Tải bản đầy đủ

SKKN đổi mới quản lý tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở t

Sở giáo dục & đào tạo lào cai
Trung tâm GDTX số I . thành phố lào cai
==============&==============

SNG KIN KINH NGHIM
I MI QUN Lí T CHUYấN MễN NHM
NNG CAO CHT LNG HOT NG CA T,
GểP PHN NNG CAO CHT LNG GIO DC
TON DIN TTGDTX S 1. TP LO CAI.
_____________________

H v tờn tỏc gi: Hong Th Thm
Chc v: T trng chuyờn mụn t Vn húa
T chuyờn mụn: Vn húa
n v cụng tỏc: TTGDTX S 1 TP Lo Cai.

Lo Cai, thỏng 5 nm 2014

1MỤC LỤC
Danh mục chữ cái viết tắt:
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 – viết tắt TTGDTX số 1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu ở các TTGDTX.
3. Một số giải pháp cụ thể trong đổi mới quản lý tổ chuyên môn.
4. Hiệu quả áp dụng của sáng kiến kinh nghiệm.
III. KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa của sáng kiến.
2. Những bài học kinh nghiệm, nhận định chung.
3. Kiến nghị để áp dụng sáng kiến có hiệu quả.
Tài liệu tham khảo:
- Người lãnh, người quản lý trong nhà trường – NXB Giáo dục.
- Tổ trưởng chuyên môn trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thôngBộ GD&ĐT.
- Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành
kèm theo thông tư số: 12/2011/TT- BGĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

2


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hệ thống tổ chức quản lý của trường trung học là một chỉnh thể gồm các bộ
phận có chức năng, quyền hạn , trách nhiệm cụ thể, có mối liên hệ ràng buộc lẫn
nhau, được bổ trí thành từng tổ, thực hiện các chức năng quản lý nhằm đạt được
mục tiêu xác định. Mỗi bộ phận trong nhà trường có tính độc lập tương đối, có
chức năng nhiệm vụ và quyền hạn nhất định. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu
thành của trường trung học, là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà
trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học. Có thể khẳng định:
tổ chuyên môn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nhà trường: là đầu mối
quản lý mà Hiệu trưởng, Giám đốc (đối với TTGDTX) dựa vào đó để quản lý
nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục,
dạy học và hoạt động sư phạm của giáo viên.
Ở các trường phổ thông tổ chuyên môn thường có 2 loại phổ biến: Tổ đơn
môn ( tổ Toán, tổ Văn, tổ Lý….) và tổ liên môn ( tổ khoa học Tự nhiên, tổ khoa
học Xã hội. hay tổ Toán – Lý, tổ Hóa- Sinh, tổ Văn- Sử….). Còn ở các TT
GDTX do nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn hoạt động có sự khác biệt, nên
việc chia tổ thường không cùng tiêu chí với các trường phổ thông. Do đó, công

tác tổ trưởng và việc quản lí của các tổ trưởng chuyên môn ở các TTGDTX có
những đặc thù riêng so với các trường phổ thông. Năm học 2013-2014, Ban
Giám đốc của TT GDTX số 1.TP Lào Cai căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu
cầu triển khai nhiệm vụ cụ thể của năm học, đã thành lập 2 tổ chuyên môn: Tổ
Dạy các môn văn hóa ( bao gồm Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, ) và Tổ Tin
học- Ngoại ngữ và Dạy nghề.
Tôi được Ban giám đốc giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng chuyên môn tổ Dạy
các môn Văn hóa ( gọi tắt là tổ Văn hóa) bao gồm 10 thành viên thuộc cả các
môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Hơn 10 năm công tác tại TTGDTX
số 1, nhiều năm được giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn song đây là lần
nhận nhiệm vụ khiến tôi có nhiều trăn trở, Trung tâm đang bước vào giai đoạn
chuyển giao, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới - đòi hỏi những người
quản lý phải tìm ra phương cách đổi mới để Trung tâm luôn đứng vững và ngày
càng phát triển mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để tổ chuyên môn mang tính đặc thù
ở TTGDTX bao gồm cả các môn tự nhiên và xã hội hoạt động có hiệu quả ?.
Câu hỏi đó, thôi thúc tôi đi tìm các giải pháp đổi mới quản lý tổ chuyên môn.
Chọn đề tài đổi mới quản lý tổ chuyên môn tôi xác định rõ ý nghĩa, tác dụng
của đề tài là nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Trung tâm.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu:
1.1 Quản lý, quản lý giáo dục
Quản lý là quá trình tác động có kế hoạch, có chủ đích, hợp qui luật của chủ
thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, các
cơ hội của tổ chức; đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã xác định. Có bốn chức năng
quản lý cơ bản mà người quản lý nào cũng phải thực hiện đó là: chức năng kế
hoạch, chức năng tổ chức, chức năng chỉ đạo và chức năng kiểm tra. Vậy nói

