Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN dạy tốt môn toán lớp 3 theo hướng đổi mới phương pháp lấy học sinh làm trung tâm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI :
“ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TOÁN LỚP 3
THEO XU HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC”


CHƢƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Mục tiêu của giáo dục tiểu học hiện nay là nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện.
Nhà trƣờng Tiểu học là cái nôi cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học, kĩ năng,
kỉ xảo cần thiết, giúp các em hình thành và phát triển nhân cách.
Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở
ban đầu rất quan trọng.
Trong chƣơng trình dạy – học toán ở tiểu học, thì chƣơng trình toán lớp 3 đóng vai
trò trọng yếu. Lớp 3 là kết thúc giai đoạn đầu của bậc tiểu học, phải chuẩn bị kiến thức
cơ sở để học sinh học tốt giai đoạn cuối của bậc tiểu học và tiếp các cấp học sau này.
Dạy học toán là một trong những con đƣờng hình thành và phát triển trình độ tƣ duy
ở học sinh, xã hội càng phát triển thì đổi mới phƣơng pháp giảng dạy t rong nhà trƣờng

đóng vai trò ngày càng quan trọng, trong xu hƣớng phát triển và đổi mới phƣơng pháp
dạy học theo hƣớng tích cực hóa, để phù hợp với tinh thần mới nội dung chƣơng trình
sách giáo khoa. Trƣớc những biến động trên giáo viên cần phải hƣớng dẫn cho học sinh
một cách chính xác vào việc giải toán, hình thành ở các em những kĩ năng cần thiết trong
học tập nói chung và giải các bài toán một cách chính xác nói riêng.


Với mong muốn đƣợc góp phần nhỏ bé của mình vào việc giáo dục nhân cách cho
học sinh đồng thời nâng cao năng lực sƣ phạm cho bản thân, Chính vì lí do trên và mục
đích giúp các em hiểu đƣợc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy là điều quan trọng cho việc
hình thành nhân cách con ngƣời, cho nên tôi đã chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp
giảng dạy môn toán lớp 3 theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức ở trường
Tiểu học”
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nhằm năng cao chất lƣợng dạy và học toán trong trƣờng Tiểu học Định An.
III.ĐỐI TƢỢNG KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU.
1/ Đối tƣợng nghiên cứu
“Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn Toán lớp 3 theo xu hƣớng tích cực hóa hoạt
động nhận thức ”
2/ Khách thể nghiên cứu.
Học sinh lớp 3/1 Trƣờng Tiểu học Định An.
IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Đổi mới phƣơng pháp học Toán cho học sinh đƣợc hình thành là do:
 Giáo viên giảng dạy nêu ra những vấn đề chủ yếu của bài học.
 Học sinh thực hiện nhiều dạng bài tập khác nhau, đƣợc chơi nhiều trò chơi đố vui
trong các giờ học Toán.


Để thực hiện tốt việc đổi mới giảng dạy môn Toán theo hƣớng tích cực hóa thì giáo
viên đổi mới hình thức tổ chức cả phƣơng tiện dạy học và cách đánh giá học sinh.
V.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
 Khái quát những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 Tìm hiểu thực trạng của học sinh để việc đổi mới phƣơng pháp đạt kết quả tốt.
 Đề xuất các biện pháp nhằm hình thành kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 3.
VI. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
Toán là môn bắt buộc và trọng tâm của tất cả các cấp học. Học toán các em sẽ có
đƣợc vốn kiến thức phong phú, phát triển tƣ duy, trí thông minh nhạy bén và óc sáng tạo.
Để giúp cho trẻ luôn tự tin, năng động, mở mang trí tuệ. Vì thế bản thân tôi muốn đi sâu
vấn đề “ Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh”. Đồng thời cũng muốn tích lũy
vốn kinh nghiệm để phục vụ cho các môn học khác.


