Tải bản đầy đủ

Kịch bản đại hội đoàn xã

HUYỆN ĐOÀN BA CHẼ
BCH ĐOÀN XÃ NAM SƠN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXVII
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Nam Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2017

KỊCH BẢN CHÍNH THỨC
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên xã Nam Sơn lần thứ 27 XVII
nhiệm kỳ 2017- 2022.
PHIÊN THỨ NHẤT
Người thực
hiện
- Đ/c Hùng

Nội dung
1. Ổn định tổ chức:


- Đón đại biểu:
- Phát tài liệu:
- Hướng dẫn vị trí chỗ ngồi: (Đ/c:.........................)
* Điểm danh các đoàn:
Kính thưa toàn thể các đồng chí, trước khi Đại
hội bắt đầu làm việc. BTC Đại hội xin phép được điểm
danh đại biểu. Đề nghị các đồng chí trưởng các đoàn
báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội của đoàn mình.
1. Chi đoàn trường PTCS ĐB: 06 ĐB

Có mặt………đ/c, vắng mặt………..đ/c.

2. Chi đoàn Trường Mầm Non:: 06 ĐB

Có mặt………đ/c, vắng mặt…….….đ/c.

3. Chi đoàn Làng Mới: Tổng số ĐB:
04

Có mặt………đ/c, vắng mặt …….….đ/c.

4. Chi đoàn Sơn Hải: Tổng số ĐB: 05

Có mặt………đ/c, vắng mặt…….. .đ/c.

5. Chi đoàn Cái Gian: Tổng số ĐB: 03

Có mặt………đ/c, vắng mặt…… ...đ/c.

6. Chi đoàn Khe Sâu: Tổng số ĐB: 04

Có mặt………đ/c, vắng mặt……. …đ/c.

7. Chi đoàn Lò Vôi: Tổng số ĐB: 03

Có mặt………đ/c, vắng mặt………..đ/c.

8. Chi đoàn Khe Tâm: Tổng số ĐB:
06


Có mặt.……..đ/c, vắng mặt……..…đ/c.

9. Chi đoàn Khe Hố: Tổng số ĐB: 03
10. Chi đoàn Nam Hả trong: 08 ĐB
11. Chi đoàn Nam Hả ngoài: 02 ĐB

1

Có mặt………đ/c, vắng mặt……..….đ/c.

Có mặt.……..đ/c, vắng mặt……..…đ/c.
Có mặt…….…đ/c, vắng mặt……….đ/c.
Có mặt……….đ/c, vắng mặt……….đ/c.
Có mặt………đ/c, vắng mặt……… .đ/c.


12. Chi đoàn Bằng Lau: 04 ĐB

.………đ/c.

13. Chi đoàn Cơ Quan xã: 06 ĐB

Như vậy: - Tổng số ĐB triệu tập: .60 .đ/c.

- Số ĐB có mặt:

……đ/c.

- Số ĐB vắng mặt:.................................... đ/c, thuộc các
đơn vị…………………….......................................................
………………………………………………………………

Xin cảm ơn các đồng chí!
Báo cáo đại hội: theo kết quả điểm danh đến thời điểm này có
tổng số 60/60 đại biểu triệu tập. Vắng ...... đại biểu (lý do vắng).......
Căn cứ theo Điều lệ Đoàn thì đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
Đ/c............... 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
................

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.
Thực hiện Kế hoạch số 24 KH/TĐ-QN ngày 15 tháng 7 năm
2016, Hướng dẫn số 07 HD/TĐ ngày 19/11/2016 của Ban Chấp
hành huyện Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ
24 nhiệm kỳ 2017-2022; Hôm nay, ngày 05/01/2017 được sự
nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn xã Nam Sơn và
Đảng ủy xã Nam Sơn. Ban chấp hành Đoàn xã Nam
Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
xã Nam Sơn 27, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đến dự và chỉ đạo phiên thứ nhất, Ban tổ chức
đại hội xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào
mừng sự có mặt của các vị đại biểu:
Về phía Huyện Đoàn Ba Chẽ , xin trân trọng giới
thiệu
đồng
chí:
..................................................................... Đề nghị đại
hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
giới

Về phía lãnh đạo Đảng ủy xã , tôi xin trận trọng
thiệu
đồng
2


chí:..................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................Đề
nghị
đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Về phía lãnh Huyện Đoàn, tôi xin trận trọng giới
thiệu
đồng
chí:..................................................................................
........................ Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt
chào mừng.

