Tải bản đầy đủ

SKKN PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN cầu LÔNG CHO học SINH NĂNG KHIẾU

MỤC LỤC
Trang
I. Đặt vấn đề:………………………………………………………………………...1
1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm…………………………………………………..1
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm……………………………………………….1
3. Nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm………………………………………………3
4. Phƣơng pháp nghiên cứu………………………………………………………....3
5. Tổ chức nghiên cứu………………………………………………………………3
II. Giải quyết vấn đề………………………………………………………………...3
1. Huấn luyện kỹ thuật……………………………………………………………...4
a. Giai đoạn 1: Huấn luyện ban đầu………………………………………………...4
b. Giai đoạn 2: Huấn luyện đi sâu…………………………………………………..4
c. Giai đoạn 3: Củng cố tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật……………………………….5
2. Huấn luyện chiến thuật…………………………………………………………..5
3. Huấn luyện thể lực……………………………………….....................................5
a. Các bài tập phát triển sức mạnh………………………………………………….5
b. Các bài tập phát triển sức nhanh............................................................................7
c. Các bài tập phát triển sức bền................................................................................9
III. Kết luận………………………………………………………………………..11

1PHƢƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CẦU LÔNG
CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU
I. Đặt vấn đề:

1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm.
- Trong xã hội hoá giáo dục hiện nay thì việc giáo dục thể chất cho học sinh
luôn đƣợc sự quan tâm của các bộ, các ngành và toàn thể xã hội, từ đó đặt ra cho
đội ngũ giáo viên dạy thể chất làm thế nào để thúc đẩy đƣợc sự phát triển thể lực
cho học sinh. Ngày nay nhu cầu thi vào trƣ ng giáo dục thể chất của các em học
sinh ngày càng nhiều, vì thế mỗi chúng ta cần phải nghiên cứu, áp dụng phƣơng
pháp tập luyện phù hợp cho học sinh, nhƣ vậy mới có hiệu quả cao.
- Công tác giáo dục thể chất và rèn luyện sức khoẻ cho con ngƣ i luôn là
một trong những mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Mỗi dân tộc trong th i
đại ngày nay. Một quốc gia giàu mạnh phải là một quốc gia có nền giáo dục thể
chất phát triển. Vì vậy để thúc đẩy sự phát triển đó đòi hỏi phải có sự phát triển
vững mạnh từ cấp cơ sở hay nói khác đi là ngay từ hồi phổ thông cần phải trang bị
cho học sinh những phƣơng pháp để thúc đẩy sự phát triển thể chất cho học sinh.
- Trong những năm gần đây phong trào cầu lông phát triển mạnh mẽ không
chỉ ở thành phố mà còn phát triển ở các vùng nông thôn. Đặc biệt phát triển mạnh
vào những năm ngành Giáo dục và đào tạo đƣa môn Cầu lông thành môn học bắt
buộc. Việc đƣa môn Cầu lông vào thành môn học bắt buộc đối với các khối lớp
không những tăng đƣợc hứng thú tập luyện cho tiết học môn Thể dục, mà còn giúp
các em năng động, hoạt bát hơn trong quá trình học tập và rèn luyện.
Chính vì những lí do đó tôi mạnh dạn lựa chọn phƣơng pháp huấn luyện Cầu
lông cho học sinh làm đề tài nghiên cứu trong năm học.
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm.
- Nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh, giúp các em nắm đƣợc các
phƣơng pháp tập luyện môn cầu lông và biết áp dụng vào thi đấu thực tế.

2


- Qua phƣơng pháp này giúp các em năng động, hoạt bát hơn trong quá trình
học tập và rèn luyện.
3. Nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm.
Tôi cũng mạnh dạn đi vào giải quyết 3 nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ 1: Huấn luyện kỹ thuật.
+ Nhiệm vụ 2: Huấn luyện chiến thuật.

+ Nhiệm vụ 3: Huấn luyện thể lực.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
- Qua phuơng pháp phân tích tổng hợp tài liệu ví dụ qua các phƣơng tiện
thông tin đại chúng nhƣ: Ti vi, đài, sách báo……từ đó tôi có kinh nghiệm để đúc
kết các vấn đề có liên quan để xây dựng cho bài sáng kiến kinh nghiệm.
- Phƣơng pháp phỏng vấn: Sở dĩ tôi sử dụng phƣơng pháp này là để học hỏi
các cán bộ làm công tác thể thao có kinh nghiệm, từ đó tôi sẽ đúc rút đƣợc những
bài học quý báu trong việc huấn luyện kỹ thuật Cầu lông cho học sinh.

