Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động dưới cờ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO
HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA
CHUYÊN ĐỀ KỂ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC CHỦ ĐỀ DƯỚI CỜ
TỔ QUỐC EM HỨA LÀM THEO LỜI BÁC”


- PH N

ỞĐ U

I- BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:
Thực hiện theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính Trị về tổ
chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
vận động “Học tập v

m th o tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đ đư c tổ

chức s u rộng tr n c nư c v g t h i đư c nhiều

c r đi nhưng
H

u h i n m cuộc

t qu .

i học về đạo đức ối sống nh n c ch củ

th o hí th thi đu s i nổi củ to n

ngành đ ng hư ng ứng học tập v
thực hiện chỉ đạo củ

n

gư i u n t

ng to n

gi i tr

hội hiện n

trong đ ph n đ ng

i mạnh ạn đề uất đư chu n đề

ổ quốc - m hứ

m th o

i

c” đ n v i

trong nh trư ng phổ th ng

c.


gi trị đạo đức nh n c ch ối sống củ

học sinh trong độ tuổi phổ th ng

hư ng s s t o nh ng ối sống thực
đức v i chủ đề “ ư i c

s ng.

n to n qu n, toàn

to n th học sinh củ trư ng th ng qu nh ng c u chu ện c thật về
rong ối c nh

t ng

m th o tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

i m Hiệu.

chu ện đạo đức chủ đề “ ư i c

40 n m

ng th việc đư chu n đề

ổ quốc - m hứ

m th o

i

h ng ít

đ ng c chiều
chu ện đạo

c” đ n v i học sinh

việc m h t sức c n thi t đ chính

gi i ph p tích


cực nh m n ng c o hiệu qu gi o

c đạo đức cho học sinh trong nh trư ng phổ

thông.
II-

DO CHỌN ĐỀ TÀI:
c sinh th i Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ch trọng đ n việc ồi ư ng v

ựng nh ng con ngư i

hội chủ ngh . rong nhiều

i vi t

i n i chu ện củ

m nh gư i đều nhấn mạnh:
. Con ngư i m
tri thức

nh ng ngư i v

Hồ c đ

ại cho to n

c nc n ạ

hội chủ ngh

“hồng” v

ng to n

nh ng ngư i c đạo đức v

“chu n” v hơn h t trư c

n một

n i ch c v c ng qu

o v qu n t m đ n th hệ tr .

c đi

c

u trong đ

c ạ r ng

.

hực hiện
ư ng gi o

i ạ củ

c v đ g p ph n c ng v i nh trư ng n ng c o chất

c đạo đức cho học sinh ngo i việc gi ng ạ c c ộ m n v n h

học tập c c i n thức về ho học
ư ng v r n u ện về đạo đức

hội ịch s tr n
n ng sống

n ng h

p học sinh c n ph i tu
nhập v i cộng đồng


n ng ứng
đức

trong đ tr u ồi r n u ện đạo đức

nền t ng củ gi đ nh nền t ng củ

sinh học tập chính
c Hồ ính

vấn đề h ng đ u v đạo

hội v h nh m u cho c c m học

tấm gương s ng ng i về đạo đức - nh n c ch - ối sống củ

u - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

mạnh việc gi o

c đạo đức học sinh th ng qu nh ng c u chu ện

thật về cuộc đ i sự nghiệp về nh n c ch đạo đức củ

c

c

một hoạt động chính

trị trong nh trư ng phổ th ng g p ph n chu n i n nhận thức của học sinh, qua
đ gi p c c m c
c

thức trong t ng việc làm, t ng h nh động, giúp các em sống

tư ng c ư c mơ ho i

o nhận thức đư c giá trị cuộc sống. V í o đ t i

chọn đề t i “ i i pháp nâng cao giáo d c đạo đức cho học sinh trong nh trư ng
phổ th ng qu chu n đề k chuyện đạo đức chủ đề “ ư i c Tổ quốc - Em hứa
làm theo l i B c”
III- PHẠ

VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

Học sinh 3 cấp học của trư ng Phổ thông Hermann Gmeiner

B n

Tre trong suốt 2 n m học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 đ nghiên cứu c c phương
pháp giáo d c cho học sinh qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh thông qua hình thức của hoạt động ngoại khóa.
IV- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:


- Thực hiện đề t i “Gi i pháp nâng cao hiệu qu giáo d c đạo đức cho học
sinh trong nh trư ng phổ th ng” qu chu n đề k chuyện đạo đức chủ đề:
“ ư i c Tổ Quốc - Em hứa làm theo l i

c” h ng ngo i m c đích g p ph n

cùng v i nhà trư ng đ y mạnh việc giáo d c đạo đức học sinh v i mong muốn đư c
thấ tư tư ng đạo đức củ

gư i in dấu trong tư tư ng học sinh qu đ học sinh

có ý thức t nh ng việc làm, việc học, việc ứng x v i mọi ngư i chung quanh
của học sinh - nh ng ngư i chủ tương ai củ đất nư c.
- Gi i thiệu nh ng đức tính gi n dị, m u mực cũng như nh n c ch ối sống
c đ n g n học sinh, qu đ c c m soi rọi lại b n thân mình.

củ

V- ĐIỂM MỚI TRONG NGHIÊN CỨU:
* Điểm mới:
một chu n đề rất m i m ng tính nh n v n s u sắc đư c hình thành t
việc ti p thu nh ng điều đ học đư c t nh ng đ t học tập

bồi ư ng

chính trị và vận d ng một cách khoa học vào công tác chuyên môn một cách thực
tiễn b ng nh ng việc làm c th :
- Học sinh sưu t m tranh nh, tài liệu, nh ng câu chuyện k về Bác Hồ.
- Học sinh trung học cơ s và học sinh trung học phổ thông tự vi t đề cương
v đư r chỉ tiêu về học tập
gương

o động thực hành ti t kiệm chống lãng phí theo

c một cách c th giúp các em hoàn thiện đạo đức của mình.


- Giáo viên ti u học soạn đề cương v đư chỉ ti u thi đu c th cho học sinh
ti u học thực hiện.
* Sáng tạo:
Chu n đề k chuyện đạo đức chủ đề “ ư i c Tổ quốc - Em hứa làm theo
l i

c”

một vận d ng sáng tạo của b n thân qua việc đư c bồi ư ng học tập

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Sau gi
trư c th

c

chào c

đ u tu n học sinh sẽ k nh ng câu chuyện về Bác,

trư c tập th bạn

v hơn h t

trư c c Tổ quốc c c m đ hứa

v i Bác sẽ học tập thật tốt sẽ trau dồi đạo đức nhân cách, lối sống thật tốt đ xứng
đ ng v i mong muốn của Bác.

B- N I DUNG

I- C

SỞ

U N

hội ph t tri n

o th o nhiều hệ

hội nhập củ nhiều nền v n h
đ nh ch m ph i ươn ch
l ng trong qu n

đi m tự

như sự

ng nổ củ c ng nghệ th ng tin sự

củ c c nư c phương t
trong cuộc mưu sinh

củ ối sống thực
qu n con c i

gi đ nh đối v i c c m h ng c n n .

ng

Gia

n đ n sự u ng


c th i gi n ch ng t chỉ coi trọng việc ạ v n h
gi i m qu n đi điều qu n trọng

ạ cho học sinh “Học m gư i” qu n đi việc tạo

cho c c m c một s n chơi v i c c tr chơi m ng đậm
m h ng đư c cung cấp nh ng
go i việc học v n h
ực số c n ại th

s o cho học sinh học thật

n ng sống

n sắc v n h
n ng h

n tộc c c

nhập cộng đồng.

th i gi n c n ại một số m o v o c c tr chơi v

h ng qu n t m đ n mọi việc

c m chỉ i t sống cho ri ng m nh.

c nh ng

r chung qu nh ạnh
i c nh

ot

ổ ạo
ng v

o đ i n ti ng chỉ

trích ph ph n ối sống củ c c m th nh thi u ni n. C c m s n s ng th nh to n
nh u chỉ v một nh nh n cho
chỉ v
gi o ng

h ng thiện c m c c m ch nhạo

ạn n m c h ng đ ng mo
tr n

c gi ng

tệ hại hơn c c m c n h nh hung th

ất c nh ng h nh động ấ đ gi ng

c nh tỉnh nh ng ngư i m c ng t c gi o

m thư ng ạn
c

n hồi chu ng

c.

