Tải bản đầy đủ

SKKN quản lý quá trình dạy học trong trường THPT số 1 si ma cai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 SI MA CAI


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG
THPT SỐ 1 SI MA CAI

Người thực hiện: Nguyễn Thị Tình
Đơn vị công tác: Trường THPT Số 1 Si Ma Cai
Tỉnh Lào Cai

Si Ma Cai, tháng 5 năm 2014


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU

2


- Lý do chọn đề tài

2

- Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp nghiên cứu

3

PHẦN NỘI DUNG

5

Cơ sở khoa học của việc quản lý quá trình dạy học trong trường THPT

5

- Cơ sở lý luận

5

- Cơ sở thực tiễn

7

- Cơ sở pháp lý

8

Thực trạng về quản lý quá trình dạy học trong trường THPT

9

- Đặc điểm tình hình

9

- Một số kết quả đạt được về quản lý quá trình dạy học trong trường THPT

10


Số 1 Si Ma Cai
- Một số tồn tại trong quản lý quá trình dạy học trong trường THPT Số 1

13

Si Ma Cai
- Giải pháp thực hiện

14

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

23

- Một số kết luận

23

- Một số kiến nghị

24
TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

25


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Điều 35 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã ghi “Giáo dục
đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phải triển khai Giáo dục nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
Nghị quyết TW 4 khoá VII của Đảng lần đầu tiên đã chỉ rõ vai trò quốc
sách hàng đầu của Giáo dục đào tạo, đồng thời cũng chỉ rõ sứ mệnh của giáo dục
đào tạo trong giai đoạn hiện nay là: “Cùng với Khoa học công nghệ, Giáo dục
đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài”.
Nghị quyết TW 2 khoá VIII đặc biệt nhấn mạnh vai trò và vị trí của giáo
dục đào tạo trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nghị quyết đã đưa
ra 6 tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ
CNH, HĐH đất nước mà hiện nay chúng ta coi đó như phương châm cho sự
phát triển của giáo dục đó là:
Phải thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu;
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển;
Giữ vững mục tiêu XHCN trong nội dung giáo dục;
Phát triển giáo dục toàn diện vừa “Hồng” vừa “Chuyên” như lời Bác Hồ
đã căn dặn;
“Từng bước thực hiện công bằng trong giáo dục”.
Nghị quyết TW 6 khoá IX đã đánh giá xác đáng việc thực hiện nghị quyết
TW 2 khoá VIII và chỉ rõ những việc trước mắt cần thực hiện ngay để giáo dục
hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2010 đã thông qua báo cáo về phương
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2006 - 2010 và đã chỉ rõ
những ưu tiên cho phát triển giáo dục.
Hơn nữa hiện nay Bộ GD&ĐT đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
“Hai không” với 4 nội dung và gắn liền với các cuộc vận động khác như: “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện chỉ thị 32 về An
3


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
toàn giao thông,… Vì vậy công tác quản lý giáo dục lại càng có những nhiệm vụ
nặng nề hơn do đó đòi hỏi người quản lý phải có những phương pháp khoa học,
phù hợp và mang tính khả thi nhất, đặc biệt với những trường còn non trẻ.
Là một người quản lý trong trường THPT ở một tỉnh phía Bắc của tổ
quốc, tôi nhận thấy cá nhân mình phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của
một người quản lý để đưa nhà trường phát triển đi lên theo đúng tinh thần chỉ
đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải năng động, sáng tạo trong việc
nghiên cứu, tìm tòi ra các phương pháp quản lý sao cho phù hợp với thực tế của
địa phương để giúp nhà trường phát triển vững chắc.
Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan nói trên, tôi mạnh dạn lựa
chọn đề tài “Quản lý quá trình dạy học trong trường THPT Số 1 Si Ma Cai”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất và lý giải về các giải pháp nhằm quản lý tốt quá trình dạy học
trong trường THPT Số 1 Si Ma Cai.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Qua đề tài xác định cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học trong
trường THPT.
Đánh giá thực trạng của việc quản lý quá trình dạy học trong trường
THPT Số 1 Si Ma Cai.
Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý tốt quá trình dạy học trong trường
THPT Số 1 Si Ma Cai.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về quản lý quá trình dạy học trong trường
THPT Số 1 Si Ma Cai.
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.
- Nghiên cứu các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ trung ương đến
địa phương; Các văn bản, chỉ thị của Bộ Giáo dục và đào tạo như Điều lệ trường
trung học, chỉ thị năm học,…; Các văn bản, hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào
tạo Lào Cai về các vấn đề liên quan đến quá trình dạy học.
4


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Nghiên cứu giáo trình, các tài liệu sư phạm lên quan đến quá trình dạy
học trong trường THPT.
b.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn quản lý quá trình dạy học của các
cá nhân và đơn vị điển hình.
c.Nhóm phương pháp hỗ trợ.
- Xử lý các số liệu, thống kê, lập các bảng biểu.

5


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở khoa học của việc quản lý quá trình dạy học trong trường THPT
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học trong trường THPT
* Khái niệm quá trình dạy học:
“Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên
và học sinh trong đó dưới tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên,
học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm thực
hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đã đề ra”.
Bản chất của quá trình dạy học là một thể thống nhất toàn vẹn bao gồm
hai thành tố cơ bản quyết định, luôn tương tác với nhau đó là dạy và học. Dạy và
học xen kẽ và thâm nhập vào nhau, quy định lẫn nhau, sinh thành ra nhau.
* Cấu trúc của quá trình dạy học:
Theo tiếp cận hệ thống quá trình dạy học được cấu thành theo một hệ
thống đa thành tố mang dấu hiệu đặc trưng của quá trình sư phạm và có tính xã
hội. Cấu trúc đó bao gồm các thành tố:
- Mục đích dạy học.
- Nội dung dạy học.
- Phương pháp dạy học.
- Giáo viên.
- Học sinh.
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
- Kết quả dạy học.

