Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI"


N

N

Ứ Đ
:xem.


nghi


Giáo viên nhi t tình, có trách nhi m, có tinh th n h c hỏi
m.

b

è

ng
D

c thù c a công viTr

tu i m m non còn nhỏ

t ít th
u nhi

i nh ng thu n l

2. Ph i h p cùng v
truy n v Bác H .

ng nghi p t o góc sách Bác H

tr

c sách


1.

D
è

ngoan, ph i th t thà, l phép v
i l n, kính tr
y
trong t p th v i nhau càng ph
ru t th
ng l

i già, giúp

u nhi thì ph i
i tàn t t
em


DD
mình, b n khuy t t

n y
c chung l

DD

ng l


D

t
c g n gàng, gi n d .

Sinh th
v i th y ph i kính tr ng, l
D

y d các cháu t vi c nhỏ
nhà ph i nghe l i b m
i v i b n ph


D


n vi c l n:
c ph i siêng

i
l


D
D
D
D

D
D

D

ẩu hi

t


Khiê
-

ch

nhau, ph

t ch t ch :

t gi
vì t do phóng túng là không t

ng, gi gìn kỷ lu t. Ch t do phóng túng,

- Trong sinh ho
nh

ct

ng có t ch c, có kỷ lu
ng mi n Nam, ngày 1-6-1955).

-C n
lu t, bi t v sinh, h
nhiên cD

i vi
tr
g i các cháu và cán b các

t: yêu T qu
ng bào, chu
ng, gi gìn kỷ
ng th i ph i gi toàn v n cái tính vui v , ho t bát, tD


c hình thành cho tr
- R a tay s ch s
- Cách s d ng nh


dùng, v t d

ng m

n.

ỏ nh không gây ti ng

ng g
t su t

- Bi t m

D

- Bi t t d n, c

c bi

- Ng i ngay ng n, không làm

i xung quanh.

m s a ch a nh ng khuy
m, nh
mình là cái gánh n ng c a xã h

c

tx

l

i
i ch
ỏicác tr
2. Ph i h p cùng v
truy n v Bác H .

ng nghi p t o góc sách Bác H

tr

c sách

Ế Q


1.

y.

è

--

-

-

-
-

N

NG

ỆM

- Qua th i gian th c hi

m
c

g ng h c t p, nghiên
i kinh nghi
ys

ti n b
Ph


P Ụ Ụ
D

D

M
1

Không có vi c vì khó,

Ch s lòng không b n.
p bi n,
Quy t chí t làm nên.
2
3

ng,

B ng Bác H chí Minh ?
Tính các cháu ngoan ngoãn,
M t các cháu xinh xinh.
Mong các cháu c g ng,
c và hành.
Tu i nhỏ làm vi c nhỏ,
Tuỳ theo s c c a mình!
tham gia kháng chi n,
gi gìn hoà bình,


Các cháu hãy x
Cháu Bác H
4

u niên ta r t v vang,

Tr

ng ti

i.

Tu

i,

Ra tay c

c, d
c To n là k có tài,

M

i sáu tu i, ra oai tr n tuy n;

M yl

ng quân Nguyên,
ng c m quy n binh nhung.

Th t là m

ng anh hùng,

Tr con Nam Vi
5


6

Bác khen các b

ng,

Sao cho x ng m t con r ng cháu tiên
7

i nhỏ làm vi c nhỏ

Tuỳ theo s c c
Các cháu quy t x
8

9


D
10
11
M

1.

D
Tôi ch có m t s ham mu n, ham mu n t t b
cl
c hoàn toàn t
c h c hành.

c
c, ai

2.
Nhi m v c a thanh niên không ph

gì, mà ph i t hỏ
c nhà? Mình ph i làm th nào cho ích l
nhà nhi
vì l
c nhà mà hy sinh ph
n ch ng nào
3.
b
4.

