Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số đổi mới trong công tác quản lí của hiệu trưởng trường THPT nguyễn hữu huân

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÍ CỦA HIỆU
TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN"


I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Lý do chọn đề tài:
T

y

V
vấ

N
ề ấ

trong
.Đ y

ố v

V N .
Tạ
ộ ô
, ộ p

ập v

ê
ê
,
vẫ


yề
ố v

b sắ v
ộ .T ự
ũ
.N

ó ô

vì ó p
ộ v

ề y ố
: ì

, ề
sở vậ
ấ,
... .
ô ô


ì v p
p

ú
ắ về “Đ
v

ạ . Vì vậy,

ở v
ợ b

, tôi luôn ố ắ
b
ạ ê
ộ sự y
ó
ô
.Tê
sở
ô v
ãv
, ô


“Mộ số
trong ô
T TN y
ở ” ể
, ọ ỏ

p ằ
p
b s
v vố
í ỏ
ì


ô
, óp
p


v
vị.
II. NỘI UNG:
1. TH C TR NG VỀ CÔNG TÁC QUẢN L :
N
b

ọ 2013-2014
ở v
ó
v
12

T

TN
ở ,
2012.
ãy
ó ó mộ


ì
ộ,
ở ê , ó

ó bồ


ó


ô

ô
; ó
số
vê , ồ
v

ê ê
yề ợ
. Có

vậ ộ

ợ xã ộ ở ị p

vị.
Tuy nhiên v
ợ b
(

y
ì

,

ó 47
ó
p, ban g
ở v

ó ộ
ợ ề bạ

v ợ
ó, p ấ ấ ọ ập,
m
nay ó ì
ộ ạ
ẩ v ê
ẩ ,
ự è
y về p ẩ
ấ ạ
,
x y ự
ập ể ê
, an tâm
sẻ v

p, ặ
yề ợ ộ
ố ắ
ô
xã ộ ó
,
y ộ
ồ ự ể


ó
v


e

ó bồ

ó


ở v
bộ


lý) ó

ô
về
.
, ấ

ô
ập
ạ ,v b
.V
ạ ,

, ể
s s , ê
y , ịp
. Cô

ô
v
ị ,
sở vậ

y ộ x ố
ấp,
ập
C - V-NV ó ã s v

ộ ồ s p ạ
ó ó sự

ở v
ợ b
v
3
2012.
V

êê , ô

ãv


ô

v

,
p
ê


ì

b

ộ số

sự v
ó ú , ó

ú ọ
2012
các
ô, ộ

p p

s :

. ĐỀ UẤT GIẢI PHÁP - TỔ CH C TH C HIỆN:
. .Đ i
i c n t c i o d c ch nh tr t t ởn đ o đ c
uật về đ ờn
i ch nh s ch điều ệ quy chế i o d c.

is n

th c thi ph p

:
–T
s
CB-GV-NV.
– Mỗ
ị ú
ạy vv

số ,


í
ắ , vậ,


bộ

v
vê ,

vê ,
v

ó


y ị

về ậ p p,
, ề
, y

v

v

ì

ố,

ó


,

í

í
ì

S.

– X y ự
ộ ập ể s p ạ
ì
S

ộ ọ ập ú
ắ .

ô
, yê

,

. Đồ
ĩ xã ộ ìv

:
– C
xã ộ


,
ó

v
ồC íM

–C
ộ vậ ộ

về ạ
ự “T
Đ
ó

, í s ,p p
ê . Đặ b
v
N
ập v

số
e

,.

ô ”v
, ự ọ v s
, ọ s

4 ộ
ạ ”,
p
í
ự ”…

ộ D&ĐT, “Mỗ
y ô
“Dạy ố , ọ ố ”, x y


–Đề
,

,

y

v
ì ,

y ị


về

,

p

ô

v ,

ê , ộ:
–T ể

N ị

(ị
e ấ
b s
ô

C bộ
2013, K

,
), K

í

ồC íM , ô
p p
ì
ự .

e

e ì

ùy

ợp

– T yê


,
yề , p
.