6


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Cấu trúc quá trình dạy học có thể được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ cấu trúc quá trình dạy học
QUÁ TRÌNH
DẠY
HOẠT ĐỘNG DẠY
- Tổ chức
- Điều khiển

Hợp tác

HOẠT ĐỘNG HỌC
- Tự tổ chức
- Tự điều khiển

Giúp đỡ
KẾT QUẢ HỌC TẬP

Cấu trúc của hệ thống quản lý quá trình dạy học (QLQTDH)
TỔ CHỨC QLQTDH

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Mục
tiêu dạy
học

Nội
dung
dạy
học

Phương
pháp dạy

Kiểm
tra
K1

Đánh
giá sản
phẩm
dạy học

K2
Hình thức dạy học
Bài học
Kế
hoạch
dạy học

Điều
kiện
dạy
họcPhương pháp học
Phương pháp học

Mối lên hệ ngoài thị trường –
Giáo dục – Đời sống xã hội

7

Kn

Kết
quả,
hiệu
quả


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
* Đặc điểm của quản lý quá trình dạy học:
- Mang tính chất quản lý hành chính sư phạm.
+ Tính hành chính: Quản lý theo pháp luật và những nội qui, qui chế, qui
định có tính chất bắt buộc trong hoạt động dạy học.
+ Tính sư phạm: Chịu sự qui định của các qui luật của quá trình dạy học,
giáo dục diễn ra trong môi trường sư phạm lấy hoạt động và quan hệ Dạy - Học
của thầy và trò làm đối tượng quản lý.
- Mang tính đặc trưng của khoa học quản lý.
+ Nó vận dụng một cách có hiệu quả các chức năng của chu trình quản lý
trong việc điều khiển quá trình dạy học đó là:
Lập kế
hoạch

Tổ
chức

Chỉ
đạo

Kiểm
tra

+ Có khả năng sử dụng sáng tạo các nguyên tắc và phương pháp quản lý
trong quản lý quá trình dạy học.
- Có tính xã hội hoá cao.
+ Chịu sự chi phối trực tiếp của các điều kiện kinh tế xã hội.
+ Có mối quan hệ tương tác thường xuyên với đời sống xã hội.
- Hiệu quả quản lý quá trình dạy học được tích hợp trong quá trình đào
tạo. Kết quả đó được thể hiện qua các chỉ số:
+ Số lượng học sinh đạt được mục đích học tập.
+ Chất lượng dạy học.
+ Hiệu quả dạy học (Hiệu quả trong và hiệu quả ngoài).
1.2. Cơ sở thực tiễn của quản lý quá trình dạy học trong trường THPT
Quản lý quá trình dạy học trong trường THPT cần phải dựa trên cơ sở
thực tiễn. Một mặt để khai thác những nhân tố tích cực, tiến bộ của nó nhằm góp
phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Mặt khác điều chỉnh hoặc loại bỏ
các yếu tố tiêu cực có ảnh hưởng tới chất lượng của quá trình dạy học. Những cơ
sở thực tiễn nổi bật cần quan tâm đó là:

8


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Thực trạng thực hiện kế hoạch dạy học ở trường THPT: Các trường
THPT đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch dạy học với phân phối chương
trình qui định nhưng thực tiễn vẫn còn lúng túng chưa đảm bảo thực hiện đủ như
phân phối chương trình yêu cầu. Việc tổ chức dạy học phân hoá bằng kết hợp
phân ban với dạy tự chọn còn nhiều bỡ ngỡ, việc chỉ đạo dạy học tự chọn có
nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả. Đặc biệt các bộ môn khoa học tự nhiên chưa
đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm thực hành qui định trong chương trình.
- Thực trạng về đội ngũ giáo viên THPT: Đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa
theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi
phạm đạo đức nghề nghiệp.
- Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học: Chỉ đạo đổi mới phương pháp
dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường năng lực tự học
của học sinh được các trường THPT quan tâm nhưng tỷ lệ giáo viên chủ động vận
dụng, phối hợp các phương pháp dạy học trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy
học còn thấp. Vai trò quản lý còn hạn chế, đặc biệt chỉ đạo đổi mới phương pháp
chưa đồng bộ với đổi mới hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Thực trạng về cơ sở vật chất - thiết bị dạy học: Mặc dù có sự quan tâm
nhưng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các trường THPT vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu. Thiết bị dạy học chưa đảm bảo chất lượng, các phòng máy vi tính,
phòng thí nghiệm, thực hành, thư viên trường học,… còn thiếu, không đồng bộ
nên đã ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng dạy học.
1.3 Cơ sở pháp lí về quản lý quá trình dạy học trong trường THPT
- Luật giáo dục 2005.
- Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 11/2011/QĐBGD&ĐT, ngày 28/3/2011.
- Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo quyết định số
16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
- Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phân phối chương trình kế hoạch giáo dục của Bộ GD&ĐT.
9


