Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm chọn lọc và bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ở các lớp ban KHTN để đạt kết quả cao

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"M
S KINH NGHIỆM H N
I
SINH GI I M N
N
Á
P
N KHO H
ĐỂ ĐẠ KẾ QUẢ
O"

NG H
NHI N

0


A. Đ

I

O H N ĐỀ

ẤN ĐỀ

I

1.

3

,

c

tr
trong

,4
b

(HSG)
M
q

ò
q

t

.

ò
ò

q

3.


"
(Butler)
q
n.

M.Goóc-ki nói: ''Vă
v o
â
v
o
về

ú

o
y ở o


v

-

â
, â
o
â ý"KHXH) hay KHTN

1


q

-,
Đ


ò

ẽý

ò

q
ý

ò
cho
tr
q
q
T

i môn V

Đ
KHTN.
III
- Ph
- Ph
- Ph
B. N I UNG
I.
q
q
q

2


c
q

q

ò

-

Đ

t
q
.

II.

ò

,D

ban KHTN

do
.P

,
ò

1.
;
-1


dt
Đ
qq

kéo theo


2.

(

q

v

q

n)

ò

3q
q
n
y,
.
3.
ò

ò
ò
Đ
Đ

cho các môn KHTN
Trong "
qu

ò

"
ò
q

Đ

t

Đ

q

h

-

III.
1. P

KH N
ò
q

viên

ò
q

q
q
4


ò
Đt
q
1
11

1 Đ
ò

dung thi

V

m

t
HSG


:C


2.

ồ dưỡ

2.1.

:
V
1
1

t


;
Đ

không chuy

ò

5
cho mình.
q

,

Đ

-h
t
.

ý

q

em.
Đ

th

-


ph
ơ o
ẻo v ầy ẩ "; "V ệ Bắ " e s y ós
sâ v o


n Nam Cao,
ú

v o

"M

ỗd
"


"
q

o
o

"
vớ vậ
"T

ử ","


ê
Ô
ể ừ ó ậ ê
tiêu biể
.
y ừ ầ "

"N
-

ú


ữ ".

...

lách
ơ"

"Đây
Vĩ Dạ" ịx
sắ "
"

y sẽ ở ê vĩ
ỉ sự ử
N
"Đây
Vĩ Dạ"
"Cái

yệ v ng"

ò

ý

"hông
ò

6


"Ai?", "

?" "

?" "

ình ai?"
ò

ò

...vv. T

ý

n

ý
c.
2.2.

:
Đ

q
"quen tay"

q
ư au:

2.2.1.

uổ
1

ê

dạy
q

- 1945
Đ

2
3q

4
5Đ

6

7


7
8
q

9

VN 1930 - 1945

10


11
q

12

1930 -

1945
13

-

14

Nam Cao -

15

Nam Cao - Đ

16
17

q

1

18
Đ

19

Đ

20
21

1

Đ

22

1

- 1954

23

1

- 1975

24

1

25

8


2.2.2.

G:
ý

q

q

Đ


q
sinh, khi hi

sáo mòn không
ò
q

,
q
Đ
yề

sông?, Ch

o

Lo

x ,M
ị ậ vă

,

ê

N
ò

o d

ò
ậ x
vquan

tâm Đ
ò

q
q

q


đề N


ị uậ

ă

:
,
khoa.
:
Đây T

+

Vĩ Dạ

ử.
+

ò

ê

od

s

.
+

ó

o
v vẻ q !
- Nam Cao, N ữ vă

) và
9


Mị

e

s ov

ạ,

ổ ổ
- Tô Hoài, N ữ vă

;
-

q


;

-

ý
q
Tây T

+


+


+

trong

+x

Đ
dạ

đề N

-ca.

ị uậ xã ộ

ữ ca


q
ý
q

+

"B
ơ

y

o

o

ơ "

+ Hãy
Quan

xử

d

s

:Gạ, óv

ý
10


+ Mẹ

vĩ ạo


,

viên ẽ

ó
+ To
Tôn-xtôi).

ơ ớ

ơạ To

óơ

ơ ớ

(L.

q
+ T

ầy
o ằ

(Bill G

1
ý
ò6
n sau:

N


vẽ
, yq é
xpia ã làm thơ. Ng
dừ
ại ể ó ằ


q é
Bét-tô-ven
q é

: Đây là ng
é

, yq é
soạ
ạ v
q é

ĩ

(Trích trong B
2.2.3. R

Mi-ken-lăng-giơ
yq é
S o
sạ
ã

ô6


q
q

Đ

.

q


11


ý

Ví d : C

Tự

(bài II)?Tự
ò
Tự

+
q

Tự

(bài II) ra

Tự nh
Tự
q

->

+

+

Tự

H

q
q

trong

khi thi.
2.2.4. R

àn ý

Đ
+
+

q

ò

q

+S
íd

ý
ê
q

od

"
s

o

dạ
"
Đ

s

ơ

q

V

12


+

o
ò
dạ
ò

ò


...

ò
Đ
ò

-


ý
ý

ý2.2.5. R
ýY

ý;2.2.6. T

Đ
ýsinh

13


mình.


"


".

ò

IV.


p
q

ban KHTN
Năm

q

c 2011– 2012: 1

c 2012 – 2013: -

: 2 em

-

Năm

H

i: 2 em

ê

Gả
Đ

2011-2012

y:

: 1 em

Năm

q

Y

12a4

Ba

12a1

Ba

12a2

KK

2012-2013

1
Kế quả

y

o

q
ấy: S
ò
q
14


1

u

q
mà t
C. KẾ

UẬN

KIẾN NGH

I

ò
. Tuy nhiê

Đ
hành

q
ò


ý

q ý
q

tro

-

.
-

.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×