Tr i có b n mùa: xuân, h
i có b
c: c n, ki m, liêm, chính.
D

ng
c

t có b

u, khó v n l n dân li

5.
Cán b là
ph i luôn luôn x

y t th c s trung thành c a nhân dân và
i công b c c a dân

6.
Nhi m v c a thanh niên không ph

ng
gì, mà ph i t hỏ
c nhà ? Mình ph i làm th nào cho ích l i
c nhà nhi
c nhà mà hy sinh ph
n ch ng nào ?
7.

có m t mùa xuân m áp

8.

Nay tuy châu ch

9.

Ch

m

ta là ch
dân ch
ct
c t bày tỏ ý ki n c a mình góp ph n tìm ra chân lý

10.
ng c n có dân ch ... Dân ch
quý trò ch không ph
ib
u

1.

D

b lòi ru t ra
iv im iv

,

i kính th y th y phài


2.

Quy t t

cho T qu c quy t sinh.

3.

c, Bác cháu ta ph i cùng nhau gi l y

c
4.
5.
vai v
cháu.

Non sông Vi t Nam có v vang hay không, dân t c Vi
c sánh
ng qu
m t ph n công h c t p c a các

6.
Chúng ta thà hy sinh t t c , ch nh
không ch u làm nô l .

nh không ch u m

c, nh

7.

Nhân dân mi n Nam là máu c a máu Vi t Nam, là th t c a th t Vi t Nam.

8.

Cho dù có ph

9.

Tôi ch có m

t cháy c

nh

c

l p!
ng Vi t Nam

10.
c Vi t Nam là m t, dân t c Vi t Nam là m t; sông có th c n, núi có th
mòn, song chân lý y không bao gi
i.
N


D

M

N

NG

Ỏ ĐÂ !”c cho Bác H k l i:

M t l n, các cháu thi u nhi vào Ph Ch t ch ríu rít quanh Bác. M t em hỏi:
-

n xem nhà Bác H

-

.
cc

Bác d n các

n hoa nhé!
M t cháu ch y v i b v p ngã, cô giáo ch y l i d cháu:
-

!

Bác ng t m

ỏ c a Bác H nuôi.
n g n cháu bé d :

- Cháu ngoan, Bác cho cháu bông hoa nhỏ, ch nhà Bác không có thỏ
Cháu bé nín khóc, c m hoa, m t tay n
nói riêng v i cô giáo:

Bác d

!


i v i các cháu, dù còn nhỏ
quen t t cho các cháu.
M

ẦN GẶP

th

t và t o thói


ch c cho Câu l c b thi u nhi bi u di n t i
n vui v i các cháu.

Nhà hát thành ph , có báo cáo m i Bác H
S

n gi m màn, m
ẩn b phía trong sân kh u, th nh tho ng l i kh
u xem Bác t
Bác v
tr
nhà hát.

ẩn
gh
y p ba t ng

Ch t có ti
! Bác H !
ng sau cánh
gà trong b qu n áo l a gi n d , tay c m chi c qu t gi y nh nhàng qu t cho m y cháu
ng bên. Bác hỏi:
- Hôm nay các cháu bi u di n gì?
-D

u di n ca múa nh c .

Bác hỏi ti p:
- Th có ti t m

dân t c không?

-

.

Các cháu ríu rít quanh Bác, còn tôi, vì h i h p quá không bi t nê
i Bác
ng chí ph c v nhà hát r i xu ng xem bi u di n. T i bi u di n
p, vui, sôi n
h t.
M t l n khác, tôi d n g n 100 cháu và cán b ph trách vào bi u di n ph c v
khách t i Ph Ch t ch.
Khi các cháu v a hoá trang và chuẩn b xong thì Bác và m t s


ch
c Bác c
ti p khách.

u và hỏ

ng chí t nhà sàn
y cán b
i
cg n
n v phía sân kh u

Ch t Bác hỏi:
thì có bi u di

n, má h ng th này? Th
c không? - Bác hỏi ti p.
ng thanh tr l i:

-

.

n


Cán b ph trách chúng tôi lúc
u hi u ý Bác: không nên quá câu n hình th c
son ph
i v i tu
ng bu i sinh ho t th này.
Cu i bu i bi u di n, Bác cùng khách g
cùng Bác.
M


ng chí

chia k o và ch p nh
Ồ”

g

u cho bi t Bác r t ti t ki
t m i. Bác nói:

l im yl
-

c nên dùng. Bỏ

Khi t t rách
bên trong r
i xí xóa:
-

Bác dùng, Bác xoay ch rách vào

y, có trông th y rách n

Có qu chu
i nói:

u, anh cán b

- Ở chi

c qu chu

Câu nói và vi c làm c
D

n Ch t

y dao g t ph n n

ng chí cán b h i h n mãi.
c, su t trong nh
, chi

Vi t B c,

Hà N i, Bác
ng nh n

xét).
Th c t l ch s cho th y r ng: su t th i gian ho
ng c a Bác
c ngoài, Bác
g p r t nhi
tài chính do nh
ng nào,
ch y
ng t thân mà có, Bác dành cho công tác cách m ng. Bác chi tiêu r t dè
s n, cân nh c t ng xu. Liên hoan m ng thành l
ng chí Lý B i Qu
i Trung Qu
c
máy ch t H i Phòng v t
3
t món canh và
a th
u, t ng c
tm
ng b
T th
ng quân b t s ng 33 v n quân Hít le Xtalingrát
3
i nhà tù, trong túi ch còn v n v n m
ng b
i lính
gác mua giùm cho ít k o và d u ch quẩ
n kh i hô m y khẩu hi u hoan
nghênh th ng l i c
i m t mình, chén t c, chén thù r
vui v
Qu , Nguy n Chí Thanh, Hoàng

D

ng chí Nguy
b t ra ngoài mâm m

i


Ă

tl

ac a

Có th d n ra nhi u n a nh ng ví d v cách chi tiêu s d ng ti n b
v t
ch t c a Bác, r
n th ng nh
t chiu, t n ti
n r ng rãi, không
Th gi
i t hào v
i Vi
a Bác,
chúng ta càng t hào bi t bao! Cách ng x c a Bác v i ti n tài, v
m c, v i
v t ch
i là cao quá mà chúng ta không h c t
ph i là m t tòa thánh c
c th m b c, dù
là b c th m th nh t?

M

D
Q

OO MTháng 4-1946, v

t
c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Bác
H
i Chính ph Pháp v nh ng v
nv n
m nh c
Ô
c lý thành ph Paris m ti c long tr ng th
.
c khi ra v
i ch n l y m t qu
p trên bàn, bỏ vào túi. M
i, k c
u kinh ng c chú ý t i vi c y, ng c nhiên và không gi
c s tò mò. Khi
Bác H
c ra khỏi phòng, r
t ki u và c
i Pháp n
ng
i. Khi Bác trông th y m t bà m b m t cháu nhỏ c lách
i g n, Bác li
táo. C ch c a
Bác H
i có m t
ch tò mò ng
n ch vui m ng và
c m ph c v t m lòng yêu tr c a Bác.
M

M NG

M tl
Bác H

O

NG
p tác xã tr ng cây giỏi

ƯƠNG N

M ”

huy n Qu ng Oai (Hà Tây),

n m Bác.

Hôm y khi xe
n Qu ng Oai, m
m c áo hoa xen em m c áo tr ng, tay c p sách v a
l ng. Nhìn th y các cháu vui, Bác H
ng i cùng xe:
- Này! Các chú th
vui v ph n kh i, Bác m ng cho các cháu.
R i gi ng Bác b ng tr m h n xu ng.

