Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

"

NG Á

H

ĐỀ TÀI:
O N NG
O H
GIÁO
"

1

NG H M S


PH N I
N

Giáo dục Mầm non là một bộ phận rất quan trọng sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, lứa tuổi
này vốn là một tiềm lực phát triển mạnh mẽ . Giai đoạn trẻ em sinh ra và lớn lên từ 0- 6
tuổi là giai đoạn có những đặc điểm tâm sinh lý phát triển có những bước ngoặc đáng kể.
Nếu được nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ tốt, trẻ sẽ được hình thành phát triển trên
các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức ,tình cảm và quan hệ xã hội, một cách đúng
hướng.
Như Bác Hồ đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.
Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu có được những
thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân
có ích. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện về
chuyên môn, phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm
vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao.
Vì vậy, thực hiện việc chăm sóc giáo dục trẻ đó là trách nhiệm chính của nhà trường mà
trong đó đội ngũ giáo viên là nòng cốt quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là
nhân tố tạo nên sự chuyển biến và phát triển của trường Mầm non. Hình thành cho trẻ
những c sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện để trẻ có c may thẳng tiến
trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ là một
việc làm không d dàng, nó vừa là khoa học vừa là nghệ thuật .Giáo viên Mầm non phải
có lòng yêu nghề mến trẻ, là người m thứ hai của trẻ. Để thực hiện được các yêu cầu
trên, người giáo viên mầm non phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm bắt được
nội dung phư ng pháp, biết liên kết các biện pháp, chăm sóc giáo dục đồng bộ để sự phát
triển của trẻ theo từng độ tuổi, biết kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia
đình và xã hội và có phẩm chất đạo đức tốt thật sự là tấm gư ng sáng cho các cháu noi
theo.
Hiện nay công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non huyện Ba T nói chung và trường
Mầm non Ba Dinh nói riêng cũng đã có nhiều chuyển biến, đã và đang đổi mới về
phư ng pháp và hình thức tổ chức giảng dạy với chất lượng cao, trẻ 5 tuổi được đánh giá
theo bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 28 chuẩn và 120 chỉ số, đòi h i trẻ phải
tìm tòi khám phá có sự sáng tạo và tham gia tích cực mọi hoạt động nhiều h n.

2


Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế
nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được tốt h n. Đây là nhiệm
vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công
tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác phối hợp giữa gia đìnhnhà trường và xã hội, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát
triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự
nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài:“


.
PH N II
N I

NG NGHI N

I/ ơ ở ý uậ :
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức,
tình cảm và quan hệ xã hội, hình thành yếu tốt đầu tiên nhân cách của con người.Trên c
sở đó tạo tiền đề, đặt nền móng có sự phát triển nhân cách toàn diện và chuẩn bị tốt cho
trẻ bước vào lớp 1 một cách thuận lợi.
Hướng chủ yếu của việc hoàn thiện quá trình chăm sóc giáo dục Mầm non được xác định
bởi mục tiêu giáo dục. Đó sự tiếp cận tổng hợp trong giáo dục đảm bảo sự thống nhất, sự
gắn bó với tri thức với hành động thực ti n, làm cho thế hệ trẻ bước vào đời có ý thức
trách nhiệm trước xã hội và trước bản thân mình.Việc nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo
dục cho thế hệ trẻ không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó c ng với thời gian, chăm sóc giáo
dục ở lứa tuổi Mầm non nó không có hoạt động riêng lẻ mà phải có hoạt động hài hoà
giữa nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục ph hợp với đặt điểm tâm sinh lý, giúp trẻ phát
triển cân đối khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nh n, phát triển một cách toàn diện.
Như vậy,đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Đồng thời người
quản lý cần có sự chỉ đạo thống nhất trong tất cả các hoạt động, nắm vững kiến thức hoạt
động chuyên môn, luôn có sự sáng tạo, biết sắp xếp kế hoạch một cách khoa học, luôn
thực hiện chức năng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ, biết khắc phục tồn tại, xây dựng kỷ
cư ng, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng
lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ
giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.

