Tải bản đầy đủ

SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập tin học THPT

Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

Trang
I. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 2
1
do chọn tài ............................................................................................. 2
2. Ý nghĩa và tác dụng của vấn trong công tác giảng dạy. .............................. 3
3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ối tượng khảo sát. ........................... 3
4 Nhiệm vụ, phạm vi và thời gian thực hiện ………………………………… 3
5 Đóng góp v mặt khoa học, kinh tế, xã hội của SKKN....................................3
I N
UN .................................................................................................... 4
1. Cơ sở l luận ................................................................................................... 4
2. Cơ sở thực tiễn. ................................................................................................ 7
3 Thực trạng hoạt ộng học tập Tin học của học sinh lớp 12..............................9
3.1. Nội dung chính của chương trình Tin học 12.................................. ......9
3 2 Các bước ể giải một bài tập thực hành Tin học 12........................ ......9
4 Áp dụng một số phương pháp dạy học cơ bản ể phát huy tính tích cực hoạt
ộng học tập của học sinh thông qua một số bài tập và thực hành Tin học lớp 12
4 1 Trình bày kiến thức bằng lời........................................................... ......9
4 2 Dạy học nêu vấn ...............................................................................10

4 3 Cải tiến công tác tự học........................................................................13
4 4 Kết hợp một số phương pháp dạy học cơ bản ể phát huy tính tích cực
hoạt ộng học tập của học sinh...........................................................................15
4 5 Một số thủ thuật thực hành tin học 10...................................................17
5 Kết quả kiểm chứng các giải pháp của SKKN...............................................18
KẾT UẬN ................................................................................................ 19
1 Những vấn quan trọng nhất ược cập ến của SKKN..........................19
2 Hiệu quả thiết thực của SKKN nếu ược triển khai áp dụng........................ 19
3 Kiến nghị và hướng phát triển........................................................................19
T
U TH
KH
............................................................................... 20
---o0o---

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
1


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
do c n ề t
a. Lý do khách quan
Theo thông tin tham khảo v tri thức tin học thì khối lượng tri thức tin học
cứ ba tháng tăng gấp hai lần Vậy ể áp ứng ược với tốc ộ phát triển nhanh
chóng của tin học và áp ứng ược yêu cầu học tập bộ môn của học sinh trong
trường THPT thì việc cấp bách phải tìm ra một một hướng i mới, một hướng i
mà giáo viên chỉ là người ịnh hình, hướng dẫn ể học sinh chủ ộng, sáng tạo
chiếm lĩnh tri thức của nhân loại Để nắm ược những thành tựu cuối cùng của
khoa học kĩ thuật, lúc này dạy kiến thức sẽ không bằng dạy phương pháp học,
ưa ra những thủ thuật ( ặc thù của môn tin học) ể học sinh không những chỉ
học kiến thức mà học cả cách khám phá những bí ẩn v tin học, ảm bảo những
i u kiện ể người học tiếp tục rèn luyện bản thân một cách có hệ thống và
không ngừng tự học
Để thực hiện ược i u ó vấn
căn bản mà nhà trường phổ thông cần
quan tâm, giải quyết là việc phát huy tính tích cực hoạt ộng nhận thức của học
sinh trong quá trình dạy, nhằm nâng cao toàn diện chất lượng ào tạo học sinh
b. Lý do chủ quan

à một giáo viên Tin học THPT tôi luôn mong muốn em ến cho học sinh
cách tiếp cận tri thức một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm tải việc è nặng
kiến thức sách vở mà i vào thực tiễn nhưng vẫn thực hiện úng, ủ chuẩn
KTKN theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
Trên thực tế việc học tập các bộ môn trong trường THPT thì môn tin học là
môn mà học sinh thường không yêu thích, tâm l các em chỉ thích lên phòng
thực hành ể giải trí là chính, vậy làm thế nào ể các em yêu thích và học tập tốt
bộ môn của mình cũng là một câu hỏi au ầu cho nhi u thầy cô Việc phát huy
tính tích cực hoạt ộng học tập của học sinh ược ặt lên hàng ầu và phương
pháp mỗi thầy cô ưa ra trong mỗi bài học như thế nào ?
Đặc biệt do i u kiện cơ sở vật chất gia ình, hầu hết các em là con em các
dân tộc vùng núi, các gia ình chưa có i u kiện mua máy tính cho các em học
tập nên việc học tập thêm ở nhà là hầu như không thực hiện vì vậy thực hành tại
trường cần sử dụng triệt ể các giờ học thực hành trên lớp, nâng cao hiệu quả
học tập môn học
Tất cả ó là lí do ể tôi chọn
tài: "Một số kinh nghiệm hướng dẫn
học sinhlàm tốt bài tập Tin học THPT"
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
2


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

2. Ý ng ĩa v tác dụng của vấn ề trong công tác g ảng dạy
Với mục ích là phát huy tích tích cực hoạt ộng của học sinh thông qua
việc làm một số bài tập và thực hành tin học 12, tin học lớp 10 từ ó giúp học
sinh nắm chắc hơn v kiến thức cơ bản, biết cách làm bài tập và thực hành trong
SGK ể vận dụng tốt vào giải các bài tập từ ó rèn luyện ể có kĩ năng thực
hành tốt Nhưng trong khuôn khổ một bài sáng kiến kinh nghiệm tiến hành trong
một thời gian ngắn tôi xin ược ưa ra cách giải quyết ể phát huy tính tích cực
hoạt ộng học tập của học sinh thông qua 3 bài tập và thực hành là: Bài tập và
thực hành 1, bài tập và thực hành 2, bài tập và thực hành 3 SGK Tin học 12; một
số thủ thuật trong tin học 10 với soạn thảo văn bản
3. Đố tượng, p ương p áp ng ên cứu v ố tượng k ảo sát
* Đối tượng nghiên cứu: Các tiết bài tập và thực hành SGK Tin học 12, nghiên
cứu tin học ứng dụng
* Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu qua quá trình giảng dạy
- Nghiên cứu tổng hợp
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo
* Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 12A6, 10A5.
4 N ệm vụ, p ạm v v t ờ g an t ực ện
* Nhiệm vụ: Phát huy tính tích cực hoạt ộng học tập của học sinh thông qua
việc dạy một số bài tập và thực hành Tin học khối 12, 10.
* Phạm vi: Thực hiện giảng dạy các tiết Bài tập và thực hành tin 12; hướng dẫn
thực hành tin học 10
Thực hiện tại lớp 10A5, 12A6 ang ược giảng dạy
- Thời gian thực hiện: Từ 10/9/2013 ến 25/01/2014
5 Đóng góp về mặt k oa c, k n tế, xã ộ của SKKN
Sau khi tài hoàn thành có thể sử dụng làm giáo án cho một số tiết bài tập
và thực hành Tin học 10, 12; óng góp bài giảng vào nguồn học liệu của trường,
kết quả thực nghiệm có thể ược sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên
trung học phổ thông.

