Tải bản đầy đủ

SKKN một vài biện pháp rèn luyện kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10

U
t

:"
"

THPT s

: Một vài biện pháp rèn
kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10A10 trường THPT số 1 Bảo Yên.
2.

t
1
è
3 Ý g ĩ c


t4

è

ố tƣợ g g ê

ứu

Nh
5

ƣơ g p áp g ê

ứu

ẽ ử

:2


Ộ DU G
C ƢƠ G
á

CƠ S

Í UẬ CỦA Ề TÀ

v

:


D


2. C u tr
g nh
3
.
õ
3

:

n
õ

3. V

tr

ằ :"
bà "
:“
… ẽ
4


C ƢƠ G
T

tr

T

CT

gv t

s

G CỦA V
T

T.

: Khi

2. T

tr

9

?

:“gv t

s

p

A

:

T

ỏ :

K
T
T
N
T

5

K


K
T

T

K

"
:"

:
:
"

hai câu ca dao:

"
"T
T

lao

S

N

":
:"
"


: "N

Q

KT

L

N

M

V
T


6


T

G

P

Tử

T


ũ

K
V;

N


V

V

“N
".
:
N

T

ũ


T

60

Ứ T


Ứ TQ

T

V

G


QV

N
:

è


:

7
D

:
N

"
Q

N

T

N

T

0

L


N

T

N

:

;


p 10A10:

5

5-6

7- 8

9- 10

8
7-

1

-

2

5

35

15

12

8

0

35

14

13

7

1

10)

:


;


3. Ngu ê

t

3

.

tr

g trê

nhân chính sau:
:
è
:

8


:
D


è

è

è


cách


::D

mình

:

2 V p

gá vêè

:
9


C ƢƠ G
V

ỘT S
T

Cu g

G

G CA

À V

p

G

t ứ v
v

1.1. Khái ni

ĩ

UẬ C

gp

v

C

T Ƣ

G

CS

v t

s

v

a. Đoạn văn:
:

:b. Đoạn văn mở bài:

ỏ:
?

2 Cá

v t
tr

t p.õ
10
V
: “

-: Bà

“T

” N

hoàn toàn hay không ?
:

è:
N
T
gá t p


có không kh
4
ểu

: Dễ

.

D:
:

èT
N
P

“T

N

” N
“ROMEO & JULIET”

S

… VV
11

N
N
T

V
; Q

T

N

ÂV“Ứ T

; …”

Ứ T

V “

” ũ
“Q3:
:

:“

:“

N

T

K
K

Trong Tr
N

T
T


T

;

K

;

S K
;;

T

N-

:

-

:

:

ễ D
3:

2

ểu qu

p.

Q


tron
V

:“
12


:T

ự ự
… Chúng ta“T

V

2
:

èT
Q
T
NT

3:
:
: (1) M

niên tay
T

Mũ

ỡ…

V
ũ

:
:


-

3:

b.3. K ểu tƣơ g ê :


13

:
:

:

"


"
:"

M

Nũ


M


"

:
::N

T

Q

V

L


N

ũ

V

NT
ũ4

ểu ố ập

V

T

TT1:


“N

:


ự T
14


Sự
ử N


:
:
Q


: “M
N
ành“T


5

ằ g á

ặt

u ỏ ( g


v

):

15


:

:“
” E

: “T


ũ

V?N
N

P

“N
ũ


:“

?”
:


1. 3ột số v

tránh khi m

.

:

Khi m4

ột

p ả
:D

.
:

:
:

n


:16


2 C
Vƣỡ g

s

g êu t

v

ƣơ g, t

ô

.
:
:
;


:


n ch

ng
n, câu th hay.
n ch

3

á

ĩ

gv tp

ng

s

è

:
.
:

Rèn cách vi
è

:


4 D

t

g

r

ĩ

gv t

4
17

s


è
7ử
õ

5 Gá vê

t

g

g ố vố t

gV t

s

èD

:
5

1

2

.

34
- 6
4
4
35
- 5

5-6

7- 8

33

6

16

10

1

33

7

17

7

2

:
;

:
:
:
-

9- 10

ễ D
18


N
V

NT

K

T


T

M

T

K

K

:
:


-

RT

VIII

PN

TP

N
T

T


NT

Yên)

19

-


T UẬ

è


t


!

Y

0

T

20

TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×