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính Trị về tổ chức “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v c ng v n số 307/KH-Bộ
về k hoạch tri n h i phong tr o thi đu “

ựng trư ng học thân

thiện, học sinh tích cực” như một n gi m i m ng đ n sự ạc qu n v
n m đ th i th c t i thực hiện

tư ng tổ chức

đức chủ đề: “ ư i c tổ quốc - m hứ
trư ng.
II- TH C TRẠNG CỦ V N ĐỀ

m th o

ựng hội thi
i

im chỉ
chu ện đạo

c” cho to n th học sinh


- rư c thực trạng ấ
đề: “ ư i c

sự r đ i củ chu n đề

ổ quốc - m hứ

m th o

i

c”

chu ện đạo đức
một việc m

chủ
c n thi t

đ gi p c c m t m ại c i “tính thiện” s n c củ con ngư i qu h nh m u s ng
ng i về đạo đức về nh n c ch v ối sống m u mực củ
rong qu tr nh thực hiện đề t i đ c nh ng h
*

c Hồ ính

u.

h n thuận i nhất định.

i

- V n b n chỉ đạo của S Giáo D c –

o ạo tỉnh B n Tre, của Phòng Giáo

D c Thành phố B n Tre, của Ban Giám Hiệu nh trư ng hư ng d n về học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
n th n

-

gi o vi n chu n tr ch ph tr ch c c hoạt động ngoại h

củ

trư ng.
- Gi o vi n Chủ nhiệm

p h tr nhiệt t nh trong việc xây dựng đề cương

cũng như thực hiện các chỉ ti u thi đu đ đề ra.
- hư viện trư ng h tr cung cấp c c đ u s ch c

i n qu n đ n chu n đề

cho học sinh th m h o.
- ự đồng thuận nhất trí c o củ
-

o n trư ng

ội hi u ni n iền phong đ n đốc i m tr thực hiện việc

ựng đề cương củ c c
*

n đại iện ch m học sinh.

p đ ng nội ung đ ng th i gi n.


rư ng Phổ th ng H rm nn

m in r

trư ng có 3 cấp học nên khi thực

hiện chu n đề tôi ph i xây dựng k hoạch theo t ng độ tuổi của 3 cấp học.
chu n đề m i, ại thực hiện u n suốt trong h i n m học n n ph i th o s t học
sinh đ nhắc nh

động vi n học sinh.Học sinh chư qu n v i việc

ựng đề

cương hội thi v n c n một số ít học sinh chư thực sự nhận thức và h

nhập v o

h ng hí củ hội thi.
III- CÁC BIỆN PHÁP Đ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT V N ĐỀ
rong n m học 200 - 200 v 200 - 2010 tôi đ
hiện chu n đề v tri n h i trong to n th học sinh t
thức

ựng
p1đ n

hoạch thực
p 12 ư i h nh

chu ện ư i c v o đ u tu n m i uổi s ng thứ h i.
u tr nh thực hiện


-

M i l p chọn một câu chuyện k có thật về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
đ xây dựng thành một đề cương ho n chỉnh c đ ng
h nh th o gương

c c th .

u n suốt trong 2 học

hoạch đư chi th nh 2 gi i đoạn đư c thực hiện

củ n m học.

Vòng sơ tuyển
i i đoạn 1 gồm 14 l p: T 15/ /200 đ n 29/12/2008
i i đoạn 2gồm 10 l p :

chỉ ti u thi đu thực

5/1/200 đ n 20/4/200 .


Vòng

ung

Chọn

t

đề cương uất sắc nhất của ba bậc học đ thi v ng chung

chức v o ng

sinh nhật
i

-

t đư c tổ

c 1 /5/200

i:

chu n đề c sức n t

s u rộng đ n học sinh tôi ti n h nh c c ư c s u

đ
h ng tin tu n tru ền

ư nội ung hội thi tr n

ng th ng tin o n

ội

Hội củ trư ng.
ồng gh p v o c c chương tr nh ph t th nh gi

gi củ trư ng như ph t

th nh M ng on ph t th nh Ho Học ư ng.
i

-

hối h p v i o n h nh i n Cộng

n Hồ Chí Minh, ội hi u ni n iền

phong củ trư ng đ cùng thực hiện.
hối h p v i hư viện trư ng gi i thiệu nh ng quy n sách về ti u s , thân
th , cuộc đ i hoạt động Cách mạng cũng như nh ng câu chuyện k về Bác Hồ
kính yêu.
* Gi o vi n chủ nhiệm
thi đu th o chỉ ti u đề ra.

p đ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt l p thực hiện


*

n đại diện cha m học sinh trư ng.