3


cách khác, quản lý là quá trình thực hiện các chức năng kế hoạch, tổ chức, chỉ
đạo và kiểm tra để đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã đề ra.
Quản lý giáo dục là những tác động có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch,
hợp quy luật của chủ thể quản lý giáo dục đến hệ thống giáo dục nhằm làm cho
hệ thống giáo dục vận hành theo đường lối và nguyên lí giáo dục của Đảng, thực
hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm
hội tụ là quá trình dạy học- giáo dục, đưa hệ thống giáo dục tới mục tiêu dự
kiến, tiến lên trạng thái mới về chất.
Quản lý của tổ trưởng chuyên môn thể hiện qua các hoạt động thực hiện
các chức năng để đảm bảo sự ổn định, nhất quán trong các hoạt động của tổ
theo chương trình kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đã định.
1.2 Tổ trưởng chuyên môn
Tổ trưởng chuyên môn là người đứng đầu tổ chuyên môn do hiệu trưởng
hoặc Giám đốc TTGDTX bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học, theo nhiệm kì một
năm. Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm cao nhất trước hiệu trưởng hoặc
Giám đốc TTGDTX về chất lượng giảng dạy và lao động sư phạm của giáo viên
trong phạm vi các môn học của tổ chuyên môn được phân công đảm trách.
Tổ trưởng chuyên môn có vai trò, chức năng và nhiệm vụ quan trọng đối với
chất lượng hiệu quả của quá trình dạy và học. Người tổ trưởng chuyên môn có
một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý học
tập của học sinh; quản lý cơ sở vật chất của tổ chuyên môn và các hoạt động
khác theo sự phân công của hiệu trưởng hoặc Giám đốc TTGDTX. Nhìn chung
nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn rất đa dạng phong phú, nhiều công việc.
Các loại công việc là sự kết hợp chuyên môn với công tác quản lý. Tổ trưởng
chuyên môn vừa có trách nhiệm với các thành viên trong tổ vừa có trách nhiệm
với lãnh đạo nhà trường. Do vậy muốn làm tốt nhiệm vụ của mình đòi hỏi người
tổ trưởng phải có những nhận thức sâu sắc, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm
cao, có đầy đủ phẩm chất năng lực và biết cách quản lý tổ một cách khoa học.
1.3 Nội dung quản lý tổ chuyên môn trong trường trung học và các TTGDTX
Căn cứ vào qui định của điều lệ trường học về nhiệm vụ của tổ chuyên môn
và của tổ trưởng chuyên môn, có các nội dung cơ bản quản lý tổ chuyên môn
sau:
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của tổ; hướng dẫn
giáo viên xây dựng các kế hoạch cá nhân tương ứng với nhiệm vụ của họ
+ Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục: quản lý thực hiện chương trình giáo
dục, dạy học theo qui định, quản lý việc soạn bài của giáo viên, quản lý việc dạy
học trên lớp, quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, quản
lý hồ sơ chuyên môn….
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ: phân công giảng dạy, tổ chức bối dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên , bối dưỡng qua thăm lớp dự
giờ, qua hội giảng, qua tổ chức hội thảo theo chuyên đề qua viết sáng kiến kinh
nghiệm…; tham gia kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm theo qui
định.
+ Thực hiện công tác tham mưu phối hợp các hoạt động: tham mưu tổ chức
thực hiện các hoạt động giáo dục dạy học, phối hợp với các tổ chuyên môn khác,
4