VII. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
Do trình độ và vốn kinh nghiệm còn hạn chế nên tôi chỉ nghiên cứu, đƣa ra giải pháp
đối với học sinh lớp 3/1 Trƣờng Tiểu học Định An.
VIII. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để nghiên cứu đề tài này, tôi sử dụng các phƣơng pháp sau:
 Phƣơng pháp đọc và nghiên cứu tài liệu.
 Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm


 Phƣơng pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm.
1/ Phƣơng pháp đọc và nghiên cứu tài liệu.
 Là phƣơng pháp quan trọng, phƣơng pháp mà nhà nghiên cứu lựa chọn và đọc
những tài liệu có liên quan đến vấn đề mình đang trình bày.
 Nhờ phƣơng pháp này giúp tôi có cơ sở lí luận để phân tích xử lí tài liệu có liên
quan.
2/Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm
Là phƣơng pháp thu thập thông tin về đối tƣơng trên cơ sở tri giác hoạt động sƣ
phạm cho tài liệu sống thực tiễn của việc dạy và học ở trƣờng Tiểu học.Dùng phƣơng
pháp này để rút ra đƣợc cách thức và phƣơng pháp phù hợp cho từng đối tƣợng học tập.
3/ Phƣơng pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm.
Đây là phƣơng pháp rất quan trọng để tìm ra bài học kinh nghiệm bổ ích. Sử dụng
phƣơng pháp này giúp chúng tôi hiểu đƣợc bản chất , nguyên nhân và cách giải quyết
trong quá trình nghiên cứu để có thể lựa chọn phƣơng pháp mới và đạt hiệu quả cao.

CHƢƠNG II
LÍ LUẬN CHUNG
I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN


 Một số khái niệm có liên quan đến đề tài:
1/ Khái niệm về phƣơng pháp dạy học:
Phƣơng pháp dạy học là tổ hợp các cách thức hoaạt động của giáo viên và học sinh
trong quá trình dạy và học, đƣợc tiến hành dƣới vai trò chủ đạo của giáo viên, sự hoạt
động nhận thức tích cực, tự giác của học sinh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.
2/ Khái niệm về đổi mới phƣơng pháp dạy học
Đổi mới phƣơng pháp dạy học phải thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
Tiểu học, tạo điều kiện để cá thể hóa dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện ra nội
dung mới của bài học. Làm nhƣ vậy sẽ phát triển đƣợc năng lực sở trƣờng của từng học
sinh, rèn luyện học sinh trở thành những ngƣời lao động chủ động sáng tạo.
3/ Khái niệm về phƣơng pháp dạy học tích cực.
Phƣơng pháp daỵ học tích cực là phƣơng pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm
của quá trình dạy học. Trong đó, giáo viên là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn hoạt động của
học sinh, mọi học sinh đều đƣợc hoạt động để phát triển theo đúng khả năng của cá
nhân.
Do giáo viên là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn nên giáo viên ít nói, ít làm, giảng ít, làm
mẫu ít nhƣng thƣờng xuyên làm việc với cá nhân học sinh. Nhờ vậy, giáo viên nắm đƣợc
khả năng của từng học sinh.


Do học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học nên tất cả các em phải tích
cực hoạt động, độc lập suy nghĩ, chủ động sáng tạo để bộc lộ hết khả năng của mình.
Vì phƣơng pháp dạy học tích cực mang những ƣu điểm tối ƣu nên nó đƣợc áp dụng
rộng rãi, đƣợc khai thác sâu để mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình dạy học.
4/ Quan hệ giữa phƣơng pháp dạy học và đối tƣợng học.
Có những phƣơng pháp hƣớng vào hoạt động điều khiển của giáo viên; có những
phƣơng pháp hƣớng tập trung vào hoạt động của học sinh; có những phƣơng pháp nằm ở
giữa hai loại trên. Một bài hƣớng dẫn tập trung vào sự chỉ đạo của giáo viên và hoạt
động của giáo viên là bài học trong đó việc thiết kế, việc dạy và đánh giá đều do giáo
viên chỉ đạo và tiến hành. Học sinh ngồi học một cách thụ động, trong khi giáo viên chỉ
đạo và tiến hành tất cả các khâu của bài, từ mở đầu, triển khai đến kết luận.