- Phƣơng pháp quan sát và thực nghiệm sƣ phạm: Phƣơng pháp này nhằm
tìm ra và áp dụng các bài tập phù hợp nhằm phát triển kĩ thuật Cầu lông cho học
sinh
5. Tổ chức nghiên cứu.

- Thời gian : Bài sáng kiến kinh nghiệm của tôi đƣợc tiến hành trong th i
từ đầu tháng 09 năm 2013 đến cuối tháng 05 năm 2014.
- Địa điểm nghiên cứu: Tại trƣ ng THPT số 1 Văn Bàn.
- Đối tượng: Đó là các em học sinh năng khiếu của trƣ ng THPT số 1 Văn
Bàn.

- Trang thiết bị: Vợt cầu lông, quả cầu lông Hải Yến, cột lƣới, sân cầu
lông hỗn hợp, đồng hồ bấm giây, dây nhảy, còi.
II. Giải quyết vấn đề.
1. Huấn luyện kỹ thuật.

3


Quá trình huấn luyện đƣợc chia thành 3 giai đoạn tƣơng ứng với quá trình
hình thành kỹ năng kỹ xảo của vận động.
- Giai đoạn 1: Huấn luyện kĩ thuật ban đầu tƣơng ứng với việc hình thành
các kỹ thuật ở mức độ thấp, thực hiện còn vụng về.
- Giai đoạn 2: Huấn luyện đi sâu, kĩ năng vận dụng đƣợc hoàn thiện đƣợc
chính xác.
- Giai đoạn 3: Giai đoạn củng cố, hoàn thiện kỹ thuật.
a. Giai đoạn 1: Huấn luyện ban đầu.
- Ở giai đoạn này cần phải chia nhỏ kỹ thuật sau đó lắp ghép kỹ thuật, tiến
tới phối hợp kỹ thuật.
- Biện pháp chính trong giai đoạn này là: Tập luyện, phân chia rồi kết hợp
lại.
- Việc lắp ghép các khâu kỹ thuật là việc rất khó, yêu cầu cần phải cân nhắc
thận trọng và chính xác phù hợp với từng học sinh nếu không sẽ dẫn tới sự sai lệch
về nhịp điệu động tác.
- Kết thúc giai đoạn có chƣơng trình kiểm tra, giai đoạn này th i gian kéo dài
4 tuần.
b. Giai đoạn 2: Huấn luyện đi sâu.
- Mục đích: Nâng cao trình độ tiếp thu động tác kỹ thuật lên một mức tƣơng
đối hoàn thiện đến từng chi tiết.
- Nhiệm vụ: Học sinh phải hiểu đƣợc quy luật vận động của động tác, chính
xác hóa các kỹ thuật của động tác, hoàn thiện nhịp điệu động tác tạo tiền đề thực
hiện các động tác biến dạng khác nhau.
- Trong giai đoạn này phƣơng pháp tập luyện phối hợp các kỹ thuật là đặc
điểm duy nhất của quá trình huấn luyện.
- Trong quá trình huấn luyện cần chú ý tới sở trƣ ng riêng của học sinh để
xây dựng cho học sinh những động tác có nét riêng biệt có hiệu quả trong thi đấu.