Ban tổ chức đại hội, nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt
của 60 đại biểu ưu tú, đại diện cho 13 cơ sở Đoàn trong toàn xã về
dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn
lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017-2022 (Vỗ tay).
Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c Đặng
Văn Tuấn Bí thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 26 lên điều hành bầu
Đoàn chủ tịch, cử Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin
trân trọng kính mời đồng chí.
Đ/c Tuấn

3. Bầu Đoàn chủ tịch, cử thư ký, Bầu ban thẩm tra tư
cách đại biểu:
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Để Đại hội diễn ra đảm bảo theo đúng nguyên tắc, Điều lệ
Đoàn và các nội dung chương trình đề ra; đề nghị Đại hội tiến hành
bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội xin dự kiến Đoàn
chủ tịch như sau:
- Về số lượng tham gia Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c, xin ý kiến
Đại hội ?
+ Nếu Đại hội nhất trí về số lượng đề nghị cho biểu quyết.
+ Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác ? (không
có).
Như vậy 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí với số lượng tham
gia Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí.
3


* Về cơ cấu và nhân sự cụ thể xin trình Đại hội như sau:
- Cơ cấu Đoàn Chủ tịch như sau:
+Thường trực Đoàn xã:
02 đồng chí
+ Khối trường học:
01 đồng chí.
Trong đó: Đại diện Nữ:
01 đ/c
Nếu không có ý kiến gì. Đề nghị đại biểu Đại hội cho biểu
quyết về cơ cấu Đoàn Chủ tịch như trên.
Như vậy 100% Đại biểu Đại hội nhất trí về cơ cấu Đoàn
Chủ tịch như trên.
- Về nhân sự cụ thể chúng tôi xin được giới thiệu như sau::
1. Đ/c Đặng Văn Tuấn - Bí thư Đoàn xã khoá 26
2. Đ/c Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đoàn xã khoa 26
3. Đ/c Phạm Thị Thu - Tổng phụ trách Liên Đội trường
PTDTBTTH&THCS Nam Sơn.

Xin ý kiến Đại hội:
Nếu Đại hội nhất trí về nhân sự cụ thể nêu trên, đề nghị Đại
hội cho biểu quyết (nhất trí 100%)
Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (không có)
Như vậy đại biểu Đại hội đã nhất trí 100% với cơ cấu và
nhân sự cụ thể của Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới
thiệu.
Trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc.
Kính thưa Đại hội!
Được sự tín nhiệm của Đại hội bầu chúng tôi vào Đoàn chủ
tịch điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch xin hứa sẽ làm việc theo
nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số; sẽ phát huy
cao nhất khả năng, tinh thần, trách nhiệm của mình để điều hành
Đại hội đạt kết quả theo đúng nội dung, chương trình đề ra.
Để ghi chép lại toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội, tổng
hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản kết luận, Nghị quyết
của Đại hội; trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội; Quản lý và phát
tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch;
tiếp nhận hoa, đơn thư… thu nhận, bảo quản và gửi đến Ban Chấp
4


hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. Đoàn
Chủ tịch cử Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí có tên sau:
1. Đ/c: Lý Thị Hà – Bí thư chi đoàn trường Mầm Non.
2. Đ/c Bùi Thị Thiêm – Bí thư đoàn trường PTDTBT TH&THCS
Nam Sơn

Xin ý kiến Đại hội:
Nếu Đại hội nhất trí về nhân sự cụ thể nêu trên, đề nghị Đại
hội cho biểu quyết (nhất trí 100%)
Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (không có)
Mời Đoàn thư ký lên vị trí làm việc.
4. Bầu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu.
Lời dẫn điều hành:
“Kính thưa Đại hội! Để giúp Đại hội tổng hợp số lượng,
phân tích tình hình Đại biểu, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư
khiếu nại về tư cách Đại biểu trong quá trình diễn ra Đại hội. Đề
nghị Đại hội bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu.
Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin dự kiến số lượng, danh sách
bầu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu như sau:
- Về số lượng:

02 đồng chí.