–T ể


yb


–T p
vê v T
–T ự
ỏ (v
e ấ

ố,
v
e


ó

đạ đượ :í

– Có sự


p
y

– C bộ ạ
e ấ
5 K
,í


v
ể T s

y í

í

p
v
y ập I e e .


(16-29/9/2013,
ọ ập v
e ấ
e
ở v


vv

p p
Sở

ị è 2013 ạ ạ x ấ sắ v

“ ọ ập vê
ê bể
sở ể
20/11/2013)

bị

ểs p ạ


,s

ậ ,
ê b
( ồ : . p


S íA…(

p ậ,
e ì ,

p

.

s p ạ ,s

về
webs e

sở, Đ

e

ập

yể b
v

v, sã

ở C - Vv b
ọ ), C -GV-NV v
ồ C í M ”.

2. 4 Kế q
ô

ọp
ố ợp Cô
20/11/2013, …), s , bì

ồC íM
ọ .

T ự


b

v b
ậ ạ sã A, p
D&ĐT, Q ậ y …).

ọ 2013-2014
ở ,K

ọ ập v
ọ 2013-2014, ó ề,

, ắ bó

.

,

ũ.

Trong sạch Vững mạnh
ồC íM .

2013,ố vập v

m rú r :
ó


ộ số C -GV-NV
óx

ú
vv
ô ,

ì
pv


,


y

về vị í v
S. D

– Lồ
ép v
ọ ập v

ô ”v 4 ộ
,,
v ự ọ ”…
tháng.
–T ự
về
,

bằíp

p

v

ê
y
ể, ợp .

. . Đ i
i c n t c đề c
nhiệ
tiếp nhận học sinh chuy n tr ờn .

t tr ởn

ô

v

2.2.1.
–T
– Cô
bộ,
– ạ

v

ở , về
:

e ấ

ồC íM ,
ộ vậ ộ “Mỗ
y ô
ộ ấ
ộ ọp ộ ồ , ọp
bộ, ọp , p

ì


ợ py,

p ú,
ạ (


y về
ồ, p

ợ s
ể ì , ự
ập s về ì
v
v b

ể ộ ồ s p ạ ,
Minh,…). T ô

ạ ộ
ê
ọ v ô
, ập
ọ s :
v
ì ,
v xã ộ …
–X y
bó ể

ô
ố ô

xe


ộ vậ


về ạ

b

p về
ể ,

ồ, ó

ạy
p,,

b
ồ C í
ạ ộ Đ ,
v b
,
ạ , ób

ạ ,

tuy n chọn i o vi n nhân viên,

:
b

ố bộ

,
vê ,


y

bạ
vê v
sự

v
sự

bộ ã
ạ ,

2.2.2.
–R s , ựb
ở ,
vê ,

,
ô
p

ũ


,


ề bạ , b
S
yể
ê , ê

,


ộ bộ
v

ũ

,

p

ậ , bố í sử

.

ự , ạ

yề
,,,

ó.
ú.

:
sự
v ê ).

ọ 2013-2014 v

p

e (


–X y ự
và p ậ

y ì
yể
S
yể

ề bạ , b
.

2.2.3.

ở ,

yểvê ,:


sở
v b
về ề bạ , b
ở (Đ ề
T T … Số: 12/2011/TT- D&ĐT), yể
bộ, v ê
v
ọ s
yể
ộ D-ĐT v Sở D&ĐT Tp. CM:

T CS,
y ị v

– Về việc đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng:
+R s

, ộ

v

+

óở ,
ặ pv

y
y

ó
ấp y
bộ, p
ộ ồ s p ạ .

,
í

b

v

ọ .

:
í

ó
– Về việc tuyển chọn giáo viên, nhân viên mới đến trường xin việc:
+X

10,
số p 3
BGH).
+
ó


.

+

s

yể
sự
ố , C -GV-NV


ó

ự v
ê
ô v … ( ọp ộ

,
pồs

ồs v
ạyể ù
ử 2
3
( ự
: ạ
C
, TTCM s
ạy ử v
s
ở sẽ ề
ịx
Sở
V ạ yê
s
. Đố v
vê ,
s
ồs v ẹ
v
,

, ọ v
3
.

yể s

x

v

p
, ọp

v

v
, TTCM
, TTCM, V
).

yể
,

yể

Sở D&ĐT

ể ù
ợp ồ
ửv
1

– Về tiếp nhận học sinh chuyển trường:
+

xem xét.