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy của môn học.
- Hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy theo văn bản số 508/SGD&ĐTGDTrH ngày 13/5/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.
2. Thực trạng về quản lý quá trình dạy học trong trường THPT
2.1. Đặc điểm tình hình
Trường THPT Số 1 Si Ma Cai Lào Cai nằm trên địa bàn trung tâm huyện
Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai.
Nhà trường được thành lập năm 2003 đến nay đã được 10 năm nhưng vẫn còn
nhiều khó khăn. Nhà trường được thành lập để phục vụ nhu cầu học tập của con em
13 xã của huyện Si Ma Cai. Đây là vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, đại đa số
người dân nơi đây sống bằng nghề nông nghiệp, trình độ dân trí thấp.
Học sinh của nhà trường đại đa số là người dân tộc (dân tộc H’Mông chiếm
khoảng 90%, dân tộc Kinh chỉ chiếm 2%, còn lại là các dân tộc khác). Khoảng 2/3
số học sinh của nhà trường có nhà ở cách xa trường nên phải ở nội trú tại trường
hoặc thuê trọ ở nhà dân khu vực gần trường. Việc quản lý, hướng dẫn các em ăn,
nghỉ, vệ sinh,… đều do giáo viên của nhà trường đảm nhận nhưng nhà trường và các
giáo viên không hề được hưởng một chế độ nào cả mà chỉ thực hiện công việc với
lòng thương yêu học sinh, chia sẻ, thông cảm với các em.
Đội ngũ giáo viên của nhà trường rất trẻ, đều là các giáo viên mới ra
trường được phân công về công tác. Đội ngũ CBQL cũng rất trẻ, có người chưa
từng qua công tác quản lý trong trường học.
Năm đầu thành lập, nhà trường có 03 lớp với 87 học sinh nhưng cho tới
nay, nhà trường đã có 14 lớp với hơn 500 học sinh. Quá trình phát triển của nhà
trường vẫn thường được ví là phát triển như Phù Đổng. Quá trình phát triển về
số lượng lớp thì nhanh nhưng nhà trường lại không được đầu tư kịp thời về cơ
sở vật chất. Nhà trường luôn thiếu phòng học, chưa có khu vực làm việc và
phòng làm việc riêng cho Cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. Từ ngày thành
lập đến nay nhà trường chỉ được đầu tư xây dựng 02 dãy nhà 3 tầng gồm 10
phòng học, 03 phòng học bộ môn; 03 phòng( Lớp học) làm việc cho CBQL,
giáo viên, nhân viên nên rất khó khăn và chật chội. Hiện tại nhà trường chưa có
10


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
khu nhà hiệu bộ và nhà công vụ cho giáo viên nên cũng rất khó khăn trong việc
bố trí phòng làm việc và chỗ ở cho giáo viên của đơn vị. Đặc biệt, trường lại đặt
dưới khu thung lũng của trung tâm huyện, từ ngày thành lập đến nay chưa có
hàng rào bao quanh trường nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ, bảo
quản khuôn viên nhà trường, sân trường chưa được đổ bê tông hóa.
2.2 Một số kết quả đạt được về quản lý quá trình dạy học trong
trường THPT Số 1 Si Ma Cai
2.2.1 Ba năm đầu khi nhà trường mới thành lập (từ năm học 20032004 đến 2005-2006)
Nhà trường được bố trí tạm ở khu vực nhà cấp 4 được dùng cho trường
tiểu học hiện nay. Phòng học và phòng làm việc còn thiếu thốn, tạm bợ.
Giáo viên ban ngày lên lớp còn buổi tối tham gia trực và quản lí học sinh ở nội
trú tại trường. Công tác chuyên môn của nhà trường chưa được quan tâm đúng mức.
Việc đánh giá học sinh mang nặng tính động viên khích lệ.
Việc thực hiện nền nếp chuyên môn phần lớn dựa vào sự nhiệt huyết của
đội ngũ giáo viên trẻ và tính tự giác của mọi người. Quy chế chuyên môn chưa
được xiết chặt.
Việc quản lý, điều hành quá trình dạy học phần lớn được thực hiện thông
qua các cuộc họp.
Công tác giáo dục học sinh chú trọng vào việc giáo dục đạo đức và phát triển
nhà trường thông qua các phong trào bề nổi như Văn nghệ, thể dục thể thao.
Qua ba năm thành lập thì nhà trường đã thực hiện được mục tiêu ban đầu
là làm cho quy mô nhà trường phát triển một cách vượt bậc. Từ 3 lớp với 87 học
sinh năm thứ nhất thành 8 lớp với 344 học sinh ở năm thứ ba. Đồng thời thành
lập thêm 01 trường THPT số 2 Si Ma Cai từ năm học 2006-2007 đề phục vụ nhu
cầu học tập của con em nhân dân địa phương.
2.2.2. Giai đoạn phát triển tiếp theo cho đến nay
Nhà trường đặt ra mục tiêu phát triển tiếp theo là vừa làm tốt công tác xã
hội hoá (Làm thêm phòng ở bán trú và làm thêm phòng học tạm), vừa dần đưa
nền nếp dạy và học vào khuôn khổ.
11


