Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử bậc THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
" MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP BỘ
MÔN LỊCH SỬ BẬC THPT"


A/ PH N M
- B

n

U.

t

.

:

F.Enghen -


.

-L

THPT

o

n

t

:


nôn

,
!
C
.

.

t
,


-
-

:

3/


.

I
;

,

-


;
n

;

-

s

-T

:
;

n
.
:

V
ê

n

,

;
-

:

t

ng
:
:
:
tru

,
.
:.v.v )

sinh
:
:

,
;

,


-C

ện p

p

t n

n

ao thông qua k
:

n

N:
1/ M t s

o t

n

t

nt p

ts t
Pa – nô

-C

,

-

vu

;


t

-

s

.

tr

,

.
,
ê

.
h

T

So n

.


. Mố qu:

SGK

ữ SGK và bà.


:
-T

L
-

:
:

-


.,

Á,
.v.v)

thêm phong phú, s

)

b. G úp

s

x y dự

p

ơ

p áp

tập ú

.


:

:
:

3 Sắp x p l

n , lự

n

nt

l m nổ

t tr n t m

7

-9- 945

ngày 19-12- 946

Dàn ý SGK
I. Tì
t á

ì

ớ t s u á

mạ g

Tám ăm 1945.

II. B ớ

ầu x y dự

945

í

quyề
mạ

,

ả quy t ạ

dốt và k ó k ă về tà

í

ó, ạ
.

3
4

hính

III. Đấu tr
ộ p ả , bả vệ
mạ3

ạ x m và 4
í

quyề Cá

.

3
quân Trun

:
:

:

03 9 945
:

+

:
6 3 946

+
+
+

6 8 945
3 946

+Ả
+Ả
+Ả
+Ả
+

0 945


-

thú cho các em.
4 Côn t

o –

sn

ễ nắm n

un

n

,

ư n .

m

=

2

ỵ+

+

+

+ usd

= L2

ỵ+

+

+

+

VNHCT = L2

ỵ+

+

+

+ vk +ptct +usd

CTCB

+

+ usd

.

h
-

h

Á


5 T
ot t

pm ts
sn

nt
n v

,
p

t
n

ps
n

n

n trự qu n,

u ện

,l m


;

thông tin sau:
::


-

4
: 4;

:

:
;

:

: 9 8;
:


:

:

:


– ma – ra.

:


0


0
:


000

00– nhi –

.


:

975

Ho

:
0
.v.v


g lên.
-

:

+

:

+


.
Soá löôïngh/s
008

- 2009
0 0
- 2011

-G

nh

-

216 hoïc sinh

25%

57%

18%

234 hoïc sinh

37%

55%

8%.


1/ Đối với trường THPT cần tổ chức được nhiều loại hình phong phú,
đơn giản dễ thực hiện, thu hút được nhiều học sinh tham gia, có phương án tích
ï

ï đ ä

ä

ï

ä

được

duy trì liên tục, tạo thành một nét sinh hoạt đậm chất truyền thống của nhà
trường. Trong các dòp lễ lớn cũng nên mời một số các vò lão thành cách
ï

ư ø

ä

ä

ä

đ

ä

ïø

tác dụng giáo dục đạo đức cao.
2/ Đối với các cấp quản lý giáo dục .
-S

tạo điều kiện về cơ sở vật chất – kó thuật để các trường tiến

hành hoạt động thuận lợ

đư ï

û

;

cu
-

nên khoán chương trình

Những kiến thức lòch sử cần thiết khác có thể trình bày trong tài liệu đọc
thêm, sách giáo khoa nên tăng kênh hình nhiều hơn.


8

-

4

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×