Tải bản đầy đủ

DE CUONG ON TAP CONG DAN 9 KI 1 NH 20112012

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC MÔN CÔNG DÂN 9 (HKI)

Chủ
đề
(1)
Sông
cần
kiệm
liêm
chính
chí
công
vô tư
Sống
tự
trọng

tôn
trọng
người
khác


Chuẩn
mực
đạo đức
(2)

Chí
công vô


Tự chủ

Khái niệm

Ý nghĩa

Biểu hiện và rèn luyện

(3)
- Là phẩm chất đạo đức
của con người, thể hiện ở
sự công bằng.
- Không thiên vị.
- Giải quyết công việc
theo lẽ phải
- Vì lợi ích chung và đặt
lợi ích chung lên trên lợi
ích cá nhân.

(4)
- Đem lại lợi ích cho
tập thể và cộng đồng xã
hội
- Góp phần làm cho
đất nước thêm giàu
mạnh
-XH dân chủ, công
bằng văn minh.
-Được mọi người kính
trọng và tin cạy.

-Là một đức tính quý
giá
-Con người biết sống
một cách đúng đắn và
biết cư xử có đạo đức,
có văn hóa
-Giúp ta đứng vững
trước những tình huống
khó khắn thủ thách,
cám dỗ.
*Mối quan hệ giữ dân
chủ và kỉ luật:
-Dân chủ tạo cơ hội để
phát huy sự đóng góp
của mình vào công việc
chung
-Kỉ luật: là điều kiện
đảm bảo cho dân chủ
thực hiện có hiệu quả.
*Ý nghĩa:
-Tạo sự thống nhất cao
về nhận thức, ý chí và
hành động của mọi
người
-Tạo cơ hội cho mọi
người phát triển
-Xây dựng được mối
quan hệ xã hội tốt đẹp,
nâng cao hiệu quả, chất
lượng lao động.

(5)
- Có thái độ ủng hộ, quí trọng
người chí công vô tư.
- Phê phán hành vi vụ lợi cá
nhân, thiếu công bằng trong
giải quyết công việc.
*Danh ngôn: Phải để việc
công, việc nước lên trên lên
trước việc nhà.
(Hồ Chí Minh)

-Làm chủ bản thân.
-Làm chủ suy nghĩ, tình
cảm, tình cảm và hành vi
của mình trong mọi hoàn
cảnh, tình huống
-Luôn có thái độ bình
tĩnh, tự tin và biết tự điều
chỉnh hành vi của mình
*Dân chủ:
-Làm chủ công việc của
tập thể và xã hội.
-Được biết, cùng tham
gia bàn bạc, góp phần
thực hiện, giám sát
những công việc chung
của tập thể và xã hội.

Sống
có kỉ
luật

Dân
chủ và
kỉ luật

Sống
nhân

Bảo vệ
hòa

*Kỉ luật:là những quy
định chung của cộng
đồng hoặc tổ chức xã
hội.
- yêu cầu mọi người phải
tuân theo
-nhằm tạo ra sự thống
hành động để đạt chất
lượng, hiệu quả trong
công việc

-Tập suy nghĩ kĩ trước khi
hành động.
-Cần xem xét thái độ , lời nói ,
hành động của mình là đúng
hay sai và kịp thời rút kinh
nghiệm, sửa chữa
*Ca dao:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba
chân

-Tự giác chấp hành kỉ luật
-Cacsn bộ lãnh đạo và các tổ
chức xã hội phải có trách
nhiệm tạo điều kiện để mọi
người được phát huy

*Lưu ý : Không làm bài tập 3
sgk

*Hòa bình:
-Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ
-Là không có chiến tranh -Đem lại cuộc sống hòa bình là trách nhiệm của


ái, vị
tha

Sống
hội
nhập

bình

Tình
hữu
nghị
giữa
các dân
tộc trên
thế giới

Hợp tác
cùng
phát
triển

Sống

văn
hoá

Kế thừa
và phát
huy
truyền
thống
tốt đẹp
của dân
tộc

hay xung đột vũ trang
-là mối quan hệ hiểu biết,
tôn trọng, bình đẳng và
hợp tác giữa các quốc gia
dân tộc, giữa người với
người,
-là khát vọng của toàn
nhân loại
*Bảo vệ hòa bình:
-Giữ cuộc sống xã họi
bình yên
-dùng thương lượng để
giải quyết mâu thuẫn,
xung đột giữa các dân
tộc, tôn giáo và quốc gia
-không để xảy ra chiến
tranh hay xung đột vũ
trang
-Là quan hệ bạn bè thân
thiện giữa nước này với
nước khác.

bình yên, bình đẳng và các quốc gia dân tộc và toàn
tôn trọng cho con nhân loại
người trên toàn thế giới -Ý thức bảo vệ và lòng yêu hòa
bình phải thể hiện ở mọi nơi
mọi lúc
-Xây dựng mối quan hệ tôn
trọng, bình đẳng, thân thiện
giữa con người với con người
-Thiết lập quan hệ hiểu biết,
hữu nghị, hợp tác giữa các dân
tộc và quố gia trên thế giới.