4


c. Giai đoạn 3: Củng cố tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật ( giai đoạn thi đấu).
- Mục đích: Nhằm đảm bảo tiếp thu và vận dụng các động tác đã hoàn thiện
vào thực tiễn thi đấu có hiệu quả.
- Nhiệm vụ: Củng cố kỹ xảo, sự biến dạng kỹ thuật áp dụng vào thi đấu.
Hoàn thiện kỹ thuật sở trƣ ng xây dựng cho từng ca nhân lối đánh khác nhau.
2. Huấn luyện chiến thuật.
- Giáo viên huấn luyện chiến thuật cho học sinh để học sinh biết nhìn nhận
đánh giá, phân tích từng trận đấu để từ đó đƣa ra biện pháp hợp lý cho từng trận
đấu. Từ đó có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và sẵn sàng bƣớc vào trận đấu một
cách tự tin.
- Khả năng tƣ duy nhanh để đáp ứng kịp th i các tình huống trong thi đấu
tạo ra thế chủ động cho bản thân.
- Trong quá trình tập luyện, thi đấu Giáo viên phải phân tích, đánh giá khả
năng của học sinh để từ đó rút ra kết luận cho từng học sinh trong quá trình tập
luyện.
3. Huấn luyện thể lực.
a. Các bài tập phát triển sức mạnh.
- Đặc điểm thi đấu cầu lông và tập luyện cầu lông là ngƣ i chơi cầu lông
luôn phải di chuyển liên tục với tốc độ cao trong phạm vi diện tích sân của mình
bằng bƣớc chạy, bật nhảy, cùng với đó là việc kết hợp các động tác đánh cầu hợp
lý, nhanh, mạnh để thực hiện đƣợc ý đồ chiến thuật,v.v…Vì vậy sức mạnh trong
cầu lông đƣợc thể hiện ở các động tác xuất phát, các động tác bật nhảy, khả năng di
chuyển nhanh, và các động tác đánh cầu,v.v…Từ đó cho ta thấy sức mạnh trong
môn cầu lông là sức mạnh tốc độ.
- Năng lực làm việc biểu hiện lớn nhất trong một th i gian ngắn nhất mang
tính bột phát cho nên trong giảng dạy sức mạnh tốc độ phải sử dụng các phƣơng
pháp đúng để phát triển năng lực làm việc với tốc độ cao vì vậy phải sử dụng các
phƣơng pháp đúng để phát triển năng lực làm việc với tốc độ cao của các nhóm cơ
tham gia vào hoạt động mà không tập luyện sức mạnh cầu lông một cách tuỳ tiện.

5


- Từ cơ sở lý luận cũng nhƣ quan điểm vận động tập luyện và thi đấu cầu
lông. Các bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ chuyên môn cầu lông đƣợc tôi đƣa
vào cho học sinh tập luyện các bài tập sau.
Bài tập 1: N m cầu xa.
- Mục đích: Phát triển sức mạnh của cánh tay và phối hợp động tác vƣơn
hông đánh tay trong khi đánh cầu.
- Chuẩn bị: Mỗi em một quả cầu lông Hải Yến đứng đối diện nhau cách nhau
5 m.
- Cách tập luyện: Đứng thành 4 hàng ngang + 2 hàng dọc, quay mặt vào
nhau cách nhau 5m, giãn cách 1 sải tay. Giáo viên ra lệnh bằng còi 2 hàng có cầu
thực hiện ném cầu ra xa phía hàng đối diện.
- Thực hiện: Đứng chân trƣớc chân sau (không đƣợc lấy đà, không đƣợc
nhảy lên) đƣa cầu ra sau vƣơn hông và ném. Hàng đối diện nhặt cầu và ném lại
tƣơng tự.
Đội hình tập luyện:

     
5m

     

< GV >
     
5m

     
Bài tập 2 : Lắc cổ tay.
- Mục đích : Phát triển sức mạnh của cổ tay và độ dẻo của cổ tay trong khi
thực hiện kỷ thuật đánh cầu .
- Chuẩn bị : Vợt cầu lông mỗi học sinh một chiếc .
- Cách tập luyện : Tập đồng loạt hàng cách hàng 2m
Động tác 1: Đƣa tay cầm vợt về trƣớc lắc cổ tay qua trái rồi qua phải liên tục
trong th i gian 1phút .
Động tác 2 : Đƣa tay cầm vợt lên đầu xoay mạnh cổ tay hết biên độ theo
vòng tròn th i gian 30s rồi đổi chiều tiếp tục 30s
6


Đội hình tập luyện .






< GV >
Bài tập 3: Bật cóc 4 bước.
- Mục đích: Phát triển sức mạnh tốc độ của cơ chân.
- C ch tập: Hai tay chống hông ngồi nhổm trên gót chân, kiểng gót khi có
hiệu lệnh của giáo viên ngƣ i tập bật liên tục 4 bƣớc về phía trƣớc với độ dài tối
đa. Nam tập 5 tổ; nữ tập 3 tổ, th i gian nghỉ giữa các tổ là 30 giây.
- Đội h nh tập luyện: Tập đồng loạt ở đội hình khởi động. Hàng trƣớc bật 4
bƣớc, tiếp đến hàng sau cho đến hết và quay lại.
Đội hình.

