Tải bản đầy đủ

SKKN phát huy hiệu quả hoạt động cặp nhóm trong quá trình dạy tiếng anh ở trương THPT

Sáng kiến kinh nghiệm

SANG KiEN KINH NGHIEM
PHAT HUY HIEU QU HOT NG CP NHểM TRONG QU TRèNH
DY TING ANH TRNG THPT
NGI VIT :Lờ Th Ngc Vinh
T : Ngoi Ng- Th dc
TRNG THPT số 1 Bảo thắng

. Năm học 2013-2014

I- Lý do chọn đề tài
Cùng với sự thay đổi lớn lao của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, n-ớc ta
đang có sự chuyển mình trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việt Nam
đang phấn đấu trở thành một quốc gia có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, dân
giầu n-ớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đứng tr-ớc thực tế đó, ngành giáo
dục và đào tạo Việt nam đang đứng tr-ớc những thách thức và vận hội mới. Nó
đòi hỏi phải có những đổi mới trong hệ thống giáo dục mà nghị quyết Trung
-ơng (Khoá 8) đã nêu:
- Đổi mới mạnh mẽ ph-ơng pháp giáo dục và đào tạo khắc phục lối truyền thụ
một chiều, rèn luyện nếp t- duy sáng tạo của ng-ời học. Từng b-ớc áp dụng các

ph-ơng pháp tiên tiến và ph-ơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học. Đảm bảo
điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
Mục 2, điều 4 trong luật giáo dục của n-ớc ta nêu rõ .Ph-ơng pháp giáo dục
phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, t- duy sáng tạo của
ng-ời học , bồi d-ỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí v-ơn lên.
Thực tế từ những năm 90, việc đổi mới về mục tiêu, nội dung ch-ơng trình,
sách giáo khoa tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông theo những định h-ớng của
cải cách giáo dục đã đ-ợc tiến hành và đã tạo ra những tiền đề quan trọng cho
việc đổi mới ph-ơng pháp dạy học tiếng Anh . Các nhà giáo dục tâm huyết đã ra
sức tìm tòi và thử nghiệm nhiều ph-ơng pháp dạy học mới: Dạy học theo h-ớng

1


Sáng kiến kinh nghiệm

tích cực lấy học sinh làm trung tâm , nhằm phát huy tích tích cực, t- duy sáng
tạo, chủ động của học sinh nâng cao hiệu quả và chất l-ợng quá trình dạy học.
Đối với ph-ơng pháp dạy học hợp tác nhóm thì các nhiệm vụ học tập đ-ợc
giải quyết không phải bởi từng cá nhân riêng rẽ mà là sự phối hợp, sự hợp tác của
các thành viên trong một nhóm. Việc phối hợp học tập theo cả chiều đứng (thày
trò) và chiều ngang (trò trò) tạo điều kiện cho học sinh nhận thức từ hai phía
thầy và bạn. Chính trong quá trình học tập chung đó các em đ-ợc trao đổi thảo
luận học hỏi lẫn nhau, đ-ợc khẳng định mình trong nhóm, tập thể tạo nên bầu
không khí dân chủ trong lớp học. Đồng thời học tập nhóm còn rèn luyện tính độc
lập, tự chủ, khả năng diễn đạt, lập luận vấn đề, sự hợp tác t-ơng trợ lẫn nhau, ý
thức cộng đồng, tính kỷ luật,vv...Từ đó giúp cho học sinh có thể thích ứng nhanh
với những đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội và h-ớng học sinh vào
chuẩn bị cho cuộc sống chứ không phải chuẩn bị cho thi cử. Đây cũng chính là
mục đích cuối cùng của dạy học.
Hiện nay, trên thế giới ph-ơng pháp dạy học hợp tác nhóm đã đ-ợc nghiên
cứu, vận dụng và thu đ-ợc nhiều thành tựu. Song ở Việt nam ph-ơng pháp này
mới chỉ vận dụng ở một số ít môn học nh-: giáo dục thể chất, năng khiếu,
...Chính vì vậy cần phải nghiên cứu vận dụng ph-ơng pháp dạy học này trong dạy
học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng ở nhà tr-ờng trung học phổ thông
Việt nam.
Xuất phát từ những tiền đề lí luận và thực tiễn trên tôi chọn đề tài:
_ Vận dụng ph-ơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy
học tiếng Anh THPT.
II- Mục đích nghiên cứu:

Đề tài xác định cơ sở lí luận và qui trình của việc vận dụng ph-ơng pháp
dạy học hợp tác tthe grammar
point..
- T introduces some
more verbs used in this
grammar point

- T explains how to do
the exercise

- Ss do the exercise
alone and then share
with their partner

- T goes around and
helps Ss

33


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

8’

5’

5. People know that he is very rich
 It is known that
 He
Keys:
1. It is said that he is 108 years old
He is said that to be 108 years old
2. It is said that those dogs are dangerous.
Those dogs are said to be dangerous
3. It is thought that he is very clever
He is thought to be very clever
4. It is believed that the wanted man is living in
New York.
The wanted man is believed to be living in New
York
5. It is known that he is very rich.
He is knwn to be very rich.
Exercise 2 (E1 in textbook, sentences 1->4, page
185, 186)
1. It is said that many people are homeless after the
floods
 Many people are said
2. It is thought that the prisoner escaped by climbing
over the wall.
 The prisoner
3. It is believed that he drove through the town at 90
km an hour
 He
4. It is reported that two people were seriously
injured in the accident.
 Two people
5. It is said that three men were arrested sfter the
explosion
 Three men
Keys:
1. Many people are said to be homeless after the
floods.
2. The prisoner is thought to have escaped by
climbing over the wall.
3. He is believed to have drive through the town at

- T asks Ss to write the
answers on the board.

- T corrects with the
whole class

- T explains how to do
the exercise

- Ss do the exercise
alone and then share
with their partner

- T goes around and
helps Ss

- T asks Ss to write the
answers on the board.
- T corrects with the
whole class

34


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

90km per hour.
4. Two people are reported to have been seriously
injured in the accident.
5. Three men are said to have been arrested after the
explosion.
Task 3: Choose the best answer
1. It was in this village that Mr. John……….17
years ago.
A. were born
B. was born
C. born
D. has been born
2. Nam is said to……….a big company in Ho Chi
Minh city now.
A. be B. been C. has been D. have been
3. His wife is said to……….for her husband 10
years before she remarried.
A. be running
B. run
C. will be running
D. to have run
4. The woman was said to be………. for her
husband 10 years before she remarried.
A. wait B. waited C. has waited D. have
waited
Keys:

1. B

2. D

3. A

- T explains how to do
the exercise
- Ss do the exercise
alone and then share
with their partner

- T goes around and
helps Ss
- T asks Ss to write the
answers on the board.
- T corrects with the
whole class

4. D

IV. Homework
Rewrite the following sentences:
1. They say that John is the brightest student in
class.
 It is said………………………………….
John is said ………………………………
2. They think that he has died a natural death.
 It is thought ………………………………
He is thought …………………………….
3. They declared that she won the competition.
 It was declared …………………………...
She was declared …………………………
- Redo the task again and remember to prepare the
review to test yourself F

35


Sáng kiến kinh nghiệm

IV. Kết quả đạt đ-ợc:
Qua quá trình áp dụng ph-ơng pháp kể trên tôi nhận thấy là học sinh ham
học hơn, linh hoạt hơn trong luyện tập, biết cách học bài và làm bài một cách
hiệu quả, học sinh hứng thú hơn với giờ học, môn học, giờ học sôi nổi hơn, chất
l-ợng giờ học cũng nhờ đó mà tăng lên rất nhiều, tuy còn ch-a cao lắm.
- Cú em, do nm vng c im ca bi hc nờn cỏch lý gii phự hp, c
nhiu hc sinh trong lp ng tỡnh thụng qua vic giỏo viờn ly ý kin úng gúp
ca hc sinh.
- Cú em cũn cú nhng cỏch kin gii rt non nt, thiu cn c song s ny
khụng nhiu. Cn c vo cỏch tho lun nh th hc sinh ó t b sung cho mỡnh
nhng iu cũn thiu trong nhn thc, tớch cc suy ngh, tỡm tũi, lý gii vn
to c s hng thỳ.
- Giỏo viờn lm vic bt cng thng, bt i nhng li thuyt ging
- Khụng khớ lp hc sụi ni hn.
Trờn õy l mt vi kt qu trong qua trỡnh vn dng phng phỏp dy hc
hp tỏc theo nhúm trong vic ging dy mụn Ting Anh. Tuy nhiờn trong quỏ
trỡnh vn dng, tụi nhn thy vic vn dng phng phỏp ny vo dy hc vn
cũn 1 s hn ch sau:
* Hn ch:
+ S hp tỏc cha trit , cha phỏt huy cao c hiu qu ca phng
phỏp.
+ Hỡnh thc t chc cha c phong phỳ
* Nguyờn nhõn:
Theo tụi thuc v c 2 phớa giỏo viờn v hc sinh cựng rt nhiu tỏc ng
khỏch quan khỏc.
+ V phớa giỏo viờn:

36


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

- Thời gian 1 tiết học (45phút) không thể chờ cho học sinh suy nghĩ và thảo
luận hết các vấn đề như mong muốn. Có nhiều khi, vì lo cháy giáo án nên đặt ra
vấn đề rồi mà học sinh chậm trả lời thì giáo viên lại phải tự giải thích.
- Trong 1 tiết giáo viên không phải chỉ sử dụng 1 phương pháp, 1 thao tác mà
còn phải sử dụng nhiều phương pháp và thao tác khác.
+ Về phía học sinh:
- Trình độ và ý thức không đồng đều dẫn đến ngay trong nhóm có em làm
việc tích cực, có em thờ ơ không quan tâm hoặc làm việc khác
- Lớp chia nhiều nhóm nhỏ, học sinh được phép tự do trao đổi sự quán xuyến
của giáo viên tời từng nhóm không thể hết được.
- Trước 1 vấn đề cần thảo luận trong nhóm học sinh chưa biết phân công
công việc cụ thể và sau đó là sự hợp tác để trình bày vấn đề nên còn vụng về
lúng túng.
- Việc đọc bài, chuẩn bị trước bài học ở nhà chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn
mang tư tưởng đối phó nên sự hợp tác nhiều khi không thành công.
3- Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự vận dụng
* Đối với giáo viên:
- Cần kiên trì vận dụng phương pháp dạy học tích cực kết hợp với các
phương pháp truyền thống
- Dành thời gian đọc bài và các tài liệu tham khảo về phương pháp dạy học
tích cực để lựa chọn vấn đề tổ chức thảo luận nhóm cho phù hợp
- Xây dựng các câu hỏi thảo luận theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn giản
đến phức tạp
- Tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở để học sinh chủ động, tích cực
hợp tác học tập
- Làm cho các em hiểu rõ tác dụng tích cực của phương pháp dạy học hợp tác
cả về lý thuyết và thực hành
37


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đoàn động viên, lôi cuốn các
em vào các hoạt động tích cực trong học tập, xây dựng ý thức tự học cho học
sinh.
Có như vậy người giáo viên mới có thể đạt được sự thành công trong việc đổi
mới phương pháp dạy học nhất là phương pháp dạy học hợp tác nhóm.
V- KẾT LUẬN:
Trên đây là 1 vài ý kết quả bước đầu trong quá trình vận dung phương pháp
dạy học hợp tác trong môn Tiếng Anh. Tôi tự nhận thấy bản thân đã nắm vững
yêu cầu cũng như phương pháp đổi mới dạy học, tâm đắc với phương pháp dạy
học hợp tác và đã thực hiện trong các giờ dạy của mình. Tuy nhiên không khỏi
có những lúng túng, hạn chế. Rất mong sự đóng góp ý xây dựng để tôi có thể
thực hiện tốt hơn
VI- KIẾN NGHỊ:
- Để việc đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả cần có sự phối hợp chặt
chẽ và sự quan tâm chỉ đạo sát sao hiệu quả của các cấp lãnh đạo.
- Nhanh chóng ổn định chương trình, thời lượng hợp lý cho việc dạy – học.
- Thay đổi tư duy trong giáo viên và lãnh đạo về việc quản lý giờ học của
giáo viên tạo một môi trường dạy – học tích cực “Ồn ào học tập” chứ không phải
là ồn ào do ý thức kém.
Hà Nội, ngày 10 tháng 4năm 2014
Người viết

Lª ThÞ ngäc Vinh

38


Sáng kiến kinh nghiệm

Tài liệu tham khảo
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các tài liệu tham khảo sau:
1 . Sách giáo khoa tiếng Anh 10,11,12 THPT
( NXB Giáo dục )
2. Sách giáo viên tiếng Anh 10,11,12 THPT
( NXB Giáo dục )
3. Teaching Practice Handbook.
( Roger Gower, Diane Phillip, Steve Walter )
4. Ph-ơng pháp giảng dạy tiếng Anh trong tr-ờng phổ thông.
( Nguyễn Hạnh Dung -NXB Giáo dục )

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×