Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn luyện học sinh yếu môn toán lớp 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN
LỚP 3”


A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lí do chọn đề tài:
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đất nước ta đang tiến hành
cuộc cách mạng toàn diện trên mọi lĩnh vực với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới đó, đổi mới giáo dục là một trong những trọng tâm
của sự đổi mới.
Với quan niệm giáo dục là quốc sách hàng đầu, như báo cáo chính trị của đại hội
Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định:“Phát triển giáo và đào tạo là một
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội,
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
đổi mới nội dung, phương pháp dạy học…”
Sự đổi mới của giáo dục nhằm tạo ra những con người toàn diện có phẩm chất đạo
đức, có sức khoẻ, có tri thức và năng động sáng tạo.

Vậy để giáo dục học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt đó là trách nhiệm của
những người làm công tác giáo dục nói chung, của giáo viên nói riêng.
Như chúng ta biết môn toán chiếm một vị trí vô cùng quan trọng vì học tốt môn toán
giúp cho học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Ngoài ra học tốt môn toán học sinh
mới có điều kiện để học tốt những môn học khác.
Kiến thức của môn toán là có tính chất kế thừa và xâu chuỗi. Kế thừa từ bài học này
đến bài học khác, từ lớp học dưới đến lớp học trên. Nếu các em bị mất căn bản về kiến
thức môn toán thì các em sẽ chán học, không thích học dẫn đến ngày càng học yếu so
với trình độ chung của cả lớp.
Một lớp học thì tất yếu phải có các đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu. Điều này
mỗi giáo viên đều nhận thức được một cách rõ ràng hơn ai hết và đồng thời mỗi giáo viên
đều có phương pháp dạy, có những kinh nghiệm để áp dụng vào việc giảng dạy và giáo
dục học sinh để đạt kết quả. Ai trong mỗi giáo viên chúng ta đều hiểu rằng việc giảng dạy
và giáo dục luôn luôn đi đôi với nhau. Để giúp đỡ học sinh yếu nói chung và học sinh yếu
môn toán nói riêng là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên chúng ta.


Vậy làm thế nào để giáo dục học sinh yếu môn toán đạt hiệu quả luôn là nổi băn
khoăn suy nghĩ của người giáo viên nói riêng và của những người làm công tác giáo dục
nói chung? Đó cũng chính là lý do để tôi nghiên cứu đề tài này.
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài:
Nghề dạy học là một nghề thật đặc biệt đó là giáo dục con người .Sản phẩm của giáo
dục là đào tạo cho xã hội những con người có trình độ, có phẩm chất đạo đức. Bởi thế
đội ngũ thầy cô giáo chúng ta phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, đặc biệt là một tấm gương
tự học và sáng tạo. Có trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục. Không nên chạy theo
bệnh thành tích mà luôn đặt chất lượng giáo dục học sinh lên hàng đầu. Không để tình
trạng HS ngồi nhầm lớp.Trong giảng dạy luôn chú trọng đến những đối tượng học sinh
học yếu trong học tập để từ đó giáo viên đưa ra những biện pháp kịp thời, linh hoạt, phù
hợp giúp cho các em tiến bộ theo kịp các bạn trong lớp.
Học sinh yếu môn toán là những học sinh bị hổng kiến thức. Chính vì thế mà việc
tiếp thu bài của các em thật là khó khăn. Lúc đó các em sẽ chán học, lơ là trong học tập.
Vì thế khi giáo viên giảng bài các em không hiểu, các em ngồi nói chuyện, làm việc
riêng trong lớp. Thậm chí còn quậy phá trêu chọc các bạn xung quanh.
Để các em yếu toán không có tư tưởng chán học, mà có ý thức hơn trong việc học
của mình ngày một tiến bộ trong học tập, đó là điều mà giáo viên đứng lớp chúng tôi
phải tìm ra những phương pháp mới, tối ưu nhất để giáo dục học sinh.
II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢU
1. Mục đích nghiên cứu:
- Nhằm thực hiện thành công kế hoạch của nhà trường trong năm học
2010 – 2011.