ập ợp p

ể ,

x

yể

... v

ù

ó
+
p
ôyể


v

2.2.4. Kế q


p

ồs


ó

yể
v
p
y ,
y ị .
x p p

y , ú

ô

ó
ẫ p
ọ v
p
S.

ở p
y về
ậ ạ ồs ể

đạ đượ :

– Về việc đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng:
+

TTCM
).


+
p

ó v

TTCM
í
, v , sử, s

Có sự ồ
.

ô

v
ố KI
ộ ồ s p ạ v
v TTCM).

v

ậ ,ọ 2013-2014 ( ó ấy p

í

v

í

ọ 2013-2014 (s
số
,

ấy
ô
s

b

– Về tuyển chọn giáo viên, nhân viên mới đến trường xin việc:
+ T yể 1/5 V ạy ô
v ó ), yể 1/1 V
.
+N
(

v
, ã ạ yê
V

yểyê (5 V ạy
ọ ê

ợp ồ
ửv
3
ũ ã ô v ),
s ạ
yể

V,ó

ử ề

ó ì

ịp


v

ô
T
.

ã óp p

ô
S
y ợ p
Sở D&ĐT

ê

ạ sĩ

v
Cbộ Sở
ũ.

– Về tiếp nhận học sinh chuyển trường:
+C

v

ì

+

y

ịp

+T ô
, ẹ ọ s
p ậ ọ s
5 K

ì

sĩ số ọ s

ố,
ợp

ó
óp p
yể
m rú r :

ô
.

p ể

yể


pợp

y
ê
bạ , ạ

.


x
ê

ự ,

.
yể


ú
v

,
s


–T
( ấy

ô

bộ ô
ộ ồ

bộ,

; ấy

y ạ
ũ y ạ
ũ
–T

,
bộ,

bộ

V


ó

yể
v
ập ộ ồ
yể
ó ê
ể xe xé ,
ử,
ửvô
,

–Csự


x
b

y ì


ô

vp


yê ắ ập
ề bạ
ộ ồ s p ạ về

y ạ
về b
ở ). Cô bố
s p ạ

í
í sự p ấ ấ
ô
p
ồ về ộ
ũ y.

vê ,

s


ự v
y ị

ở v
bộ p
bê b

ạy

.

ề bạ , b
ấ ợ

b
bộ.

, ô
, ềx ấ
,T


bộ
sự
ũ, ô

,

yể
,vê ,
bạ

. .Đ i
i ph n th c p ý cho n i dun c c v n n đ u n
học c n t c đ i
tho i v i học sinh n n c o v i tr c H i đ n tr ờn thu chi h qu H i CMHS
d iờ
:

2.3.1.
T

b
ồ ự
y

N
.


ể ạ

ộ số ô v , ĩ vự
sự
y
, ề
v
ạ ộ
, ... ằ
e
ố v
í s
p

–R s
v

2.3.3.

. Tập ợp v p

ợ p

óp p
p

ể D&ĐT
Đ ,N


,
S, p
v

:

2.3.2.

–Đ
ọ s

y

,
,

C


ù

D

ợ p
s


ẩ bị
v b ,v
ọ 2013-2014.

ể N


ạ 2010-2015, Q y
ọ 2013-2014.


:bộ ô

, Đạ

ộ C
Dự

ê

sở

v

b

– Về các v n b n c

y ị

,N

i ngh cán b c ng ch c n m học

+ 15/08/2013: ọp ê ị
ở sở
v

+ 28/08/2013:
, ộ
y

…) v


,
về

,p

+ 01/10/2013: ọp ê ị
ở ộ
v


bộ ô

ậ v
y

– Về c ng tác đ i thoại giữ
b

ịp
+C
(

ẩ bị ố
ạ: ô b v
í ,
, ị ể ,
ểb
sự p

ạ v ộp về
,

p

,
y vọ .
ạ: ã

Về ố

b
ọp ộ

ã

s p ạvô


,bể
,

y

sắ ,

1v

b
v

ộ số
bọp p
y
S, webs e,
í … ã


,v

S ể ó ề

y 20/09/2013, ự

v C - V-NV,
(05/10/2013….)