Nếu Đại hội nhất trí về nhân sự cụ thể nêu trên, đề nghị Đại
hội cho biểu quyết (nhất trí 100%)
Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (không có)
Như vậy, 100% Đại biểu Đại hội nhất trí số lượng Ban Thẩm
tra tư cách Đại biểu là 02 đồng chí.
- Về nhân sự cụ thể như sau:
1. Đ/c: Lý Thanh Sơn – Bí thư chi đoàn Lò Vôi.
2. Đ/c Lý Văn Dũng – Đoàn viên chi đoàn trường PTDTBT
TH&THCS Nam Sơn.

Xin ý kiến các đại biểu.
- Nếu đại biểu Đại hội nhất trí với nhân sự vào Ban Thẩm tra
tư cách Đại biểu Đại hội, xin cho biểu quyết một lần toàn bộ danh
sách nêu trên:
+ Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (không
5


có)
- Như vậy, 100% Đại biểu Đại hội nhất trí với danh sách Ban
Thẩm tra tư cách Đại biểu. Xin cảm ơn các đồng chí!.
Đề nghị Ban thẩm tra tư cách đại biểu thực hiện nhiệm vụ
theo quy định.
Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí
............................................................. lên thông qua chương trình,
nội quy-quy chế đại hội.
Xin mời đồng chí.
(Có Chương trình và nội quy - quy chế kèm theo)
Trên đây là toàn bộ chương trình phiên làm việc thứ nhất và
nội quy-quy chế của Đại hội:
- Nếu đại biểu Đại hội nhất trí, đề nghị cho biểu quyết thông
qua toàn bộ chương trình, nội quy-quy chế của Đại hội.
- Đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác. (Không
có).
Như vậy, 100 đại biểu đã nhất trí cao về chương trình, nội
quy-quy chế làm việc của Đại hội. Xin cảm ơn các đồng chí.
5. Hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội
Đoàn cấp trên
Kính thưa Đại hội!

Đ/c Tuấn

Từ nhiều tháng qua, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp đã
được triển khai lấy ý kiến từ các chi đoàn, đông đảo cán bộ, đoàn viên
trong Đoàn xã đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia
đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện.
Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin được trình bày dự thảo báo cáo tổng
hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.
Trên đây tôi vừa trình bày xong dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến
tham gia văn kiện Đại hội Đoàn huyện. Đó là những ý kiến đã được
tham gia thảo luận từ cơ sở. Tại Đại hội hôm nay, đề nghị các đại biểu
tiếp tục thảo luận.

6


Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!.
Kính thưa Đại hội!
Để các ý kiến thảo luận tại Đại hội đảm bảo chất lượng và thời
gian, Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội
dung trọng tâm sau:
Một là: Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2012-2017:
Đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua:
- Nêu rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém trong tổ chức các hoạt
động Đoàn.
- Nêu các giải pháp, cách làm hay, mô hình mới, điển hình tại chi
đoàn mình.
Hai là: Phần phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 - 2022:
Trong báo cáo đã nêu những phương hương, mục tiêu, chương trình,
nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác
trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đề nghị các đại biểu tập trung vào những vấn đề thực trạng công
tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị, những vấn đề xã hội có
liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức Đoàn, đến các đối tượng
thanh niên; nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trong giai đoạn
hiện nay như:
- Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.
- Vấn đề giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thanh niên.
- Vấn đề phát triển kinh tế trong các hộ gia đình thanh niên
- Vấn đề thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.
- Vấn đề giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp
hành pháp luật trong thanh niên.
Trên cơ sở các nội dung hương dẫn ở trên, Đoàn chủ tịch đề nghị
các đại biểu đại hội tập trung trí tuệ, sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng
văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện
=> Các ý kiến tham gia phát biểu 20 phút
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

7


Đại hội đã được nghe ....... ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo
văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Đoàn chủ tịch xin được tiếp thu, lĩnh
hội đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, bổ sung vào dự thảo báo vào văn
kiện Đoàn cấp trên trình tại phiên họp chính thức của Đại hội.
Nếu Đại hội nhất trí xin biểu quyết 1 lần bằng giơ tay thông qua
báo cáo tham gia đóng góp ý kiến.
Như vậy Đại hội đã nhất trí ..... % dự thảo báo cáo vào văn kiện của Đại
hội Đoàn cấp trên. Xin cảm ơn Đại hội.