- Giúp học sinh yêu toán củng cố kiến thức cơ bản, bổ trợ những kiến thức bị hổng từ
các lớp dưới.
- Giúp học sinh có thói quen độc lập suy nghĩ, tự giác trong học tập, có tinh thần trách
nhiệm, có ý thức tổ chức kĩ luật.


- Việc thực hiện đề tài nhằm nghiên cứu một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém
để học sinh có kết quả học tập cao hơn, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém trong học tập môn
toán .
- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hạn chế học sinh lưu ban. Thực
hiện tốt “Nói không với HS ngồi nhầm lớp”
2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lí luận.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn.
- Phương pháp hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
III. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
1. Đối tƣợng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu biện pháp rèn luyện học sinh yếu môn toán lớp 3 trường tiểu
học Huỳnh Minh Thạnh.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp rèn luyện đối với đối tượng học sinh
yếu môn toán ở lớp 3, những yếu tố ảnh hưởng tới đối tượng này.


B. PHẦN NỘI DUNG

I. Thực trạng:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường.
- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ cho việc dạy và học.
- Sĩ số học sinh trong lớp lý tưởng (24 em).
- Trường học hai buổi nên cũng có điều kiện để rèn học sinh.
2. Khó khăn:
* Tình hình học sinh:
- Còn một số em chưa tự giác trong học tập, ham chơi, không thích học.
- Chưa mạnh dạn trong học tập, thiếu tự tin.
- Học sinh lười suy nghĩ, còn trông chờ thầy cô giải giúp, vốn kiến thức cơ bản lớp
dưới còn hạn chế.
- Khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên không bền.
- Học vẹt, không có khả năng vận dụng kiến thức.
- Yếu các kỹ năng tính toán cơ bản, cần thiết ( cộng, trừ, nhân, chia).
* Phụ huynh học sinh:
- Phần lớn phụ huynh thuộc 3 thôn: Phước Tiến, Phước An, Xóm Rẫy. Đây là những
thôn chiếm nhiều hộ nghèo nhất của thị trấn Phước Bửu, do các hộ này không có nghề
nghiệp ổn định, chủ yếu là làm mướn, làm biển… Vì kinh tế rất khó khăn nên chưa thật
sự quan tâm, chăm lo và đôn đốc con em mình học tập, còn phó thác cho nhà trường, cho
thầy cô.


- Nhận thức và thái độ của một số phụ huynh trong việc hợp tác với giáo viên chủ
nhiệm chưa cao.
II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Những biện pháp đã sử dụng rèn học sinh yếu môn toán lớp 3:
- Điều tra đối tượng học sinh yếu
- Phân loại học sinh ( giỏi, khá, trung bình, yếu - kém )
- Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu.
- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu.
- Thực hiện tốt công tác giảng dạy đối với đối tượng học sinh yếu.
- Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS yếu.
- Tổ chức tiết học có các trò chơi nhằm gây hứng thú cho các em học tập.
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, điều chỉnh biện pháp
rèn luyện phù hợp với sự tiến bộ của HS.
- Có các hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp khi các HS yếu tiến
bộ.
- Phối hợp với phụ huynh học sinh có con học yếu để cùng nhau bàn biện pháp rèn
luyện ở lớp, ở nhà, nhắc nhở các em đi học chuyên cần.
2. Các biện pháp giải quyết vấn đề:
Để giáo dục học sinh yếu môn toán chúng ta không kể nguyên nhân do đâu, rèn
luyện học sinh yếu môn toán là việc làm cần thiết, không nóng vội, có lộ trình hợp lý, có
kế hoạch riêng cho từng học sinh, có biện pháp hiệu quả và kịp thời. Người giáo viên
phải hiểu sâu sắc các em. Từ đó mới có thể đặt ra những tác động sư phạm thích hợp và
cụ thể với từng đối tượng học sinh.
Với kinh nghiệm giảng dạy 5 năm ở khối 3 tôi đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau
để rèn học sinh yếu môn toán và thu được nhiều kết quả tốt.
Việc đầu tiên:


2.1 Phân loại học sinh :
Để nắm được tình hình học sinh trong lớp của mình phụ trách:
+Thông qua nghiên cứu lí lịch học sinh giáo viên sẽ nắm được hoàn cảnh gia đình,
nghề nghiệp của phụ huynh, gia đình đông con hay ít con, phụ huynh có quan tâm giáo
dục con cái hay không, địa bàn cư trú của các em,…
+Thông qua nghiên cứu hồ sơ của học sinh như: Học bạ, sổ liên lạc, khảo sát chất
lượng học sinh đầu năm, qua 1 tuần thực dạy tôi sẽ phân loại học sinh lớp mình ra các
đối tượng HS như sau :
1.Học sinh học toán giỏi .
2. Học sinh hoc toán khá.
3.Học sinh học toán trung bình .
4.Học sinh học toán yếu.
+ Sau khi phân loại được trình độ HS trong lớp và nắm bắt được các em học yếu môn
toán GV lại tìm hiểu xem HS yếu phần nào trong môn toán giáo viên lại tiếp tục phân
loại các em yếu toán thành những đối tượng sau :
-Yếu trong thực hiện tính nhân, chia, cộng ,trừ .
-Yếu về yếu tố hình học.
- Yếu về yếu tố thống kê.
- Yếu về đại lượng và đo đại lượng
- Yếu trong giải toán .
- Yếu tất cả các kiến thức nêu trên.
2.2 Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu môn toán:
Có các nguyên nhân sau:
- Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không ai quản lý, đôn đốc các em trong học tập.


- Do các em chưa có ý thức học tập ham chơi, chưa nhận thức được vai trò học
tập.
- Các em mất căn bản ở lớp dưới.
- Học sinh tiếp thu bài kém .
- Do học sinh thụ động trong học tập .
- GV sử dụng các phương pháp giảng dạy chưa phù hợp với HS.
- Gia đình không quan tâm đến việc học tập của các em.
Từ những nguyên nhân trên tôi xác định đâu là nguyên nhân chính đối với từng học
sinh yếu môn toán để có phương pháp và hình thức để rèn luyện phù hợp với từng học
sinh.
2.3 Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em:
- Hoàn cảnh của mỗi em đều khác nhau. Phần lớn cha mẹ học sinh của lớp không có
nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp, nhiều phụ huynh phải đi làm xa nhà gởi con cái cho
người thân chăm sóc. Vì vậy cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, chưa tạo được
nhiều điều kiện thuận lợi cho con em họ khi đến trường. Có em học yếu môn toán là do
cha mẹ không quan tâm đến việc học của con em mình mà chỉ lo kiếm sống hằng ngày.
Có em vì gia đình bất hạnh hoặc gia đình quá đông anh em.Có em yếu là do lười học, cha
mẹ không quan tâm đến các em. Vì vậy GV quan tâm nắm bắt hoàn cảnh gia đình của
từng em để có những biện pháp áp dụng cho phù hợp .
2.4 Giáo viên lập kế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán:
Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán là điều cần thiết
để theo dõi và rèn luyện các em. Qua đó giáo viên đánh giá được kết quả rèn luyện của
học sinh mình trong từng thời gian ngắn. Nếu học sinh chưa có sự tiến bộ chúng ta có thể
thay đổi biện pháp rèn luyện hoặc tăng cường thêm một số biện pháp khác. Ta không nên
nóng vội, rèn học sinh yếu không chỉ một ngày, hai ngày,…mà cả một thời gian dài. Tùy
theo đối tượng học sinh yếu của lớp mình phụ trách để chúng ta lập kế hoạch phụ đạo học
sinh yếu.


Ví dụ: Chúng ta có thể lập bảng theo mẫu sau:

STT Họ và tên Con ông(bà), nơi Kiến thức toán yếu Mức độ tiến bộ
HS

1

Tháng 9…
Tháng 10…


2

3

42.5 Đối với học sinh yếu môn toán do mất căn bản:


Học sinh yếu môn toán do mất căn bản các em khó có thể tiếp thu những kiến thức
mới. Chính vì lẽ đó mà dẫn đến các em sẽ ngại học hay nói khác hơn là lười học, yếu lại
càng yếu hơn.
Đối với học sinh mất căn bản không nắm được kiến thức ở lớp dưới thì tôi luôn quan
tâm đặc biệt hơn. Trong bài giảng tôi chú ý đến các em nhiều hơn vừa truyền thụ kiến
thức mới tôi vừa ôn kiến thức cũ cho học sinh.
Trong tiết dạy tránh tình trạng giáo viên để học sinh yếu mất căn bản ngoài lề tiết học.
Ví dụ: Trong một tiết học phần bài tập giáo viên phân ra từng đối tượng học sinh. Bài
tập 1 cho nhóm yếu làm, bài 2 nhóm trung bình làm, bài 3 nhóm khá giỏi làm, như vậy
hy vọng mới khắc phục dần tình trạng học sinh học yếu. Nếu giáo viên cứ cho học sinh
hoạt động bình thường từ bài 1 đến bài 3 thì học sinh yếu không biết gì và thậm chí bỏ
học vì chán. Hoặc trong lớp học có học sinh yếu ( không nắm kiến thức lớp học dưới )
với đối tượng này khi dạy giáo viên cần lưu ý: trong phần bài mới cho học sinh theo dõi
bình thường, đến phần bài tập hay là tiết luyện tập giáo viên cho những đối tượng này
làm các bài tập mà kiến thức có liên quan lớp dưới, hoặc cho học sinh nhắc lại kiến thức
cũ. Ví dụ khi học sinh làm bài tập 23 x 7 = ? với bài này học sinh làm không được thì
chứng tỏ học sinh không thuộc bảng nhân 7. Vậy giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại bảng
nhân 7 cho thuộc. Nói chung học sinh hỏng kiến thức ở đâu thì giáo viên phải có kế
hoạch ôn tập, bổ sung ở đó.
Giáo viên phải hệ thống kiến thức theo chương trình. Đưa ra nội dung bài tập phù hợp
với kiến thức để học sinh có thể luyện tập kiến thức mới và ôn lại kiến thức đã quên.
Giáo viên tranh thủ lên sớm, về muộn hơn để giúp đỡ những đối tượng này .
Ra thêm bài tập ở nhà cho các em làm ( có kiểm tra đánh giá của GV).
2.6 Đối với học sinh học yếu môn toán do do ham chơi, chưa nhận thức được vai trò
học tập.
Những học sinh rơi vào tình trạng trên thường các em không học bài, không làm bài,
thường xuyên để quen tập ở nhà, vừa học vừa chơi, không tập trung,…Để các em có
hứng thú học tập, giáo viên phải nắm vững và phối hợp nhịp nhàng các phương pháp dạy
học mới.
- GV nên tổ chức các giờ dạy gây hứng thú cho học sinh như tiết dạy sử dụng công
nghệ thông tin, tiết dạy có tổ chức các trò chơi cho HS.


Ví dụ: Dạy bài : Bảng chia 7 - Toán lớp 3
Phần củng cố tổ chức trò chơi: Ong đi tìm nhụy
* Mục đích :
+ Rèn tính tập thể
+ Giúp cho học sinh thuộc các bảng nhân, chia
* Chuẩn bị : + 2 bông hoa 5 cánh, mỗi bông một màu, trên mỗi cánh hoa ghi các số như
sau, mặt sau gắn nam châm.
5

7

8
9
6

+ 10 chú Ong trên mình ghi các phép tính, mặt sau có gắn nam châm
42 : 7

49 : 7

35 : 7

63 : 7

56 : 7

+ Phấn màu

* Cách chơi :
+ Chọn 2 đội, mỗi đội 4 em ( có học sinh yếu).
+ Giáo viên chia bảng làm 2, gắn mỗi bên bảng một bông hoa và 5 chú Ong, ở bên
dưới không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trò chơi.
Cô có 2 bông hoa trên những cánh hoa là các kết quả của phép tính, còn những chú
Ong thì chở các phép tính đi tìm kết quả của mình. Nhưng các chú Ong không biết phải
tìm như thế nào, các chú muốn nhờ các em giúp, các em có giúp được không ?
- 2 đội xếp thành hàng. Khi nghe hiệu lệnh "bắt đầu" thì lần lượt từng bạn lên nối
các phép tính với các số thích hợp. Bạn thứ nhất nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn


cho bạn thứ 2 lên nối, cứ như vậy cho đến khi nối hết các phép tính. Trong vòng 1 phút,
đội nào nối đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.
* Lưu ý : Sau khi học sinh chơi xong, giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên
dương và hỏi thêm một số câu hỏi sau để khắc sâu bài học:
+ Tại sao chú Ong

42 : 7

không tìm được đường về nhà ?