3


Giáo dục Mầm non có sự chuyển biến mới về chất lượng để đáp ứng nhu cầu hiện nay.
Mục tiêu phấn đấu của ngành học Mầm Non là “ không ngừng nâng cao chất lượng chăm
sóc và giáo dục trẻ”.
II/ ơ ởể :

Giáo dục Mầm non là khâu quan trọng của hệ thống giáo dục toàn diện mà Đảng và Nhà
nước ta đã khẳng định.
Song thực tế ngành học Mầm non nói chung và trường Mầm non Ba Dinh nói riêng chưa
được quan tâm đúng mức .Về c sở vật chất còn thiếu thốn, phòng học còn học nhờ nhà
văn hóa thôn và học tạm, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trẻ em đa số là con
em đồng bào dân tộc thiểu số, ngôn ngữ giữa cô và trẻ còn bất đồng, trẻ còn rụt rè chưa
mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.
Chư ng trình giáo dục Mầm non ngày được nâng cao đổi mới về nội dung phư ng pháp
và đòi h i trẻ phải tích cực trong mọi hoạt động.
Nhà trường đang thực hiện chư ng trình giáo dục Mầm non mới và sử dụng bộ chuẩn
phát triển trẻ em 5 tuổi gồm 28 chuẩn và 120 chỉ số theo quy định, thực hiện mục tiêu
chăm sóc giáo dục trẻ trên các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, quan hệ và tình
cảm xã hội. Các nội dung chăm sóc phải hòa quyện thống nhất trong các hoạt động không
tách rời mà được lồng ghép tích hợp trong nội dung thành một thể thống nhất.
Giáo viên trong trường có trình độ đều được đạt chuẩn và trên chuẩn có nhận thức đúng
đắn và hiểu được tầm quan trọng việc nâng cao trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
Giáo viên luôn trau dồi học tập chuyên môn và luôn có ý thức học h i để rút kinh nghiệm
để nâng cao tay nghề .
Giáo viên tận dụng những phế thải để làm thật nhiều đồ d ng phục vụ giảng dạy
cho tiết dạy phong phú để trẻ thích thú học và hoạt động tích cực h n, phải nhận thức
được trách nhiệm của mình. Có vai trò quyết định đến chất lượng chăm sóc và giáo dục
trẻ, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện đầy đủ nội quy chư ng trình chăm sóc- giáo
dục trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp giũa gia đình, nhà trường, xã hội, tôn
trọng , yêu thư ng trẻ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm còn bỡ ngỡ
trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi,
phư ng pháp giảng dạy còn máy móc, rập khuôn, chưa linh hoạt, chưa sáng tạo. Chưa
phát huy được tính tích cực của trẻ .Hình thức tổ chức còn đ n điệu, phòng học còn học
nhờ,học tạm, chật h p không đảm bảo để trẻ hoạt động.

4


Trước tình hình thực tế đó, tôi tiến hành chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
III/ N

:

-

/

ơ :

Theo hướng đổi mới phư ng pháp và hình thức tổ chức trong giờ học của trường
Mầm non là cô giáo tạo môi trường môi trường sống, môi trường giáo dục, điều kiện
phư ng tiện, các mối liên hệ
để trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực và sáng tạo
theo khả năng và nhu cầu của trẻ, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết tìm tòi khám phá các
sự vật, hiện tượng và tự nhiên khi trẻ tiếp cận. Chính vì vậy mà phải chỉ đạo giáo viên
phải nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ và hiểu rằng sự phát triển của trẻ là quá
trình từ mức độ này đến mức độ khác, trẻ phát triển dần dần. Do vậy cần có sự thay đổi,
bổ sung tăng cường đồ d ng dạy học, đồ ch i thường xuyên, thích hợp với quá trình phát
triển, sự hứng thú và nhu cầu của trẻ.
à người quản lý cần có những biện pháp thiết thực làm tốt công tác xã hội hoá
giáo dục.Trong điều kiện nhà trường còn thiếu trang thiết bị ,đề xuất ý kiến tham mưu với
cấp trên quan tâm đầu tư đồ d ng dạy học, đồ ch i trang thiết bị để tạo điều kiên cho
trường và giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ.
huyến khích giáo viên tận dụng những phế thải nguyên vật liệu có s n ở địa phư ng để
sáng tạo làm đồ d ng dạy học,đồ ch i để phục vụ các môn học.
/

u

:

Trong hoạt động giảng dạy, đội ngũ giáo viên làm nòng cốt trong sự thành công.
Muốn có biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mang lại hiệu quả trước hết người
quản lý phải nắm bắt được trình độ năng lực của từng giáo viên, xác định năng lực sở
trường, năng khiếu, xem giáo viên nào hạn chế về chuyên môn mà nhất là năng lực sư
phạm. Từ đó có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng.
ơ

-

:

Đối với lứa tuổi Mầm non, cô giáo chuẩn bị môi trường giáo dục, cung cấp các
phư ng tiện học liệu và những hoạt động đa dạng, những tình huống và vấn đề ph hợp
và càng phức tạp h n có tác dụng kích thích tư duy nhằm lôi cuốn cho trẻ tham gia tích
cực vào các hoạt động tự tìm tòi giải quyết vấn đề một cách sáng tạo phát huy tính tích
cực của trẻ. Cô và trẻ c ng tham gia vào việc hoạch định kế hoạch học tập theo nhu cầu
và sự phát triển của trẻ. ua đó trẻ lĩnh hội được tri thức đồng thời cô phải biết quan sát,
đánh giá dựa trên những yêu cầu đặt ra để chuẩn bị theo hoạt động mới, thúc đẩy sự hoạt
động của trẻ.
5


Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng về k năng và phư ng pháp chăm sóc và giáo dục phải
phải qua hình thức tổ chức thao giảng, dự giờ tiết dạy tốt, dự giờ thăm lớp đột xuất, định
kỳ, từ đó phân loại giáo viên để có hướng bồi dưỡng.; Bồi dưỡng công tác tự học tập của
giáo viên. Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, k năng, tác phong,
sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên.
- Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy gi i, thi tự làm đồ d ng dạy học, tổ chức thao
giảng để có nhiều kinh nghiệm xây dựng tiết dạy để giáo viên áp dụng vào trong tiết dạy
đạt chất lượng cao.
- Tổ chức thao giảng mỗi giáo viên 3 tiết năm học . Tổ chức giáo viên dự giờ chéo học
h i lẫn nhau để rút kinh nghiệm mỗi giáo viên 5 tiết năm học để giáo viên hoàn thiện tiết
dạy tốt h n.
- Dự giờ những giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp
đỡ.
2. /

u

:

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề của phòng giáo dục và trường tổ
chức.
ập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích
cực trong việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên .
Cách tiến hành mở chuyên đề:
Tổ chức triển khai lần lược từng chuyên đề
ây dựng kế hoạch thực hiện từng chuyên đề
Triển khai chỉ đạo về nội dung hoạt động chuyên đề.
Thời gian thực hiện từng chuyên đề.
ên tiết dự giờ góp ý xây dựng tiết dạy mẫu
ên tiết mẫu
Đánh giá tổng kết xếp loại chuyên đề.
/

:

Muốn có một tiết dạy tốt thì khâu soạn bài có vai trò quan trọng quyết định trong giáo
án xác định mục tiêu, hình thức tổ chức, nội dung trọng tâm và phư ng pháp ph hợp
nhằm giúp trẻ lĩnh hội tốt các kiến thức mà giáo viên truyền thụ .

6


Đồ d ng trực quan cũng không kém phần quan trọng . Đối với những giáo viên còn hạn
chế động viên giáo viên gi i kèm cọc giúp đỡ, góp ý cách soạn bài .
- xác định mục tiêu của bài dạy.
- ử dụng phư ng pháp và hình thức
- Nội dung lồng ghép thích hợp
- Nội dung trọng tâm
- Hoạt động góc
Từ đó giúp giáo viên sáng tạo, linh hoạt và có kinh nghiệm soạn bài, giáo án tốt h n.
/u

:

- Công tác xây dựng kế hoạch theo nhóm, lớp theo một hệ thống liên kết với nhau từ
trường đếm từng bộ phận, chỉ đạo các bộ môn lập kế hoạch theo đúng yêu cầu nhiệm vụ
ph hợp thực tế của bản thân từng giáo viên đứng lớp nhằm thực hiện kế hoạch của
trường.
-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, thắt mắt.
Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo và thay đổi ph hợp chủ đề, góp ý
phư ng pháp, hình thức tổ chức sáng tạo để giáo viên trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao
chất lượng giờ dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên :
+ Cho giáo viên dự giờ học tập ở các trường bạn để học h i kinh nghiệm.
ây dựng môi trường chữ viết ở mọi lúc mọi n i để kích thích làm quen với 29 chữ cái
và tích cực trong môi trường tự nhiên
Thực hiện chư ng trình chăm sóc giáo dục trẻ .
Hiệu phó chuyên môn bám sát các lớp để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên.
Thường xuyên thay đổi góc ch i, đồ ch i bố trí các góc ph hợp với chủ đề.
4/

u :

- Cán bộ quản lý c ng với giáo viên sưu tầm mẫu mới làm đồ d ng dạy học và đồ ch i
đ p, hấp dẫn trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và dự thi
đồ d ng dạy học ở các cấp.

