Tải bản đầy đủ

cách thiết kế các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

CHỦ ĐỀ:

SINH SẢN Ở THỰC VẬT.

Bài 1: câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai.
câu 1: hãy khoanh tròn vào các chữ cái Đ hoặc S để xác định trong các phát biểu
sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
1)Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.
2)thụ phấn là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bàotrứng
trong túi phôi để hình thành nên hợp tử.
3)trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu thể giao tử là cây rêu trưởng
thành thể bapò tử là thể mang túi.
4)trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu thì thể giao tử sinh ra từ thể
bào tử.
5) sau quá trình thụ tinh thì hạt do noãn phát triển thành

Đ
Đ

S
S


Đ

S

Đ

S

Đ

S

Bài 2: câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi.
Câu 2:ghép nội dung ở cột A với cột B để có đáp án đúng về quá trình hình thành
hạt phấn và túi phôi trong sinh sản hữu tính ở động vật.
Cột A
1)Có chứa một tế bào sinh
sản và một tế bào sinh
dưỡng.
2)Có chứa noãn cầu, tế
bào đối cực, tế bào kèm,
tế bào cực.
3)Giảm phân cho ra 4 bào
tử con đơn bội.
4)Nguyên phân một lần
cho ra thể giao tử đực.

Cột B
a)Tế bào mẹ bào tử
b)Thể giao tử đực
c)Tiểu bào tử đơn bội
d) đại bào tử đơn bội.
e)Thể giao tử cái

Đáp án


Bài tập 3: câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.
Câu 3: điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:

ở thực vật có hoa, thụ tinh thực hiện được là nhờ ………(1)……..sinh trưởng
xuyên dọc qua vòi nhụy, xâm nhập qua lỗ phôi vào ………(2)………. Và giải
phóng ra hai nhân ( 2 giao tử).
thụ tinh kép: cùng một lúc giao tử đực thứ nhất thụ tinh với ……(3)……..tạo thành
hợp tử.
giao tử đực thứ hai hợp nhất với ………(4)…….ở trung tâm của túi phôi hình
thành nên…………(5)……..cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
bài tập 4: câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1:Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân
bào(nguyên phân, giảm phân)?
Câu 2: Cơ sở khoa học của việc nuôi cấy tế bào và mô thực vật là gì?
Câu 3:Trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu bộ nhiễm sắc thể của thể bào tử,
hợp tử và thể giao tử là gì?
Câu 4: Ở thực vật có hoa quá trình thụ tinh thực hiện được là nhờ vào sự phát triển
của bộ phận nào?
Câu 5: Cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật hạt kín là gì?
Câu 6: sau quá trình thụ tinh noãn phát triển thành gì?
bài tập 5: câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
câu 1:Sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?
A.Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ->mỗi tiểu bào tử nguyên phân một lần
cho một hạt phấn chứa một tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn->tế bào sinh sản
giảm phân tạo 4 giao tử đực.
B.Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử->mỗi tiểu bào tử nguyên phân
1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn->tế bào sinh sản
nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.


C.Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử->1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2
hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn->tế bào sing sản nguyên phân
1 lần tạo 2 giao tử đực.
D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ->mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho
1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và một tế bào ống phấn->tế bào sinh sản nguyên
phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
Câu 2: Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:
A.Dễ trồng và ít công chăm sóc.
B.Dễ nhân giống nhanh và hiệu quả.
C.Để tránh sâu bệnh gây hại.
D.Rút ngắn thời gian sinh trưởng.
Câu 3:Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
A.sự kết hợp của hai nhân giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp
tử.
B.sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực có trong túi
phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
C.sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong
túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
D.sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.
Câu 4: ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc trưng của sinh sản hữu tính?
A.Luôn có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái.
B.Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm giảm phân để tạo giao tử.
C.Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính.
D.Sinh sản hữu tính tạo ra các con cái giống nhau và giống với bố, mẹ.
Câu 5: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sinh sản bằng bào tử ở rêu?


A.giao tử đực và giao tử cái thụ tinh tạo thành hợp tử.
B.hợp tử giảm phân tạo thành thể bào tử.
C.túi bào tử giảm phân tạo thành bào tử.
D.bào tử nguyên phân tạo thành thể giao tử.
ĐÁP ÁN:

Bài 1: câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai.
câu 1: hãy khoanh tròn vào các chữ cái Đ hoặc S để xác định trong các phát biểu
sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
1)Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.
2)thụ phấn là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bàotrứng
trong túi phôi để hình thành nên hợp tử.
3)trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu thể giao tử là cây rêu trưởng
thành thể bào tử là thể mang túi.
4)trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu thì thể giao tử sinh ra từ thể
bào tử.
5) sau quá trình thụ tinh thì hạt do noãn phát triển thành

Đ
Đ

S
S

Đ

S

Đ

S

Đ

S

Bài 2: câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi.
Câu 2:ghép nội dung ở cột A với cột B để có đáp án đúng về quá trình hình thành
hạt phấn và túi phôi trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Cột A
Cột B
1)Có chứa một tế bào sinh a)Tế bào mẹ bào tử
sản và một tế bào sinh
dưỡng.
2)Có chứa noãn cầu, tế
b)Thể giao tử đực
bào đối cực, tế bào kèm,
tế bào cực.
3)Giảm phân cho ra 4 bào c)Tiểu bào tử đơn bội
tử con đơn bội.

Đáp án
1-b
2-e
3-a


4)Nguyên phân một lần
cho ra thể giao tử đực.

d) đại bào tử đơn bội.

4-c

e)Thể giao tử cái

Bài tập 3: câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.
Câu 3: điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:
ở thực vật có hoa, thụ tinh thực hiện được là nhờ ………(1)……..sinh trưởng
xuyên dọc qua vòi nhụy, xâm nhập qua lỗ phôi vào ………(2)………. Và giải
phóng ra hai nhân ( 2 giao tử).
thụ tinh kép: cùng một lúc giao tử đực thứ nhất thụ tinh với ……(3)……..tạo thành
hợp tử.
giao tử đực thứ hai hợp nhất với ………(4)…….ở trung tâm của túi phôi hình
thành nên…………(5)……..cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
đáp án:
(1)ống phấn.
(2)túi phôi.
(3)tế bào trứng.
(4)nhân lưỡng bội (2n)
(5)nhân tam bội (3n)
bài tập 4: câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1:Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân
bào(nguyên phân, giảm phân)?
3 lần nguyên phân, 1 lần giảm phân.
Câu 2: Cơ sở khoa học của việc nuôi cấy tế bào và mô thực vật là gì?
Tính toàn năng của tế bào.


Câu 3:Trong chu trình sinh sản bằng bào tử ở rêu bộ nhiễm sắc thể của thể bào tử,
hợp tử và thể giao tử, bào tử là gì?
Thể bào tử: bộ nhiễm sắc thể 2n.
Thể giao tử: bộ nhiễm sắc thể n.
Hợp tử: bộ nhiễm sắc thể 2n.
Bào tử: bộ nhiễm sắc thể n.
Câu 4: Ở thực vật có hoa quá trình thụ tinh thực hiện được là nhờ vào sự phát triển
của bộ phận nào?
ống phấn.
Câu 5: Cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật hạt kín là gì?
Hoa.
Câu 6: sau quá trình thụ tinh noãn phát triển thành gì?
Hạt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×