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
3


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

PHẦN THỨ H

:N

UN

ơ sở l luận
a. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh
Thực chất của hoạt ộng học là một quá trình nhận thức Để hoàn thành
ược nhiệm vụ của mình người học sinh phải phát huy cao ộ tính tích cực trong
hoạt ộng Tính tích cực nhận thức là gì?
Tính tích cực nhận thức thể hiện thái ộ của chủ thể nhận thức ối với ối
tượng nhận thức Nghĩa là tài liệu học tập ược phản ánh vào não học sinh và
ược chế biến i, ược hòa vào vốn kinh nghiệm ã có của chúng và ược vận
dụng linh hoạt, sáng tạo vào các tình huống khác nhau nhằm cải tạo hiện thực và
cải tạo bản thân mình
Học sinh tồn tại với tư cách là một cá nhân với toàn bộ nhân cách của nó vì
vậy hoạt ộng nhận thức ược tiến hành trên cơ sở huy ộng các chức năng
nhận thức, tình cảm, chỉ trong ó chức năng nhận thức óng vai trò chủ yếu,
các chức năng tâm lí khác óng vai trò hỗ trợ Các yếu tố này kết hợp với nhau
một cách hữu cơ, tác ộng và thúc ẩy lẫn nhau tạo nên cái gọi là mô hình tâm lí
của hoạt ộng nhận thức Mô hình này không cứng nhắc, trái lại luôn biến ổi
tạo nên rất nhi u dạng khác nhau tùy theo các nhiệm vụ nhận thức cụ thể mà học
sinh phải thực hiện Sự biến ổi này càng linh hoạt bao nhiêu thì học sinh càng
dễ thích ứng với các nhiệm vụ nhận thức khác nhau bấy nhiêu Sự biến ổi ó
càng linh hoạt, càng năng ộng bao nhiêu thì càng thể hiện tính tích cực nhận
thức ở mức ộ cao bấy nhiêu
- Đặc điểm, bản chất của phát huy tích tích cực hoạt động học tập của học
sinh
V cơ bản sự nhận thức (học tập) của học sinh diễn ra dưới sự chỉ ạo của
giáo viên, quá trình nhận thức mang tính chất gián tiếp và bao gồm việc tiếp xúc
với cái ã nhận thức
Học sinh không bao giờ nắm vững thực sự những kiến thức, nếu giáo viên
em ến cho các em dưới dạng " ã chuẩn bị sẵn" Trên thực tế ể làm thay ổi
cách thực hiện này thì giáo viên phải là người xây dựng, tổ chức tốt tiết học có
hiệu quả, học sinh vừa chủ ộng tìm hiểu kiến thức vừa khắc sâu luôn kiến thức
tại lớp học vì môn Tin học là môn các em cho là môn học tự chọn nên việc dành
thời gian học tại nhà của các em cho môn này rất ít, chính vì vậy việc òi hỏi
giáo viên phải tổ chức thế nào ể học sinh nhận thức ược ngay tại lớp
- Tính tích cực hoạt động phụ thuộc rất nhiều ở bản thân mỗi học sinh.

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
4


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

Hoạt ộng mang lại hiệu quả cao phải có ộng cơ phù hợp, mà ộng cơ thì
a dạng và phong phú Mỗi học sinh ngoài những ộng cơ chung còn có ộng cơ
riêng, ộng cơ chính áng, ộng cơ không chính áng, ộng cơ tích cực, ộng
cơ tiêu cực Như vậy chỉ có những học sinh nào có thức vươn lên, có nhu cầu
nắm bắt kiến thức ể hoàn thiện bản thân và góp phần thúc ẩy quá trình tiến bộ
xã hội và tiến bộ khoa học kĩ thuật mới phát huy ược tính tích cực trong học
tập.
- Cấu trúc của phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh
Hình thành
khái niệm

Ghi nhớ
lĩnh hội

Rèn luyện các
kỹ năng

Sự hình thành khái niệm: Nguồn kiến thức cần cung cấp cho học sinh phải
ược thể hiện bằng lời nói sinh ộng của giáo viên, hình thức thực hiện công tác
thực hành, sách giao khoa, tài liệu khoa học, hoạt ộng lao ộng Trên cơ sở
những tài liệu cảm tính học sinh tiến hành các thao tác tư duy như phân tích,
tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, kết quả là học sinh sẽ hình
thành ược khái niệm Và cũng chính trong quá trình hình thành khái niệm, các
thao tác tư duy sẽ ược hoàn thiện và phát triển.
Giai oạn tiếp theo trong hoạt ộng nhận thức của học sinh là quá trình ghi
nhớ, lĩnh hội cái ã hiểu
Rèn luyện các kỹ năng: Kỹ năng là năng lực của học sinh có thể hoàn thành
những hành ộng nào ó gắn với việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn Vì vậy,
giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh rèn luyện các loại kỹ năng bằng cách tổ
chức luyện tập một cách có hệ thống, trong ó uốn nắn các ộng tác sai lệch và
ứng dụng tri thức vào thực tiễn nhằm tập giải thích các hiện tượng, nhất là giải
quyết các vấn
ặt ra một cách vừa sức
- Nguyên tắc của phát huy tính tích cực học tập của học sinh
Nguyên tắc thứ nhất nêu lên sự cần thiết phải lôi cuốn học sinh vào công
tác nhận thức tích, kích thích sự ham hiểu biết trí tuệ sao cho mỗi em huy ộng
hết mức trí lực của mình
Nguyên tắc v vị trí ưu thế của các kiến thức lí thuyết
ra sự cần thiết
phải nắm vững sâu sắc tài liệu lí thuyết, thâm nhập thật sự vào bản chất của các
hiện tượng, lĩnh hội những tư tưởng và khái niệm quan trọng nhất
Nguyên tắc òi hỏi nhịp ộ khẩn trương của công tác học tập
Hết sức quan trọng là nguyên tắc òi hỏi chăm lo tích cực ến sự phát triển
của tất cả các học sinh kể cả loại giỏi lẫn loại yếu v học tập
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
5