với các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm…. trong giáo dục học sinh và phát huy
nguồn lực phát triển nhà trường.
+ Quản lý cơ sở vật chất tài sản của tổ chuyên môn….
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu ở các TTGDTX
Công tác tổ trưởng và việc quản lý của tổ chuyên môn ở các TTGDTX nói
chung và ở TTGDTX số 1 TP Lào Cai nói riêng trong những năm gần đây đã
được quan tâm song hiệu quả hoạt động chưa cao. Các tổ chuyên môn chưa
phát huy được vai trò, vị trí của mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác quản lý của tổ
chuyên môn chưa đạt hiệu quả. Qua trao đổi học tập kinh nghiệm, qua việc quan
sát, điều tra và thực tế làm công tác tổ trưởng, tôi nhận thấy có một số nguyên
nhân cơ bản sau:
Về phía các tổ trưởng: Thứ nhất, do người tổ trưởng còn hay cả nể, chưa
kiên quyết và dứt khoát trong việc tăng cường kỉ luật, đề cao trách nhiệm: làm
rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, trong từng công việc cụ thể. Nhiều
tổ trưởng chuyên môn chưa chú trọng việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập
thể ,còn ôm đồm làm thay làm hộ .
Thứ hai do phương cách quản lý không khoa học, chưa đề cao tính kế hoạch,
cụ thể và thiết thực, ví dụ: nội dung các cuộc sinh hoạt chuyên môn nghèo nàn
không thiết thực, áp dụng các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyên môn của cấp
trên một cách máy móc, cứng nhắc, thiếu linh hoạt dẫn đến tốn nhiều thời gian
mà không đem lại hiệu quả nên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ các thành
viên trong tổ không nhiệt tình hưởng ứng…..
Về phía các giáo viên: đội ngũ giáo viên trong các tổ chuyên môn ở các TT
GDTX khá đặc thù: thiếu giáo viên dạy nghề nên có những giáo viên vừa dạy
văn hóa vừa dạy nghề , phải tham gia hoạt động chuyên môn ở cả hai tổ nên
việc quản lý chuyên môn của các tổ trưởng đối với các đồng chí giáo viên này
gặp khó khăn. Thêm nữa có nhiều môn chỉ có một giáo viên: môn Địa, Sử, Sinh
nên điều kiện trao đổi chuyên môn còn hạn chế. Nhiều giáo viên trẻ mới ra
trường, mới ở phổ thông chuyển đến còn thiếu kinh nghiệm về phương pháp
giảng dạy, về quản lí học viên trong giờ dạy và xử lí tình huống sư phạm…..Có
một bộ phận giáo viên chưa thật tận tâm với nghề, còn tư tưởng bảo thủ, chưa cố
gắng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn….
3. Một số giải pháp cụ thể trong đổi mới quản lý tổ chuyên môn nhằm nâng
cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở TTGDTX Số 1 Thành phố
Lào Cai.
3.1 Người quản lý ( tổ trưởng chuyên môn) phải thực hiện tốt việc mở rộng
dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể trong xây dựng kể hoạch hoạt động của tổ:
Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn được xây dựng trên các căn cứ lí
luận, pháp lý và thực tiễn. Có thể hiểu đó là một bản hoạch định các công việc
cụ thể của tổ chuyên môn trong cả một năm học. Mọi hoạt động của tổ phải
được thể hiện trong kế hoạch hoạt động được lập từ đầu năm học để tăng tính
chủ động và khả năng phối hợp giữa các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ.
Đối với BGĐ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn là một phương tiện
quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo đồng thời là một trong những cơ sở
5


