Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trường tiểu học

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƢỜNG TIỂU HỌC”

1


PHẦN I:
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề được
xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục,
Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường,
là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo
phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là
người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến
lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao
động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn
diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp
của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên

chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên.
Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa
đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu học về công
tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác
này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những
nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện
chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học,
không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế.
Trong thời gian qua, các trường tiểu học nói chung và trường trường Tiểu học Nghi
Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với
yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước
ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của
trường chưa đáp ứng được.
Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Chúng tôi
xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ
yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và
đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và
giáo dục của nhà trường.Vì vậy tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi
Thuận".

2


PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƢC TỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI
CHƢƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN
1. Cơ sở lý luận của đề tài::
* Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học:
Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu
thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng
định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản
để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng
Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi
dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã
triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu


học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Với mục
tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng
ta thấy:
Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào các
kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo dục, nhiều
môn học.
Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa là
dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng
được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của người
học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy
học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát
huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.
Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với
phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học
sinh…).
Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt theo
định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được đánh giá bằng nhận xét của giáo
viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B).

3


Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần
có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo
sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục
và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3 của quyết
định:
“Mục đích ban hành Chuẩn
1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm.
2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng
kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính
trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp
loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định
số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công
tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được đánh giá
tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức
cao hơn.”
Đây được xem như chiếc gậy giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu trong
cuộc đời làm giáo dục của mình.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thời gian qua đã khẳng định nhận
thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch
tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo viên
là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác
động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học.

4


Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Nghi Thuận cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu
học Nghi Thuận rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động
học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ
chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà
trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã
hội thì đội ngũ giáo viên của trường vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ
giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên;
vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của
ban giám hiệu nhà trường.
Kết luận chƣơng: Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định
hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài.-CHƢƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG VÀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN TRONG TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƢỜNG:
1. Thuận lợi:
Trường Tiểu học Nghi Thuận được tách ra từ trường cấp một hai Nghi Thuận năm
1992, với địa bàn dân cư có giáo dân chiếm hơn một nửa tổng số dân. Là một xã nghèo
của huyện nhưng có truyền thống hiếu học . Năm học 2003-2004 với sự nổ lực chỉ đạo
cùng sự đồng thuận của nhân dân cũng như tập thể cán bộ giáo viên , công nhân viên ,
nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ một. Cũng từ đó đến nay trường luôn giữ vững
danh hiệu đơn vị Tiên tiến cấp huyện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.
Năm học 2009-2010 trường có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 2 cán bộ
quản lí, 5 nhân viên và 27 giáo viên, cùng 599 học sinh trên 5 khối lớp.
Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ
chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Đại học: 15 ; cao đẳng 7 và 5 trung học sư phạm.
Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm. Các đồng chí đó có nhiều kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ, trao đổi với phụ
huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ.

5


Trường luôn nhận được sự chỉ đạo chuyên môn kịp thời của Phòng Giáo dục huyện
Nghi Lộc. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự động viên và hỗ trợ tích cực của Đảng
uỷ và UBND xã Nghi Thuận và phụ huynh học sinh của trường.
2. Khó khăn:
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, là đơn vị chuẩn ở giai đoạn đầu nên đến nay các phòng
học đã bị xuống cấp và thiếu trầm trọng. Chỉ có 15 phòng trên 20 lớp học . Thiếu cả
phòng học chính và các phòng học chức năng. Trong lúc địa phơng còn nghèo, tập trung
đầu tư xây dựng chuẩn cho trường THCS và trường mầm non.
Một số giáo viên được chuyển từ vùng trên và vùng ngoài về quá non về chuyên môn,
cả kiến thức lẫn phương pháp.
Trình độ dội ngũ giáo viên khập khễnh về chuyên môn.
Có một số ít phụ huynh học sinh do mải làm ăn nên chưa thật quan tâm đến việc học
hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trường.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG DỘI NGŨ MỘT VÀI
SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƢỜNG:
1. Hệ đào tạo:
SỐ