+ Phép tính "42 : 7" có kết quả bằng bao nhiêu ?
+ Muốn chú Ong này tìm được đường về thì phải thay đổi số trên cánh hoa như thế
nào ?
Qua tổ chức trò chơi tôi nhận thấy các em rất thích học.
- Ngoài ra giáo viên cần phối hợp thật tốt với các tổ chức trong trường như: Chuyên
môn của trường, tổ khối, thầy TPTĐ, sao đỏ, cán bộ lớp để thường xuyên kiểm tra nhắc
nhở .
- Cho những bạn ngoan thường xuyên chơi với những đối tượng học sinh này nhằm
giảm thiểu tối đa việc ham chơi của HS .
- Giáo viên cần phải trao đổi trực tiếp đến từng đối tượng học sinh bằng lời nói ,cử chỉ
, mệnh lệnh thật thuyết phục đến các em .
Ví dụ: Giáo viên dùng lời nói nhỏ nhẹ, giải thích cho các em nắm được tầm quan trong
của việc học.Cho các em hiểu được: “ Học phải đi đôi với hành.” Có như vậy các em mới
nắm được kiến thức lâu và tiếp thu các kiến thức mới tốt được.
- Giáo viên cần phải tạo cho các em một niềm tin : “Mỗi ngày đến trường là một niềm
vui” bằng cách giáo viên cho những đối tượng này tham gia các hoạt động phong trào có
ích như : văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, các hoạt động khác do nhà trường, Đội,
lớp tổ chức.
- Bên cạnh phương pháp giáo dục trực tiếp đến từng đối tượng học sinh. Giáo viên cần
phải phối hợp phương pháp giáo dục tập thể. Dùng dư luận của tập thể tác động đến ñối
tượng này, xây dựng dư luận tập thể lành mạnh thành khối đòan kết, với phương châm :
“Sống có trách nhiệm”, thiết lập mối quan hệ tốt giữa các thành viên, khêu gợi động lực
học tập của học sinh vì danh dự tập thể mỗi thành viên tự giác điều khiển hành vi của bản
thân.


Ví dụ :Giáo viên động viên học sinh bằng hoa điểm mười cho các nhóm, tổ vào mỗi
ngày và tổng kết tuyên dương sau mỗi tuần.Có như vậy các thành viên trong tổ mới động
viên, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để giữ gìn truyền thống. Còn các thành viên ở tổ khác sẽ
cố gắng học tập để đạt kết quả tốt như tổ bạn…Chính dư luận là dấu hiệu quan trọng nhất
đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của tập thể trong đó có sự tiến bộ của các đối
tượng học sinh yếu môn toán.
2.7 Đối với học sinh tiếp thu bài kém:
- Với những HS tiếp thu bài kém khi giảng bài GV nên giảng chậm và kĩ hơn để cho
HS tiếp thu. Khi làm bài tập GV nên đến tận nơi để giúp đỡ các em, những em yếu chưa
tiếp thu kịp bài giảng GV phải giảng lại cho các em nắm . Khi làm bài tập GV cho những
em này làm ít bài hơn những HS khác trong lớp. Có thể cho các em thảo luận nhóm tìm
cách giải.
2.8 Đối với những em yếu về các phép tính nhân, chia, cộng, trừ:
-Khi soạn giáo án GV phải nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học
sinh .
-Trong quá trình dạy bài mới GV nên sử dụng các phương pháp phù hợp với đối tượng
HS trong lớp.
Ví dụ : Dạy bài : Nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số - Toán 3
+ Hướng dẫn học sinh cách đặt tính và tính kết quả của phép nhân qua ví dụ thứ
nhất: 123 x 4 = ? Giáo viên thực hiện trên bảng lớp, gọi học sinh xung phong nêu cách
thực hiện, sau đó gọi học sinh yếu nhắc lại.
+ Sang ví dụ thứ 2 tôi cho cả lớp làm bảng con phép tính: 326 x 3 = ?
Đối với các em học yếu tôi xuống lớp hướng dẫn các em cách thực hiên phép nhân này.
Có thể tôi yêu cầu em đọc lại bảng nhân 3 nếu em chưa thuộc…
Thực hành :
+ Với bài tập 1 : GV cho HS làm phiếu học tập cá nhân, riêng những học sinh học
yếu làm 2 phép tình đầu theo nhóm 2.
+ Bài tập 2 : Cho HS cả lớp làm bảng con phần a, b để kiểm tra cách đặt tính rồi
tính ( GV giúp đỡ HS yếu).