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

b. Một số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của
học sinh
* ạy c nêu vấn ề
Trong phương pháp tổ chức việc học tập của học sinh, dạy học nêu vấn
có nghĩa to lớn Các nhà giáo dục cổ iển cũng ánh giá cao việc trình bày
kiến thức theo kiểu nêu vấn
ối với việc phát huy tính tích cực hoạt ộng
nhận thức của học sinh Vì thế, giáo viên có thể thực hiện việc dạy học nêu vấn
ở các mức ộ khác nhau với nhi u hình thức khác nhau Trong ó áng chú
là hình thức làm các bài ộc lập:
Thứ nhất, xây dựng tình huống có vấn và xác ịnh nhiệm vụ nhận thức.
Thứ hai, kích thích hoạt ộng tư duy ộc lập của học sinh, hướng tới tìm
kiếm phép giải cho bài tập nhận thức và nắm vững kiến thức mới
Thứ ba, mở rộng, ào sâu và làm vững chắc kiến thức mới trong quá trình
luyện tập sáng tạo.
Thứ tư, học sinh nắm vững các biện pháp hoạt ộng trí tuệ nhằm tiếp thu
kiến thức mới trong quá trình giải bài tập có tính chất tìm kiếm cũng như trong
việc thực hiện hệ thống các bài luyện tập sáng tạo
* Trìn b y k ến t ức bằng lờ
Như ã nêu ở trên, phương pháp dạy học nêu vấn
tuy mang lại hiệu quả
cao nhưng không phải bao giờ cũng áp dụng ược Như vậy cách dạy học truy n
thống: Giáo viên trình bày kiến thức bằng lời vẫn ược dùng ể phát huy tính
tích cực hoạt ộng học tập của học sinh trong dạy học Vấn
là phải làm sao
cho việc học tập của học sinh không biến thành sự tri giác ơn thuần (nghe) khi
giáo viên trình bày kiến thức, sao cho giáo viên sử dụng ược một cách có
thức các thủ thuật phong phú nhằm phát huy tính tích cực tư duy của học sinh
Vậy những thủ thuật đó là gì?
Giáo viên phải thường xuyên chăm lo sao cho bài giảng không ơn thuần
chỉ là thuật lại SGK mà có nội dung sinh ộng, hấp dẫn, hấp dẫn và sâu sắc, làm
phong phú và mở rộng thêm những kiến thức vốn có của học sinh.
Giáo viên có thể dùng biện pháp kích thích học sinh tiến hành so sánh, ối
chiếu các sự kiện, các thí dụ và nguyên lí mới với những i u ã học.
Có một vai trò to lớn trong sự phát triển tích cực trí tuệ của học sinh là kỹ
năng của giáo viên biết kích thích học sinh hiểu ược sâu sắc logic và trình tự tài
liệu học tập
ời nói sinh ộng của giáo viên kết hợp với tính trực quan có hiệu quả to
lớn trong việc dạy học.
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
6


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

Trong dạy học cần phải tuân thủ nguyên tắc: "chỗ nào tự học sinh có thể
nói lên ược thì giáo viên phải im lặng"
* ả t ến công tác tự c
Công tác tự học óng một vai trò lớn lao trong việc nâng cao tính tích cực
hoạt ộng trí tuệ của học sinh, công tác thực hiện không có sự tham gia trực tiếp
của giáo viên Công tác tự học, với mức ộ phức tạp và khó khăn dần, sẽ rèn
luyện và phát triển các năng lực nhận thức của học sinh, góp phần hình thành
các kỹ năng, kỹ xảo thực hành, làm cho kiến thức ã tiếp thu ược ngày càng trở
nên dễ hiểu và sâu sắc hơn Trong khi làm việc tự lực, tư tưởng và trí học sinh
bị căng thẳng mạnh hơn so với khi nghe giáo viên trình bày kiến thức.
Khi tổ chức công tác tự lực trên lớp, i u quan trọng là phải chỉ dẫn chu
áo cho học sinh, nghĩa là xác ịnh rành mạch nhiệm vụ học tập và trình tự thực
hiện nhiệm vụ ó Giáo viên có thể ầu tiên xác ịnh tài và mục ích của bài
học sau ó phân chia công việc sắp làm thành giai oạn quan trọng nhất và nêu
những câu hỏi mà học sinh sẽ phải trả lời.
2. ơ sở t ực t ễn
a. Những đặc trưng cơ bản của hoạt động học tập Tin học
- à hoạt ộng có ối tượng Đối tượng ở ây chính là ngành công nghệ Tin
học, là những tiến bộ khoa học kĩ thuật của thời ại Hoạt ộng học tập Tin học
của học sinh nhằm nắm lấy những thành tựu của công nghệ thông tin ể giải
quyết các vấn trong ời sống, ưa Tin học vào ứng dụng thực tiễn
- à hoat ộng học tập có mục ích bằng những ộng cơ phù hợp Đó là
những ộng cơ gắn li n với nội dung học tập, nghĩa là ộng cơ nắm lấy các tri
thức, kỹ năng, kỹ xảo ể sử dụng vào ời sống và lao ộng sản xuất em lại lợi
ích cụ thể.
- Hoạt ộng học tập Tin học của học sinh là hoạt ộng có chủ thể, chủ thể
củahoạt ộng ở ây chính là các em học sinh
Để hoạt ộng học tập Tin học của học sinh ạt kết quả cao, trong quá trình
học tập cần có sự giúp ỡ và ịnh hướng hành ộng học tập của giáo viên ối
với học sinh Cần tổ chức cho học sinh học Tin học trong hoạt ộng và bằng
hoạt ộng tự giác, tích cực, chủ ộng và sáng tạo; mục ích chính ể các em lĩnh
hội kiến thức tại lớp, giảm tải việc è nặng học tập ở nhà
b. Những hoạt động phổ biến trong học tập Tin học ở trường phổ thông
- Nhận dạng và thể hiện, những hoạt ộng trí tuệ phổ biến trong tin học,
những hoạt ộng trí tuệ chung và những hoạt ộng ngôn ngữ.