NỮ

GIÁO
VIÊN
27

25

HỆ ĐÀO TẠO

CẤP

TRUNG
CẤP

CAO
ĐẲNG

ĐẠI
HỌC

SAU
HỌC

0

5

7

15

0

ĐẠI

Một số các đồng chí giáo viên trẻ đang theo học các lớp đại học tại chức tiểu học .
2.Giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại giáo viên trong 4 năm gần đây:
GIÁO
GIỎI

VIÊN

DẠY NĂM HỌC
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

CẤP TRUỜNG

5/25

7/27

8/26

10/25

CẤP HUYỆN

2

2

2

3

6


CẤP TỈNH

1

1

2

1

NĂM HỌC
XẾP LOẠI
VIÊN

GIÁO 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

GIỎI

2/25

3/27

5/26

7/25

KHÁ

16

19

17

16

TRUNG BÌNH

7

5

4

2

Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá như sau:
- Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo đang được trẻ hoá
dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được trang bị
nhiều kiến thức mới, gặp môi trường sư phạm tốt đã phát huy được tác dụng là mũi nhọn
trong công tác giảng dạy.
Tuy nhiên, trường còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt giải
cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm.
- Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt
động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của
mình.
- Hiệu vụ: Chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý cao cấp.
Họ có nhận thức đúg về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa
thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để
bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát, thiếu kế hoạch.
- Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi cho giáo viên. Kế hoạch
công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo dục,
song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập một cách đúng mức.
Hạn chế là chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến bộ thời gian,
chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch của các tổ chuyên
môn còn chung chung.

7


Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng
của nó trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và hăng hái tham gia
hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chưa phù hợp với mọi
người nên chưa kích thích được tích tích cực của mỗi cá nhân; việc xây dựng kế hoạch
thường dựa vào kinh nghiệm làm việc; trình độ, năng lực của giáo viên trong tổ khối
chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng và nhắc nhở phê bình thiếu
phong phú, chưa thiết thực.
Kết luận:
Ưu điểm: Có đủ cơ cấu về số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể trình độ học vấn
theo bằng cấp khá cao.
Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng
cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, một số giáo viên chưa nhiệt tình trong hoạt động.
Nguyên nhân của thực trạng này là mọi người chưa ý thức hết tầm quan trọng của
công tác bồi dưỡng chuyên môn trong hoạt động chung của trường. Hiệu vụ không được
bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ.
Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn được chỉ đạo thường xuyên, song thiếu kế
hoạch dài hơi. Giáo viên tích cực tham gia hoạt động nhưng Hiệu vụ chưa phân công rõ
niệm vụ cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể. Công việc đôi khi còn chồng chéo,
kỷ luật lao động chưa nghiêm. Việc sắp xếp và phân công công việc chưa khoa học. Tinh
thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong trường chưa cao. Công tác chỉ
đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể.
Do nhận thức chưa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của giáo viên đối với công tác chuyên môn.
Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu
tranh; mọi người né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chưa đúng; việc biểu
dương, khen thưởng về chuyên môn chưa tạo được sự phấn khích cho người làm tốt công
việc (phần thưởng vật chất ít giá trị, giấy khen, bằng khen không có nhiều ý nghĩa thực
tế). Do vậy, hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng về chuyên môn chưa cao.
Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải tích cực tổ
chức và bồi dưỡng ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên .

8


CHƢƠNG III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU .
1. Mục đích:
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc không
bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên
môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên
có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về chuyên
môn và các vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các
yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo
dục.
2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết:
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì:
- Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên đạt hiệu quả.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để thể
hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn. Mỗi
hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp, phương tiện thực
hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu trưởng đánh giá.
II. NỘI DUNG BỒI DƢỠNG.
- Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục
lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên.
- Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá và tin học, ngoại ngữ. Mọi cán bộ
và giáo viên vần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có
thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu. là công
việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có

9


chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng những kiến
thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình
được phân công. .
- Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng
dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học - giáo dục.
Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập
và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần
tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng
tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút
kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
- Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo
dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học
sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết
về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản.
- Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc
và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức
khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt
chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.
III. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG:
1. Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác bồi dƣỡng giáo viên :
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và
tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của
mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập được
thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho
mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo
dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học ,tự bồi
dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức:
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định
hướng việc tự học, tự bồi dưỡng. Xác định được những nội dung cần phải tự học, tự bồi
dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông tin,
tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc
tự học,tự bồi dưỡng.