-Là chung sức làm việc,
giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau
trong công việc, lĩnh vực
nào đó vì mục đích
chung
-Hợp tác dực trên
nguyên tắc: bình đẳng,
thương lượng cùng có lợi

-Tự giác rèn luyện với tinh
thần hợp tác với bạn bè và mọi
người xung quanh trong học
tập, lao động, hoạt động tập thể
và hoạt động xã hội

*Truyền thống:
-là những giá trị tinh thần
-hình thành trong quá
trình lịch sử lâu dài của
dân tộc
-truyền tè thê sheej này
sang thế hệ khác

*Lưu ý : không học mục 3
phần nội dung sgk

-Tạo điều kiện và cơ
hội để các nước, các
dân tộc cùng hợ tác,
phát triển về nhiều mặt:

-Tạo sự hiểu biết lẫn
nhau, tránh gây mâu
thuẫn, căng thẳng dẫn
đến nguy cơ chiến
tranh
-Hợp tác quốc tế là vấn
đề quan trọng và tất
yếu:giúp bảo vệ môi
trường, hạn chế sự
bùng nổ dân số, khắc
phục đói nghèo, phòng
ngừa, đẩy lùi những
bệnh hiểm nghèo
-Truyền thống tốt đẹp
của dân tộc vô cùng quí
giá
-Góp phần phát triển
dân tộc và cá nhân.
-Kế thừa và phát huy
truyên thống tốt đẹp
của dân tộc là góp phần
giữ gìn bản sắc dân tộc
Việt Nam

-Thể hiện tình ddaonf kết hữa
nghị với bạn bè và người nước
ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc
làm và sự tôn trọng, thân thiện
trong cuộc sống hằng ngày

- Tự hào, giữ gìn, phát huy TT
tốt đẹp của dân tộc
- Lên án, ngăn chặn hành vi
xấu làm tổn hại đến TT


*Năng động:Là
- Tích cực, chủ động.
- Dám nghĩ, dám làm.

Sống
chủ
động,
sáng
tạo

Sống

mục
đích

Năng
động,
sáng
tạo

Làm
việc có
năng
suất,
chất
lượng,
hiệu
quả

tưởng
sống
của
thanh
niên
(NK)

*Sáng tạo:Là
- Say mê nghiên cứ, tìm
tòi để tạo ra những giá trị
mới về vật chất, tinh thần
-Tìm ra cái mới, cách giả
quyết mới mà không bị
gò bó phụ thuộc vào
những cái cũ
-Tạo ra nhiều sản phẩm
có giá trị cả về nội dung
và hình thức trong một
thời gian nhất định

- Là phẩm chất rất cần
thiết của người lao
động trong xã hội hiện
đại.
-Giúp vượt qua khó
khăn, rút ngắn thời
gian, đạt mục đích,
-Làm nên những kì tích vẻ
vang, mang lại niềm vui
cho gia đình và bản thân

-Là yêu cầu cần thiết đối
với người lao động trong
sự nghiệp CNH, HĐH
-Góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của cá
nhân, gia đình và xã hội

- Siêng năng, tích cực trong
học tập, lao động, cuộc sống.
- Vận dụng điều đã học vào
cuộc sống một cách hiệu quả

-Tích cực nâng cao tay nghề
-Rèn luyện sức khỏe
-Lao động tự giác, có kỉ luật và
luôn năng động, sáng tạo

-Là cái đích của cuộc - Thực hiện tốt nhiệm - Học tập.
sống mà mỗi người khát vụ chung
- Rèn luyện để có đủ tri thức
khao đạt đến
- Xã hội tạo điều kiện. để thực hiện lí tưởng
- Được mọi người tôn
trọng.

*Lưu ý:
-Ôn lại tất cả những bài tập trong SGK
-Riêng bài:
+Lí tưởng sống của thanh niên.Nói lên lí tưởng sống của em trong thời buổi hiện nay. Giải thích được
BT 1, 2(b), 3,4 sgk/35,36
+Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay? Mơ ước của em về tương lai?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×