7


- Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy gi i, thi tự
làm đồ d ng dạy học và thi dinh dưỡng và sức kh e trẻ th trên mạng internet.
- Bồi dưỡng cho các cháu kiến thức và năng khiếu cho các cháu tham gia dự thi “ Bé
khéo tay, bé nhanh trí ” và tham gia hội thi “bé với an toàn giao thông” các cấp.
- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày l lớn trong năm.
/:

Kiểm tra trường học là nhiệm vụ chức năng của người hiệu trưởng nhằm đánh giá
những thành tựu, phát hiện những lệch lạc và điều chỉnh góp phần thúc đẩy giáo viên
hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm học.
Trong quá trình quản lý công tác này phải xuyên suốt để đánh giá thành tích hoạt
động, qua đó đánh giá chính xác khách quan, công bằng, chỉ ra các mặt còn yêú kém, đưa
ra các biện pháp cụ thể sát thực tế để giáo viên khắc phục tồn tại, tạo niềm tin cho giáo
viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà
trường.
Muốn vậy, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra ph hợp tình hình, điều kiện
cho phép, có tính khả thi. ế họach kiểm tra phải được thiết kế dưới dạng s đồ dán ở
văn phòng cho giáo viên nhìn công khai việc kiểm tra định kỳ, đột xuất. Như vậy công
tác kiểm tra của nhà trường mới có hiệu quả.
ua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có
biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối
dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt h n.
/

u

ậ :

Để có một đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, linh động sáng
tạo, thì phải có kế hoạch liên hệ và tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tham quan học tập ở
các trường bạn trong tỉnh và ngoài tỉnh. ua đợt tham quan thực tế chúng ta học tập được
nhiều kinh nghiệm về cách quản lý, chỉ đạo chuyên môn và giáo viên học tập được nhiều
kinh nghiêm trong vấn đề dạy và vận dụng những bài học hay vào trường của mình để
chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên để đáp ứng với nhu cầu
thực tế hiện nay.
Đối với trẻ 5 tuổi chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học nên cho trẻ làm quen với
trường tiểu học, quan sát đồ d ng học tập của học sinh lớp 1, kh i dạy cho trẻ lòng ham
muốn được đi học. Tạo mối quan hệ phối hợp tốt giữa trường Mầm non với trường tiểu
học .

8


Ngoài ra phải ban giám hiệu với giáo viên có kế hoạch tạo điều kiện cho trẻ tham quan
ngoài nhà trường: Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để trẻ tiếp xúc, tiếp thu được
những tri thức nhất định, tham quan trường tiểu học, nghề truyền thống của địa phư ng,
cánh đồng lúa .
Trong quá trình tham quan cho trẻ hiểu được những cảnh vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, điều kiện sinh hoạt trong xã hội, hình thành cho trẻ một vốn kiến thức c bản
về hiện tượng tự nhiên và về xã hội .
7/ P ố

ì:

Đối với trẻ mầm non, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm
sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy,
trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc họp phụ huynh toàn trường qua
hai lần trong năm; toàn trường xây dựng góc tuyên truyền qua các góc tuyên truyền
những điều cha m cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo
dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thư ng quý
trọng cô giáo, bố m , người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động,
từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ năm vững các kiến thức, k năng, trả lời hồn
nhiên, nhanh nh n, mạnh dạn, tự tin.
IV/ K

uả

:

Công tác chăm sóc giáo dục trẻ của trường Mầm non Ba Dinh phát triển đạt được nhờ
công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- ây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
- Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo về công tác xã hội hóa giáo dục.
- Chỉ đạo thực hiện đúng chư ng trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ tuổi ph
hợp với chủ đề.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ đúng quy
trình.
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn.
- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phư ng pháp giáo dục góp phần
vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy
của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, chúng tôi đã quan tâm tới các biện pháp như:
- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
9


- Thường xuyên thay đổi góc ch i, đồ ch i bố trí các góc ph hợp với chủ đề.
- Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy gi i, thi tự làm đồ d ng dạy học, tổ chức thao
giảng thường xuyên để có nhiều kinh nghiệm, xây dựng tiết dạy mẫu, giáo án mẫu để
giáo viên áp dụng vào trong tiết dạy đạt chất lượng cao.
- ập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích cực
trong việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên .
- Dự giờ những giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp
đỡ.
- Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy gi i các cấp
và thi tự làm đồ d ng dạy học.
- Bổi dưỡng cho các cháu kiến thức và năng khiếu cho các cháu dự thi “ Bé với an
toàn giao thông” và hội thi “ Bé khéo tay, bé nhanh trí ”.
- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày l lớn trong năm
Cuối năm học 2012-2013 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một cách khoa
học, đã nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ năm sau cao h n năm trước, cuối năm cao
h n đầu năm:
* ết quả chăm sóc, giáo dục trẻ:
- Về sức kh e trẻ :
Cân nặng:
Trẻ bình thường : 253 261 cháu; Đạt tỉ lệ: 96,9 %
Trẻ suy dinh dưỡng vừa : 08 261 cháu ; tỉ lệ: 3,1 %
Trẻ suy dinh dưỡng nặng

