Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS sơn lâm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

"V N
NG PH
GIÁO

ĐỀ TÀI:
NG PHÁP TR
H IV O
H
M N
NG
N TR
NG TH S S N
M"

1


I. TÓM TẮT ĐỀ T I :
T

T
,

T
t
t

t

v

v

V

T
V

ti
g
V
T

t

trong

T

S
R

T

V
TP
Q
S
2


T
T
V

S

S

S

SS
S


Qua qu

T

"
" T


T

ic
T-

P
T

SS
II. GIỚI THIỆU :

1. T

:

T


3

SS


V
T


cách cho

õ
III


1

/1

T

S
T

T

2. V

:

T


V

V
không


T
-

V
.K
T

,
T

4

S


i tham gia

õ
Q
,,
,


, õ

V
,
3. M:

V


V
“Vậ

t ú
-S
ạy

ọ s

GD D
T

á trò

TH S”ơ tr

ạy ọ
T

T
ơ

á t

uậ

v t
T

5

trò
T

GD D ây
T S EaTam,
ơ tr
S


-Sậ TH S
Chí Minh.

T

á tạ
T

T

-S
Tr

TH S”

T

T

SS

Tê

ứu: V

4. Vấ

ơ

“Sử
V

ơ
T

T

á t
, Tr

t ú tr
S
trò
SP

T

T
.

u

u

:

6. G ả
III. PH
1. K

u ế

ê

ứu:

NG PHÁP :


ê

ứu :

T
,

T
S HS

6

ạy ọ

ơ tr
T

SS

GD D
T
GD D


2. T ế

ế

ê

Tổ

Nam

33

13

32

18

Kinh

Raglai

20

1

32

14

2

30

ứu :
T

7
I

S
T-

S
T
KT

NhómV

Th c nghi m
O1
(7B)
i ch ng

T

O2

(7A)

ng

KT
O3

O4
T-T

3. Qu

ì

ê

ứu :
T

-

-

T

T

7

u TĐ


-T

T
.

T ứ N

Tế

Tế

M

ì
Q

GDCD 7A &
1&2
7B

Hai 30/01

22
V

Hai 20/02

GDCD 7A &
1&2
7B

Hai 12/02

GDCD 7A &
1&2
7B

4. Đ

u

25
Q

28

u:

T

I
á
á ”

tr

V t

v

s

v

“ uy
uy t

á

v
t
1

T

S
S
IV. PH N T

1. P

s v
v t

H

IỆU

N U N KẾT QU :

u:
T

8

6,66

5,73

1,33

1,15


P

T-test

0,002
0,81

2.

u

ế

uả:

S


ỏ ằ


S

6,66 – 5,73 = 0,81

1,15
T

7

S

1

6
5
4

c

3

c

ng

2

1
0
c Đ

T

Sau TĐ

SS

T

SS

V. KẾT U N
1. Kế u

KHU ẾN NGHI :

:

-T
“Vậ

ơ

á trò

T ổ
“ y ọ s
ơ v
ạy ọ

Lâ ”
9

tru tâ ” V
GD D tr
TH S Sơ

m


T

T

SS


sinh
T
S
Tằn

T

,
S
2. K u ế

:

T

S

T
T

PH
T

1
QU ỀN Đ
M VIỆT N M

I. M

I

O VỆ

êu :

1.
-10

H M SÓ

GIÁO

TR

S


2.

ng :

-

3. T
II. P

–P

1. P

T

2. P

:
c:

ê

III.

:

1.
2.
-T

T
ch :


P
- V
3.
- V

S

“Tr

yt
11

y
- V
H

ê

H

N

:

u
1)
V

S


V

-

V

S

- T


Q

- S
- V

X

S

- S
TQ

- S
- V
Q
- V

Q
P

1

- S
-

V
ạ ”

-1 S
V

1

St tu

t ơ


T
12

t


- S
T

T


- S
- V
T
- S
T
2)

- S

V

- V

-Q

H

:
S


V

- ổ

Nam
- V
yê ”
-

S

V

- V
1

1
1T


T

T
3) V
13

Tổ


X
– S

- V
H

3:
X

V
V
- S
V

-

X

-

- V
S

V

1
1

X

- S
- V


4.
- V ổ
- V
V
1 T

V

A. 2

V

B. 3

C. 4

Q
T
14

D. 5


T
T
T
T
T
T
YTổ
T

T
T
- V
5.

:

-T
-

V

-

15


PH

II

T

1 :

I. M

O VỆ I S N V N HOÁ T ế

êu :

1.
2.
-T3. T
-T
II. P

–P

1. P

T

:

2. P
III.

ê

:

1.
2.
-

n?

- V
3.

16


- V

S


V

-


1

1
1

1

S

ỏ T

1

T

T
1 11

T

1R

T
S

T
T V
V

S

V

T
s

V

V
á

v

V
H

ê

H

N
1) T
?

:
S

- V

S
S

V
- V
1
P
- S
- V
(?) V
-

- S
17

u
- V
- S
- V
T
- S

:

T

T

- S
- V

ca ...

- S
- V
H

ng 2 :
S

- V

S

Ai

ơ ”

- V
1 T

+

T
-

S
18


- V
V

U

SS

- S
- V
1
- S
- V

- S
V

-

S

1
T

T

V

T

Q4.
-T
-

V

1
1

S

V


H
H

I

N

I

A N
L Ă N G B

P H O N G N H A
N H A T R A N G
S

I

G

19

N

C

S


1 T

á
1Q
á

á
4) Tên 1
á
T


P

Q

1

á

T
á

-S

S

“Hạ L
1

5.
-T
-S

1

20

” V
U SS

S
V

1


PH

III

T

1

I. M

QU ỀN T

O T N NG

NG T N GIÁO

êu :

1.
2.
-

3. T
-T
II. P

–P

1. P

T

:

2. P
ê

III.

:

1.
2.
3.
-

V

S

21


V
H

ê

H

N
1) T
?

:
S

-

nh :
V


1

S

“T

t

á

V t

- S
- V
1

T

V

- S
- V
-

V

S

-T

1
V
- S
- V
- V
t
t ” V

t á
“T ”

“D


v
V

u

“ ”

y
y

- S
- V
- V

2) T22

u
- S
- S

- T

T- S

õ

- V

- V
- S
- V
-

V ổ


-

V

S

i–

S1

1

S1.
ơ ò

u

u

T

?


3) T

XH ?
?

T
T

23


- V

S

H

:
S

G
- V

1 S

- V
V

S
TW

VII

S

S -- S
- V

S


T
- S
- V

- S
- V

S

- V

1


4.
- V ổ
- V


S
1
vT

iê ”

S
1
T
T24


T
5.
-T
-X

S

-

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×