Còn phần c yêu cầu học sinh làm vào vở, riêng các em học yếu hoàn thành lại bài
a, b vào vở không làm phần c.
+ Bài 3 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài ,GV tóm tắt và cho các em làm bài vào
vở . Riêng học sinh yếu GV cho các em thảo luận nhóm 3 tìm cách giải bài tập 3.
+ Bài 4: Cho HS làm nối tiếp theo dãy ( GV giúp đỡ HS yếu).
Phần củng cố bài học:
Tổ chức trò chơi cho HS: Có thể tổ chức thi đọc các bảng nhân, chia theo hình
thức di chuyền giữa các nhóm( các nhóm đều có đối tượng HS yếu).
- Khi chúng ta thay đổi nhiều hình thức và phương pháp như thế thì các em sẽ hứng
thú trong học tập .
- Ở lớp 3 giáo viên nên cung cấp cấp kĩ các bảng nhân, chia cho các em và cho các
học thuộc các bảng nhân, chia và thường xuyên ôn tập các bảng cộng, trừ ở lớp 2 để các
em áp dụng vào làm bài tập. Với những em yếu thì không thể bắt buộc các em học thuộc
một cách nhanh chóng được mà giáo viên nên yêu cầu các em học thường xuyên ở nhà,
ở lớp( 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi, tiết toán ôn, sinh hoạt ngoài giờ,…).
Ví dụ: Khi truy bài đầu giờ tôi thường hay gọi HS yếu lên bảng đọc thuộc các bảng
nhân, chia, cộng, trừ, hỏi lại các em các kiến thức cần ghi nhớ, hay giải các bài tập mà
GV giao về nhà cho các em,… để kiểm tra được việc làm bài và ôn bài ở nhà của các
em .
Giáo viên nên hướng dẫn cho học sinh cách học không nên để các em yếu học thuộc
lòng từ đầu đến cuối các bảng nhân, chia, cộng, trừ. Như thế các em dễ thuộc vẹt mà
không nắm được kiến thức lâu . GV nên cho các em cùng học thuộc với nhau theo nhóm
2, nhóm 3 , … Có thể học với hình thức đố nhau, em khá giỏi sẽ hỏi những em yếu bất kì
các phép tính nào trong bảng mà các em được học . Như thế các em sẽ nhớ và khắc sâu
được kiến thức hơn.
- Giáo viên thường xuyên kiểm tra bài và sách vở của các em vì các em học yếu
thường hay bỏ bài, không chịu làm bài, không nộp bài cho GV chấm .
- Giáo viên lập tổ nhóm học học tập, phân công đôi bạn cùng tiến để các em giúp đỡ
nhau trong học tập . Khi thành lập được đôi bạn cùng tiến thì GV có kiểm tra đánh giá kết
quả tiến bộ của các em .