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
7


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

- Những hoạt ộng Tin học phức hợp như: Xây dựng thuật giải một bài toán
hay một lớp các bài toán, hoạt ộng kiểm thử chương trình
- Những hoạt ộng trí tuệ chung như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu
tượng hóa, khái quát hóa cũng ược tiến hành thường xuyên khi học sinh học
tập môn tin
- Những hoạt ộng ngôn ngữ ược học sinh thực hiện khi các em ược yêu
cầu phát biểu, giải thích
- Phân tích hoạt ộng thành những hoạt ộng thành phần.
- ựa chọn hoạt ộng dựa vào mục ích.
- Tập trung vào những hoạt ộng Tin học.
c. Những điều kiện cho hoạt động học tập Tin học
Để hoạt ộng học tập Tin học ạt ược hiệu quả cao, một mặt giáo viên
phải chú rèn luyện cho học sinh kỹ năng, kỹ xảo thực hiện các thao tác tư duy
và các phương pháp suy luận nhưng mặt khác quan trọng hơn là phải biết ặt
người học làm vị trí trung tâm, chủ thể nhận thức.
Người học phải giữ vị trí chủ thể, ảm bảo tính tự giác, tích cực và sáng tạo
của hoạt ộng học tập.
Người học phải có một trình ộ kiến thức cơ bản Trong học tập Tin học
người học chỉ có thể xây dựng ược những kiến thức mới trên n n tảng của kiến
thức ã học trước ó, nhờ ó mà hạn chế ược những khó khăn sai lầm
Biết tự học Tự học không có nghĩa là cô lập người học, không có nghĩa là
ể người học tự suy nghĩ từ ầu ến cuối Biết tự học có nghĩa là biết khai thác
những phương tiện ược cung cấp cho mình ể thực hiện quá trình học tập
Đi u kiện cuối cùng là cần có một cơ sở vật chất ầy ủ phục vụ cho việc
dạy và học là cực kỳ quan trọng, với môn tin học thì bắt buộc phải có máy tính
ể thực hành mới có hiệu quả học tập
d. Vai trò của giáo viên
Trong quá trình dạy học giáo viên là người óng vai trò cực kỳ quan trọng,
vai trò của giáo viên là tạo ra những i u kiện thuận lợi nhất cho học sinh hoạt
ộng sáng tạo có kết quả.
Xác ịnh vai trò mới của người giáo viên với tư cách là người thiết kế, ủy
thác, i u khiển và thể chế hóa.
Dạy học môn Tin không chỉ dừng lại ở việc truy n thụ những tri thức lẻ tẻ,
rèn luyện kỹ năng riêng biệt cho học sinh mà phải thường xuyên chú những hệ
thống tri thức, kỹ năng tạo thành những mạch xuyên suốt chương trình Và i u
quan trọng nữa là phải dạy cách tiếp thu tri thức cho học sinh (dạy cách học)
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
8


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

3. T ực trạng oạt ộng c tập T n c của c s n lớp 2
3.1. Nộ dung c ín của c ương trìn T n c 2
Chương I Trình bày các khái niệm v hệ CSD : CSD , hệ QTCSD , các
mức thể hiện của CSD , chức năng của hệ QTCSD , vai trò của con người khi
làm việc với hệ CSD
Chương II Hệ quản trị CSD Microsoft Access: Giới thiệu Microsoft
Access, các chức năng của Access, cách khởi ộng, kết thúc Access, tạo CSD ,
tạo cấu trúc bảng, tạo biểu mẫu ể nhập và hiển thị dữ liệu, tạo liên kết, tạo mẫu
hỏi ể kết xuất thông tin từ nhi u bảng, tạo báo cáo chuẩn bị cho việc in dữ liệu
theo mẫu.
Chương III Hệ CSD quan hệ: Cơ sở dữ liệu quan hệ, các thao tác với
CSD quan hệ.
Chương IV Kiến trúc và bảo mật các hệ CSD : Các loại kiến trúc của hệ
CSDL, vấn bảo mật thông tin trong các hệ CSD
3.2. ác bước ể g ả một b tập t ực n T n c 2
a. Tìm hiểu bài tập thực hành
Tìm hiểu bài tập thực hành là việc ọc yêu cầu của bài tập và thực hành từ
ó xác ịnh ược yêu cầu của bài tập thực hành Từ yêu cầu của bài xác ịnh
ược những yêu cầu cụ thể cần thực hiện
b. Lựa chọn cách thực hiện bài tập thực hành
Đặc trưng của các bài tập và thực hành tin học 12 là thực hiện trên phần
m m cụ thể hệ QTCSD Microsoft Access vì vậy mỗi một công việc có thể có
nhi u cách thực hiện Học sinh có thể thực hiện các cách hoặc chọn 1 cách nào
ó dễ thực hiện nhât
c. Thực hiện bài tập thực hành trên máy
Thực hiện bài tập thực hành trên máy là việc học sinh thực hiện cách làm
các yêu cầu của bài tập và thực hành trên phần m m cụ thể Access.
d. Kiểm nghiệm
Kiểm nghiệm là việc học sinh quan sát kết quả thực hành ối chiếu với kết
quả thực tế.
4. Áp dụng một số p ương p áp dạy c cơ bản ể p át uy tín tíc cực
oạt ộng c tập của c s n t ông qua một số b tập v t ực n T n
c lớp 2
4. Trìn b y k ến t ức bằng lờ
Bài 1. Trang 16 - SGK Tin học 12
Nêu một ứng dụng của một tổ chức mà em biết
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
9