         
         
         
         

< GV >
b. Các bài tập phát triển sức nhanh.
Trong tập luyện và thi đấu cầu lông, yếu tố sức nhanh là một tố chất cơ bản.
Nó thể hiện ở những đƣ ng cầu với tốc độ nhanh biến hoá điểm rơi. Đòi hỏi khi
vận động phải có phản ứng nhanh. Cầu lông là một môn thể thao không có chu kỳ
nên quá trình phản ứng của nó là phụ thuộc vào sức nhanh động tác. Quan trọng
nhất đó là sức nhanh di chuyển để thực hiện kỷ thuật động tác. Vì vậy các bài tập
đƣợc đƣa vào để phát triển sức nhanh cho học sinh đƣợc tôi chọn đƣa vào đó là:
Bài tập 1: Nhảy dây.
- Mục đích: Phát triển sức nhanh của cổ chân và sự phối hợp vận động của
tay và chân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các bƣớc di chuyển để thực hiện kỷ thuật
đánh cầu.
- Chuẩn bị: 12 đến 13 dây nhảy đơn.
- C ch tập:
7


+ Đo dây: 2 tay cầm dây sao cho khi gấp đôi dây để ở vùng “ chấn thuỷ” (
giữa xƣơng ức và bụng) thì dây vừa chạm vào đầu bàn chân.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh của giáo viên, từng hàng ngang tập đồng loạt,
chú ý khi nhảy dây đầu gối không đƣợc co chỉ dùng sức cổ chân và nhảy liên tục
không có bƣớc đệm.
- Thời gian: Mỗi tổ 1 phút: Nam thực hiện 3 tổ, nữ thực hiện 2 tổ. Từng hàng
ngang luân phiên nhau để tập luyện.
Đội hình tập luyện:
Hàng tập luyện  


< GV >
Bài tập 2: Di chuyển ngang nhặt cầu 5, 18 m.
- Mục đích: Phát triển sức nhanh di chuyển ngang.
- Chuẩn bị:
+ Quả cầu lông: 10 đến 15 quả/ em ( có thể dùng cả quả cầu hỏng).
+ Sân cầu lông đơn.
- C ch tập: Thực hiện từng hàng đứng dọc giữa sân cầu lông đơn. Có hiệu
lệnh còi tất cả di chuyển sang phải nhặt từng quả cầu ở đƣ ng dọc bên phải di
chuyển sang trái bỏ vào giỏ ngoài đƣ ng dọc bên trái.
- Thời gian: Nam thực hiện 3 tổ, nữ 2 tổ. Mỗi tổ 1 phút, nghỉ giữa các tổ là 1
phút.
- Đội hình tập luyện:



       

       Giỏ đựng cầu

Đừơng di chuyển

GV

  Ngƣ i tập

* * * * * * **

* * * * * * *
8

Quả cầu


Bài tập 3: Di chuyển lên xuống 5,6 m.
- Mục đích: Nhằm phát triển sức nhanh di chuyển tiến và lùi cho ngƣ i tập.
- Chuẩn bị: Sân cầu lông, lƣới cầu lông.
- C ch tập: Tập từng hàng: 1/2 hàng ngang đứng ngang ở cuối sân phải.
1/2 hàng ngang còn lại đứng ngang ở cuối sân trái.
Nghe lệnh còi của giáo viên: Ngƣ i tập lập tức chạy lên chạm tay vào lƣới và
chạy lùi về phía cuối sân.
Mỗi ngƣ i chạy lên xuống 10 lần thì dừng tập.
Đội hình tập luyện:




Ngƣ i tập

Lưới
< GV >
c. Các bài tập phát triển sức bền.
Trong môn cầu lông sức bền có những đặc trƣng riêng. Hoạt động tập luyện
và thi đấu cầu lông đòi hỏi ngƣ i tập phải thƣ ng xuyên di chuyển nhanh, phán
đoán nhanh và họ phải thƣ ng xuyên bật nhảy đập cầu. Ngoài ra hoạt động thi đấu
cầu lông đƣợc đánh theo hiệp không bị khống chế về th i gian. Do đó th i gian cho
mỗi trận là không cố định. Vì vậy, sức bền trong cầu lông đƣợc thể hiện ở sức bền
mạnh và sức bền nhanh. Để phát triển 2 loại sức bền này chúng ta cần tập cho học
sinh tập những bài tập sau:
Bài tập 1: Bật cóc tiến, bật cóc l i.
- Mục đích: Phát triển sức bền mạnh của cơ chân nhằm tăng khả năng sức
bền bật nhảy đập cầu.
- Cách thực hiện: Tập đồng loạt ở đội hinh 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay

9


Học sinh 2 tay chống hông, ngồi nhổm lên 2 gót chân. Có hiệu lệnh học sinh bắt
đầu bật lên xuống liên tục ( chú ý bật độ dài tối đa 40cm) trong th i gian 1 phút/ 1
tổ. Nam 3 tổ, nữ 2 tổ. Th i gian nghỉ giữa các tổ là 1 phút. Đội hình:






< GV >
Bài tập 2: Di chuyển 4 góc sân
- Mục đích: Phát triển sức bền nhanh. Sức bền di chuyển phối hợp.
- Cách tập: Học sinh đứng ở góc sân phải khi có lệnh thực hiện chạy tiến đến
góc sân trên thì di chuyển ngang đến góc sân trên bên trái sau đó di chuyển lùi đến
góc sân trái thì di chuyển ngang đến góc sân phải và ngƣợc lại. Tập mỗi sân 2 học
sinh, mỗi em chạy 1 vòng thuận, 1 vòng nghịch. Tổ chức thực hiện trên 2 sân.




Ngƣ i tập xuất phát

< GV >
* Trƣớc khi đƣa các bài tập này vào huấn luyện, tôi đã khảo sát chất lƣợng
ban đầu với 10 học sinh thì hiệu quả đạt đƣợc chỉ là 30%. Ví dụ: Cho 10 học sinh
tập các bài tập nhƣ trên kết quả chỉ có 3/10 học sinh thực hiện đƣợc đúng kĩ thuật
động tác. Nhƣng sau khi áp dụng đƣa các bài tập này vào huấn luyện thì hiệu quả
đạt đƣợc là 80%. Cũng với bài tập nhƣ trên thì có 8/10 học sinh hiện đƣợc đúng kĩ
thuật động tác.
10


Ngày soạn : Ngày.........th ng........năm.......
Ngày lên lớp: Ngày.........th ng........năm.......

GIÁO ÁN
GIẢNG DẠY CẦU LÔNG
Áp dụng Tiết: Tiết 12-13-14-15- 16-17-18-19 Khối 10
Tiết 14-15-17-18-19-20-21 Khối 12
I. Mục Tiêu.
1. Kiến thức: Học c ch thực hiện c c bài tập thể lực chuyên môn. Các kĩ thuật cơ
bản của môn cầu lông.
2. Kĩ năng: Bước đầu nắm và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động t c. Duy tr và
nâng dần kĩ thuật.
3. Th i độ: Học sinh tự gi c, tích cực học tập.
II. Địa Điểm - Phương Tiện.
- Trên sân trường THPT số 1 Văn Bàn.
- Học sinh vệ sinh sân tập.
- Gi o viên chuẩn bị còi, vợt cầu lông, quả cầu lông Hải Yến, cột lưới, sân cầu
lông hỗn hợp, đồng hồ bấm giây, dây nhảy.
III. Tiến Trình Lên Lớp.
NỘI DUNG
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Học sinh: Cán sự tập hợp và
báo cáo sĩ số.
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến
nội dung gi học, hỏi thăm sức
khoẻ học sinh.
2. Khởi động:
- Khởi động chung: Bài tập phát
triển chung 5 động tác. ( tay,
chân, lƣ n, bụng, toàn thân).
- Khởi động chuyên môn: Xoay
các khớp, ép dẻo, ép dây chằng
dọc, dây chằng ngang, bƣớc
nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.

Đ.LƢỢNG

PHƢƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp.

7 phút




 

1 lần

< GV >
- GV cho học sinh khởi động.

2x8N     
     
      
     

2 lần


11

< GV >


II. Phần Cơ bản.
1. Hoạt đông 1: Học c c bài tập
thể lực chuyên môn.
- Chạy biến tốc, chạy đổi hƣớng
từ 10-20m.
- Chạy tăng tốc 10-20m.