Ví dụ: Bài học truyền hình hoặc qua đài phát thanh, bài học diễn giảng.
Một bài học hƣớng tập trung vào hoạt động của học sinh là bài học trong đó việc học
do học sinh tự giác và chủ động tiến hành, dƣới sự chỉ đạo, tổ chức của giáo viên. Học
sinh chịu trách nhiệm về hoạt động học tập- nhận thức, đánh giá hoạt dộng và kết quả
học tập của mình.
VD: Cho học sinh thảo luận nhóm, trình bày kết quả, nhận xét đánh giá kết quả hoạt
động của nhóm khác -> rút ra bài học chung.
Nhƣ chúng ta đã biết, có nhiều kiểu dạy học vì rằng có khá nhiều con đƣờng, phƣơng
pháp đã đƣợc biết từ lâu nhƣ giảng giải, thuyết trình, nghe giảng, tìm tòi…Một số kiểu
dạy học, phƣơng pháp dạy học đƣợc xuất hiện trong thế kỉ XX nhƣ dạy học qua khái
niệm, qua trò chơi mô phỏng…
Nhƣng giáo viên dạy học có hiệu quả thƣờng dựa vào kiểu dạy học vì chúng tôi biết
rằng không có con đƣờng duy nhất để đảm bảo cho mọi học sinh học tốt và phù hợp với
mọi môn học.
5/ Sự hình thành của việc đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa.
Đổi mới phƣơng pháp dạy học xuất phát từ nhu cầu của công cuộc đổi mới sâu sắc
nền kinh tế xã hôi đang diễn ra trên đất nƣớc ta ngày nay. Vì vậy trong công cuộc đổi
mới này cần những ngƣời có bản lĩnh, có năng lực chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám


làm, nó thích ứng đƣợc với đời sống xã hội đang từng ngày, từng giờ thay đổi. Do đó sự
hình thành đổi mới phƣơng pháp dạy học, kèm theo sự thay đổi tất yếu của nội dung
phƣơng pháp dạy học.
Nhƣ chúng ta đều biết ở Trƣờng Tiểu học đã và đang rèn luyện cho học sinh tính
năng động và sáng tạo và chuyển sang dạy hƣớng tích cực hóa ngƣời học, tập trung vào
hoạt động của ngƣời học. Vì vậy rèn luyện cho trẻ những năng lực cần thiết, đáp ứng yêu
cầu đổi mới của đất nƣớc.
6/ Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích
cực hóa.
Hiện nay một số yếu tố ảnh hƣởng đến việc đổi mới phƣơng pháp dạy học theo
hƣớng tích cực hóa.
 Đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa chƣa thực hiện đồng bộ trong
đội ngũ giáo viên.
 Cơ sở vật chất và thiết bị chƣa đầy đủ đáp ứng cho giáo viên và học sinh.
 Thời gian cũng làm ảnh hƣởng đến óc sáng tạo của học sinh.
II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC.
1. Nhóm phƣơng pháp dạy học dùng lời.
a. Phương pháp thuyết trình


Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng khi dạy học ở cấp Tiểu học, chủ yếu cung cấp một
khối lƣợng những tri thức khái quát hóa giúp học sinh phát triển trí nhớ, kĩ năng
hiểu ý nghĩa của ngƣời khác.
b. Phương pháp đàm thoại
Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng ở mỗi cấp học, giữ vai trò đặc biệt quan trọng ở
tiểu học. Sử dụng phƣơng pháp này tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho học
sinh tiếp thu tốt lời trình bày của giáo viên, tiến hành công tác độc lập.
2. Phƣơng pháp tìm tòi
Trong phƣơng pháp này ngƣời học phải nghiền ngẫm nhiều thông tin thích hợp,
phân tích và sắp xếp những thông tin đó kết luận và chọn ra phƣơng pháp giải quyết
tốt nhất.
Do đó phƣơng pháp này ngƣời học không tìm ra một chân lí mới nhƣng có thể tìm
ra một điều mới đối với bản thân. Chính vì thế nó đƣợc áp dụng nhƣ một phƣơng
pháp dạy học.