Ví dụ: Chỉ phân 2 em một đơi bạn giúp nhau, trong đó 1 em học giỏi, 1 em học yếu .
Giáo viên giao nhiệm vụ em học giỏi hướng dẫn bạn học thuộc các bảng nhân đã học và
thực hiện phép nhân, chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số. Vào các giờ truy bài tơi
u cầu học sinh giỏi báo cáo. Khi nghe em học sinh giỏi báo cáo bạn đã thuộc các bảng
nhân và bạn đã đặt tính và tính đúng kết quả phép nhân 234 x 6 và 366 : 6 , tơi tun
dương ngay và dặn dò em phải ơn luyện các bảng nhân, chia mỗi ngày. Cứ thế tơi giao
nhiệm vụ cho học sinh giỏi giúp bạn…
- Giáo viên nên xây dựng quỹ lớp để mua đồ dung học tập để thưởng cho các em học
yếu tiến bộ và những em có tinh thần giúp bạn tiến bộ trong học tập .
2.9 Đối với những em yếu về giải tốn :
Tốn giải lớp 3 có các dạng tốn như sau: Gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều
lần, tìm 1 phần mấy của một số, giải tốn tổng hợp bằng 2 phép nhân chia có liên quan
rút về đơn vị, giải bài tốn tổng hợp bằng 2 phép chia có liên quan đến rút về đơn vị ...
- Khi hướng dẫn HS giải tốn GV nên quan tâm đến những em yếu . Hướng dẫn HS
xác định kĩ đề bài .Nắm được bài tốn thuộc dạng tốn gì? Khi hướng dẫn giải, học sinh
khá giỏi tự suy nghĩ cách giải, học sinh yếu giáo viên có thể cho thảo luận nhóm để tìm
cách giải (GV có thể gợi mở cho HS những câu hỏi để các em tìm được cách giải).
2.10 Kết hợp với gia đình để rèn ruyện học sinh:
Gia đình là mơi trường giáo dục có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ.Trước tiên là ảnh
hưởng của cha mẹ rất sâu sắc.Vì vậy, giáo dục gia đình là một “điểm mạnh”, là một bộ
phận quan trọng trong sự nghiệp giáo dục trẻ.Song mỗi gia đình có những điểm riêng của
nó nên giáo viên phải biết phối hợp như thế nào để đảm bảo được tính thống nhất, tồn
vẹn trong q trình giáo dục.
Trước những ngun nhân xuất phát từ gia đình giáo viên cần :
- Lieđn lác với phú huynh hóc sinh đeơ gaịp và trao đoơi, tođi phađn tích phại trái,
đúng sai, đoăng thời nhaĩc nhở phú huynh quan tađm, đng vieđn con em mình
trong hóc tp, phađn tích cho hó thây vic hóc là rât quan tróng đôi với các em
đeơ sau này ra đời các em trang bò cho mình vôn kiên thức đeơ giúp ích cho bạn
thađn và xã hi. Từ đó phú huynh cùng giáo vieđn có kê hốch rèn cho hóc
sinh yêu.


- Giáo vieđn yeđu caău phú huynh hóc sinh dành thời gian thích đáng cho vic
hóc tp cụa các em, đng vieđn các em phân đâu trong hóc tp. Hướng dăn cho
phú huynh cách quạn lý giờ giâc, quạn lý vic hóc tp và phương pháp hướng
dăn con em hóc tp ở nhà.
- Giáo viên phải thường xun liên lạc với phụ huynh nhằm thơng báo kết quả, sự
phấn đấu của con em họ. Hàng tháng báo cáo kết quả học tập của các em về gia đình qua
sổ tay, làm cho phụ huynh thấy rõ vai trò của gia đình trong việc phối hợp nâng cao chất
lượng giáo dục học sinh yếu.
III. Kết quả đạt đƣợc :
Sau khi đã áp dụng những biện pháp giảng dạy và giáo dục học sinh yếu mơn tốn ở
lớp tơi. Tơi nhận thấy rằng việc rèn luyện học sinh yếu tốn với những phương pháp ấy
đạt kết quả khả quan, số học sinh đầu năm học kém, chưa ngoan, kết quả còn thấp, nay
thấy các em đã có ý thức được việc học tập của mình, số học sinh yếu từ chỗ cộng, trừ,
nhân, chia chưa thành thạo, chưa thuộc bảng cửu chương, giải tốn yếu đến nay đã tiến
bộ rất nhiều. Các em có tinh thần đồn kết giúp đỡ nhau trong học tập, học sinh yếu mơn
tốn ở lớp tơi giảm đi.
Bảng thống kê học sinh yếu mơn tốn học kì I của học sinh lớp 3 mà tơi giảng dạy
năm học 2010 – 2011 :
Sĩ số

KSCL Đầu năm

Giữa học kì I

Cuối học kì I

24 HS

5 HS yếu

0 HS yếu

0 HS yếu

Từ những kết quả trên tơi nhận thấy tỉ lệ học sinh yếu mơn tốn của lớp đã giảm đi rõ
rệt. Đó là điều phấn khởi mà tơi đã vận dụng các biện pháp trên.