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Các tiêu chí thi đua, đánh giá giáo viên được xây dựng và chỉnh sửa, bổ
sung qua từng năm học.
Các buổi ngoại khoá chuyên môn thường xuyên được tổ chức.
Hội thi giáo viên giỏi cấp trường thu hút được đông đảo giáo viên tham
gia. Công tác ôn luyện học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh cũng được
chú trọng. Việc kiểm tra thực hiện nội dung chương trình được xiết chặt thông
qua việc kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra sổ đầu bài, lấy ý kiến học sinh,…
Trong vấn đề tổ chức thực hiện dạy học phân hoá bằng kết hợp phân ban
với dạy tự chọn: Bước đầu tổ chức thực hiện nhà trường có rất nhiều bỡ ngỡ và
lúng túng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nhà trường đã thành lập một
ban chỉ đạo thực hiện gồm:
- Hiệu trưởng - làm trưởng ban.
- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - làm phó ban.
- Thư ký hội đồng - làm thư ký.
- Các tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch công đoàn và Đoàn thanh niên làm uỷ viên.
Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn
chỉ đạo về việc tổ chức dạy học phân hoá; Căn cứ vào tình hình thực tế của đội
ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và đối tượng học sinh để lập kế hoạch dạy học dạy
tự chọn cho phù hợp; Trình duyệt kế hoạch này với Sở Giáo dục đào tạo; Tuyên
truyền về tinh thần phân ban và dạy học tự chọn đến tất cảc các giáo viên, học
sinh trong nhà trường, phối kết hợp với chính quyền địa phương và Ban đại diện
Cha mẹ học sinh của nhà trường để tuyên truyền đến nhân dân trong địa bàn. Vì
vậy việc thực hiện kế hoạch phân ban và dạy học tự chọn của nhà trường đã diễn
ra tương đối tốt (Nhà trường thực hiện dạy học theo ban Cơ bản, việc dạy học tự
chọn tiến hành theo hình thức dạy tự chọn bám sát theo chương trình chuẩn).
Chất lượng học sinh dần được thắt chặt. Công tác tuyên truyền về cuộc
vận động “Hai không” được thực hiện tương đối tốt. Cụ thể nhà trường đã thành
lập ra ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Ban chỉ đạo bằng các
hình thức tuyên truyền, biện pháp cụ thể đã làm cho cán bộ giáo viên trong
trường hiểu và bước đầu thực hiện tương đối tốt. Đối với học sinh và phụ huynh
12


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
học sinh phần lớn đã hiểu được chất lượng học sinh các năm gần đây giảm về số
lượng học sinh Khá, Giỏi là một việc thiết thực, thể hiện việc đánh giá thực chất
hơn; Chủ trương cuộc vận động của Bộ giáo dục và việc làm của nhà trường là
dạy học và đánh giá đúng, nâng dần chất lượng trong các năm tiếp theo.
Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ được chú trọng. Nhà trường đã
cho phép giáo viên đi học chuẩn hoá trình độ chuyên môn (môn Thể dục…);
CBQL, giáo viên đi học thạc sĩ (01 CBQL, 02 giáo viên).
Công tác quản lý được đổi mới một cách cơ bản. Phó hiệu trưởng và các Tổ
trưởng được trao nhiều quyền lực hơn. Việc phân công, phân cấp rõ ràng hơn.
Qua đó, nền nếp dạy và học đã được hình thành và duy trì tương đối tốt,
không còn hiện tượng dồn ép, cắt xén chương trình; Hiện tượng vào muộn, ra
sớm, quên giờ, nhầm thời khoá biểu đã giảm nhiều,…; Việc đổi mới phương
pháp dạy học và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã được chú trọng.
Đăc biệt, trong năm học 2013-2014 đã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới sinh
hoạt chuyên môn theo hướng NCBH. CBQL, giáo viên đã nhận thức rõ sự cần
thiết phải đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên
môn theo hướng NCBH được thực hiện thường xuyên ở các tổ chuyên môn và
tổ chức sinh hoạt theo cụm trường THPT trong huyện.
Trong ba năm gần đây, sự phát triển của nhà trường được thể hiện qua
bảng số liệu sau:
Bảng thống kê số lượng và chất lượng đội ngũ
Số lượng
Đội ngũ

Chưa đạt

Đạt

Trên

chuẩn

chuẩn

chuẩn

18

2

32

0

36

18

2

34

0

38

22

2

34

02

TS

Nữ

2011-2012

34

2012-2013
2013-2014

Năm học

Chất lượng

13


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Bảng thống kê về cơ sở vật chất
Số phòng lớp học
Năm học

Số

Phòng

lớp

kiên

Phòng

cố

tạm

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng thí

chức

thiết

máy

nghiệm thực

năng

bị

tính

hành

Thư
viện

2011-2012

12

10

2

3

0

2

2

0

2012-2013

12

11

1

3

0

2

2

1

2013-2014

14

11

3

3

0

1

2

1

Bảng thống kê về chất lượng học sinh
Năm học

Số học
sinh

2011-2012

434

2012-2013
2013-2014

451
499

Giỏi
TS %

Khá
TS %

Trung
bình
TS %

Yếu
TS %

Kém
TS %

2 0.46% 48 11.06% 275 63.36% 107 24.65% 2 0.46%
4 0.89% 77 17.07% 267 59.20% 102 22.6% 2 0.44%

Tỉ lệ đỗ tốt
nghiệp 12
122 /126
= 96,8 %
93/118
= 78,81%

6 1,2% 142 28,5% 273 54,7% 76 15,2% 2 0,4%

2.3 Một số tồn tại trong quản lý quá trình dạy học trong trường
THPT Số 1 Si Ma Cai
- Nền nếp dạy học đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa tốt do một số
nguyên nhân như: Do chưa có nhà công vụ cho giáo viên, đa số giáo viên phải
thuê trọ ở ngoài… ảnh hưởng đến việc lên lớp của giáo viên; Đội ngũ giáo viên
trẻ nên đôi lúc còn tuỳ tiện trong việc thực hiện giờ giấc, quy chế chuyên môn,
thực hiện phân phối chương trình; Giáo viên của nhà trường giới nữ chiếm đông
mà lại đang trong độ tuổi sinh nở mà giáo viên của một số môn lại thiếu nhiều
nên số tiết giảng dạy của các giáo viên trong năm vượt định mức quá nhiều do
đó giáo viên không có thời gian đầu tư cho chuyên môn; Giáo viên mới ra
trường, đa số là người của tỉnh khác và huyện khác đến công tác nên cũng ảnh
hưởng đến nhiệt huyết nghề nghiệp và tính yên tâm công tác.
- Công tác lập kế hoạch chuyên môn chưa hợp lý: Kế hoạch năm học
mang tính hình thức; Kế hoạch chuyên môn phần lớn được đưa ra theo từng tuần
14