cho hoạt động kiểm tra, đánh giá. Đối với mỗi tổ trưởng chuyên môn, kế hoạch
hoạt động của tổ chuyên môn có ý nghĩa như là phương tiện, công cụ quản lý
quan trọng giúp tổ trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá một
cách thống nhất các hoạt động của tập thể tổ chuyên môn, cũng như của từng
thành viên trong tổ. Còn đối với mỗi thành viên trong tổ là cơ sở pháp lý cho
mỗi thành viên xác định kế hoạch hoạt động trong năm học.
Trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: đảm
bảo tính mục đích, tính hệ thống nhất quán, tính khoa học, tính cụ thể, tính thực
tiễn, linh hoạt và tính dân chủ… Qua tìm hiểu thực tế, tôi nhận thấy nhiều tổ
trưởng chuyên môn trước đây thường ít chú trọng hoặc không làm tốt yêu cầu
đảm bảo tính dân chủ: tổ trưởng chuyên môn tự lập bản kể hoạch rất chi tiết tỉ
mỉ theo những mẫu có sẵn, rồi trình lên Ban Giám đốc duyệt, sau đó tổ trưởng
phổ biến xuống các tổ viên làm căn cứ để thực hiện. Cách làm tắt đó xuất phát
từ một số lí do : do tâm lí quá tự tin, do quan điểm quản lý gia trưởng của người
tổ trưởng, do khi duyệt bản kể hoạch yêu cầu đảm bảo tính dân chủ khó có thể
kiểm định.… Nhưng theo kinh nghiệm thực tế, nếu không thực hiện tốt yêu cầu
mở rộng dân chủ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ sẽ ảnh hưởng
đến khâu thực hiện kế hoạch. Để bản kế hoạch hoạt động của tổ khoa học, thiết
thực và những hoạt động chuyên môn khi triển khai đều được các thành viên
trong tổ hưởng ứng một cách hăng say, nhiệt tình thì người quản lý nhất định
phải mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Vì nếu quá trình xây dựng kế
hoạch hoạt động tổ của tổ, mỗi thành viên trong tổ đều được biết, được chia sẻ,
bàn bạc và thống nhất sẽ là cơ sở liên kết, tập hợp những nỗ lực hành động
nhằm đạt mục tiêu chung; đồng thời tạo điều kiện cho mọi người tham gia kiểm
soát và đánh giá quá trình thực hiện . Đảm bảo tính dân chủ trong quá trình xây
dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn sẽ tạo điều kiện phát huy tính sáng
tạo của giáo viên, tạo ra cơ chế công khai, minh bạch, cùng tham gia công tác
quản lý tổ chuyên môn và quản lý đơn vị. Chú trọng tính dân chủ, tôi đã làm
một số bước cụ thể như sau : trước khi lập kể hoạch, tổ trưởng hướng dẫn, tư
vấn, định hướng cho từng giáo viên trong tổ căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ
thể và căn cứ vào các chỉ tiêu đã đạt được ở năm học trước, căn cứ vào nhiệm
vụ, mục tiêu của năm học mới tự đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và các giải pháp
thực hiện trong năm học mới ( chuẩn bị bẳng văn bản). Sau đó tổ chức hội thảo
cấp tổ, thảo luận về các chỉ tiêu và giải pháp của mỗi cá nhân, phân tích đặc
điểm, tình hình đối tượng học sinh một cách tỉ mỉ, cụ thể ở từng khối, từng lớp
để tìm ra một số giải pháp chung hữu hiệu nhất; thảo luận các chuyên đề cần
triển khai, cách thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học….. Ngoài
ra, các thành viên trong tổ còn tham gia góp ý vào các qui chế hoạt động của tổ,
trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến về các giải pháp để thực hiện tốt các kế
hoạch đã đề ra. Trong cuộc thảo luận lấy ý kiến tập thể người quản lý phải biết
lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến cá nhân song phải sáng suốt để đi đến kết luận
rõ ràng, dứt khoát và quyết định lựa chọn các biện pháp phù hợp đưa vào bản kể
hoạch hoạt động chung của tổ.
3.2 Đảm bảo tính khoa học, thiết thực, cụ thể trong việc tổ chức thực hiện
các kể hoạch hoạt động của tổ.
6