10


+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây dựng một
cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự học, tự bồi
dưỡng của giáo viên……
Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn, không
ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em giáo viên.
Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh giá
tiết dạy. Bản thân tôi trước đây là giáo viên, đã được Ban giám hiệu dự giờ nhiều lần, tôi
hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá tiết dạy của Ban giám hiệu đối với giáo
viên. Đó là sự “ Tâm phục, khẩu phục” nếu là những lời nhận xét xác đáng, giúp ích cho
giáo viên rất nhiều và ngược lại nếu là những lời nhận xét chung chung, thậm chí sai về
kiến thức cơ bản thì sự nhìn nhận của giáo viên đối với Ban giám hiệu sẽ giảm đi rất
nhiều.
Vì vậy, mỗi khi dự giờ, Ban giám hiệu chúng tôi đều xem trước nội dung bài dạy,
tìm bắt kiến thức trọng tâm và khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao kiến thức cho học
sinh trong tiết dạy đó.
Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư
phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản lý về
kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có quan điểm nhất quán,
xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng học sinh
giỏi.
Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan trọng
hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trường.
Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt của
học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi”. Người cán
bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy là biện pháp
cốt lõi của công tác quản lý.
2. Lập kế hoạch bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên:
Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào sự
nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải đạt được những yêu cầu sau:
100% giáo viên trong độ tuổi phải hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên theo chu
kỳ.
Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt được.

11


Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ
tiêu cao: Có số học sinh giỏi cao, và có sáng kiến kinh nghiệm.
Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên theo
học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, lớp đại học, cao đẳng tại chức. Để tạo điều kiện cho
các đồng chí đi học, ban giám hiệu đã sắp xếp thời khoá biểu phù hợp để các đồng chí
giáo viên được nghỉ trong các ngày đi học, giảm bớt một số buổi họp bằng cách ghi thông
báo trên bảng giúp giáo viên nắm được và thực hiện. Tất cả các đồng chí giáo viên đi học
đều được nhà trường cấp 50% kinh phí để mua sách, tài liệu tham khảo.
Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn cao đã đóng
góp vai trò chủ chốt trong các khối chuyên môn, là những mũi nhọn trong phong trào thi
giáo viên dạy giỏi và được đồng nghiệp tin yêu, quý mến.
3. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lƣợng giảng dạy:
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, những cán bộ quản lý phải xây dựng
một nề nếp sinh hoạt cụ thể. Ở trường tôi, Ban giám hiệu quy định tổ chuyên môn sinh
hoạt: 2 tuần / lần . Mỗi tháng Ban giám hiệu họp trước với các tổ trưởng chuyên môn để
phổ biến những nội dung cơ bản của buổi họp tổ.
Ban giám hiệu cần chọn người tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có
uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh
đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng sẽ kiến
nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
Các đồng chí giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ bàn bạc với nhau
việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài khó, cách sử dụng đồ dùng dạy
học sao cho hiệu quả nhất.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 4 năm học vừa qua, chất lượng các buổi
sinh hoạt chuyên môn đã được nâng cao rõ rệt. Khi các tổ sinh hoạt chuyên môn, Ban
giám hiệu phân công người trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt
thông qua sổ ghi chép của khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ
dừng lại ở việc kiểm tra tiến độ chương trình, trao đổi bài dạy khó, mà các đồng chí giáo
viên còn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh giải các bài văn hay, toán khó theo
cách cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh của trường..
4. Kế hoạch thăm lớp, dự giờ và tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng
hàng năm:

12


Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng dạy không
đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao chất lượng giảng
dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên ( báo trước và đột xuất ).
Việc dự giờ không thể tuỳ tiện, đối với người cán bộ quản lý, trước khi dự giờ, chúng
tôi xem trước nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu và phân tích
cái hay, cái dở trong bài giảng của giáo viên.
Hiệu vụ nên có kế hoạch đi dự giờ cùng với khối trưởng chuyên môn hoặc thanh tra
chuyên môn. Sau tiết dạy, Ban giám hiệu phải có đánh giá, nhận xét chính xác, chân tình,
có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt mạnh, điều chỉnh những
mặt còn hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo viên dạy giỏi các cấp để
giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Hàng năm cứ vào tháng 10, 11 là nhà trường phát động “ Hội giảng giờ dạy của giáo
viên dạy giỏi cấp trường”. Đó là một dịp để mọi giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả
năng của mình trước đồng nghiệp, trước hiệu vụ. Vì vậy các đồng chí giáo viên nghiên
cứu bài rất kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho bài giảng của mình. Do đó
chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Chính vì việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát hiện ra
những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt giải cao. Đồng
thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay nghề vươn lên trong
chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú trọng vào việc xếp loại
tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa được, để góp ý cho giáo viên.
Có tiết dạy Ban giám hiệu chúng tôi bấm thời gian xem giáo viên nói trong bao lâu, bao
nhiêu học sinh được nói, bao nhiêu thời gian yên lặng... từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo
viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học của học sinh.
Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực giảng dạy
của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt. Số lượng các đồng chí giáo viên
đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm trước.
5. Bồi dƣỡng giáo viên dạy giỏi các cấp:
Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng là phải xây dựng được mũi nhọn
về giáo viên. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích , động viên các
đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có
hướng phấn đấu đi lên.
Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi về
chuyên môn mà trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao

13


với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có như vậy mới được học sinh
kính trọng, mới là: “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo.
Vào đầu năm học, khi các đồng chí giáo viên ở từng khối lớp đã đăng ký các danh
hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi dưỡng
thêm về chuyên môn như: Dự giờ của giáo viên giỏi trường bạn, tổ chức các tiết dạy ở
trường để đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý; hoặc cho đi dự các chuyên đề mà Phòng
giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề..........
Thông thường giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhưng Ban giám hiệu đã
động viên, giúp đỡ bằng nhiều cách như cùng soạn bài, để giáo viên dạy thử, rút kinh
nghiệm thật tỉ mỉ và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng sâu sắc, phong phú. Và
xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo viên dạy giỏi là các
đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sư phạm”.
6. Tổ chức các chuyên đề:
Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục là: Ban
giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề về đổi mới
phương pháp giảng dạy các bộ môn do Phòng giáo dục tổ chức ở các trường trong huyện.
Các đồng chí giáo viên đều nhận thức được: Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cấp
thiết nhưng đổi mới như thế nào thì còn lúng túng.
Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà trường
đều có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi mới phương
pháp giảng dạy ở một số môn nhất định.
Ví dụ: Nếu năm học trước đã triển khai chuyên đề : Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã
hội, Lịch sử và địa lý, thì năm sau có thể chuyến sang các chuyên đề: Tập làm văn, Luyện
từ và câu; Khoa học…
Mỗi khi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề ở trường nào, Ban giám hiệu nhà
trường đều tạo điểu kiện để các đồng chí khối trưởng sẽ tham dự . Sau đó có kế hoạch
triển khai chuyên đề đó ở trường mình, mời tất cả giáo viên dự, trao đổi ý kiến và rút ra
phương pháp giảng dạy hợp lý nhất của môn đó để các giáo viên học tập và làm theo. Sau
mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên nắm được sâu hơn về phương pháp
giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của bộ môn đó.
7. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học:
Người cán bộ quản lý cần hiểu: Viết sáng kiên kinh nghiệm là hình thức tự bồi
dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm, Ban giám