4- Góp ý xây d

ề ươ

* Hư ng d n các l p đ n thư viện t m tư iệu, hình nh về cuộc đ i sự nghiệp
của Bác, nh ng câu chuyện k về Bác.
Hư ng d n các l p xây dựng đề cương ho n chỉnh về nội dung và hình thức.
ề cương c đ ng

chỉ tiêu thực hành theo tấm gương đạo đức của Bác

về đạo đức, nhân cách, thực hành ti t kiệm chống

ng phí th o gương

c một

cách c th .
Hư ng d n các l p chọn học sinh có giọng k hay, sâu lắng, có

kh

n ng iễn đạt trư c tập th đ chuy n t i nội dung câu chuyện đ n ngư i nghe.
5- Đưa m

ạc vào câu chuyện kể:

tạo sự thu hút và lắng đọng nơi ngư i nghe, việc đư

m nhạc vào trong

m i câu chuyện là h t sức c n thi t. Nội dung nh ng bài hát ca ng i
ng i Bác Hồ đư c xen vào trong lúc k g
góp ph n chuy n t i nh ng tình c m

ng, ca

đư c hiệu qu cao, b i âm nhạc đ

u thương về Bác đ n v i ngư i nghe.

IV- HIỆU QUẢ:
u 2 n m thực hiện chu n đề giáo d c đạo đức cho học sinh thông qua hội
thi k chuyện đạo đức chủ đề: “ ư i c Tổ quốc - Em hứa làm theo l i

c” đ

g t h i đư c nh ng thành công nhất định. Chu n đề đ c sức lan t a sâu rộng


đ n t ng tập th l p, t ng cá nhân học sinh chu n đề đ thực sự tr thành phong
tr o thi đu s i nổi trong toàn th học sinh t các em l p một đ n các học sinh l p
mư i h i. C c m đ
cương đư c tr nh

ựng k hoạch thật chu đ o v hoàn chỉnh. C c đề
đ p v i nh

Bác Hồ đư c đ t trang trọng nơi tr ng

bìa, hình thức đ p, nội dung phong phú v i t ng m u chuyện k có thật về tấm
gương s ng ng i của Bác,

m i câu chuyện của các em chọn là một bài học
đạo đức nhân cách, lối sống m u mực của Bác. Các

sâu sắc, quý báu về

m đ th hiện lòng t n ính

gư i b ng quy t tâm của mình qua k t qu như

sau:
1- Những k t quả cụ thể ạ
* Có 24/24 l p đ ng
* Ở v ng sơ

ư c:

th m gi hội thi đạt 100% chỉ ti u đề ra.

t, các l p Trung học phổ thông và Trung học cơ s xây dựng

hoàn chỉnh 14 đề cương c đ ng í chỉ tiêu thực hiện làm theo l i Bác một cách
c th , giáo viên Ti u học xây dựng 10 đề cương cho học sinh ti u học.
* Vòng chung k t, các l p xây dựng

đề cương ho n chỉnh của 3 bậc học,

các đề cương đư c Ban giám hiệu, Chi bộ trư ng v

ng ủ

i n cơ đ nh gi

xuất sắc.
* Học tập văn óa Các l p hoàn thành các chỉ tiêu mà l p đ đ ng
gi học tốt, ngày học tốt.

về


* ao động, vệ sin môi trường: C c m đ g p ph n l n vào việc b o vệ,
gìn gi c nh qu n m i trư ng xanh, sạch, đ p th m gi

o động công ích, các

công trình thanh ni n c ng tr nh m ng non như trồng c

nh ch m s c vư n

hoa, xây bồn ho
* Đạo đức: Việc vi phạm nội qu trư ng, nội quy l p học đ đư c kéo gi m
đ ng

- các em lễ phép v i th

c

ngư i l n tuổi, thân ái, chia s v i bạn bè,

ngư i thân. Có tinh th n tương th n tương i
làm c th v đ

nh đ m

r ch

ng nh ng việc

ngh như “G i t ng áo trắng” v i 20 bộ đồng ph c học sinh,

hay v i phong trào “Quy n v t ng bạn” đ c 500 qu n v và d ng c học tập
đ đư c trao t ng tận tay các em học sinh có hoàn c nh h

h n.

* Thực hành ti t kiệm chống lãng phí: Theo gương
nổi ra quân trong phong trào k hoạch nh . hong tr o n
truyền thống m ng

ngh

chống ng phí th o gương

gi o

c to n trư ng đ s i
đ tr thành hoạt động

c về tính ti t kiệm và thực hành ti t kiệm

c một cách c th nhất.