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

Sau bài một số khái niệm cơ bản học sinh ã biết bài toán quản lí là gì?
CSD là gì? Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức vì
vậy với bài tập này có thể cho học sinh tự ưa ra ứng dụng cụ thể từ ó mỗi học
sinh trình bày ứng dụng của mình Vậy mỗi ứng dụng cần trình bày những nội
dung gì?
HS ưa ra câu trả lời
- Nêu tên tổ chức.
- Trình bày cụ thể v CSD trong ví dụ ưa ra
GV: Gợi các nội dung cần trình bày trong bài và gọi 2 học sinh trình bày
v tổ chức mình ưa ra
GV: Nhận xét và bổ sung (nếu cần)
Sau ó giáo viên kết luận: Vậy có nhi u ứng dụng CSD nhưng mỗi ứng
dụng các em cần trình bày những nội dung sau
- Nêu tên tổ chức
- Trong CSD ó có những thông tin gì?
- CSD phục vụ cho những ối tượng nào, vấn gì?
Bài 2. Trang 16 - SGK Tin học 12
Hãy phân biệt CSD với hệ QTCSD
GV: Em hãy phân biệt CSD với hệ QTCSD
HS: - Định nghĩa CSD
- Định nghĩa hệ QTCSD
GV: Qua các ví dụ ược học em thấy dữ liệu trong CSD ược tổ chức
như thế nào?
HS: Dữ liệu ược tổ chức dưới dạng bảng
GV: Nhắc lại iểm khác nhau cơ bản giữa CSD và hệ QTCSD
CSD là tập hợp các dữ liệu (một hay nhi u bảng dữ liệu)
Hệ QTCSD là phần m m tạo lập, lưu trữ, khai thác dữ liệu trên các bảng
Bài 3. Trang 16 - SGK Tin học 12
Giả sử phải xây dựng một CSD
ể quản lí mượn/trả sách cần lưu trữ
những thông tin gì?
Trước khi i vào tiết bài tập thì việc hoạt ộng ngoại khóa là cho các em
lên thư viện tham quan cách thực hiện, quản l thư viện, việc mượn, trả sách
GV: Các ối tượng cần quản lí? ( ây là các ối tượng có liên quan tới việc
mượn trả sách)
HS: Sách, người mượn, việc mượn trả
HS: Lên bảng liệt kê các loại thông tin cần ể quản lí mỗi ối tượng
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
10


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

GV: Gọi học sinh nhận xét, bổ xung
HS: nghe và viết
Gợi ý:
- Để quản lí sách cần thông tin gì? ( ây chính là những thông tin trên mỗi
quyển sách)
Mã sách, tên sách, loại sách, NXB, Năm XB, giá ti n, mã tác giả, nội
dung(tóm tắt)
Giáo viên giải thích thông tin v mã sách và tác dụng của mã sách dùng ể
phân biệt từng quyển sách ể từ ó họ sinh làm quen dần với khái niệm khóa
chính.
- Để quản lí người mượn cần thông tin gì?
Mã thẻ, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp, ngày cấp, ịa chỉ
- Để biết những ai ang mượn sách và những sách nào ang cho mượn cần
những thông tin gì?
Mã thẻ, số phiếu, ngày mượn, mã sách mượn, số lượng sách mượn
* Những việc phải làm để đáp ứng yêu cầu của người thủ thư
GV: Người thủ thư là ai?
HS: à người quản lí sách, cho bạn ọcmượn sách
HS: Kể tên các việc cần lầm của người thủ thư và nhận xét
GV: Nhận xét và bổ sung
HS: Nghe và viết bài
- Kiểm tra ể biết người ó có phải là bạn ọc của thư viện không ?
- Tra cứu xem sách mà bạn ọc cần còn hay không ?
- Phải vào sổ trước khi ưa sách cho bạn ọc mượn.
Bài 4. Trang 16 - SGK Tin học 12
Nêu ví dụ minh hoạ cho một vài yêu cầu cơ bản ối với hệ CSD
HS: Đưa ra các ví dụ minh hoạ cho 6 yêu cầu
GV: Gọi 2 học sinh ại diện lên bảng
HS: Nhận xét
GV: Nhận xét và bổ sung
Ví dụ nêu ra không nhất thiết phải áp ứng tất cả các yêu cầu Có thể ưa ra
nhi u ví dụ ể giải thích các yêu cầu khác nhau của hệ CSD
4.2 ạy c nêu vấn ề
B tập v t ực n
Bài 1. Trang 21 - SGK
GV: Đặt vấn
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
11


