Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN đảo ngược độc đáo kết cấu bài thơ bếp lửa của bằng việt để giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả

.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

"M T S

ĐỀ TÀI:
GI I PHÁP NH M T O H NG TH H
H
SINH TH S"

V N HO

1


.

TV N
I


S

KHO H

V


2


.l

3


.!

II M

H NHIỆM V NGHI NU


.

III

IT


NG TH I GI N V PH

NG PHÁP NGHI N

U

.

2. T


– 2012.

4


.

P

u:

GI I QU ẾT V N
I TH

TR NG
sau:


-

sát

7B

32

15

46,9%

9

28,1%

7D

34

16

47,1%

11

32,4%
sát

i

5


.

8A

35

27

77,1%

19

70,4 %

8C

34

15

44,1 %

10

29,4%

V

V

V

V

T

6


.

II M T S
THCS.

GI I PHÁP NH M T O H NG TH

H

V N

HO H

SINH

S

c.

7


.

-
8


.

-

k

G

9


.

-

-

-

g.

nhau?
-

G

10


.-

-11


.

G.

12


.

-

Chuy

-G

13


.n sau.

14


.


–T

T

15


.

*


p 2)

*

h

T

H
III HIỆU QU

-

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

16


.


2010-20

-

– 2011.


-

7B

32

15

23

9

11

7D

34

16

26

11

14

– 2012.


HKI

8A

35

27

32

16

19

21

8C

34

15

24

6

10

11

PH N KẾT U N
I

IH

KINH NGHIỆM

-

17


.

-

-

-

II NHỮNG KIẾN NGHỊ
P

XU T

G - T

-

-

-

18


.

*
*

*

T

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×