14


hiệu nhà trường và tất cả giáo viên trong trường đều tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm
theo công việc hoặc chuyên môn của mình.
Để động viên các đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải thích
để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến kinh nghiệm là việc nên làm để tích luỹ kinh nghiệm,
góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng dạy của mỗi
giáo viên.
- Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo
dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học
sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết
về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng cần có hình thức đặc
biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ và giáo viên
tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà
trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp
thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước và chính sách của địa
phương.
Bên cạnh đó, trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Ban giám hiệu chú trọng
phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt hơn cho bài
giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ dùng dạy học
phù hợp với bài dạy của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp
với đổi mới phương pháp hiện nay.
Qua mỗi đợt phát động, nhà trường có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có chất
lượng, áp dụng dạy được nhiều bài và nhiều môn khác nhau........ Góp phần làm phong
phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trường..
8. Nêu gƣơng Ngƣời tốt - Việc tốt, khen thƣởng khuyến khích vật chất:
Cuối cùng, một yếu tố không thể thiếu được là động viên, khen thưởng kịp thời và
thích đáng với những thành tích của giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Người cán bộ
quản lý cần phát hiện, đánh giá được trong tập thể giáo viên, người nào có cố gắng vươn
lên trong quá trình tự học, tự rèn luyện và biểu dương những giáo viên dạy giỏi, những
tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi.
Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất : “ Một ngàn
tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng có tác dụng
động viên rất lớn, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học.

15


Ban giám hiệu cần có phần thưởng xứng đáng để thưởng các giáo viên dạy giỏi,
đồng thời khen thưởng các thầy cô giáo có nhiều học sinh giỏi. Đồng thời thường xuyên
kiểm tra: vừa nghiêm khắc, vừa công bằng, độ lượng........... để động viên tất cả giáo viên
đóng góp hết sức mình vào việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và chất lượng giáo dục của
nhà trường đề ra.
Để các thầy cô giáo yên tâm, gắn bó hết mình với nghề nghiệp, đem hết khả năng
và trí tuệ phục vụ cho học sinh học tập đạt kết quả cao thì Ban giám hiệu cần thực sự
chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất cho đội ngũ giáo viên.
Mỗi giáo viên đều có hoàn cảnh gia đình với những thuận lợi và khó khăn riêng. Vì
vậy, với khả năng và trách nhiệm của mình, Ban giám hiệu nhà trường nên chú ý quan
tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo viên yên tâm, phấn khởi
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban giám hiệu cần giải quyết những khó khăn
của giáo viên một cách kịp thời như: Bố trí người dạy thay khi giáo viên có con ốm.
Khen thưởng về tinh thần cũng như vật chất khi giáo viên đạt thành tích cao trong giảng
dạy và công tác chủ nhiệm. Thăm hỏi gia đình giáo viên khi có hiếu, hỷ......... Đó là
những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên coi
trường là một tổ ấm của mình.
Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để thưởng
cho những giáo viên giỏi và học sinh giỏi..
CHƢƠNG IV:
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC CỦA TRƢỜNG
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu
người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để chất lượng giáo
dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu của các đồng chí
cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong trường.
Trong năm học 2009-2010 trường tiểu học Nghi Thuận đã đạt được một số thành
tích sau:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí.
Giáo viên đạt lao động Tiến tiến: 23.
Có 11 sáng kiến kinh nghiệm của Ban giám hiệu cũng như giáo viên đạt
bậc 2 Đề Nghị xét bậc 3 của phòng.
* Về giáo viên dạy giỏi:
- Cấp tỉnh : 1 giáo viên.