C. KẾT LUẬN

I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác:
Nâng cao chất lượng học sinh yếu nói chung, học sinh yếu môn toán lớp 3 nói riêng
đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, lớn lao nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.
II. Bài học kinh nghiệm:
Qua quá trình rèn học sinh yếu môn toán bản thân tôi rút ra được một số kinh
nghiệm sau :
- Để giảng dạy và giáo dục học sinh yếu giáo viên phải thực sự yêu nghề không ngại
khó khăn vất vả, phải kiên trì, sự nhiệt tâm. Đây chính là một trong những điều quan
trọng để vực dậy những học sinh yếu.
- Trước khi lên lớp nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy lựa chọn phương pháp tối ưu, phù
hợp với đối tượng học sinh của lớp. Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên kết hợp
nhiều phương pháp , nhiều hình thức để khơi gợi sự hứng thú học tập của các em. Bên
cạnh đó giáo viên phải gần gũi, thương yêu, giúp đỡ học sinh, không nóng nảy khi học
sinh chưa tiến bộ .
- Giáo viên làm tốt công tác điều tra nắm rõ đối tượng học sinh yếu của lớp mình phụ
trách. Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn toán. Lập kế hoạch phụ
đạo cho từng học sinh yếu môn toán.
- Giáo viên theo dõi kiểm tra đôn đốc kịp thời các yếu điểm của học sinh yếu môn
toán. Cần chú ý về vấn đề tâm lý của những học sinh yếu. Khi các em có tiến bộ dù chỉ là
nhỏ cũng nên động viên các em. Nên động viên các em hơn là trách phạt. Khi các em có
phát biểu sai chúng ta không nên quát mắng, dùng lời lẽ nhẹ nhàng có thể gợi ý hoặc gọi
em khác trả lời, yêu cầu em yếu đó nhắc lại câu trả lời của bạn.
- Đối với đối tượng học sinh yếu môn toán chúng ta cần quan tâm nhiều hơn, chỉ bảo
thật cặn kẽ dù chỉ những kiến thức từ lớp 1, lớp 2. Nói chung các em hổng kiến thức ở
đâu thì giáo viên rèn ở đó.


- Giáo viên hướng dẫn các em học tập có phương pháp và thói quen tự học bài, tự làm
bài, có thái độ học tập nghiêm túc, kiên trì không nản chí, tự tin trong học tập. Có kế
hoạch xây dựng những đôi bạn cùng tiến ngay từ đầu năm học để tạo điều kiện cho các
em giúp đỡ nhau .
III. Kiến nghị :
* Đối với BCH hội phụ huynh học sinh:
- BCH hội mời phụ huynh có con em học yếu môn toán họp bàn về cách khăcphục. .
- BCH hội thường xuyên trao đổi với phụ huynh có con em học yếu, với giáo viên, với
nhà trường
- Đặt biệt thường xuyên động viên, đôn đốc phụ huynh đưa con đi học chuyên cần.
* Đối với nhà trường:
- Lập danh sách báo cáo cho thôn về những phụ huynh không quan tâm hoặc để con em
ở nhà đi học không chuyên cần. Từ đó thôn có biện pháp nhắc nhở, động viên những phụ
huynh này.
- Nhà trường mời phụ huynh có học sinh yếu môn toán, BCH hội, các thôn trưởng, giáo
viên có học sinh yếu, tổ khối trưởng để chỉ đạo những biện pháp giáo dục học sinh yếu.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi mạnh dạn đưa ra mong có sự bổ sung và góp ý
của quí thầy cô giáo.
Tôi xin chân thành cảm ơn .

Phƣớc Bửu, ngày 20/02/2011
Người viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×