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
nên các bộ phận thực hiện rất bị động mà không phát huy được tính chủ động,
sáng tạo của các thành viên trong Hội đồng Sư phạm.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa hiệu quả: Do giáo viên trẻ,
thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; Chất lượng đầu vào của học sinh
hàng năm rất thấp. Động cơ học tập của học sinh chưa rõ ràng; Dân trí trong
vùng còn thấp; Sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhân dân đến việc
học tập của con em mình là chưa cao, hầu như chỉ phó mặc cho nhà trường.
- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh còn bất cập: Việc đánh giá học sinh còn
tuỳ tiện, mang tính khích lệ, chưa thực chất.
2.3. Một số vần đề cấp thiết đặt ra cần giải quyết trong quản lý quá
trình dạy học trong trường THPT Số 1 Si Ma Cai
Xuất phát từ những kết quả đã đạt được và các tồn tại đã nêu trên, chúng tôi
nhận thấy có 4 vấn đề cấp thiết cần giải quyết.
2.3.1 Quản lý khâu lập kế hoạch chuyên môn trong năm học
2.3.2 Quản lý chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
2.3.3 Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học
2.3.4 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Nội dung và cách thức giải quyết các vấn đề trên sẽ được giải quyết
trong mục 3.
3. Giải pháp thực hiện
3.1 Một số định hướng để quản lý quá trình dạy học trong trường
THPT Số 1 Si Ma Cai
- Dựa trên nguyên tắc phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa
phương.
- Dựa trên tính khả thi.
- Tính kế thừa và phát triển.
- Tính truyền thống.
- Tính khoa học.
3.2 Quản lý khâu lập kế hoạch chuyên môn trong năm học

15


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Hiện nay, khâu lập kế hoạch của nhà trường THPT Số 1 Si Ma Cai chỉ
được tiến hành theo hình thức: Hiệu trưởng lên kế hoạch và đưa ra phổ biến
trong giao ban hàng tháng và hàng tuần. Kế hoạch năm học được lập hầu như
chỉ dựa trên dựa trên tính chủ quan của Hiệu trưởng. Nội dung kế hoạch đó
mang tính hình thức nhiều và không mấy ai biết đến. Vì vậy kế hoạch này
thường làm cho các bộ phận bị động, không phát huy được tính sáng tạo, tinh
thần làm việc tập thể của các thành viên trong hội đồng sư phạm của nhà trường.
Do đó, chúng tôi nhận thấy việc quản lý khâu lập kế hoạch trong nhà
trường cần được đổi mới và điều chỉnh lại như sau:
Kế hoạch năm học hay các kế hoạch khác (trừ những kế hoạch đột xuất,
tức thời) trong nhà trường khi lập ra phải là kết quả lao động trí tuệ của cả hội
đồng sư phạm trong nhà trường. Kế hoạch đó (nếu không phải là kế hoạch phải
giữ bí mật) phải được thông báo đến tất cả các đối tượng có liên quan và nếu có
thể thì các kế hoạch này nên có sớm để các bộ phận thực hiện có thời gian lập kế
hoạch chi tiết và chủ động thực hiện.
Trong nội dung đề tài này, tôi xin chỉ nêu ra việc đổi mới quản lý xây
dựng kế hoạch chuyên môn trong năm học.
Trong Ban giám hiệu, có một phó hiệu trưởng được phân công phụ trách
chuyên môn. Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng:
- Dự thảo kế hoạch chỉ đạo chuyên môn.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động dạy và học trong nhà trường.
- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên.
- Tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.
Trong tháng 8, từ 1/8 đến 10/8 các tổ lên dự thảo kế hoạch hoạt động của
tổ mình trong năm học và nêu các đề xuất, kiến nghị, biện pháp thực hiện,… nộp
cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
Từ 11/8 đến 20/8 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn căn cứ và các kế
hoạch dự thảo của các tổ nộp lên để lập kế hoạch chuyên môn cho năm học. Họp
các tổ trưởng thống nhất tiến độ năm học và sắp xếp các hoạt động của từng tổ

16


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
cho phù hợp, không để chồng chéo lên nhau và đảm bảo theo đúng chương trình,
nhiệm vụ năm học.
Từ 21/8 đến 25/8 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trình duyệt kế hoạch
chuyên môn năm học với Hiệu trưởng và tiến hành lập biểu đồ tiến trình dạy và học
trong năm học đó. Biểu đồ tiến trình dạy và học trong năm học được treo ở phòng
Hội đồng để tất các các cán bộ giáo viên trong toàn trường được biết.
Từ 26/8 đến 30/8 các tổ chuyên môn căn cứ vào Biểu đồ tiến trình dạy và
học trong năm học để lập kế hoạch chuyên môn cho tổ mình. Đồng thời các tổ
cũng lập ra một biểu đồ tiến trình dạy và học của riêng tổ mình, một bản nộp
cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, một bản treo trên bảng kế hoạch của
tổ. Các giáo viên căn cứ vào Biểu đồ tiến trình dạy và học trong năm học của tổ
mình để lập kế hoạch cá nhân.
Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần các tổ trình duyệt kế hoạch chi tiết
để thực hiện các nội dung đã đặt ra. Đồng thời căn cứ vào thực tế, Ban giám
hiệu, các tổ trưởng chuyên môn có thể đề xuất điều chỉnh, bổ xung kế hoạch cho
phù hợp.
Tôi xin đưa ra một ví dụ (một phần của biểu đồ) về Biểu đồ tiến trình dạy
và học của nhà trường như sau:

Tháng

Nội dung công việc
- Hoàn thiện các đầu hồ
sơ, sổ sách.
- Khảo sát chất lượng đầu
năm.

9

- Phân loại đối tượng học
sinh.