16


- Cấp huyện : 3 giáo viên.
- Cấp trường: 9 giáo viên.
* Kết quả xếp loại đội ngũ cuối năm:
- Xếp loại giỏi : 7 GV
- Xếp loại khá: 16 GV
- Xếp loại trung bình : 2 GV
* Về học sinh giỏi các cấp:
Có 1 em học sinh lớp 5 đạt cấp tỉnh trong kỳ thi giải toán trên mạng.
.Có 2 em học sinh lớp 4,5 đạt cấp huyện trong kỳ thi giải toán trên mạng.
Có 2 học sinh đạt giải nhì đồng đội trong kỳ giao lưu học sinh giỏi : Nói lời hay ,
viết chữ đẹp cấp huyện
Đội tuyển Thể dục thể thao : Có 2 em đạt giải nhì cờ vua cấp huyện, đạt giải nhất đồng
bóng đá tiểu học cấp cụm.
* Chất lượng học sinh:
Học sinh giỏi toàn diện: 121 /499em . Tỷ lệ: 21,6 %
Học sinh tiến tiến: 240 /599 em . Tỷ lệ: 40%
Học sinh lên thẳng lớp: 547 / 599 em. Tỷ lệ: 97,7%.
Học sinh lớp 5 HTCTTH 100%, trong đó loại khá giỏi chiếm 54%.
III. PHẦN THỨ BA
NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA ĐƢỢC QUA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƢÕNG
Qua quá trình bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên dạy, ttôi đã rút ra đƣợc những
kinh nghiệm và kết quả nhƣ sau:
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu
người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp.
Cán bộ quản lý nhà trường phải là những người tâm với công việc và có ý thức học
hỏi vươn lên trong công tác. Ngoài năng lực quản lý nhà trường, mọi thành viên trong
Ban giám hiệu phải có năng lực chuyên môn thật vững vàng. Có như vậy mới đẩy mạnh
công tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường.

17


Ban giám hiệu cần có quan niệm đúng đắn về xây dựng đội ngũ giáo viên . Phải
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời để ngày càng có
nhiều giáo viên dạy giỏi các bộ môn.
Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn và tăng cường việc thăm lớp, dự giờ là
phương tiện hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực chuyên môn của các thầy cô giáo. Đây
cũng là phương pháp tốt nhất để xây dựng đội ngũ giáo viên .
Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt chẽ để hợp
nhất các yếu tố chủ quan, khách quan ( học sinh, nhà trường, gia đình ), tạo ra môi trường
sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh để có thể phát huy hết nội lực của bản
thân đạt hiệu quả cao nhất trong việc học tập.
Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo và quyết định thông qua
việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ các yếu tố hợp thành thể thống nhất,
phát huy tổng hợp sức mạnh từng thành tố cùng hướng vào mục tiêu chung; kích thích
tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng học tập tốt.
Với vai trò như vậy, về phía nhà trường, cần tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ
phương pháp dạy học.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi trong quá trình làm công tác
quản lí trường học. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

18


Phụ lục
A. PHẦN THỨ NHẤT: Lý do chọn đề tài
B. PHẦN THỨ HAI: Cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết đề tài
CHƢƠNG I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dƣỡng đội ngũ
giáo viên
1. Cơ sở lý luận của đề tài.
2.

Cơ sở thực tiễn.

CHƢƠNG II. Thực trạng công tác bồi dƣỡng và chất lƣợng đội ngũ giáo viên
trong trường tiểu học Nghi Thuận .
I. Đặc điểm tình hình nhà trường
II. Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ và một vài số liệu về giáo viên
và học sinh nhà trường.
CHƢƠNGIII. Một số biện pháp để bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên của trƣờng tiểu học
Nghi Thuận.
I. Mục đích yêu cầu.
1. Mục đích.
2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết
II. Nội dung bồi dưỡng.
III.

Các biện pháp bồi dưỡng.

1. Vai trò của cán bộ quản lí trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
2. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
3. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn.
4. Kế hoạch thăm lớp dự giờ và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi.
5. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp.
6. Tổ chức các chuyên đề.
7. Đẩy mạnh công tác viết SKKN và làm đồ dùng dạy học.
8. Nêu gương người tốt , việc tốt.
CHƢƠNG IV. Kết quả đạt đƣợc của trƣờng trong năm học 2009-2010.

19


C. PHẦN THỨ BA:
Những kết luận rút ra được qua công tác chỉ đạo bồi dưỡng.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×