. Một số học sinh ti u học ph n n o đ

n h t ph n cơm của mình không b

th a trong thức n, m i l p có một ống heo đất ti t kiệm, học sinh ph n n o đ
i t tắt quạt, tắt đ n

h

v i nư c sau khi s d ng.

. S d ng và phân bố th i gian h p lý cho việc học, việc chơi
sinh hoạt đ không lãng phí th i gi n v o c c tr chơi v

ổ.

việc


. Gi i thiệu đư c 24 m u chuyện k có thật về tấm gương đạo đức của Bác
đ n v i hơn 20.000 ư t học sinh lắng nghe.
. Tạo đư c sự đồng thuận và ủng hộ t phía Ban Giám hiệu, giáo viên, các
bậc cha m học sinh v hơn h t tạo đư c ti ng vang tốt t phí c c cơ qu n h u
qu n như

h nh đo n

n Tre chọn gi i thiệu cho c c

HC tr n địa bàn Thành phố đ n học tập, Phòng Giáo d c
- XH tỉnh B n r

B n Tre, S

ng Ủ

cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh c th
- Chuyên trang nhịp sống tr củ
chuyên m c th o gương
đ ng

i n cơ b o đ i đị phương

h nh phố Hồ Chí Minh tr n

1 /02/200 v ng

25/02/200

i gi i thiệu về Hội thi k chuyện đạo đức chủ đề: “ ư i c Tổ quốc - Em

hứa làm theo l i
-

o tạo Thành phố

như s u

o uổi r

c ph t h nh ng

rư ng Ti u học và

g

c” của trư ng.

25/05/200

o

ồng Kh i c đ ng

i vi t về mô hình

k

chuyện đạo đức của trư ng.
-

i phát thanh và Truyền hình B n Tre ghi và phát hình.

- Mô hình k chuyện đạo đức chủ đề: “ ư i c Tổ quốc - Em hứa làm theo
l i

c” đư c Tỉnh

o n

n Tre chọn và phát hình gi i thiệu trong

Thanh niên tiên ti n làm theo l i
khen.

ại hội

c n m 200 v đư c UBND Tỉnh t ng b ng


- Mô hình k chuyện đạo đức

thương hiệu riêng biệt củ

rư ng

PT

Hermann Grneiner B n r đ đư c phổ bi n và nhân rộng.
2- Những kinh nghiệm rút ra khi áp dụng sáng ki n kinh nghiệm:
. Khi thực hiện đề tài ph i thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt có chiều sâu.
. Theo sát học sinh đ động viên và h tr

hư ng d n học sinh cách th hiện

đề tài, cách trình bày, cách k chuyện, phối h p thật ch t chẽ v i giáo viên chủ
nhiệm l p đồng th i xin ý ki n chỉ đạo và sự gi p đ kịp th i của Ban Giám hiệu
t ng lúc, t ng gi i đoạn, kh n thư ng các cá nhân, tập th thực hiện đ ng ti n độ
th i gian thực hiện đề tài, c đ nh gi nhận xét rút kinh nghiệm, c th sau m i
ph n dự thi của học sinh.
C- PH N KẾT LU N

I- NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Trong quá trình thực hiện và áp d ng s ng i n inh nghiệm t i đ r t r
đư c nh ng bài học quí gi đ bổ sung cho kinh nghiệm thực hiện nhiệm v của
m nh như s u
- Thực hiện đ ng chỉ đạo của Ban Giám hiệu, bám sát chủ đề k hoạch thực
hiện.


-C
đư v o

ư c chủ động trong công việc, nắm bắt sự kiện một cách nhanh nhất đ
ựng k hoạch đ ng th i đi m.