Để chuẩn bị tốt chương trình đại hội phiên thứ 2, Đoàn chủ tịch
phổ biến một số nhiệm như sau:
- Đại hội bắt đầu làm việc từ ......................... đại biểu chính
thức có mặt tại Hội trường từ .........................để ổn định tổ chức, bố
trí chỗ ngồi theo đoàn. (có sơ đồ kèm theo)
Đảm bảo có mặt đúng thời gian quy định. Khi Đoàn đại
biểu mời tiến vào Hội trường, toàn thể đại biểu chính thức đứng
dậy vỗ tay chào mừng.
Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đ/c mạnh
khoẻ, gia đình hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố kết thúc phiên làm việc
thứ nhất tại đây.
Xin trân trọng cảm ơn!

8


HUYỆN ĐOÀN BA CHẼ
BCH ĐOÀN XÃ NAM SƠN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXVII
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Nam Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2017

KỊCH BẢN CHÍNH THỨC
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên xã Nam Sơn lần thứ 27 XVI
nhiệm kỳ 2017- 2022.

PHIÊN THỨ HAI
Người
T/h

Nội dung

1. Ổn định tổ chức (Làm siêu nhanh), mời đại biểu vào hội
trường
( Đứng bục phát biểu)
“Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý về dự
Đ/c:
Tuấn Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn lần thứ
27, nhiệm kỳ 2017 - 2022.”
(Các Đại biểu Đại hội đứng tại chỗ vỗ tay trên nền nhạc đến khi
Đại biểu khách mời bắt đầu đi vào hội trường cho đến khi đại biểu mời
ổn định chỗ ngồi)
Đ/c Thu
2. Văn nghệ.
- Thu - giới thiệu: - Kính thưa quý vị đại biểu
- Thưa toàn thể Đại hội
Trước khi bước vào nội dung chính của Đại hội, sau đây kính mời
quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội chúng ta thưởng thức một số tiết mục
văn nghệ do
..........................................................................................................................
9


..................................................................................................................

Đ/c: Đ/c
Hùng

Đ/c
Tuấn

Thay mặt BTC Đại hội xin trân trọng cảm ở các tiết mục của đội văn
nghệ....................................Chúc ...................................
3. Nghi thức chào cờ: Lưu ý: (chuẩn bị nhạc sau cánh gà).
Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng
toàn thể Đại hội đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- Nghiêm ! chào cờ ! (Quốc ca, Đoàn ca)
Xong quốc ca, đoàn ca. Tiếp lời!
Để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và
các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đề nghị Đại hội
dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu.
( Mặc niệm xong)

- Thôi, kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể
Đại hội ngồi xuống.
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Kế hoạch số
24 KH/TĐ-QN ngày 15 tháng 7 năm 2016, Hướng dẫn số 07 HD/TĐ
ngày 19/11/2016 của Ban Chấp hành Huyện Đoàn về việc tổ chức Đại
hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Ba Chẽ lần thứ 24 nhiệm kỳ 2017-2022; Hôm nay, ngày
05/01/2017 được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện
Đoàn và Đảng ủy xã Nam Sơn. Ban chấp hành Đoàn xã
Nam Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh xã Nam Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức đại hội xin
trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt
của các vị đại biểu:
Về phía Tỉnh Đoàn, xin trân trọng giới thiệu đồng
chí: .......................................................................................
....... Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Về phía Huyện Đoàn Ba Chẽ , xin trân trọng giới
thiệu đồng chí: .....................................................................
10


Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Về phía lãnh đạo xã Nam Sơn , tôi xin trận trọng giới
thiệu
đồng
chí:.......................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Đến dự với Đại hội hôm nay còn có các đồng chí
lãnh đạo các cơ quan ban nghành đoàn thể xã, lãnh đạo
các công ty đóng trên địa bàn. Đề nghị chúng ta nhiệt
liệt chào mừng.
Về dự Đại hội ngày hôm nay rất vinh dự được chào đón các đồng
chí đại biểu đại diện cho đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã về dự với Đại
hội của chúng ta.
Ban tổ chức đại hội, nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của
60 đại biểu ưu tú, đại diện cho 13 cơ sở Đoàn trong toàn xã về dự Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn lần thứ
27, nhiệm kỳ 2017-2022 (Vỗ tay).
Đ/c Thu
5. Mời Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc:
- Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn lần thứ
27, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức từ 7h00’ ngày 05/01/2017 với
60 Đại biểu chính thức đại diện cho 250 đoàn viên thanh niên toàn xã
về dự. Đại hội đã tiến hành Bầu đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm
03 đồng chí, cử Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí và Ban thẩm tra tư
cách đại biểu 02 đồng chí. Sau đây tôi xin thông qua danh sách:
* Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí:
1. Đ/c: Đặng Văn Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên xã khóa XXVI
2. Đ/c: Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã khóa
XXVI
3. Đ/c: Phạm Thị Thu – Tổng phụ trách Liên Đội trường
PTDTBTTH&THCS Nam Sơn.
11


* Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí:
+ Đ/c: Lý Thị Hà – Bí thư chi đoàn trường Mầm Non.
+ Đ/c Bùi Thị Thiêm – Bí thư đoàn trường PTDTBT TH&THCS
* Ban thẩm tra tư cách Đại biểu ĐH gồm 02 đồng chí:
+ Đ/c: Lý Thanh Sơn – Bí thư chi đoàn Lò Vôi.
+ Đ/c Lý Văn Dũng – Đoàn viên chi đoàn trường PTDTBT
TH&THCS Nam Sơn.
Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong phiên làm việc thứ nhất, dưới sự điều hành của Đoàn chủ
tịch, Đại hội đã thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của
BCH Đoàn xã Nam Sơn khoá 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đóng góp ý
kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên;
Trong phiên làm việc thứ 2 hôm nay Đại hội sẽ nghe thảo luận và
đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của BCH Đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 –
2022 trình Đại hội; Đại hội sẽ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo ĐH của
lãnh đạo Đoàn xã và Đảng uỷ xã; Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội sẽ
bầu ra BCH Đoàn xã Nam Sơn khoá 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu cử ĐB
đi dự Đại hội Đoàn huyện lần thứ 24 và tiến hành bầu Bí thư Đoàn xã trực
tiếp tại Đại hội.
Tiếp theo chương trình, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Đoàn
chủ tịch lên điều hành Đại hội; mời đoàn thư ký về vị trí làm việc.

Xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, mời
đoàn Thư ký lên vị trí làm việc, mời Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm
nhiệm vụ
Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Đặng Văn Tuấn Bí thư Đoàn xã khóa 26 lên khai mạc Đại hội.
Đ/c
Tuấn
Đ/c Thu
giới
thiệu

6. Khai mạc Đại hội
(Đọc diễn văn khai mạc; có diễn văn kèm theo).
7. Thiếu nhi chào mừng đại hội.
- Kính thưa các vị đại biểu!
- Kính thưa Đại hội!
Đến dự đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn lần
thứ 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn đại biểu thiếu nhi xã Nam Sơn đã đến
chúc mừng Đại hội. Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu phần
chào mừng của đoàn Đại biểu thiếu nhi.
(Đại diện đoàn đại biểu đọc lời chúc mừngKính thưa các quý vị đại biểu thưa toàn thể đại hội. Thay mặt cho
đoàn đại biểu thiếu nhi xã Nam Sơn Ba chẽ xin gửi đến Đại hội bó hoa
tươi thắm. Xin chúc các quý vị Đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn
12


