Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:

“LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI”


I NH N THỨC Đ T I

s
T

T

u

:


T
T–T

s tt

11

:

1 )

T

2.


 Tè
TLồ g g ép ộ du g g áo
dụ tấm gư

g đạo đứ Hồ

íM

tro g v ệ dạy trẻ mẫu g áo 5-6 tuổ ”

II

C

P ố

p ù

ệ về B

Hồ

vớệp

s

B

Hồ

ơế

ọ s


áo dụ trẻ t

g qu

á

áo dụ trẻ t

g qu

oạt độ g

Đ

oạt độ g tro g g y:
đí

:

T

è

yêu

B

B

ế

ế

ìp ả

p ỡ

,p ả

ư

ê

ư

T

ế


, ễ p ép vớ
C
ị ”)

ế

ư
p

ớ , í

ể vớHư
p ả

,
ươ
Đ


+


T

Đ

G
S“C
vớ

p ả
ầ p ả

í

,


p ả

bố

, ễ p ép, ố vớ bh.

T

p ả

ẹ,

ọ p ả sê
ế

ươ

ê

, ố
p ỡ ẫ


Đ

NĐ

T


T

Đ

Đ


Đ

N

H

)


Đ

ướ

í ơ v
QH


T

Đ

T

T

T

-T

bé.


-S

gìn ỷ

yêu lao

do phóng t

khi
-T

thân cho quen,

không

nhân)

-

nhi
ư

có ỷ(Theo

ư Bác Hồ ử các cháu và cán b các

ề Nam, ngày 1-6-1955).
T

-

áo dụ trẻ t

g qu

oạt độ g gotr :


T

1
áo dụ trẻ t
 T

g qu

oạt độ g vu

:
1Tro g g

:
11

hình thành

-R

-


-

-

Tro g g

oạt độ g

B

u gư

B

g:

ế
Hê

“p ả

ả sử

ư

ế

ướ , ừ

ư

ể ì
1T
T


T
…”)

T

t

ể ,


)

* Tro g một s

ộ vut

os

ệ :

11 TTro g oạt độ g m

–1

–m

:
P

ợp ù g vớ đồ g g ệp tạo gBá Hồ

để trẻ đế đtruyệ về Bá Hồ

T

III KẾT QU
– 1 – 11 – 1 )


1. Đ

vớ

ệ p áp :áo dụ trẻ t

g qu

á

oạt độ g tro g g y

í

-1


T


-T
1

-T

è

T

-T

cho

1


-T

1

T)

-T
-T

)


-T

1

)-


-v

ơ

-

-T

1

-T-T


Tê

ươ
1

-số ễ

v

ơ

s-Tơ
1

-

s
,s

v

vớ ư1


ê v v
ư

,

í


p ầù
 Đ

p

vớ

ệ p áp


:P

truyệ về Bá

1

-

-

ù

é,

s

p…

trẻ đế đ

IV

ư

I H C KINH NGHIỆM

ợp vớ đồ g g ệp tạo gBá Hồ

đề


-T

th

thành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×