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

Nội qui thư viện có nghĩa như thế nào trong quản lí gì?
Thẻ thư viện dùng ể quản lí thông tin của ối tượng nào?
HS: trả lời
GV: Chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1 và 2 tìm hiểu nội quy thư viện và thẻ thư viện
Nhóm 3 và nhóm 4 tìm hiểu phiếu mượn và trả sách
HS: thực hiện phần công việc của nhóm mình
GV: Gọi ại diện của mỗi nhóm lên trình bày
HS: nhận xét
GV: tổng hợp các kết quả của học sinh và ưa ra kết luận
Nội quy thư viện
- Thời hạn mượn sách
- Số lượng sách ược mượn mỗi lần
- Quy ước v sự cố vi phạm nội qui
Thẻ thư viện gồm có 1 số thông tin sau
Mã thẻ, họ tên của học sinh, ngày tháng năm sinh, khối, lớp
Phiếu mượn sách chứa 1 số thông tin sau:
Mã thẻ, tên học sinh, số phiếu, số thứ tự, tên sách, mã sách, ngày mượn
Phiếu trả sách chứa một số thông tin sau
Số phiếu, ngày trả, tên sách, mã sách, số biên bản ghi sự cố
Bài 2. Trang 21 - SGK
GV: ưa ra vấn các hoạt ộng của thư viện là gì?
HS: à những công việc mà việc quản lí thư viện phải thực hiện hàng
ngày GV: Chia lớp thành 2 nhóm
Nhóm 1: trình bày các hoạt ộng chi tiết v quản lí sách
Nhóm 2: Trình bày các hoạt ộng chi tiết v mượn trả sách
HS: Các nhóm trao ổi, bổ sung lẫn nhau
GV: Đưa ra nhận xét và tổng kết các hoạt ộng
HS: nghe và viết bài
- Quản lí sách gồm các hoạt ộng như:
+ Nhập xuất sách vào kho
+ Thanh lí sách
+ Đ n bù sách
- Mượn/trả sách gồm các hoạt ộng như:
+ Cho mượn: Kiểm tra thẻ ọc, phiếu mượn, tìm sách trong kho, ghi sổ
mượn/trả.
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
12


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

+ Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ ọc, phiếu mượn, ối chiếu sách trả với
phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cố sách trả, nhập sách v kho.
+ Tổ chức thông tin v sách và tác giả: Giới thiệu sách theo chủ , tác
giả, sách mới
Bài 3: Trang 21 - SGK
?: Các ối tượng cầnquản lí là những ối tượng nào?
HS: Tổng kết các ối tượng từ những hoạt ộng bài 2
GV: Yêu cầu mỗi nhóm trình bày thông tin cần quản lí v 2 ối tượng
GV: Yêu cầu học sinh ại diện mỗi nhóm trình bày kiến của mình và
các nhóm cùng thảo luận.
GV: Thống nhất những ối tượng cần thiết
HS: Thảo luận ể thống nhất các thông tin chi tiết
?: Tại sao cần mã sách, số thẻ, mã tác giả?
HS: Vì các thông tin ó giúp phân biệt ựoc các học sinh, các quyển sách,
các tác giả với nhau
Sau khi thảo luận GV thống nhất các thông tin chi tiết
iệt kê các ối tượng và các thông tin cần quản lí khi xây dựng CSD
quản lí
sách, mượn/trả sách
- Đối tượng 1: Người mượn
Số thẻ, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp, ịa chỉ, ngày cấp thẻ, ghi chú
- Đối tượng 2: Sách
Mã sách, tên sách, loại sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá ti n, mã tác
giả, tóm tắt nội dung sách
- Đối tượng 3
Mã tác giả, họ và tên tác giả, ngày sinh,ngày mất, tóm tắt tiểu sử
4.3 ả t ến công tác tự c
B tập v t ực n 2
áo v ên yêu cầu c s n
c v tìm ểu c ú S K – T41
HS: Đọc chú
2 T ực n l m b tập
Bài 1. Trang 40 - SGK
Khởi ộng Access, tạo CSD với tên Quan i_HS Trong CSD này tạo
bảng HOC_SINH có cấu trúc ược mô tả SGK- T40
?: Em hãy trình bày các thao tác cần thực hiện?
HS: Các thao tác cần thực hiện
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
13


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

- Khởi ộng Access
Start/Program/Microsoft access (hoặc kích úp vào biểu tượng Access trên
màn hình n n)
HS: Trực tiếp thực hành trên máy
GV: quan sát và hướng dẫn (nếu cần)
- Tạo CSD Quan i_HS
File/New/Blank Database/Nhập Quan i_HS trong file name
HS: Trực tiếp thực hành trên máy
GV: quan sát và hướng dẫn (nếu cần)
- Tạo cấu trúc bảng theo mẫu
Table/Kích úp Create table in design view gõ tên các trường và chọn kiểu
dữ liệu mô tả, chọn các thuộc tính theo mẫu SGK- T40
HS: Trực tiếp thực hành trên máy
GV: quan sát và hướng dẫn
Bài 2. Trang 41 - SGK
Chỉ ịnh khoá chính:
?: Em hãy giải thích tại sao trường MaSo áp ứng ược là trường khoá
chính?
HS: MaSo phân biệt ược từng học sinh trong bảng
GV: Trình bày các bước tạo khoá chính cho trường MaSo
Chỉ ịnh trường MaSo là khoá chính
Tại cửa sổ tạo cấu trúc bảng
- Chọn trường MaSo (Nháy vào ô ởbên trái tên trường) làm khoá chính
- Chọn Edit/Primary key
HS: Trình bày các bước làm và trực tiếp thực hiện trên máy
GV: quan sát và hướng dẫn
Bài 3. Trang 41 - SGK
?: Em hãy trình bày các bước ể thay ổi thứ tự trường?
HS: Trả lời
GV: Gọi 1 hs nhận xét và ưa ra cách làm cho bài này- Chuyển trường
DoanVien xuống dưới trường NgSinh và trên trường DiaChi
+ Chọn trường DoanVien(Nháy vào ô bên trái trường DoanVien) nhấn
chuột và giữ
+ Di chuyển chuột, ường nằm ngang ến vị trí dưới trường NgSinh
+ Thả chuột
HS: Thực hiện trên máy việc chuyển trường DoanVien
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
14