0 cháu ;

Chiều cao:
Trẻ cao bình thường : 249 261 cháu. Tỉ lệ :`95,4 %
Thấp còi độ 1: 12 261 cháu.Tỉ lệ : 4,6 %
Thấp còi độ 2: 0 cháu
* Về giáo dục trẻ:
- Tỉ lệ bé ngoan xuất sắc và bé ngoan tiên tiến 164 261 cháu đạt tỉ lệ 62,83 % , cụ thể:
+ Bé ngoan xuất sắc: 74 /261 cháu đạt tỉ lệ 28.35 %
+ Bé ngoan tiên tiến : 90/261 cháu đạt tỉ lệ 34.48 %
10


Cuối năm học có 11 đồng chí đạt lao động tiên tiến đạt tỉ lệ trên 80 % và có 02 đồng chí
đạt chiến sĩ thi đua c sở và được UBND huyện công nhận và tặng giấy khen 02 cá nhân.
Tập thể nhà trường đạt “tập thể lao động xuất sắc” được UBND tỉnh công nhận và tặng
bằng khen và được UBND huyện cộng nhận và tặng giấy khen .
Tổ chức Đảng đạt “trong sạch vững mạnh” và Đoàn thể đạt „vững mạnh xuất sắc “ và
được cấp trên cộng nhận tặng giấy khen.
PH N III
KẾ
K

uậ

u

N

:

Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục là một việc làm rất khó, đòi h i
người quản lý phải đầu tư nhiều công sức, từ nhận thức đến hành động và coi công tác
chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục là hàng đầu. Người cán bộ quản lý phải
luôn gư ng mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong
việc đánh giá chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" và
cuộc vận động “mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gư ng tự học và sáng tạo” và phong trào thi
đua “ Học tập và làm theo tấm gư ng đạo đức Hồ Chí Minh” đưa chất lượng giáo dục
ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới góp phần thực hiện Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước.
Đội ngũ giáo viên là một yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu về nâng cao chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ trong chiến lược phát triển Mầm non .Đồng thời coi việc tự học và
rằng luyện của giáo viên là chủ yếu, phát huy tinh thần nổ lực phấn đấu của giáo viên
trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Chỉ đạo cho giáo viên thường xuyên tạo không khí vui ch i, thoả mái tình cảm yêu
thư ng gần gũi trẻ như người m hiền thứ hai, để gây cho trẻ lòng hứng thú đến trường,
lớp để học.
Trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm
non, ta phải có lập trường chính trị vững vàng, thống nhất đường lối của Đảng , kiên trì
thực hiện giáo dục và đào tạo, nghiên cứu thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, có
lòng yêu thư ng trẻ, hiểu được tâm trạng giáo viên, luôn gần gũi với giáo viên, động
viên giáo viên, khen thưởng kịp thời, và có biện pháp thiết thực, giải quyết kịp
thời,gư ng mẫu trong nếp sống, sinh hoạt đối xử công bằng với đồng nghiệp.
Những biên pháp đã áp dụng trên đây luôn phát huy những ưu điểm, khắc phục
những tồn tại, rút ra kết luận đúng đắn. hải tìm tòi học h i, tự học,rèn luyện

11


cải tiến phư ng pháp làm việc để chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được vững vàn và
nâng cao để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay.
-K

:

- ố

:
- Tạo điều kiện hỗ trợ đồ d ng dạy học, đồ ch i và trang thiết bị.

- Cấp tài liệu và những tập sang để giáo viên tham khảo học h i thêm và làm tư liệu
trong trường .
- Cần tham mưu với các cấp xây dựng phòng học ở các điểm trường thôn còn học nhờ
nhà văn hóa thôn và học tạm.
- ố

u

ơ

:

- hối hợp tốt với nhà trường vận động các cháu đi học chuyên cần.
- Cần quan tâm đến bậc học Mầm non nhiều h n và tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng c sở
vật chất ở các điểm trường để đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non năm tuổi ./.
Ba Dinh, ngày 20 tháng 10 năm 2013
N

N uậ

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×