Thời gian

Lực lượng tham

thực hiện

gia

- Tuần 1
- Tuần 2
- Tuần 3

- Lập kế hoạch bồi dưỡng
học sinh Giỏi, phụ đạo học - Tuần 4
sinh Yếu, Kém.
17

- Tổ trưởng và
các Giáo viên.
- BGH, các giáo
viên
- Các giáo viên
bộ môn
- BGH, các tổ
trưởng

Kết quả
điều
chỉnh


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Chuẩn bị kế hoạch chi
tiết cho Hội giảng vòng 1

- Tuần 5

- Thi làm đồ dùng dạy học

- Tuần 6

- Thi soạn giáo án

- Tuần 7

10

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên
lần 1

- Tuần 8

- BGH, các tổ
trưởng
- Ban tổ chức,
các giáo viên
- Ban tổ chức,
các giáo viên
- BGH, các tổ
trưởng

.v.v.
Kế hoạch tuần là kế hoạch chi tiết được thông báo trên Kế hoạch của nhà
trường và của các tổ chuyên môn vào cuối giờ sáng thứ 2 (Sau buổi họp giao ban).
3.3 Quản lý việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
Do đặc thù học sinh của nhà trường có nhận thức chậm và điều kiện học
tập rất khó khăn, đội ngũ giáo viên trẻ nên việc chỉ đạo đổi mới phương pháp
phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
Với phương châm, dạy cho học sinh biết và hiểu những nội dung cơ bản
nhất của chương trình để sau này có thể vận dụng chứ không phải là dạy toàn bộ
kiến thức có trong sách giáo khoa theo hình thức nhồi nhét. Do đó phải tập trung
vào chỉ đạo các tổ chuyên môn ngay trong hè phải phải căn cứ vào tài liệu về
chuẩn kiến thức, kỹ năng THPT của môn học trong cả cấp học để thống nhất
được nội dung trọng tâm của bộ môn trong toàn thể giáo viên của bộ môn đó.
Việc xác định kiến thức trọng tâm được thực hiện theo hình thức trả lời một số
câu hỏi như:
Câu hỏi 1: Sau khi học xong chương trình THPT học sinh phải nắm được
kiến thức nào của bộ môn là chủ yếu ?.
Câu hỏi 2: Trong chương trình lớp 10 (lớp 11 hoặc lớp 12) học sinh phải
nắm được kiến thức nào của bộ môn là kiến thức cơ bản ?.
.v.v.
Cứ như vậy các câu hỏi được đặt ra cho tới từng học kì, từng chương,
từng bài cụ thể.
18


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Căn cứ vào nội dung trọng tâm đã thống nhất, các tổ tiến hành trao đổi,
thảo luận tìm tòi các phương pháp phù hợp với đặc trưng của bộ môn và đối
tượng học sinh. Trao đổi, tổng hợp các kinh nghiệm hay, có hiệu quả trong việc
tự học đối với bộ môn để phổ biến cho học sinh tham khảo và vận dụng.
Bình quân, mỗi tuần tổ trưởng lên kế hoạch dự giờ được 1 giáo viên trong
tổ để trao đổi, rút kinh nghiệm, thống nhất, điều chỉnh phương pháp giảng dạy
cho phù hợp.
Trong Ban giám hiệu phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể ai phụ trách
nhóm môn nào để tiến hành lên kế hoạch dự giờ trọng điểm hay cùng với tổ
trưởng dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho các giáo viên.
Trong năm học, tổ chức cho các nhóm môn có nhu cầu đi học hỏi kinh
nghiệm ở các trường có bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy để học
hỏi, rút kinh nghiệm.
Chú trọng vào việc nâng cao chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên
môn ở các tổ. Phải biến các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thành các cuộc trao
đổi, thảo luận về các biện pháp, phương pháp đổi mới phù hợp với từng bài
trong nhóm bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh. Trao đổi các cách thức
hướng dẫn học sinh tự học có hiệu quả. Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy các bài
khó. Trao đổi biện pháp động viên, khích lệ học sinh học tập có hiệu quả. Thống
nhất, điều chỉnh các nội dung kiến thức trọng tâm của từng bài.v.v.
Trong qúa trình quản lý việc phân chia các lớp nên lấy theo điểm để các
học sinh trong cùng một lớp có trình độ tương đối đồng đều thì khi giáo vên lên
lớp thuận tiện hơn trong việc đưa ra các phương pháp giảng dạy.
Việc tổ chức chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện theo
quy trình như sau:
3.3.1. Bước 1: Bước chuẩn bị
- Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường đưa nội dung về tính cấp
thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học vào trong các biổi sinh hoạt chính
trị, trong các cuộc họp của Chi bộ, họp Công đoàn,… Để làm cho cán bộ giáo
viên trong nhà trường thấm nhuần quan điểm về đổi mới phương pháp dạy học.
19