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

GV: quan sát và hướng dẫn
GV: Em hãy nêu cách thêm 1 trường i?
HS: Trình bày các bước và thực hiện trên máy - Thêm các trường: i, Hoa,
Tin
+ Kích chuột vào trường Van
+ Chọn Insert/Rows
+ Gõ tên trường là Toan, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác ịnh tính chất của
trường như yêu cầu ( àm tương tự với 2 trường còn lại)
GV: Quan sát học sinh thực hành
GV: Yêu cầu học sinh làm tương tự với 2 trường còn lại: Di chuyển các
trường iểm ể có thứ tự là: Toan, i, Hoa, Van, Tin Di chuyển 2 trường i,
Hoa lên trên trường Van và dưới trường Toan
HS: Thực hành di chuyển các trường theo yêu cầu (HS ã biết cách làm)
GV: Quan sát và hướng dẫn nếu cần
- ưu lại bảng và thoát khỏi Access
+ File/Save/ Gõ HOC_SINH vào Table name/Save
+ Kích vào nút Close góc trên bên phải
GV: Tóm tắt lại các thao tác học sinh cần ạt ược sau bài thực hành
- Tạo cơ sở dữ liệu
- Tạo cấu trúc 1 bảng trong CSD
- Sửa ổi cấu trúc bảng
Bài 4. Giáo viên cho thêm 1 bài tập ể học sinh có thể làm việc với nhi u bảng
trong 1 CSDL
Tạo CSD KINH_DOANH gồm 3 bảng, kiểu dữ liệu và khóa chính học
sinh tự chọn cho thích hợp.
KH: Gồm các trường MaKH, TenKH, Diachi
SP: MaSP, TenSP, Gia
HĐ: SHĐ, MaKH, MaSP, Soluong, Ngaymua
GV: Gợi
- Tạo 1 CSD mới
- ần lượt tạo từng bảng
4.4 Kết ợp một số p ương p áp dạy c cơ bản ể p át uy tín tíc cực
oạt ộng c tập của c s n
B tập v t ực n 3
Bài 1. Trang 48 - SGK
HS: Đọc chú T49
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
15


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

GV: Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho bảng úng như mẫu cho trong
SGK vì các dữ liệu ã ược chọn một cách có chủ
ể các bài tiếp theo ược
thuận lợi, dữ liệu thống nhất thì kết quả của các bài sau dễ kiểm nghiệm chung
cho toàn lớp.
Học sinh nhập dữ liệu xảy ra vấn
v cách hiển tại dữ liệu khi ó giáo
viên yêu cầu học sinh sửa ổi tính chất của trường ể ược kết quả hiển thị dữ
liệu như SGK nếu học sinh không làm ược giáo viên ưa ra chú sau và yêu
cầu học sinh ghi nhớ và thực hiện
Chú : Khi nhập dữ liệu cho các trường ĐTB nếu nhập iểm nào =10 0
mà chỉ hiển thị 1 0 thì chọn thuộc tính format/fixed và bỏ chọn input Mask hoặc
hướng dẫn các em trong input Mask nhập 99 9
HS: Nhập dữ liệu
GV: Quan sát và chỉnh sửa cho học sinh nếu cần
- Di chuyển trong bảng (SGK -49)
- Thêm các bản ghi vào bảng
- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường hợp nếu có
- Xoá hoặc thêm bản ghi mới
Kết quả học sinh nhập ược bảng dữ liệu như sau:
Bài 2. Trang 48 - SGK
a. Hiển thị các học sinh nam trong lớp
?: Em hãy trình bày cách làm ể hiển thị các học sinh nam trong lớp
HS: C1: Chọn 1 ô có trường giới tính là “nam”/ Nháy nút biểu tượng lọc
theo ô dữ liệu ang chọn
C2: Nháy nút biểu tượng lọc theo mẫu/Chọn i u kiện lọc vào trường GT
là “nam”
GV: Nhận xét và nhắc lại cách làm
HS: Trực tiếp thực hiện trên máy và quan sát kết quả
Kết quả của việc lọc sẽ ược danh sách các học sinh nam như sau:
b. Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên
HS: Thực hiện phần b tương tự như phần a
Danh sách các bạn chưa là oàn viên là:
c. Tìm các học sinh có điểm 3 môn Toán,Lí, Hoá đều trên 8
?: Với phần này lọc theo cách nào? tại sao?
HS: Thực hiện việc lọc theo mẫu với i u kiện mỗi trường toan, li, hoa lớn
hơn 8 vì có nhi u i u kiện lọc.

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
16


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

GV: yêu cầu học sinh quan sát và ối chiếu kết quả sau ó học sinh ưa ra
nhận xét
GV: chú cho học sinh là phải kích chuột vào ô oàn viên ể bỏ chọn i u
kiện cho trường oàn viên nếu không máy sẽ hiểu là lọc ra những học sinh với
i u kiện không phải là oàn viên sẽ cho kết quả sai (chỉ ưa ra 1 bản ghi là học
sinh không phải là oàn viên)
HS: Thực hiện và quan sát kết quả lọc
Bài 3. Trang 49 - SGK
GV: Gọi 1 học sinh nhắc lại cách sắp xếp dữ liệu trên bảng
HS:
1. Chọn trường cần sắp xếp
2. Kích chuột vào biểu tượng của lệnh sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần
3. ưu lại kết quả sắp xếp
?: Cách thực hiện sắp xếp phần a, b và c?
HS:
Phần a: Chọn trường Ten, kích chuột vào bi u tượng sắp xếp tăng dần
Phần b: Chọn trường sắp xếp là trường Toán và chọn lếnh sắp xếp giảm dần
Phần c: Chọn trường Van và lệnh sắp xếp theo thứ tự giảm dần
HS: Thực hành trực tiếp trên máy và ối chiếu kết quả
GV: Quan sát, ối chiếu và sửa chữa cho học sinh nếu cần
HS: Quan sát kết quả úng do giáo viên ưa ra
Kết quả quan sát ược sau khi sắp xếp như sau:
a. Sắp xếp tên học sinh trong bảng HỌC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái
b. Sắp xếp điểm toán theo thứ tự giảm dần để bíêt những bạn nào có điểm
toán cao nhất
c. Sắp xếp điểm Văn theo thứ tự giảm dần
4 5 ột số t ủ t uật t ực n t n c 0
Thực trạng trong các tiết thực hành tin học 10, hầu hết các em chỉ mới
biết soạn thảo cơ bản còn khi gặp bất kỳ sự cố gì v soạn thảo thì không biết làm
thế nào? Ví dụ như khi soạn thảo gặp ường gạch chân xanh ỏ rất khó chịu,
hay gõ một chữ thì bị cách từng k tự, khi các em gặp sự cố thường gọi thầy cô
giáo giúp ỡ như “cô ơi em không thấy thanh công cụ đâu?” “Em soạn thảo
toàn thấy chữ ả ở cuối con trỏ văn bản ?” ây không chỉ học sinh mới hay gặp
phải mà các thầy cô cũng vậy, trong quá trình soạn giáo án, làm báo cáo các
thầy cô cũng gặp phải các lỗi tương tự mà làm thế nào sửa một cách nhanh nhất,