3.Nhóm phƣơng pháp trực quan
a.Phương pháp quan sát.


Quan sát là phƣơng pháp giáo viên tổ chức cho học sinh độc lập xem xét sự vật hiện
tƣợng, từ đó rút ra những kết luận cần thiết.
Quan sát đƣợc thực hiện khi giáo viên giảng bài mới, học sinh thực hành luyện tập, ôn
tập…
b.Phương pháp trình bày trực quan
 Trình bày trực quan là phƣơng pháp sử dụng các phƣơng tiện trực quan trƣớc, trong
và sau khi học sinh lĩnh hội tri thức mới.
 Vận dụng phù hợp với mục đích, nhiệm vụ bài học.
 Trình bày các phƣơng tiện trực quan theo một trình tự nhất định căn cứ vào yêu
cầu của bài giảng.
 Phƣơng tiện trực quan phải đủ to, rõ ( mang tính thẫm mĩ) cho cả lớp có thể theo
dõi đƣợc.
 Kết hợp khéo léo giữa trực quan với lời giảng.


3. Nhóm phƣơng pháp thực hành.
a.Phương pháp luyện tập
 Nắm rõ mục đích và nội dung yêu cầu của luyện tập.
 Tiến hành luyện tập tốc độ nhanh.
 Tổ chức luyện tập thông qua thực hành áp dụng vào các tình huống đa dạng.
 Đảm bảo hình thức luyện tập gây đƣợc hứng thú đối với học sinh.
 Đảm bảo để kết quả đạt đƣợc chắc chắn, rõ ràng.
 Nhận xét và biểu dƣơng kịp thời.
b.Phương pháp ôn tập
Muốn đảm bảo hiệu quả của ôn tập cần:
 Có kế hoạch, có hệ thống và kịp thời với nhiều hình thức khác nhau.
 Ôn rải rác ra.
 Ôn xen kẽ.
 Chỉ ôn tập cái cơ bản nhất.
III. ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA
Đổi mới phƣơng pháp dạy học Toán theo hƣớng tích cực hóa đƣợc hiểu:
1. Khái niệm đổi mới phƣơng pháp dạy học toán


Đổi mới phƣơng pháp dạy học toán là đƣa phƣơng pháp dạy học toán mới vào
nhà trƣờng trên cơ sở phát huy mặt tích cực của các đào tạo của giáo dục, hiểu nhƣ
vậy là có thể nhấn mạnh rằng nhanh chóng chuyển từ hình thức thầy giảng – trò ghi
sang thày tổ chức- trò hoạt động. Nói cách khác đổi mới phƣơng pháp dạy học
toán cần đƣợc tiến hành dƣới dạng tổ chức các hoạt dộng dạy học toán.
2. Quá trình đổi mới phƣơng pháp dạy học toán theo hƣớng tích cực hóa cho học
sinh lớp 3
a. Tạo ra một môi trường khuyến khích từ đó học sinh chủ động học tập và đem lại
kết quả cao nhất cho từng học sinh, đó là một môi trường học tập mà:
 Từng học sinh mong muốn đến lớp, chờ đợi có giờ học do cảm thấy có mối
quan hệ mật thiết với công việc của lớp, do thấy minh đƣợc thể hiện tài trí ở giờ
học, thu đƣợc kết quả.
 Tính tò mò và các năng lực của từng học sinh, khơi dậy qua các hoạt động học
tập nhƣ tìm ra nhiều cách giải một bài toán, nhiều cách tính giá trị một biểu
thức…
b. Học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình đổi mới phương pháp dạy học toán
theo hướng tích cực hóa.
Trog quá trình đó “ giáo viên tổ chức và hƣớng dẫn từng học sinh, mọi học sinh
đều hoạt động học tập và phát triển cao nhất.” Quan điểm này nhấn mạnh vai trò


