trở lên). Những đồng chí này do Hiệu trưởng lựa chọn,
phụ trách, chỉ đạo về nghiệp vụ kiểm tra. Khi lựa chọn chúng tôi rất chú ý đến chất lượng
của đội ngũ cộng tác viên cơ sở như đối tượng, chuyên môn, đạo đức, có thời gian giảng
dạy ít nhất là 5 năm, có thành tích ít nhất 2 lần giáo viên giỏi cấp huyện.
Đảm bảo tính khách quan trung thực Phòng Giáo dục & Đào tạo nên có những buổi
tập huần nghiệp vụ thanh, kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra các trường trên địa bàn toàn
huyện hoặc xây dựng các chuyên đề kiểm tra tập huấn cho cán bộ trường học để có sự
thống nhất và các trường được học hỏi kinh nghiệm của nhau.
3. Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra một số trƣờng học.
Yêu cầu kiểm tra viên và Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn, phải có
trình độ nghiệp vụ kiểm tra tốt, phải được trang bị đầy đủ các văn bản và quá trình kiểm
tra.
Những nội dung cần thiết là:
+ Kiểm tra công tác chuyên môn.
+ Kiểm tra công tác khác của giáo viên như hoạt động đoàn thể, Phòng Giáo dục nên
thường xuyên mở lớp tập huấn cho cộng tác viên kiểm tra, thảo luận thống nhất về nội

17


dung, phương pháp kiểm tra có thể mỗi thanh tra cấp trên về tập huấn nghiệp vụ thanh
kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra viên ở cơ sở trường học.
4. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho Trƣờng Tiểu học 1 Sông Đốc.
Cần xây dựng một cách cụ thể chi tiết kế hoạch kiểm tra định kỳ có khả năng thực
thi cao và phải thực hiện đúng lịch đã quy định.
Trong những năm qua Trường Tiểu học 1 Sông Đốc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra
cụ thể chi tiết nhưng việc thực hiện kế hoạch còn mang tính hình thức chung chung đôi
khi còn chưa rõ ràng. Để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt nội dung này người phụ trách
công tác kiểm tra của trường phải lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo có lịch cụ thể
về công tác kiểm tra nội bộ trường học có lịch định kỳ và có lịch đột xuất ngay từ đầu
năm học.
Kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm Trường Tiểu học 1 Sông Đốc phải đảm bảo
mục tiêu yêu cầu, thời hạn, nguyên tắc, nội dung. Ngoài ra cần chú ý đến những trường
hợp có nhiều vấn đề bức xúc cần kiểm tra thì không cần thời gian theo quy định nhằm
mục đích điều chỉnh, giúp đỡ cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.
Kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với kế hoạch năm học khi tiến hành kiểm tra cần có
kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ theo chuyên môn.

18


Ngoài ra có những cuộc kiểm tra đột xuất nắm tình hình thực hiện quy chế chuyên
môn của giáo viên (người kiểm tra phải là Ban giám hiệu).
5. Tăng cƣờng phƣơng tiện, các điều kiện làm cho đội ngũ ngƣời làm công tác
kiểm tra cơ sở.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học như các công tác khác, phương tiện và điều kiện
làm công việc là một yếu tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả công việc của người
thực hiện. Vì thế kiến thức cho cán bộ và giáo viên trực tiếp làm công tác kiểm tra ở cơ
sở là vô cùng cần thiết vì thế Phòng Giáo dục nên tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thảo
luận về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Đội ngũ kiểm tra nội bộ trường học phải được cung cấp các loại hồ sơ văn bản, biên
bản, phiếu đánh giá giờ dạy trước khi kiểm tra dự giờ.
6. Hoàn thiện các phƣơng pháp và mục đích kiểm tra nội bộ.
Người thực hiện kiểm tra và cộng tác viên kiểm tra phải lựa chọn và kết hợp hài hòa
các phương pháp kiểm tra, quan sát, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, điều tra gặp gỡ trao
đổi trực tiếp đối với đối tượng kiểm tra và đối tượng có liên quan.
Các thành viên trong đội ngũ kiểm tra phải nắm mục đích và nhiệm vụ của việc kiểm
tra là tư vấn, thúc đẩy, phát hiện kịp thời những sai phạm để uốn nắn, điều chỉnh, phát
huy những mặt tích cực. Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể từng đơn vị để đánh giá cho phù

19


hợp, không nên so sánh áp đặt cho các đơn vị theo một cách đánh giá. Từ đó mới phát
hiện khả năng vươn lên của cá nhân và điều chỉnh kịp thời những sai phạm của giáo viên
trong việc vi phạm quy chế chuyên môn.
7. Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sƣ phạm của
giáo viên Trƣờng Tiểu học 1 Sông Đốc.
Nội dung phải đảm bảo 4 nội dung sau:
a) Kiểm tra trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.
b) Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.
c) Kiểm tra kết quả giảng dạy giáo viên.
d)Kiểm tra việc thực hiện công tác khác.
Trong 4 nội dung để đánh giá giáo viên người kiểm tra phải xác định rõ tầm quan
trọng của mỗi nội dung và xác định nội dung a, b là tiêu chí quan trọng để đánh giá giáo
viên.
Nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên tiểu học. Kiểm tra, đánh giá, tư
vấn, thúc đẩy. Bốn nhiệm vụ trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
+ Nhiệm vụ kiểm tra:

20


Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chế và hướng dẫn liên quan đến hoạt động
sư phạm của giáo viên như xem xét hồ sơ, quan sát tiết dạy, dự giờ kiểm tra chất lượng
học tập của học sinh và thu thập những ý kiến về giáo viên, yêu cầu của việc làm này đòi
hỏi sự tỉ mỉ, đối chiếu rõ ràng, nhận rõ việc làm tốt và chưa tốt của giáo viên để đánh giá
phù hợp.
+ Nhiệm vụ đánh giá (tiến hành sau khi kiểm tra).
Căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên
bằng cách đối chiếu với văn bản pháp quy có tính đến đối tượng giáo viên và học sinh
cùng bối cảnh cụ thể như nghiên cứu về chuẩn đánh giá, phân tích các thông tin thu thập
được qua công tác kiểm tra (4 nội dung kiểm tra) đối chiếu với chuẩn để xếp loại, thông
báo cho giáo viên và các cấp quản lý. Đối với khâu này đòi hỏi phải đánh giá khách quan,
chính xác, công bằng. Định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của giáo viên
và tạo nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy.
+ Nhiệm vụ tư vấn.
Nhiệm vụ này được thực hiện trong quá trình trao đổi giữa người kiểm tra và người
được kiểm tra chủ yếu dựa vào tiết dạy trên lớp và nghiên cứu các hoạt động khác nhau
của giáo viên, giúp cho giáo viên phát hiện những thiếu sót hạn chế. Muốn trao đổi được
người kiểm tra phải dự kiến nội dung, sắp xếp các việc làm để cần trao đổi.

21


Tiến hành trao đổi, người dự và người dạy cùng phân tích nhận xét các mặt mạnh,
mặt yếu từ đó đưa ra những lời khuyên để nâng cao chất lượng giảng dạy.
+ Nhiệm vụ thúc đẩy: Xác định hướng hoàn thiện năng lực của giáo viên.
Để phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra toàn diện và chuyên đề này nhà trường
phải đề ra kế hoạch hành động của giáo viên và cơ quan tổ chức có liên quan để phát huy
thành quả của giáo viên. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục những yếu
kém hạn chế dần dần hoàn thiện.
Công cuộc cụ thể là xác định các nội dung bồi dưỡng giáo viên nội dung tự bồi
đưỡng và bồi dưỡng do cơ quan quản lý giáo dục bồi dưỡng theo kiến nghị của cơ quan
kiểm tra. Qua đó phát triển kĩ năng của giáo viên cả người dự và người dạy hoàn thiện
các năng lực sư phạm của giáo viên.
8. Xử lý kết quả kiểm tra:
Viết báo cáo kết quả kiểm tra gửi tới các cấp quản lý (kiến nghị xử lý nếu có vi
phạm).
Theo dõi việc thực hiện những kết luận, kiến nghị của người dự kiểm tra.
Kiểm tra lại đối với một số đồng chí giáo viên nếu thấy cần thiết.
PHẦN III: KẾT LUẬN

22


I/ KẾT QUẢ THÀNH CÔNG:
- Về tư tưởng chính trị: Giáo viên đã phấn đấu bám trường, bám lớp, tâm huyết, say
sưa với nghề. Trong công việc mọi người có ý thức tự giác thực hiện nghiêm túc các quy
định của Ngành, của trường, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động và các công việc đạt hiệu quả cao hơn.
- Về chuyên môn: Qua kiểm tra, dự giờ, thăm lớp, qua các đợt khảo sát chất lượng,
đánh giá xếp loại học sinh học kì I, các hội thi cho thấy chất lượng chuyên môn, chất
lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn cũng được đẩy mạnh, được thể hiện qua các bản
sau:
Kết quả kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề:
Tổng

Kiểm tra toàn diện

Kiểm tra chuyên đề

Tổng Tổng
số GV
Năm học

số
lớp

số
GV

KTTD, Tốt

Khá

ĐYC Tốt

Khá

ĐYC

KTCĐ
2008-2009 26

39

36

4

6

2

7

13

2

2009-2010 26

40

36

6

5

0

15

9

1

23


201027

42

40

8

1

25

6

2011
Chất lượng đội ngũ:

Số

SXếp loại

Xếp loại

Xếp loại

phẩm chất chính trị

năng lực chuyên môn

công tác chủ nhiệm

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

lượn ố
m
g

lớ

GV

p

học
%
L

%
L

%
L

%
L

%
L

200

%
L

%
L

%
L

%
L

%
L

1
8

8-

1

8

2
33

26

200

2
7. 4

2. 0

9

2
7. 4

9
5

1

3

1

57

0
.

30
8

5

.7

1
3

.8

.

8

9

3

5

200
9
9-

3
34

201

26

9
8.

1. 3
1
1

3
0

9

8
2

1. 3

.

1

0

24

9

23
6

0
1

76
.9

0
.0


201
9
0-

3
36

27

201

9
8.

1. 3
3

8

3
0

2
1. 3

4

.
5

6

7..
2

3

6

92
.5

0
5

6

1
Chất lượng học sinh:
HS

Hoàn

lên

thành

lớp

CTTH

Xếp loại hạnh
Xếp loại học lực
Năm

Số Số

học

lớp HS

kiểm

Giỏi
HTĐĐ

Khá

Yếu

TB

SL

%

SL

CĐĐ
SL

%

SL

%

SL

%

SL %

200826

79

759 100 0 0 193 24.7 111 14.5 440 56.5 35 4.4 744 95.5 112

26

781 781 100

2009

2009285 36.4 246 31.4 239 30.8 11 1.4 770 98.5 138

2010

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×