Khoa học, thiết thực, cụ thể trong lựa chọn nội dung các buổi sinh hoạt
chuyên môn: Một số tổ trưởng chưa quan tâm đến việc lựa chọn nội dung các
buổi sinh hoạt chuyên môn dẫn đến tình trạng: một là, các buổi sinh hoạt nghèo
nàn nội dung, mất thời gian mà không mang lại hiệu quả hoặc nội dung sinh
hoạt quá xa vời với tình hình thực tế không thu hút các thành viên hào hứng,
nhiệt tình hoặc nghiêm trọng hơn bỏ bẵng không sinh hoạt chuyên môn, chỉ đạo
triển khai nhiệm vụ, trao đổi hoàn toàn qua thư điện tử, các văn bản…Tất cả
cách trên đều ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của tổ. Giải pháp đổi mới: Tổ
trưởng chuyên môn - người quản lý phải nắm rõ diễn biến tình hình của ngành
giáo dục nói chung: tinh thần, quan điểm đổi mới và xu hướng chung của ngành,
yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, của đất nước…; diễn biến tình hình
thực tế của đơn vị nói riêng: điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện về đội
ngũ và đặc điểm của đối tượng học viên…. Đặc biệt phải phân tích tình hình
thực tế, tìm hiểu tường tận, xác định những vấn đề cơ bản then chốt trong từng
thời điểm, phát hiện những vấn đề mà các thành viên trong tổ còn đang lúng
túng, vướng mắc trong việc tìm các giải pháp thực hiện. Nhanh chóng chọn
lựa những nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể, đưa ra những biện pháp đúng
đắn và kịp thời giúp đỡ các tổ viên: tổ chức hội thảo chuyên đề, tổ chức đi học
tập kinh nghiệm ở các đơn vị bạn…..
Khoa học, thiết thực, cụ thể trong cách thức tổ chức các buổi sinh hoạt
chuyên môn: Để tránh láng phí thời gian, rút kinh nghiệm từ cách làm cũ các
buổi sinh hoạt chuyên môn thường không được chuẩn bị chu đáo từ trước,
nhiều thành viên đến họp mới biết cuộc họp hôm đó có những nội dung gì, nên
có tham góp ý kiến cũng không thật sâu sắc, nhiều ý kiến còn lan man, không
tập trung vào chủ đề của buổi sinh hoạt, dẫn đến nhiều tranh cãi ngoài lề mất
thời gian, khó có những thống nhất chung. Cách làm đổi mới đem lại hiệu quả
là: các buổi sinh hoạt chuyên môn dù là bất cứ nội dung gì kiểm điểm tình hình,
báo cáo tiến độ hay sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, sinh hoạt chuyên
môn theo nghiên cứu bài học… đều được cả tổ chuẩn bị chu đáo trước ít nhất
hai ngày: tổ trưởng thông báo cụ thể, rõ ràng trên bảng tin về thời gian, chủ đề,
những nội dung chính, yêu cầu chuẩn bị cá nhân…. Vì vậy mà tất cả các thành
viên của tổ có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng, suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề
cần thảo luận. Khi sinh hoạt chuyên môn, tập trung thảo luận vào những vấn đề
trọng tâm của chủ đề buổi sinh hoạt. Thêm vào đó, trong các buổi sinh hoạt
chuyên môn tôi luôn đề cao việc phát huy tinh thần phê và tự phê trong các
buổi sinh hoạt chuyên môn. Tạo không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chân
thành , trong đó các thành viên luôn có ý thức tiếp thu, học hỏi và có tinh thần
giúp đỡ lẫn nhau nâng cao chuyên môn nghiệp vụ làm cơ sở xây dựng tổ
chuyên môn đoàn kết, vững mạnh. Ngoài ra, việc trao đổi chuyên môn được
thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, có thể tranh thủ thời gian đầu giờ hoặc
các tiết trống, trao đổi qua thư điện tử... không nhất thiết phải chờ đến cuộc họp
định kì mới trao đổi vừa đảm bảo tính kịp thời, vừa tiết kiệm thời gian. Những
chuyên đề thuộc chuyên môn sâu chia nhóm, bầu nhóm trưởng, giao nhiệm vụ
cho nhóm trưởng điều hành và yêu cầu các nhóm ghi biên bản nộp lại.
Khoa học, thiết thực, cụ thể trong việc phân công nhiệm vụ
7