- Luôn tạo sự đổi m i, sáng tạo trong công việc đ t ng sự thu hút t phía học
sinh.
- Phối h p nhịp nhàng v i c c đo n th trong nhà trư ng, giáo viên chủ
nhiệm l p, b n đại diện cha m học sinh.
- Luôn lắng nghe ý ki n về nh ng h

h n của học sinh khi thực hiện

chu n đề đ cùng tháo g nh ng vư ng mắc của học sinh.
- Bám sát giáo viên chủ nhiệm l p v

VC

ngư i có vai trò quan trọng

trong việc nhắc nh động viên học sinh l p mình tham gia và
các chỉ ti u đề ra của l p mình.

thực hiện


II-

NGHĨ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Sáng ki n kinh nghiệm về gi i pháp nâng cao hiệu qu giáo d c đạo đức

cho học sinh trong nh trư ng phổ th ng qu chu n đề k chuyện đạo đức chủ
đề: “ ư i c Tổ quốc - Em hứa làm theo l i Bác” m ng một

ngh

trọng và là việc làm h t sức c n thi t, b i lẽ các em sẽ học đư c
đức tính tốt qua nh ng câu chuyện k về Bác. Các em học đư c
thương sự đồng c m, chia s n i đ u củ đồng
“Ch ng c đ u h ng?” Hay học đư c

rất quan

Bác nh ng
Bác lòng yêu

o đồng chí qua câu chuyện:

Bác tính ti t kiệm - ti t kiệm th i gian,

ti t kiệm tiền của t việc l n đ n việc nh qua câu chuyện: “ h i gian quí báu
lắm” h

c u chu ện “Bác Hồ về th m qu hương” c c m sẽ thấ đư c n i lòng

của một vị lãnh t khi tr về th m qu hương sau nhiều n m
em sẽ học đư c t nh
hơn

ngh

u qu hương

u Tổ quốc

trại im ồng, h

u m ng

ngh gi o

v sẽ

c động

hi đ n th m c c

trong đ m gi o th a lạnh buốt

gia đ nh chị g nh nư c thuê rất nghèo
bài học quí

u đồng bào

hơn hi c c m thấ đư c hình nh một vị lãnh t

em bé mồ côi

c ch. Qua đ c c

c đ n th m

ngoại thành Hà Nội, tất c hình nh ấy là

c sâu sắc đ các em tự hoàn thiện mình.

Hiện nay ngành giáo d c đ ng ph t động phong tr o thi đu :“Xây dựng
trư ng học thân thiện - Học sinh tích cực” th việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức của Bác Hồ kính yêu là việc m m ng

ngh nh n v n s u sắc. Qua đ ,

giúp các em nhìn lại nh ng việc làm của mình t trong h nh động trong su ngh


đ các em hoàn thiện hơn về nhân cách, về lối sống của mình, các em sẽ tích cực
tham gia các hoạt động m ng

ngh

cộng đồng h

đồng th n i đồng c m

chia s v i mọi ngư i chung qu nh v hơn h t là sống tốt, sống c

ngh

v c

một niềm tin thi t th hơn về cuộc sống hiện tại.

III- KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆ , HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦ ĐỀ TÀI:
hư đ tr nh

ph n hiệu qu của s ng i n inh nghiệm về gi i pháp

nâng cao hiệu qu giáo d c đạo đức cho học sinh trong nh trư ng phổ thông qua
chu n đề k chuyện đạo đức đ đư c ứng d ng một cách rộng rãi cho các
trư ng trong Thành phố và các huyện. Mô hình này sẽ dễ dàng thực hiện cho
học sinh c c trư ng theo nhiều hình thức phong ph hơn s o cho c c m c m
nhận đư c nh ng l i dạy của Bác t đ sẽ hư ng c c m đ n nh ng việc làm tốt.
C th hơn hiện nay nhiều

trư ng học phổ thông t bậc Ti u học đ n

Trung học cơ s , Trung học phổ th ng đều có hoạt động k chuyện tấm gương
đạo đức của Bác Hồ kính yêu vào nh ng buổi chào c đ u tu n và thực t hiện
nay tại trư ng phổ thông Hermann Gmeiner học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh đ
th o gương

ư c v o n m thứ hai v i phiên b n m i mang tên chuyên m c

c v i nội dung: Ti p t c hư ng ứng và làm theo tấm gương đạo đức


Hồ Chí Minh, kỷ niệm 40 n m thực hiện di chúc củ
n m ng

c hư ng t i kỷ niệm 120

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nh trư ng đ ti p t c tổ chức hội thi Nhà

Hùng Biện Tr Tuổi v i chủ đề: “ i ch c của Bác - d n đư ng ch ng con đi” đ
đư c học sinh hư ng ứng v đ qu v ng thi bài vi t đ
trình vào ngày thành lập