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
17


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

còn lên mạng tra thì rất lâu vì vậy tôi tập hợp một số thủ thuật ể khi cần ến
chúng ta có thể xem, học hỏi
ột số lỗ t ường gặp v các sửa c ữa:
- Khi ánh chữ có chữ i ở cuối khi ấn phím cách chữ biến thành chữ I in,
cách sửa thế nào?
ác sửa n ư sau: Bạn vào Tools -> AutoCorrect Options, chọn tab
AutoCorrect, ở mục Replace ánh chữ "i" , lập tức bên phần With sẽ xuất hiện
chữ "I", kích vào nút Delete là xong
- Khi soạn thảo tiếng Việt, phía dưới thường xuất hiện gạch chân hình
sóng màu ỏ, xanh muốn bỏ i thì làm thế nào ?
ác sửa n ư sau: Tools -> Options, chọn tab Spelling & Grammar, bỏ
dấu chọn ở 2 mục "Check spelling as you type" phần Spelling và "Check
grammar as you type" -> OK.
- Mỗi khi gõ xong một chữ, ể ánh chữ tiếp theo khi ánh dấu cách
(space bar), lập tức trong chữ vừa ánh xong bị tách ra làm hai (thường xảy ra
sau những nguyên âm
ác sửa n ư sau: Bạn vào Tools -> Options, chọn tab Edit, bỏ dấu chọn
ở mục "Smart cut and paste" -> OK.
- Khi chèn hình vào văn bản nhưng không thấy hình ảnh hiện lên ?
ác sửa n ư sau: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ View rồi hủy
dấu kiểm trong ô Picture Placeholders > nhấn OK
- Nhấn phím space (khoảng trắng) xuất hiện dấu chấm trên ầu?
ác sửa n ư sau: Bạn vào tool--options--nhấp vào thẻ view ở phần
Formatting marks bạn chọn all.
5 Kết quả k ểm c ứng các g ả p áp của SKKN
SKKN của tôi ã áp dụng tại trường THPT số 2 Bảo Yên, ối tượng là học sinh
khối 10, 12; cụ thể tại lớp 10A5; 12A6.
Để kiểm chứng các giải pháp của SKKN tôi tổ chức làm 2 bài kiểm tra với các
nội dung tương ứng cho các bài tập và thực hành kết quả như sau:
K ảo sát ầu năm c
Bảng t ống kê ểm của c s n
Lớp

8-10
TS

5-6 5

6.5-8

<5

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10A5

34

6

17,7%

22

64,7%

5

14,7%

1

2,9%

33

97,1%

12A6

32

6

18,8%

14

43,7%

12

37,5%

0

0

32

100

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
18


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

K ảo sát sau k áp dụng g ảng dạy
Bảng t ống kê ểm của c s n
Lớp

8-10
TS

5-6 5

6.5-8

<5

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10A5

34

27

79,4%

7

20,6%

0

0

0

0

34

100

12A6

32

24

75%

3

9,4%

5

15,6%

0

0

32

100

PHẦN THỨ B : KẾT

UẬN

1. N ững vấn ề quan tr ng n ất ược ề cập ến của SKKN
Phát huy tính tích cực hoạt ộng học tập của học sinh là gì?
Một số phương pháp dạy học cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt
ộng học tập của học sinh như: Dạy học nêu vấn , trình bày kiến thức bằng
lời, cải tiến công tác tự học, kết hợp các phương pháp dạy học
Áp dụng một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực hoạt
ộng học tập của học sinh vào một số bài tập và thực hành tin học 10, 12.
2 H ệu quả t ết t ực của SKKN nếu ược tr ển k a áp dụng
Sau khi nội dung này ược áp dụng trong các giờ bài tập và thực hành ở
trên lớp ã thu ược một số thành quả khả quan Số học sinh hiểu và hứng thú
với bài tập và thực hành nhi u hơn so với số lượng cũ Phần lớn học sinh 12 ã
biết xây dựng 1 CSD cho một bài toán quản lí.
Biết sử dụng Access ể:
Tạo lập CSD
Tạo bảng
Sửa ổi cấu trúc bảng
Biết thực hiện các thao tác trên bảng như sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu
Học sinh lớp 10 ã thuộc một số thủ thuật mà khi gặp phải trong quá trình
soạn thảo có thể tự khắc phục, ặc biệt là trong quá trình kiểm tra thực hành
3 K ến ng ị v ướng p át tr ển
Với kinh nghiệm nhỏ nhoi trên ây chắc chắn còn nhi u thiếu sót Rất
mong thầy cô, các anh chị ồng nghiệp vui lòng góp bổ sung thêm ể kinh
nghiệm này ngày càng hoàn chỉnh hơn
Tôi xin trân trọng cảm ơn
 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
19


Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT

T

U TH

KH

1. Sách giáo khoa Tin học 10, 12
2. Sách giáo viên Tin học 10, 12
3. Những vấn chung v ổi mới Giáo dục THPT môn Tin học
4. Chuẩn kiến thức kĩ năng tin học 10,12
5. Phương pháp dạy học
6 Vi tính thật là ơn giản: 857 thắc mắc khi sử dụng máy tính

 Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x