Qua tìm hiểu tôi nhận thấy có một số cách làm cũ thiếu khoa học: như phân
công nhiệm vụ không cụ thể, giao nhiệm vụ chung chung trông chờ vào sự tự
giác của các thành viên là chính, không có sự giám sát hoặc kiểm tra đánh giá,
khen chê không kịp thời, luôn đưa ra mục tiêu cao hơn so thực tế với tâm lí để
các thành viên cố gắng…. Dẫn đến các thành viên làm hời hợt hoặc tỏ ra chán
nản. Tôi đã đổi mới bằng cách: Khi phân công nhiệm vụ nắm vững đối tượng
quản lý, giao những nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi cá
nhân.. Khi triển khai nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên,
từng nhóm., nêu rõ ràng yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành và thời
điểm phải hoàn thành, gợi ý một số giải pháp thực hiện; sẵn sàng giúp đỡ nếu
các nhóm các thành viên gặp khó khăn …. Sau mỗi một nhiệm vụ đều có kiểm
tra, đánh giá rút kinh nghiệm, khen chê kịp thời, chính xác, tăng cường kỉ luật,
đề cao trách nhiệm; làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể trong từng
công việc cụ thể. Mục tiêu nhiệm vụ đưa ra không đòi hỏi quá cao, luôn phù
hợp tình hình thực tế của đơn vị.
3.3 Quan tâm cụ thể đến từng giáo viên, giúp đỡ tạo điều kiện để họ phát huy
ở mức cao nhất khả năng làm việc và phấn đấu rèn luyện năng lực chuyên
môn:
Chú trọng việc học tập đầy đủ quy chế chuyên môn của các tổ viên: người
giáo viên không nắm vững quy chế chuyên môn thì sẽ không thể làm tốt nhiệm
vụ chuyên môn của mình. Nhiều khi do chủ quan, người tổ trưởng thường chỉ tổ
chức cho các tổ viên học tập một lần vào thời điểm đầu mỗi năm học. Do thói
quen làm theo kinh nghiệm nhiều tổ viên không nhớ hoặc nhớ không rõ ràng
những qui định đã thay đổi dấn đến làm sai. Nên việc làm thế nào cho các tổ
viên học tập nắm vững quy qui chế chuyên môn là rất cần thiết. Ngay đầu mỗi
năm học tôi cũng tổ chức cho các tổ viên học đầy đủ qui chế chuyên môn.
Nhưng sau đó, trong từng giai đoạn cụ thể giành thời trong các buổi sinh hoạt
chuyên môn cho các thành viên thảo luận nhắc lại ngắn gọn những điểm cơ bản,
cần lưu ý. Thêm nữa, còn soạn thảo thành văn bản, phô tô phát cho các thành
viên nghiên cứu và học tập thường xuyên….
Chú trọng việc tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cả về lí luận khoa học và
thực tiễn của từng thành viên: Thường xuyên kiểm tra việc tự bồi dưỡng, dự giờ
thăm lớp, khuyến khích các giáo viên tự giác dự giờ các đồng nghiệp học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm.
Ngoài việc tổ trưởng kiểm tra, phân công kiểm tra chéo giữa các giáo viên nhất
là các giáo viên cùng bộ môn để các giáo viên học tập trao đổi rút kinh nghiệm,
giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng các đồng chí giáo viên trẻ - thế
hệ tiếp nối có năng lực chuyên môn nhưng còn thiếu kinh nghiệm...
Coi trọng công tác giáo dục, thuyết phục: Phát động các phong trào thi đua
khen thưởng, quan tâm việc động viên khuyến khích về mặt tinh thần kết hợp
với sự đánh giá công việc một cách công khai, công bằng. để mỗi thành viên có
động lực và niềm tin phấn đấu công tác.
4. Hiệu quả của áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Tôi đã áp dụng sáng kiến này trong năm học 2013-2014 và nhận thấy hiệu
quả hoạt động chuyên môn của tổ Văn hóa do tôi quản lý tăng lên rõ rệt, tinh
8