VCN,
ể ọ s ,p
ẫ p

y vọ …),
ẩ bị

,
y vọ
ập ể p v p
b
ợp
,
y vọ v ộ

í


ọ , ộ
C í
yề vbộ
b y 05/10/2013.

v

– Về nâng c o v i tr , hiệu qu hoạt đ ng c
C

v
b .


ợp

nh đạo nh trường với đại diện học sinh:

ộp
óp ;
v
về ạ ộ
ạy,

pv
ể S
ô
.

+T

05/01/2014 …

ọ 2013-2014 ê

v b (K
,
ê ộ bộ, p ố
b
ó
óp
.

y

:

-2014:ậ , ề
,pN

ở ộ V/v X y ự K

K

ọ 2012-2013.

+ 05/09/2013: ọp ê ị
ở ộ
v b

ê
sở ó
óp

ê

v,


v


y

ép

i đ ng trường:

v
ở ,p ó

ã ự


:

ì
.N ằ

v
v


+ Đề
,b s
D&ĐT, ập D
s

Q y
ộ ồ

+T
ọp ộ ồ

K


p
ạ ộ …) v
C
ợ p
ể N
CSVC
ọ 2014-2015).
– Về thu chi h qu
C

v

ạ ộ
e
ọ 2013-2014 ( ã ở Sở p ê

e
ạ :
1v
y 06/08/2013 (
, ú
về ạ ộ
ộ ồ
2v
y 16/11/2013 ( óp

v
ạ 2010-2015; yể s
v
p 10, ộ

i h m học sinh, qu

ập


, b Đạ
CM S
ó bồ
ỡ ). Đ ợ sự ấ í v
yề
ọ 2012-2013 v


ê
ậ (bồ
ỡ 1.000.000 /
/
). V
x yê
ó
.N ồ
sử
v

ặ p ó b Đạ
C
ẹ S e


ù

v
,
b
ũv

huyến học :


ộ( ô
S, ể

ẫ Sở
y ).

ộv
b


Đạ

C

,

v

,
(v

ù

ú ).
– Về d giờ gi ng dạy, phân c ng chuyên m n
+

ê

ạ v

ób
ó ề

ẩ bị
ẩ bị ố
ê
p, ậ xé

,

ô
V ự
ự. Về p
ô
ạy p
p
ô
ạy p 12 ặ p
ô
pT T
bộ ô
ấp, ó
,ợp ồ
v v

ấ ,

y), e
-p
ạ ọ s
y , bồ
ạ ộ
ạ bộ.
2.3.4. Kế q

đạ đượ :


c
ô

y

y
ẹp,

bộ ô
ấ í

:

,


V

ạy
, V ợ ự
ọ ,
s
í p 12 ố v
ề p

s

y ể
ở , ê

ọ sộ x ấ (


,
…S
, ậ xé , óp
s
v


ô
ộ số
vê ó ể

ọ s
v p
y …N
v
ố ỗ ọ
, ấ
( ã ợvề

ố ô
ỏ, ạ s
ọ s

, í
ập ể v x y ự
, ộ

bộ ô
v b , ạ ề ề


)v


V

v

v
ọ 2013-2014 ã
ố.

b


–V


ậ ợ ể
s

b
bp
ợ ở về
ãv
.
–V

p


p

ọ s
v ã

ã ạ

ể ọ s
b y ỏs y
ĩ,
,
y vọ , ì
ì
ọ ập v
, về ô
v p
v
N
.S
ấ,

í


bộ p ậ ó ê


ã

v
e .Q
p


ấy
e ấ p ấ
ở, ồ
ì v
v

,
v;

vấ , ú ẩy
,

ọ , ự sự ó, óp p
ê ,p

v p
ô
ạy. Cô
,
ộ v ê C - V-NVôe

, số ề ã ở
8.930.000 (
ộ C
ẹ S:
ọ : 4.194.000 ) ợ
ập p v
, óp p
ỗ ợ
e
S
è .N

y, xé ấp ọ b
v
số ề 141.400.000 ồ ., y ể
(
v ê ợp ồ
)v b v x
500.000 ồ /
s v

ã
2.3.5. K.