của học sinh- chủ thể trong quá trình đổi mới phƣơng pháp dạy và học, nhấn mạnh
vị trí của tự đào tạo.
Ngoài việc cung cấp kiến thức, kĩ năng, còn phải dạy cho các em biết .
cách học tập, có năng lực sinh hoạt, sáng tạo, có lòng tự tin, tự trọng. Sẽ không đạt
kết quả nếu vẫn thực hiện cách dạy cũ, cách học cũ.
Thầy giảng – trò khoanh tay ngồi nghe
Thầy giảng trò cắm cúi ngồi chép
Thầy nói- trò nhắc lại nhƣ lời thầy.
c. Việc học tập sẽ có kết quả khi bản thân học sinh chủ động trong hoạt động học tập.
Vì vậy vai trò chủ đạo của giáo viên chính là kết hợp với cha mẹ học sinh tổ chức
hướng dẫn để mọi học sinh chủ động học tập trong giờ học ở lớp.
 Chủ động học bài, làm bài, ôn tập, chuẩn bị kiến thức kĩ năng cần cho việc học
bài mới.
 Chủ động tận dụng thời gian, đọc kĩ bài, làm bài tập.Chủ động tự soát lại bài làm, đổi bài cho bạn để kiểm tra lẫn nhau.
Chủ động thực hành ở ngoài lớp để vận dụng kiến thức sâu sắc hơn.

3. Một số biện pháp sƣ phạm hình thành kĩ năng giải toán cho học sinh.


 Truyền thụ cho học sinh những kiến thức trọng tâm đầy đủ, chính xác và khoa
học.
 Hƣớng dẫn học sinh tìm mối liên hệ để vận dụng kiến thức vào việc giải các bài
toán ( vận dụng các định nghĩa, quy tắc…)


Giúp học sinh tìm ra những yếu tố đã cho và các yếu tố phải tìm. Để từ đó xác
lập đƣợc mối quan hệ giữa chúng.Làm cho học sinh biết cách kết hợp các yếu tố đã cho của bài toán và vận

dụng kiến thức đã học để giải bài toán một cách chính xác, hợp logic và phải ngắn
gọn.
 Trong quá trình đổi mới phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng tích cực hóa giáo
viên nên thƣờng xuyên cho học sinh tiến hành việc giải các bài toán theo biện
pháp trên. Từ đó học sinh sẽ dần dần tự hình thành cho mình những kĩ năng cần
thiết khi giải một bài toán mới hay nhiều bài toán khác từ đơn giản đến phức tạp.
I


V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO
XU HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA.
1. Đổi mới nhận thức, trong đó cần trân trọng khả năng chủ động sáng tạo của giáo
viên và học sinh tiểu học.
2. Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, tổ chức nhiều hình thức học tập nhƣ: học
cá nhân, học theo nhóm, theo lớp, dạy học ở hiện trƣờng, tăng cƣờng trò chơi học
tập.
3. Đổi mới cách trang trí, sắp xếp phòng học để tạo ra môi trƣờng học tập thích hợp.
4. Đổi mới phƣơng tiện dạy học, dùng các loại phiếu học tập, đồ dùng học tập,
phƣơng tiện kĩ thuật, đèn chiếu…
5. Đổi mới cách đánh giá giáo viên và học sinh: đánh giá mức độ phát triển của mỗi
cá nhân học sinh trong quá trình học ở lớp và tự học.
V.SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI VIỆC ĐỔI MỚI
PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN.
1/Tri giác
Tri giác của học sinh tiểu học nói chung và tri giác của học sinh lớp 3 nói riêng, các
em đã biết tìm các dấu hiệu đặc trƣng cho sự vật, biết phân biệt các sắc thái của các chi
tiết để đi đến so sánh, tổng hợp, thấy mối quan hệ giữa các sự vật hiện tƣợng nhƣ một