thần trách nhiệm ý thức tự giác của mỗi thành viên trong tổ được nâng cao, các
kế hoạch đề ra đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đội ngũ giáo viên có
kinh nghiệm gương mẫu hơn trong công việc, tích cực giúp đỡ, các đồng nghiệp
khác. Nhiều đồng chí giáo viên trẻ nhanh chóng trưởng thành, nhiều đồng chí
giáo viên mới chuyển đến hòa nhập với môi trường mới, phát huy năng lực sở
trường... Cuối năm học tổ chuyên môn do tôi quản lý được bình xét là tổ lao
động tiên tiến xuất sắc, đặc biệt là hoạt động của tổ đã góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện của trung tâm . Cụ thể:
100% các giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên
môn. 100% các đ/c giáo viên trong tổ có hồ sơ chuyên môn xếp loại B trở lên;
Hội giảng cấp tổ 100% tích cực tham gia -100% đạt giáo viên dạy giỏi cấp tổ;
66,7 % giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; 100 % các thành viên trong
tổ xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.
Trong năm học, tổ sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được 6
chuyên đề theo nhóm ( mỗi nhóm 2 chuyên đề) đặc biệt tổ chức được 2 cuộc hội
thảo theo chuyên đề thiết thực, hiệu quả: Chuyên đề 1: “Phương pháp dạy học,
dạy ôn thi tốt nghiệp cho học viên lớp 12 ở TTGDTX Số 1 TP Lào Cai” ( học kì
I); Chuyên đề 2 “ Các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy
bộ môn” ( học kì II)
Chất lượng giáo dục các môn văn hóa được nâng cao rõ rệt: 100% các bộ
môn văn hóa đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục chung trong toàn Trung tâm: học lực loại khá, giỏi vượt 8%, TB
vượt 5,3%, lên lớp thẳng vượt 12%. Thi học viên giỏi đạt hiệu quả tốt 3/4 em đạt
giải trong đó: 01 giải nhất môn Toán, 01 giải nhì môn Toán, 01 giải ba môn
Ngữ văn.
III. KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa của sáng kiến
Các biện pháp đã tiến hành để đổi mới quản lý tổ chuyên môn trong đề tài
của tôi đã giúp cho công việc quản lý tổ chuyên môn không mất nhiều thời gian,
khoa học mà hiệu quả, đạt được mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục chung của toàn Trung tâm.
2. Những bài học kinh nghiệm, nhận định chung
Bài học kinh nghiệm: Khi thực hiện các giải pháp, không máy móc mà phải
linh hoạt gắn liền với tình hình thực tế; Người tổ trưởng phải trau dồi phẩm
chất, năng lực, gương mẫu dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng
thời phải luôn biết cách tập hợp, định hướng dẫn dắt các thành viên trong tổ
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Nhận định chung về việc áp dụng khả năng phát triển của sáng kiến kinh
nghiệm: Đổi mới quản lý tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
của tổ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường,
luôn luôn là những trăn trở của những người tổ trưởng có tinh thần trách nhiệm
cao, nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của mình. Đề tài của tôi
sẽ là một gợi ý tốt về một số kinh nghiệm quản lý tổ chuyên môn trong các nhà

9


trường, nhất là đối với các TTGDTX. Rất mong được sự đóng góp ý kiến và
chia sẻ của các đồng nghiệp.
3. Kiến nghị để áp dụng sáng kiến có hiệu quả
- Đề nghị các phòng chức năng của Sở giáo dục và đào tạo tổ chức hội thảo
chuyên đề về công tác tổ trưởng chuyên môn riêng cho các TTGDTX để các tổ
trưởng chuyên môn ở các Trung tâm có điều kiện trao đổi, học hỏi.
Lào Cai, Ngày 20 tháng 5 năm 2014
Người viết sáng kiến

Hoàng Thị Thơm

10


ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHẤM
VÀ XÉT DUYỆT SKKN TTGDTX SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….....................

11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×