–T
ọ v
4.742.000 ,
K y
ạ ộ
ộ,
68 e
S
è , óy.

–T ự

ợp
óp p


v
b

p
ô v


v

ô ạ T ị
bồ
ỡ í

.

m rú r :
ộ ì
p
bộ p ậ , p

,


p ấ

y
.C,p
ợ s
p

v
ắ ũ
ô

í

vê p

ợ ị
. Cô

, ợp , ó sự p ố ợp ịp
ập ể
b

ô
( e
,

,x

,x p

ạ ).
.4. T ch c huy đ n xã h i h
i o d c nhằ x y d n c sở vật chất đ p n
c c ho t đ n i o d c và d y học c nhà tr ờn .
2.4.1.
X

D ạ

ì:


ề ể,
v

ô

xã ộ
ố v
,p

ể sự

,x y ự
ẻ.
y ộ

p
. Sự

;y sẽ

ắ bó v

ồ , p ố ợp

ì v
xã ộ .


ố v
,
v
ểx y ự ,

sở vậ ấ
y
ấ ợ
, úp y í

v
v sự
ồ ự xã ộ
, ồ

ặ ẽ
N
sử
bộ ặ


ó

lên.
:

2.4.2.
–X y ự

ộ C

–X y ự
ộ v
e
– Sự
K

ẹ HS ể

yì

í

ấ, ồ
ậ ợy ộ sự ó

v
xanh-sạ - ẹp.HS về
HS, ỗ ợ

S

S về

p
è ,

ó

ạy ọ

óp, ỗ ợ về í ự ,
ể sử
S ồ

b

ọ (

) ạ

.
ự , vậ ự ,

,
ạ CSVC, x y ự

,
ô

vị,

:

– T ự
ô
vê , ấ
V


yề ó
các
,

ể, x ấ p

V
( ự vể ỗ ợ, ấp ọ b
s …


ạ ộ

2.4.3.


ng

e

yv
ị b :yề : Đố ợ
. T ó,

p
y
S,
p,...Cô

yề
v ợ í


ọ ,

ẹ S,

y

ê


ó

ậpy ì
S,
Sv
bộ,
vê ,
bộ,
vê ,
,
e ự S,
x yê ,
ạ ,
v ộ
ồ .
v

ọp p
y
S,

s y

ọ s
p 10 …) v ề
ịp
y
ọ ự


ẹ S
p
ó y í ,
ì , ó ể
tay cùng xây
, ù
S,
p ố
ợp ố

v x y

ẹ S,
K y
ọ , ấy

ấ, ồ


ó
ự ọ (
). K ô
ú ọ
ô
X
D ể ỗ
CSVC,
bị, e

ọ s , ỗ ợ
ạ ộ p


Đ

êù

–K
K


ó

ô

ập


ì? Đố
ô
,

2.4.4. Kế q
TX

XS

– Sử

,s

L

ốs :M
ê
y
ể y ộ ?C

ó
,
ív


D

18,
b
s
...)

ọ vyể

Si

p ố

bị

: 62.044.000

y ọS: 45.155.400

ãy D: 18.780.000

s
X

S, ự HS, Mạ
),v s

, ộ
,ú ve

14 bồ

vị bê

ọ : 8.550.000

y ọ

ô
óp p

p


v

ô

ộ : 169.500.000

x

ô

- ẹp.

óp p
ập về ề

ê

ấ ợ
C - V v NV.

, CSVC

m rú r :

y í

v, ób01 ọ s

ô vậ : 4.000.000
,x y

y

– Có sự b


,bị


ú ọ
ộ số y
ô
v
v sử
?

b
y

U 150 bộ b

2.4.5. K
– Tạ
ô

(– Tặô

?
y ộ

p

v v


–X y2 ạ
–Tbạ

b s

,

ọ v

D:

I
ọ 2013-2014 (N
, C -GV-NV
,

ạ ,

è ,

đạ đượ :

–K e
y

D
?T

– ỗ ợ ạ ộ
ì
ể p p ậ

–C

p

úp ỡ ọ s
S,
vị ạ

p

y

,bạ ,
.,

vị,

...