ỏ, em
i nói v

ỳ và các chú


- Lúc này Bác r t nh m c a Bác. M Bác r t thông minh, l
nho. Th mà m Bác l i k
nl
nhỏ m
i lo vi c nhà.
M
là c Hoàng Th Loan.
M

ic

Â

ỆN

Trong nh ng ngày s ng
cùng. Vì s Bác m
-

c tình c m c


n
i v i m BácVi t B c, m i l
nh mang h

ng r ng, leo núi ai mà ch ng m t, t
v t cho m
g chóng m t. C phân ra m
i mang m t ít.

Khi m i th

c phân ra cho vào 3 ba lô r i, Bác còn hỏi thêm:

-

u r i ch ?
ng chí tr l i:

-

i .

ng, qua m t ch ng, m
bên c nh, xách chi c ba lô lên.

id

n ch

ng chí

- T i sao ba lô c a chú n ng mà Bác l i nh ?
c 3 chi c ba lô ra xem thì th y ba lô c a Bác nh nh t, ch có
ng ý và nói:
- Ch

ng th t s m
ng chí kia l i ph

M

i h nh phúc cho con n

i.

u các th vào 3 chi c ba lô
ẺĐ

ng chí liên l
thìa con. R
è
s m tn
ng chí liên l c.


n. Bác g i mang ra m t bát, m t
ng phèn, mà anh em ph c v v a mang lên,

Th

ng chí liên l c ng n ng i, l i có ti

ng h ng bên ngoài, Bác gi c:


ng chí liên l c ra v . Ra khỏi nhà sàn, xu
ng b m vào vai anh lính thông tin:

ng chí c p


è

- C u chán quá. C
m t n a.
m
r i.
M

t

ar
c
t cái ch c là các anh m ng mỏ


ng chí

Ồ”
g

u cho bi t Bác r t ti t ki
t m i. Bác nói:

l im yl
-

c nên dùng. Bỏ

Khi t
bên trong r

Bác dùng, Bác xoay ch rách vào
i xí xóa:

y, có trông th y rách n

Có qu chu
i nói:

u, anh cán b

- Ở chi n kh

c qu chu

Câu nói và vi c làm c
M

ul

!E
is

- Kh

-

b

N ỮNG VỊ

y dao g t ph n n

ng chí cán b h i h n mãi.
Í

ON”

Có m t l n, vào d p sinh nh t Bác H , v a m i sáng s
ng chí Kỳ ng chí Cẩn in
chúc
th Bác. Th
n, Bác H r
công vi c nên Bác
b
ng chí Kỳ
ng nhà l
c và bánh k o m i các cháu, làm vi c
xong Bác s xu ng g p và vui v
ng chí Kỳ d
xu
ẩn nên không m i các cháu vào

n. M t lúc sau, Bác xu ng, nhìn th y th ,
Bác tỏ ý không b
i hỏ
o chú không l y bánh k o, rót
cm
ng chí Kỳ
nên xin Bác c
sân, không c n ph i ti p bánh k o gì Bác
ng
n nói, có ý phê b
a các chú,
n, thì chú ph i ti
i Bác nói nh
t th m thía. Hi
n lao trong câu Bác nói và th y khuy t
mc
ng chí li n m
phòng, l y bánh k
c ti
il
n g p Bác.


c s ng và làm vi c cùng Bác, luôn th
õ
i
n c
c bi
i v i các cháu thi u nhi, Bác H không
n mà còn r t tôn tr ng. Ở
i nhà sàn, Bác cho làm thêm
ng chi c gh
khi các cháu vào g p Bác có
t b cá vàng c
ti

Nh
m
i, t
nh
nh ng b
ch ng
M

Chi n d ch Biên gi i, m t l
ng bào ngh
c già quen quá mà không rõ g p
m áp:

N


nt
ct
i. Em n

ng), Bác r vào nhà m t
i su
y
i g n. Gi ng c

- Cháu gánh có n ng không?
!