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Từ đó các giáo viên có tâm tư thế sẵn sàng tham gia vào đổi mới phương pháp
dạy học.
- Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên đặc biệt là về năng lực chuyên
môn nghiệp vụ và điều kiện bản thân để đổi mới phương pháp dạy học.
- Nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học.
- Phân tích những mâu thuẫn thực tế trong quan hệ giữa dạy và học.
Nguyên nhân tồn tại những phương pháp dạy học lỗi thời, những nhân tố tích
cực về cách dạy, cách học theo tinh thần đổi mới đã có kết quả bước đầu.
- Dự thảo chương trình kế hoạch chỉ đạo. Tổ chức hội thảo, trao đổi
chương trình kế hoạch trong tập thể sư phạm để thống nhất chương trình kế
hoạch, ý chí và hành động.
3.3.2. Bước 2: Chỉ đạo điểm
- Định hướng thống nhất về chuẩn đánh giá các tiết dạy theo tinh thần
mới. Qui trình tiến hành đánh giá.
- Định hướng thống nhất về cách thiết kế bài học (giáo án) theo tinh thần đổi mới.
- Chọn đối tượng thực nghiệm: Môn học, bài học, người học cụ thể.
- Tổ chức dạy thí điểm từ diện hẹp đến diện rộng.
- Dự giờ, kiểm tra đánh giá, xác định kết quả.
- Sơ kết rút ra bài học kinh nghiệm bước đầu để mở rộng đại trà.
3.3.3. Bước 3: Chỉ đạo đại trà
- Phát huy nội lực, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong tập thể giáo viên và
học sinh.
- Chỉ đạo thực hiện dạy học theo tinh thần đổi mới ở tất cả các môn học, ở
tất cả các giáo viên.
- Theo dõi, quan sát thu thập xử lý thông tin đa chiều, điều hành, phối hợp
hành động giữa các tổ chức và cá nhân.
- Kiểm tra đánh giá từng công đoạn, động viên khuyến khích, điều chỉnh
sai lệch, thúc đẩy các hoạt động hướng đích.
3.3.4. Bước 4: Tổng kết, đánh giá
- Tổng kết đánh giá hàng năm, khen thưởng (trách phạt nếu cần).
20


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn.
- Tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm học
tiếp theo.
3.4. Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học
Trong các năm đầu thành lập trường, vì chưa chú trọng đến việc nâng cao
chất lượng dạy và học nên các giáo viên trong nhà trường không được trang bị
về các văn bản pháp qui, qui chế của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện qui chế
chuyên môn, nền nếp dạy học. Những năm gần đây, nhà trường đã chú trọng đến
công tác này nhưng vẫn còn bất cập. Vì vậy chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục tạo
dựng và duy trì nền nếp dạy học một cách có hiệu quả hơn nữa.
Trong hè, tổ chức cho các cán bộ giáo viên nghiên cứu, học tập và chỉ đạo
thực hiện các văn bản pháp qui, qui chế của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn thực hiện
của Sở GD&ĐT về việc thực hiện qui chế chuyên môn, nền nếp dạy học (mỗi tổ
trưởng và giáo viên phải có đầy đủ các văn bản pháp qui).
Tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nội qui của nhà trường về nền
nếp dạy học.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện về các loại kế hoạch dạy học đã được xây
dựng và đặc biệt quan tâm đến các loại kế hoạch về:
+ Thực hiện chương trình kế hoạch các môn học.
+ Thời khoá biểu lên lớp.
+ Nền nếp ra vào lớp của thầy và trò.
- Chỉ đạo thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn:
+ Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.
+ Đặc biệt quan tâm đến nền nếp soạn giáo án.
+ Theo dõi các sổ ghi đầu bài, sổ điểm theo đúng qui định.
+ Mở sổ trực của Ban giáo hiệu để ghi chép và theo dõi các công việc
cũng như nền nếp dạy và học trong từng buổi.
- Tổ chức chỉ đạo nền nếp sinh hoạt chuyên môn.
+ Sinh hoạt Hội đồng giáo dục theo định kỳ ít nhất mỗi học kì một lần.
+ Thực hiện tốt nội dung làm việc của hội đồng thi đua và khen thưởng
(khi có sự vụ) để điều chỉnh, uốn nắn quá trình dạy học hướng về thực hiện tốt
nền nếp dạy học và giáo dục học sinh.
21


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các buổi sinh hoạt của các tổ
chuyên môn: Tránh chủ nghĩa hình thức, chiếu lệ; Phải đưa nội dung và hình
thức sinh hoạt của tổ chuyên môn trở thành một nội dung thật sự góp phần đảm
bảo kỷ cương nền nếp và nâng cao chất lượng dạy học.
Phối kết hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể để tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn
thể theo kế hoạch tạo thành các mắt xích trong guồng máy vận hành chung của nhà
trường. Đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, ổn định,
đoàn kết thống nhất làm nền tảng cho sự thành công của mọi hoạt động trong nhà
trường.
Xây dựng khuôn viên của nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp, tạo khung cảnh
sư phạm thuận lợi cho quá trình dạy học.
Xử lý tốt các vụ việc, tình huống nẩy sinh trong quá trình dạy học.
Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nền nếp dạy học. Nội dung này
phải được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức kiểm tra như:
Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, thông qua các thông tin của cán bộ
giáo viên, của học sinh và phụ huynh học sinh. Hàng tuần thông qua họp giao
ban đánh giá, nhận xét, khen chê kịp thời các tổ chức và các cá nhân trong việc
thực hiện nền nếp. Qua đó kịp thời đưa ra các biện pháp để điều chỉnh, giáo dục,
uốn nắn việc thực hiện nền nếp dạy học.
3.5. Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Hiện nay, từ việc ra đề, kiểm tra, cho điểm, lên điểm đều tiến hành theo
hình thức giáo viên dạy lớp nào thì giáo viên đó tiến hành. Vì vậy không thể
tránh khỏi hiện tượng “Con hát mẹ khen hay”. Do đó việc kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của học sinh cần phải thay đổi.
Mỗi giáo viên giảng dạy của một khối lớp ra một đề kiểm tra riêng (bài
kiểm tra từ một tiết trở lên - vì nội dung trọng tâm của từng phần đã được thống
nhất) và nộp về cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
Đến tuần kiểm tra của bài đó, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn rút
thăm phải đề nào thì cho kiểm tra chung đề đó. Sau khi kiểm tra xong thì cho dán
đáp án, biểu điểm để cho học sinh xem và có thể tự chấm điểm được cho mình.
22


