Tải bản đầy đủ

De an dai bieu du dai hoi tinh doan lan thu x

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HUYỆN BA CHẼ
***
Số: 04 ĐA/HĐ-BC

Ba Chẽ, ngày 19 tháng 6 năm2012

ĐỀ ÁN
Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Căn cứ Đề án số 01 ĐA/TĐ-QN ngày 12/3/2012 của BCH tỉnh Đoàn Quảng
Ninh về việc phân bố đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Quảng
Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Quyết định số 49 QĐ/TĐ-QN ngày
30/3/2012 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về việc phân bổ Đại biểu đi dự
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ
2012-2017.
Căn cứ chất lượng các đại biểu dự Đại hội Đoàn TNTNCS Hồ Chí Minh
huyện Ba Chẽ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017; Ban Chấp hành huyện Đoàn Ba
Chẽ xây dựng Đề án bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn đại biểu:

- Phải là đại biểu chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Ba Chẽ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012-2017.
- Là cán bộ, đoàn viên ưu tú có tín nhiệm với đoàn viên, thanh thiếu nhi, tiêu
biểu cho các đối tượng thanh niên trong lĩnh vực công tác; Có khả năng tham gia,
đóng góp ý kiến vào các quyết định của Đại hội, cũng như đề đạt ý chí và nguyện
vọng của đoàn viên thanh niên huyện Ba Chẽ đến với diễn đàn của Đại hội;
- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu và
con đường XHCN; thực sự tiêu biểu về đạo đức, lối sống;
- Có trình độ, khả năng tham gia đóng góp ý kiến vào những quyết định của
Đại hội. Độ tuổi bình quân của đoàn đại biểu không quá 28 tuổi;
2. Số lượng Đoàn đại biểu: Theo Quyết định phân bổ của Ban Thường vujv
tỉnh Đoàn, số lượng Đại biểu được bầu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba
Chẽ lần thứ XXIII là 09 đồng chí. Trong đó:
- Đại biểu đương nhiệm là Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn: 01 đồng chí
- Đại biểu do Đại hội bầu: 08 đồng chí.
3. Cơ cấu Đoàn đại biểu (trong 08 đồng chí được bầu)
- Đại biểu là cán bộ Đoàn:
02 đồng chí
- Đại biểu là cán bộ Hội LHTN Việt Nam: 01 đồng chí
- Đại biểu là đoàn viên tiêu biểu:
03 đồng chí


- Đại biểu cán bộ Đoàn khối xã, thị trấn:
01 đồng chí
- Đại biểu là TPT Đội TNTP:
01 đồng chí
Trong đó:
- Ít nhất 03 đại biểu nữ,
- 03 đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Về nhân sự cụ thể: Ban Chấp hành Huyện Đoàn khoá XXII dự kiến danh sách
nhân sự đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh khóa X gồm 08
đ/c sau (Có danh sách trích ngang kèm theo):
1. Đ/c Nguyễn Huy Toàn - Phó Bí thư Huyện Đoàn khóa XXII
2. Đ/c Ngô Văn Sơn
- Bí thư Đoàn Khối Chính quyền
3. Đ/c Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội LHTN Thị trấn Ba Chẽ
4. Đ/c Phạm Thị Thu
- TPT Đội Trường THCS Đạp Thanh
5. Đ/c Nông Văn Bình

- Đoàn viên Chi đoàn Khối Dân Đảng.
6. Đ/c Đặng Thị Xuân
- Đoàn viên Chi đoàn Đồng Dằm xã Đạp Thanh
7. Đ/c Hoàng Thị Thanh - Đoàn viên Chi đoàn Mầm Non - Đoàn xã Đồn Đạc
8. Đ/c Nguyễn Thu Hiền - Đoàn viên lớp 12A – Đoàn Trường THPT
4. Đại biểu dự khuyết:
- Về số lượng:
02 đồng chí
- Về cơ cấu:
+ Cán bộ Đoàn khối xã: 01 đồng chí
+ Khối trực thuộc:
01 đồng chí
Trong đó:
+ Có 01 đại biểu là nam
+ 01 đại biểu là nữ
Về nhân sự cụ thể:
+ Đ/c Lan Văn Thành – Bí thư Đoàn xã Thanh Lâm
+ Đ/c Lộc Thị Vững – Đoàn viên Khối Chính quyền.
Ban Chấp hành huyện Đoàn Ba Chẽ khóa XXII, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ phê duyệt trước khi đưa
ra trình Đại hội./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn (B/c);
- TT Huyện uỷ (B/c);
- Lưu./.

TM. BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

Hà Ngọc Tùng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×