.


ố v
p p ể sử

ấ vậ vềì v
y ộ

ã

óạ ,
v

, ô

bạ


(
ạ b
ye
í

b

s

,
,

,
p

. :
ỏ,
ể ( ộ số ó ồ

, ù v

, sã A
ẩ bị
.

– Lã
ấ,p

í
ô
b

2.5.


b

p

ô


,
, ê y
ê
webs e
ye
.bye s 11.
,
s
ó
óp,
, ...), ặ
y
v
), ồ
v
y ô
v
ó
óp
v
y ô ẻs

vự
,
ọ 2013-2014,
ó ạ ắ bó,ợp ự
ợp ấ ể

y ộ
ồ ự vậ


í
ô
X
Dv
ó
í

.C ú ọ
ấ ợ
,
y
ũ
V ố v p
y
S. C
ọ v x y ự

ọ ập
,
S ó
v ạ
ố , ố xử ô bằ ,
ợ úp ỡ
ù
bộ, ó í
ê
í
p
y

ố ố v
ô
.N

p
y
S

p ạ bằ
ấ ợ
, bằ
ì
, bằ
ô
ạ , ề ó sẽ ỗ ợ ấ
ô
X
D
.

y d n và sử d n we site o i

4

ự ự
, óp p
ộ p

v

iễn ph h tr c n t c qu n ý.
:


, ô v

4


v

về
ập

ô
ô

ể,

ô

ô
.

:v
ị webs e ạ
nguyenhuuhuan.byethost11.com, nguyenhuuhuan.mov.mn)
2.4.3.
– Sử


v
, ẩy

p í (

webs e:

:

e

e.
.v
ẫ .

ể ì

webs ep ív
– T
S
e) ể v
e(

”,

2.4.4. Kế q

đạ đượ :

ô

google.com.v v
web.

)

web

Đã ạ ập v

webs e
p í:
ye
nguyenhuuhuan.mov.mn (trang web nguyenhuuhuan.mov.mn
sử
,

p
p í bé
v trang web
C

webs e

p í ê
ập
về
p
b ập, ề ,
ê
(p
email cá nh , ộ số ợ
ạ ộ bồ

ọ s
2.4.5. K
V
v
ì

ợ ề
ộ bộ, ì
,


êb

ê

.bye
ợ ị

ạ ).

(V ew

s 11.
s bố

,
,

web

y

ề .Tê
ằ ạ

ể C - V- S ó ê
ợ www.vnmath.com ự ộ
yể
ể ạ
v ), óp p
ú ẩy ạỏ.

m rú r :

ì
bố
s

b ,

ô

p bồ
ỡ b
web … ấ,
bắ

b

về


webs e thì
, ấ

ắ.
III. KẾT LUẬN:

. Kết uận:
V

,

– Lã–QôT


ó
ợ sự


,
y


v p

ó sựy
b

,
.K

ấp ã
,
vị

s

ì

v
ó
.T y
ạ , sự


Mộ số
ố,

p p

ể bề v


vị

ê
,ợ v

:

.
ê .

vị,ã ạ

ộ số vấ ề

v ạ
ợ ộ số
p

y

vậy
sự
v
úp ỡ

ập ể C - V-NV, p
y

ợv
e ự ọ s .


ập ợp
ồ ự

ê ố ,
ê , ó ợ
ấ ív
,
vị
ê

y
,


CSVC,

úp

ợ sự ó
ạ ,

ọ s
p p ó
óp

ó
ô
v


só , ạ
. Rấ
ạ , sự
sẽ

p ể ô
ã
,

ó
, óp p
ập
vê ,
vê v
y

ô

í ã
y ộ ố
ạy,

CSVC

ập

. Nộ

.

. Kiến n h đ i v i Sở Gi o d c và Đào t o TP. H Ch Minh:
R s
v

,

bồv .

ê

về ô

í

ộ sốgười viết
Hu nh Ph C ờ
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×