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Dần dần thành lập ra ngân hàng đề.
Quản lý chặt việc đánh giá, cho điểm và trả bài về cho học sinh. Mỗi học
sinh phải có một túi đựng bài kiểm tra để cuối kỳ có thể tự cộng điểm cho mình
và đối chiếu với kết quả thông báo của giáo viên. Việc làm này tránh được hiện
tượng giáo viên đánh giá học sinh một cách tuỳ tiện. Học sinh thấy được tính
cạnh tranh công bằng, minh bạch và việc đánh giá khách quan của giáo viên. Từ
đó học sinh có động cơ phấn đấu học tập.
Và một vấn đề nữa là việc giải quyết động cơ học tập của học sinh. Vấn
đề này là trách nhiệm của mọi cán bộ giáo viên trong nhà trường, của địa
phương và gia đình học sinh. Vì vậy cần thực hiện phối kết hợp tốt với các tổ
chức trong và ngoài nhà trường (đặc biệt là Đoàn thanh niên) để làm tốt công tác
giáo dục, tuyên truyền về mục đích, động cơ học tập của học sinh. Làm cho học
sinh tự nhận thấy động cơ học tập của mình thì việc học của học sinh mới đạt
được kết quả tốt.
Ngoài ra, do đặc thù của nhà trường là có đông học sinh ở nội trú tại
trường và buổi tối nhà trường cho các học sinh này lên lớp học buổi tối. Do đó,
cần động viên giáo viên phụ đạo thêm cho học sinh nội trú vào các buổi tối.
Việc làm này cần có sự phối kết hợp tốt của các tổ chức trong và ngoài nhà
trường như: Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên (Chi đoàn giáo viên), Công đoàn,
Ban đại diện cha mẹ học sinh,…

23


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Xuất phát từ cơ sở khoa học, đánh giá thực trạng quản lý quá trình dạy
học ở trường THPT Số 1 Si Ma Cai tỉnh Lào Cai. Qua đề tài đã rút ra được thực
trạng quản lý quá trình dạy học ở đơn vị, những kết quả bước đầu và những tồn
tại trong quản lý quá trình dạy học từ đó đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết
được một số vấn đề cấp thiết của nhà trường đặt ra. Đến đây mục đích nghiên
cứu của đề tài đã được hoàn thành.
Qua đề tài, bản thân tôi đã đánh giá thực trạng của việc quản lý quá trình dạy học ở
trường THPT Số 1 Si Ma Cai tỉnh Lào Cai và đưa ra bốn giải pháp thực hiện sau:
- Quản lý khâu lập kế hoạch chuyên môn trong năm học.
- Quản lý việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.
- Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học.
- Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Để nâng cao việc chỉ đạo và tổ chức tốt việc quản lý quá trình dạy học
chúng tôi nhận thấy cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các tổ chức trong và
ngoài nhà trường; Cần nâng cao nhận thức, vai trò của người cán bộ quản lý
trong quản lý quá trình dạy học; Cần phải thực hiện phân công phân cấp mạnh
hơn nữa và rõ ràng hơn nữa.
Hiện nay, trường THPT Số 1 Si Ma Cai đã nhận thức được vấn đề này
đồng thời đã và đang triển khai thực hiện nhưng trong quá trình tổ chức thực
hiện vẫn còn đôi chỗ chưa nhất quán, chưa rõ ràng, chưa đồng bộ.
Qua tìm hiểu đề tài, một lần nữa bản thân tôi được khắc sâu hơn kiến thức
về lý luận quản lý quá trình dạy học, những nội dung, cấu trúc của quá trình dạy
học. Đây là một điều kiện tốt để bản thân vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo
của mình trong quá trình làm việc tại nhà trường. Việc quản lý tốt quá trình dạy
học sẽ đưa nhà trường phát triển vững trắc và nâng cao được chất lượng dạy và
học đồng thời tạo được thương hiệu tốt cho nhà trường đáp ứng được đòi hỏi
của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

24


SKKN - Nguyễn Thị Tình -THPT Số 1 Si Ma Cai
Mặc dù đề tài đã được công phu nghiên cứu và cẩn trọng nhưng còn nhiều
khía cạnh khác chưa có khả năng đề cập tới do nhiều khó khăn về thời gian, về
nguồn lực và vật lực. Đó chính là những khiếm khuyết của đề tài và cũng chính
là hướng nghiên cứu tiếp của đề tài.
2. Kiến nghị
2.1.

Đối với các cấp lãnh đạo chính quyền

Xem xét bổ sung chế độ đối với nhà trường và cán bộ giáo viên trong việc
quản lý học sinh nội trú của nhà trường hợp lý.
2.2.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thay đổi chế độ đào tạo sao cho khắc phục được hiện tượng thừa, thiếu
giáo vên ở các bộ môn và tính mất cân đối ở các vùng miền.
- Điều chỉnh lại cơ cấu phân ban hiện nay cho phù hợp hơn nữa. Đồng
thời phải có sự đầu tư đồng bộ hơn để có thể đáp ứng được việc học tự chọn ở
các trường THPT đặc biệt là ở các vùng còn khó khăn.
2.3.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

- Cần tổ chức nhiều hơn nữa các hội thảo để trao đổi, thảo luận và trình
bày các kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo quá trình dạy học có hiệu quả trong dạy
học hiện nay trong toàn tỉnh để các trường học hỏi tham khảo, rút kinh nghiệm.
- Các đợt bồi dưỡng chuyên môn trong hè cần thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả hơn nữa.
2.4.

Đối với nhà trường

- Tăng cường mối lên hệ giữa Nhà trường, gia đình và địa phương.
- Tạo điều kiện thông thoáng hơn trong việc cho phép giáo viên và học
sinh sử dụng thiết bị hiện đại để hỗ trợ cho công tác dạy và học. Đồng thời tăng
cường đầu tư mua sắm các trong thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×