Tải bản đầy đủ

Dien van khai mac dai hoi đoàn

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Huyện Ba Chẽ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012- 2017
--------------------

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể đại hội!
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Quảng Ninh và
Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ. Hôm nay, tuổi trẻ, đoàn viên, thanh
thiếu nhi huyện Ba Chẽ phấn khởi chào mừng và nô nức hướng về Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ 23, nhiệm kỳ
2012-2017. Đại hội là diễn đàn sinh hoạt chính trị dân chủ, là ngày hội lớn
của tuổi trẻ huyện nhà. Thay mặt toàn thể Đại biểu Đại hội, tôi xin nhiệt
liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các vị đại
biểu khách quý đã đến dự và chia vui với Đại hội.
+ Về phía tỉnh Đoàn Quảng Ninh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí:
................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

* Về phía Đại biểu của huyện : Xin trân trọng giới thiệu
1. Đ/c Nguyễn Hữu Giang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!
Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Thường trực
Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ
Huyện ủy.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!
Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn
của Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện đoàn qua các
1


thời kỳ, đại biểu Đoàn thanh niên các huyện trong cụm thi đua miền Đông;
Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ về dự và chúc mừng đại hội.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!
Đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 130 đại biểu là những cán bộ đoàn
viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết, hoài bão và niềm tin của hơn
2000 cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện cho 18 cơ sở Đoàn trong toàn
Huyện về dự Đại hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể đại hội!
Với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính
tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta,
nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người đã cùng Đảng ta
tổ chức, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những lớp người
ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Trong thời điểm trọng đại này tuổi trẻ Ba Chẽ cùng thế hệ trẻ Việt Nam
mãi mãi khắc ghi công lao biển trời của Người, nguyện sống, chiến đấu,
lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Từ diễn đàn này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh
hùng, liệt sỹ, những người con trung hiếu vẹn toàn như Nguyễn Văn Thạc,
Đặng Thùy Trâm cùng hàng triệu đồng đội của các anh, chị, trong đó có
những người con của quê hương Ba Chẽ đã quên mình vì nền độc lập của
đất nước, tự do cho dân tộc.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 23 có ý nghĩa rất quan
trọng, diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và tuổi trẻ
trong toàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội
Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ


23, Phát động triển khai mạnh mẽ phong trào "Toàn dân chung sức xây
dựng nông thôn mới”.

2


Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn lần
thứ 22, chúng ta có thể tự hào khẳng định mặc dù gặp không ít khó khăn,
thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của mỗi cán bộ, đoàn
viên, thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm
kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên trong điều kiện
mới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang đứng trước những
thách thức, những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn: vấn đề nghề nghiệp, việc
làm của thanh niên và vai trò của tổ chức Đoàn các cấp; công tác thu hút,
tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội; khẳng định Đoàn là
người bạn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp; khẳng
định Đoàn là đội hậu bị của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển
kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới”, Đại hội sẽ tiến
hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Tập trung
đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 22; làm rõ những
kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá những hạn chế còn tồn tại, phân tích
nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đại hội thảo luận, quyết định
chương trình hành động của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ huyện Ba Chẽ trong
nhiệm kỳ 2012-2017 trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Ban
Thường vụ tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ và yêu cầu phát
triển của huyện Ba Chẽ; phù hợp với tình hình thanh niên và xu thế phát
triển của thanh niên trong tình hình mới. Thông qua báo cáo tổng hợp ý
kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn huyện tham gia vào dự thảo
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bổ sung sửa đổi, dự thảo báo cáo chính
trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ 10. Đại hội dân chủ, sáng
suốt lựa chọn những đồng chí cán bộ, đoàn viên tiêu biểu về trình độ,
phẩm chất đạo đức, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành huyện Đoàn khóa
23, để tiếp tục lãnh đạo, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi huyện Ba Chẽ trong tình hình mới, chỉ đạo thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 23; đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành bầu
3


đoàn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ huyện Ba Chẽ
đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ
X, nhiệm kỳ 2012-2017.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước tuổi trẻ Ba Chẽ, Đoàn Chủ tịch
Đại hội tin tưởng mỗi đại biểu chúng ta sẽ tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo
luận sôi nổi những nội dung chủ yếu về tình hình thanh niên, công tác Đoàn
và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ những mặt
mạnh, mặt yếu, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời phát huy mọi sáng
kiến của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể đóng góp xây dựng phương
hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ
mới, đặc biệt là đề xuất các giải pháp trên các mặt công tác.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Từ nhiều tháng nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ
Huyện ủy Đảng, chính quyền huyện Ba Chẽ, sự giúp đỡ tạo điều kiện của
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan ban
ngành đoàn thể trên toàn huyện chúng ta đã tiến hành có kết quả Đại hội
Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện
Baa Chẽ lần thứ 23. Các cấp bộ Đoàn trong toàn Huyện đã tổ chức nhiều
diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội.
Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều hoạt động xã hội, nhiều công trình,
phần việc thanh niên cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ
chức rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia.
Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên
Huyện và hướng tới Đại hội Đoàn Tỉnh lần thứ X đã thực sự trở thành diễn
đàn chính trị dân chủ, sôi nổi, trở thành ngày hội của tuổi trẻ trong toàn
Huyện.
Đặc biệt, trong quá trình xây dựng các văn kiện và chuẩn bị Đại hội,
chúng ta nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng
chí trong Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ
huyện ủy, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn các thời kỳ… Đại hội chúng
ta chân thành cám ơn sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ cho sự thành công
4


của Đại hội và coi đây là thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin mà
Huyện uỷ và Đoàn cấp trên dành cho tuổi trẻ Huyện Ba Chẽ.
Đại hội Đoàn Huyện lần thứ 23 là Đại hội của “Đoàn kết – Trí tuệ–
Năng động - Sáng tạo – Đổi mới” góp sức trẻ vì sự phát triển của Huyện
Ba Chẽ.
Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch
Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh Huyện Ba Chẽ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012 –
2017.
Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, quý vị đại biểu sức khỏe,
hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×