- ! Không n
Em bé v
c. C

c c ch c a c . Em x c l
c theo lên c u thang. Vào nhà, c hỏi em bé:

- Cháu tên là gì?
- Là Ph n.
C

u Ph n.

- Pá (b

i không? Cháu làm vi c nhi u quá.

Không m

c v chi n d ch. Cháu

nhà giúp m (m

c.

C già l i hỏi:
- Cháu có bi
-

làm gì không?
gi t Tây.

Ph n tr l i c già, r i k :
Th
Bây gi

ng ph i d
C

t tay lên vai Ph

p ông à! Tàu bay nó b
m. Nó b n ch t c

ng cháu ba l n.
ng thôn.

t hi n t nhìn Ph n, kh nói:

- Bao gi h t gi c, cháu s không ph i v t v
chuy n thêm m t lát n a. R i Bác nh c Ph
yên gi c ng thì c
y

này n a. Hai Bác cháu nói
n v sáng. Ph
nh d y, th y nhà tr ng tr i,


v ng v quá, Ph n b t lên khóc. Nhìn l thu c ho, chi
Ph n càng nh c khôn xi t.

c già cho, lòng

n lúc y, Ph
n ra c già tr
Chi n d ch Biên gi i k t thúc th ng l i, b Ph
quy t v i con r ng:

n khi
nghe chuy n m i qu

- A lúi! Bác H ch còn ai!
Và hai b con r t ti
M

ng là C H

ỒT

ĂM

nhà mình

Đ !”

Ngày 31-5-1959, Bác H
v a c p b n, cá tr
quay l i b
n
- Tr

n

o Cát Bà, vào m t xóm chài. M
y khoang. Bác d ng l

n
i

ng hay l m cá.

- Vâng .
- Mù

ng nhi

ph i không chú?

- Vâng .
-Ở

nl

-D

.

Bác nói:
-R
s m thêm thuy

ng và Chính ph s

bà con

it

Bác vào m
nhỏ
in

il

ng c , ch có m t em gái

ỏi em nhỏ:

-B m
E

ng d y, l

-B

cháu ra ch

.

E
c nhìn nh Bác H treo trên vách r i nhìn Bác, l i nhìn t m nh, r i l i
quay nhìn Bác. Ch t m t em sáng lên, em ch y l i g n Bác và reo lên:
- Bác H !
n y nói:
- Bác H t

!


Bác ôm l y em nhỏ, ch b p l a, quay l i nói v i m
-N

chú ra gh giúp cháu bé k o khê.

Bác v a cho em nhỏ k o v a hỏi:
- Cháu m y tu i?
-

.

Bác m

i khen:

- Tám tu
v

cha m là ngoan.

M t thanh niên mình tr n, da l m t
n b n, nghe bà con nói Bác H t
ng l i chào:

c bi

c nhanh vào nhà. Thuy n anh
y v i v . Th y Bác,

- Kính Bác .
R

nh v i l y cái áo treo trên vách m

i. Bác bi t ý, n m l y vai

i:
!

- Chú c
- Bác ng m kh
-D
xã có th y d ch

i v m v c a anh thanh niên
i m nh kho

am

c. Chú vào h p tác

không?

-D

p tác xã d ch

ngoài .

- D ch u th nào, chú nói nghe th ?
-

c, bây gi
ch

Bác g

i, g p nguy hi m có s c mà ch ng
ch

u, r i cúi xu ng hỏi em bé:

- Cháu h c l p m y r i?
- Cháu h c l p hai .
Bác tỏ v hài lòng và b
y và m
con ngoài này. Bác v vai anh thanh niên:
- Thôi chú s a so
nhi u cá.
9. M

heo l y cho cháu m t t Báo nh Vi t Nam
Hà N
ov
nh làm quà cho bà
ng chuy

O”

nc

t-D

!
!

-


-D
!
-D

!

-D

!

-

!
M

NG

N O

NG Đ NG Q
-D

!

-D

!
-D

!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×