chỉnh thể. Tri giác của các em mang tính mục đích và phƣơng pháp rõ ràng, các em có
khả năng quan sát nhạy bén, tinh tế tìm ra đƣợc những nét đặc thù của đối tƣợng.
2. Trí nhớ
Trẻ ở các lớp cấp đầu tiểu học có khuynh hƣớng ghi nhớ máy móc, chúng thƣờng học
thuộc lòng tài liệu theo đúng từng câu, từng chữ. Sách giáo khoa hiện nay kênh hình
nhiều hơn kênh chữ vì vậy giúp các em dễ dàng hiểu ý nghĩa hình ảnh. Cho nên việc ghi
nhớ có ý nghĩa đƣợc hình ảnh và phát triển các em hiểu đƣợc những mối liên hệ có ý
nghĩa bên trong các tài liệu cần ghi nhớ, thúc đẩy các em nắm đƣợc ý nghĩa của tài liệu
và ghi nhớ tốt hơn.
Dạy cho học sinh phƣơng pháp đúng đắn của việc ghi nhớ logic.
Rèn luyện cho các em kỹ năng trình bày chính xác nội dung bài học theo cách diễn đạt
của mình.
Để giúp học sinh nhớ lâu ta phải cho học sinh ôn tập lập đi lập lại nhiều lần sẽ tạo
thành mối liên hệ thần kinh bền vững trong não bộ, từ đó để lại dấu vết sâu đậm trong trí
nhớ. Nhƣng học thuộc mà không hiểu thì cũng sẽ bị quên. Vì vậy, ôn tập cần phải đủ hai
phần: Hiểu sâu và nhớ kỹ. Cần tích cực hoạt động thực tế: Luôn quan sát, nắm bắt thông
tin, tổng hợp thành quy luật. Vì nó có tác dụng nâng cao hiệu quả ghi nhớ.


Ví dụ: Học bảng nhân dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên và dùng Đồ dùng học tập học
sinh tự hình thành đƣợc bảng nhân .Từ đó rút ra đƣợc ý nghĩa của phép nhân sẽ giúp các
em nhớ bảng nhân một cách dễ dàng hơn.
Kiểm tra sự ghi nhớ bằng sự tái hiện bằng tranh ảnh, vật thể.
Hiểu và áp dụng ý nghĩa trí nhớ trong việc học tập, tuân thủ những quy luật khoa học
của trí nhớ, có nhƣ vậy học sinh sẽ đạt đƣợc kết quả . Không những thế, vì trí nhớ là một
tƣ duy khoa học còn sẽ theo ta suốt cả cuộc đời hoạt động, nên chúng ta cần thƣờng
xuyên rèn luyện nó.
3.Chú ý
Học sinh Tiểu học sức tập trung chú ý chƣa cao, còn phụ thuộc nhiều vào thầy cô
giáo.
Tính lựa chọn của chú ý còn phụ thuộc vào nhiều tính chất của đối tƣợng học tập và
mức độ hứng thú của các em đối với đối tƣợng đó.
Giáo viên cần có nhiều tài liệu phƣơng pháp giảng dạy hấp dẫn phù hợp với các em.
Khối lƣợng chú ý tăng lên rõ rêt khả năng di chuyển cũng đƣợc tăng cƣờng rõ rệt.

4. Tƣ duy


Cũng có nhiều biến đổi cơ bản do nội dung các môn học phong phú, phức tạp cần
đòi hỏi tính chất mới mẻ của việc lĩnh hội trí thức đòi hỏi phải dựa vào tƣ duy độc lập
khả năng khái quát hóa, trừu tƣợng hóa, so sánh phán đoán mới rút ra đƣợc kết luận,
mới hiểu đƣợc tài liệu học tập.
Các em sẽ không lĩnh hội đƣợc những khái niệm khoa học trong chƣơng trình học
tập của các em nếu không có tƣ duy trừu tƣợng khái quát. Do đó trong dạy học phải
tạo mọi điều kiện để phát triển tƣ duy trừu tƣợng cho các em.
Để tƣ duy tốt, trƣớc hết, các em phải xác định đƣợc tiêu đề mình đang học các em


thể đặt ra nhiều câu hỏi( bài toán cho biết gì,bài toán yêu cầu gì,để giải đƣợc bài

toán này ta phải tiến hành thực hiện theo mấy bƣớc,...) đƣa ra nhiều cách giải quyết và
chọn cách giải quyết khoa học nhất.
VD: Yêu cầu học sinh tìm ra nhiều cách giải một bài toán, nhiều cách tính giá trị
một biểu thức…
5.Tƣởng tƣợng
Học sinh hiểu đƣợc mức độ tƣởng tƣợng còn thấp, chƣa định hƣớng đƣợc hoạt động
của mình bằng cách tái tạo ra mô hình tâm lí về cách thức đi đến sản phẩm đó.