ư c vào vòng thi thuy t

o n 26/3 v v ng h ng iện vào ngày sinh nhật Bác

19/5/2010.
Chu n đề giáo d c đạo đức học sinh thông qua hội thi k chuyện đạo đức là
mô hình hoạt động mang tính lâu dài và bền v ng, b i giáo d c đạo đức cho học
sinh trong nh trư ng phổ thông hiện nay là một hoạt động thi t thực mang tính
cấp bách.
rong h i n m thực hiện chu n đề đ tạo đư c ư c chuy n bi n mạnh mẽ
về nhận thức v h nh động trong toàn th học sinh chu n đề đ ph n nào cùng
v i nh trư ng h nh th nh nh n c ch đạo đức, lối sống, cách ứng x , cách quan
tâm, chia s và lòng nhân ái của học sinh qua việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
Chu n đề c đư c sự thành công trên là nh sự phối h p ch t chẽ gi a
ngư i thực hiện đề tài v i

o n th nh ni n

ội thi u niên, giáo viên chủ nhiệm,

thư viện, toàn th học sinh trư ng PT Hermann Gmeiner

B n r v hơn

h t là sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận l i của Ban Giám Hiệu nhà
trư ng.

iều ấ đ ti p thêm sức mạnh, sự tự tin, chủ động sáng tạo trong công


việc củ ngư i làm công tác ngoại h

đ góp ph n cùng v i nh trư ng nâng

cao chất ư ng giáo d c đạo đức cho học sinh một cách toàn diện.
IV- NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XU T.
u 2 n m tri n h i đề tài gi i pháp nâng cao hiệu qu giáo d c đạo đức
học sinh trong nh trư ng phổ th ng qu chu n đề k chuyện đạo đức “Chủ đề
ư i c Tổ quốc - Em hứa làm theo l i

c” tại trư ng phổ thông Hermann

Gmeiner B n Tre rất hiệu qu , t nh ng kinh nghiệm đạt đư c trong quá trình
thực hiện, tôi có mấy ý nh đề xuất v i S Giáo d c v
phong tr o thi đu : “

1-

o tạo B n Tre.

ựng trư ng học thân thiện, học sinh tích

cực” th o n m nội dung mà Bộ Giáo d c

o tạo ph t động đi v o chiều sâu nhất

thi t ph i tạo cho các em có một s n chơi m ng tính tập th , qu đ c c m sẽ
đư c rèn luyện k n ng sống c ng c c tr chơi

n gi n m ng đậm b n sắc v n

hóa dân tộc.Trên thực t c c trư ng phổ th ng cũng c thực hiện phong trào này
nhưng chư triệt đ chỉ mang tính hình thức vì chỉ chú trọng vào việc gi ng dạy
v nh

tr n

một đ m

p mà không chú trọng đ n c c s n chơi trong hi c c m rất c n

a trại, một buổi sinh hoạt v i c c tr chơi

heo, nh y bao, nh

c

chơi

h ng th ng th o chủ đi m gi o

nh đũ

n gi n như nh y sạp đập

đư c nh trư ng tổ chức định k

c.

2- rong đ t vận động hư ng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, Phòng giáo d c, S giáo d c cũng c ph t động và

tổ chức


hội thi nhưng chỉ d ng lại
Thi t ngh

đối tư ng

gi o vi n m chư tổ chức cho học sinh.

h ng Giáo d c, S Giáo d c nên tạo điều kiện cho học sinh các

trư ng g p nhau qua hội thi k chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đấy
chính

động lực góp ph n chuy n bi n nhận thức về cách sống, cách học tập của

các em học sinh.


MỤC LỤC

A – PH N MỞ Đ U
I – Bối c nh chọn đề tài ................................................. Trang 1
II – Lý do chọn đề tai............................................................... 1
III – Phạm vi v đối tư ng nghiên cứu .................................... 2
IV – M c đích nghi n cứu ....................................................... 3
V – i m m i trong nghiên cứu .............................................. 3

B – PH N N I DUNG
I – Cơ s lý luận............................................................. Trang 4
II – Thực trạng vấn đề ............................................................. 5
III – Các biện ph p đ ti n h nh đ gi i quy t vấn đề ............ 6
IV – Hiệu qu ........................................................................... 7

C – PH N KẾT LU N
I – Nh ng bài học kinh nghiệm ...................................Trang 10


II – Ý ngh của sáng ki n kinh nghiệm ................................ 11
III – Kh n ng ứng d ng tri n khai ....................................... 12
IV – Nh ng ki n nghị đề xuất ............................................... 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×