35phút
10 phút

- GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động
tác 1 - 3 lần, sau đó, phổ biến kế hoạch
tập luyện cho học sinh.
- Tổ chức cho học sinh tập luyện, dƣới
sự điều khiển của cán sự bộ môn.

2 lần
- Đội hình tập luyện.

- Chạy lặp lại 10-20m

 .........................................  
 .........................................  
 .........................................  

- Nằm sấp chống đẩy với cƣ ng
độ nhanh.- Bật cóc tiến, bật cóc lùi.
- Di chuyển 4 góc sân.

2 lần

< GV >

- Giáo viên chú ý sửa sai cho Học sinh
và phân đối tƣợng để giảng dạy sửa sai.

- Bật nhảy 2 chân tại chỗ trong
20s.

- Giáo viên cho học sinh thi đua giữa
các nhóm tổ.

- Thực hiện bật nhảy đổi chân
trƣớc sau.
2. Hoạt đông 2: Học các kĩ
thuật cơ bản của môn cầu lông.
- Cách cầm vợt.

- GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động
tác 1 - 3 lần, sau đó, phổ biến kế hoạch
tập luyện cho học sinh.

23 phút

- Đội hình tập luyện.

- Cách giao cầu.




 

- Di chuyển đơn, đa bƣớc.
- Đánh cầu thấp, cao thuận tay.

- Tập luyện 2 em một nhóm tập các kĩ
thuật cơ bản của môn cầu lông.

- Đánh cầu thấp, cao trái tay.
- Đánh cầu bỏ nhỏ.
- Đập cầu chính diện và chéo.- Đẩy cầu bên thuận tay và trái
tay.
- Đánh bạt cầu lao ngang.

< GV >
- Giáo viên chú ý sửa sai cho Học sinh
và phân đối tƣợng để giảng dạy sửa sai.
12


* Củng cố: - Bài tập phát triển
thể lực chuyên môn.
- Kĩ thuật cơ bản của môn cầu
lông.

2 phút

- GV gọi 1 - 2 HS lên thực hiện giáo
viên chốt lại kỹ thuật đúng.

III.Phần kết thúc.
- Thả lỏng, hồi tĩnh: Các cơ,
khớp: Tay, chân, toàn thân.
- GV nhận xét gi học :
+ Ý thức học tập.
+Thực hiện kỹ thuật động tác cơ
bản của môn cầu lông.
- Ra bài tập về nhà.
+ Ôn luyện các bài tập đã học.
+ Luyện tập kĩ thuật cầu lông.

3 phút

- HS tập trung 4 hàng ngang thả lỏng.




 13

< GV >


III. Kết luận.
1. Kết luận
- Phƣơng pháp huấn luyện môn thể thao này có tính khả thi cao đối với từng
học sinh và giúp các em năng động, hoạt bát hơn trong học tập và rèn luyện đồng
th i đây cũng là một đề tài có thể áp dụng đối với nhiều đối tƣợng học sinh khác
nhau.
- Đề tài của tôi còn nhiều hạn chế, rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng
nghiệp, để tôi rút kinh nghiệm cho đề tài nghiên cứu lần sau đƣợc thành công
hơn.
2. Đề xuất, kiến nghị
- Nội dung dạy cầu lông cần đƣợc quan tâm nhiều hơn trong các dịp bồi
dƣỡng hè. Cần có những gi giảng mẫu của các giáo viên cốt cán, mà qua đó các
giáo viên dự có thể đúc rút ƣu, nhƣợc điểm để hoàn thiện mình.
- Đầu tƣ thêm cơ sở vật chất cho các hoạt động hoạt động thể dục thể thao
nhằm nâng cao hơn chất lƣợng gi dạy, đồng th i rèn luyện thể lực cho học sinh
đƣợc tốt hơn.

14


PhÇn phô lôc
1. Tài liệu tập huấn môn Cầu lông cho giáo viên thể dục thể thao.
2. Luật thi đấu Cầu lông của ủy ban TDTT
3. Giáo trình huấn luyện cầu lông.
4. Sách hƣớng dẫn chƣơng trình giảng dạy Cầu lông của ủy ban TDTT .

15


16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×