Ngƣời giáo viên phải hiểu sâu sắc thế giới bên trong của học sinh trên cơ sở đó hình
dung ra các con đƣờng, các phƣơng pháp và các hình thức giáo dục thích hợp để đạt mục
đích giáo dục.
Cần đặc biệt chú ý rèn luyện óc tƣởng tƣợng phong phú chính xác và thiết thực.
Qua quá trình nghiên cứu thực hiện, tôi thƣờng xuyên trao đổi với đồng nghiệp về
cách làm nên bƣớc đầu đạt đƣợc kết quả khả quan. Các em có trí nhớ tốt hơn,làm bài
trong thời gian ngắn hơn và cho kết quả chính xác hơn. Kết quả cho từng thời điểm nhƣ
sau:

Các đợt kiểm
TSHS Giỏi

Khá

TB

Yếu

tra
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

25

2

8

4

16

12

48

7

28

Giữa HKI

25

6

24

8

32

10

40

1

4

Cuối HKI

25

10

40

8

32

7

28

0

0

Khảo

sát

đầu

năm


Tôi nhận thấy rằng đổi mới phƣơng pháp trong giờ học ở tiểu học là cần thiết,
nhất là trong giờ học toán của lớp 3 sẽ giúp giờ học toán đạt kết quả cao hơn.
IV.KẾT LUẬN CHƢƠNG II
Qua cơ sở lí luận của đề tài này tôi rút ra đƣợc những kết luận sau:
Để giúp học sinh nắm vững các tri thức đã học, để giải các bài tập trong sách giáo
khoa cũng nhƣ bài tập ngoài sách giáo khoa thì ngƣời giáo viên phải có:
 Tính kiên trì nhẫn nại tự tìm tòi học hỏi ở đồng nghiệp, tự học và nghiên cứu sáng
tạo đƣa ra phƣơng pháp mới vào bài giảng.
 Có biện pháp rèn luyện cho các em hình thành các kĩ năng giải toán cơ bản. Sự
hình thành kĩ năng nói chung và kĩ năng giải toán nói riêng là một quá trình lâu dài
đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân. Mặt khác nó còn chịu ảnh hƣởng của
hoạt động dạy của thầy và các đặc điểm của sự phát triển trí tuệ của học sinh. Do
đó việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn Toán ở Tiểu học luôn gắn liền dạy
kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh.

CHƢƠNG III
KẾT LUẬN


Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn Toán theo hƣớng tích cực hóa, đã giúp
cho phƣơng pháp dạy học một cách khoa học hơn, dạy nhẹ nhàng hơn. Giúp các em
học tốt môn Toán, đồng thời gây hứng thú trong giờ học phát huy tính năng động,
sáng tạo, tự tin giải toán, là nền tảng vững chắc học tiếp các lớp trên.
Trên đây là một số suy nghĩ,tìm tòi của tôi trong quá trình dạy môn toán đã
đƣợc tôi áp dụng dạy vào lớp mình cho kết quả khả quan. Do trình độ và kinh
nghiệm còn hạn chế nên vấn đề tôi trình bày trên không tránh khỏi những sai sót. Để
thực hiện tốt và đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy nói chung và dạy toán nói
riêng, tôi chân thành mong đƣợc các thầy, cô và các bạn đồng nghiệp nhiệt tình góp
ý bổ sung thêm để giúp tôi hoàn thành tốt trọng trách của ngƣời giáo viên trong “Sự
nghiệp trồng ngƣời”.
Tôi xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×