Đ/c
Hùng

thể đại hội mạnh khỏe – gia đình hạnh phúc, Chúc đại hội thành công tốt
đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!).
Đ/c Tuấn: Kính thưa Đại hội!
Thưa các em thiếu niên nhi đồng yêu quý!
Đại hội lần thứ 27 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn rất vui
mừng được các em thiếu nhi đến tặng hoa và chúc mừng Đại hội. Thay mặt
Đại hội, Anh xin được cảm ơn các em. Nhân dịp này Đại hội có món quà
tặng các em. Chúc các em và toàn thể thiếu nhi Nam Sơn Ba Chẽ học tập tốt,
phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
( Từ bục nói lại tặng quà và đề nghị Đại hội vỗ tay)
8. Giới thiệu các đơn vị chúc mừng.
Kính thưa Đại hội!
- Tới dự chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn,
thay mặt Ban Tổ chức đại hội, xin được trân trọng giới thiệu:
1- ..................................................
2- ..................................................
3- ..................................................
4- ..................................................
5- .......................................................
6- ..............................................................................................
7- ..............................................................................................
8- .............................................................................................
9- .............................................................................................
10- ....................................................................................
(Giới thiệu đến đơn vị nào thì mời đơn vị đó lên sâu khấu tặng hoa và
chụp ảnh lưu niệm)

9. Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu:
Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí: Lý Văn
Dũng thay mặt Ban thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư
cách đại biểu của ĐH.
Xin kính mời đồng chí!
(Báo cáo xong đoàn Chủ tịch (Đ/c Tuấn) xin biểu quyết nhất trí)
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Đ/c Thu
Đại hội vừa được nghe đồng chí Lý Văn Dũng thay mặt Ban thẩm tra
tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội, nếu
Đại hội nhất trí với kết quả thẩm tra vừa nêu đề nghị cho biểu quyết một lần
bằng hình thức giơ thẻ Đoàn.
Xin hỏi có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không?
Không có, như vậy Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với báo cáo
thẩm tra tư cách đại biểu vừa trình bày.
Đ/c:
10. Trình bày báo cáo chính trị Đại hội (Đ/c Tuấn thực hiện luôn
13


Tuấn

Đ/c
Tuấn

Đ/c
Hùng

Đ/c

trên bục)
Thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị Đại hội.
(Trình bày vắn tắt BC Chính trị ĐH luôn)
11. Trình bày báo cáo kiểm điểm: (Tuấn mời luôn trên bục)
Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời đ/c Hoàng Văn Hùng – thay
mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH
trong nhiệm kỳ qua.
Xin trân trọng kính mời đồng chí.
12. Tham luận của Đại biểu Đại hội.( Đ/c Tuấn điều hành, Cơ sở
thực T/hiện).
- Trong nhiệm kỳ qua công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn
được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để
mở đầu tham luận tại Đại hội hôm nay, tôi xin mời đại diện chi Đoàn trường
PTCS xã Nam Sơn lên tham luận về công tác Đoàn tham gia giáo dục thiếu
niên nhi đồng
Xin kính mời đ/c.
- TM Đại hội xin chân trọng cảm ơn đ/c.
- Tiếp theo TM Đại hội xin kính mời đại diện chi
đoàn..............................lên tham luận về công tác Đoàn tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền nhân dân
Xin kính mời đ/c.
Xin cảm ơn đ/c, tiếp theo chương trình, tôi xin mời đại diện chi
đoàn........................................lên tham luận về công tác Đoàn thanh niên
tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn dân cư. Xin mời đại diện chi
đoàn....................................lên tham luận về công tác vận động ĐVTN tham
gia xây dựng NTM. Xin trân trọng kính mời đồng chí!
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!.
Tổng hợp ý kiến tham luận
Đ/c Tuấn: Tổng hợp tham luận, gi nhận ý kiến tổng hợp bằng văn
bản về Đoàn thư ký tổng...........................................................
13- Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện
đại hội Đoàn cấp trên.
Kính thưa Đại hội!
Trong thời gian qua, bên cạnh việc tích cực chuẩn bị, đóng góp ý kiến
và tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn xã Nam Sơn thì cán bộ, đoàn
viên của Nam Sơn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng
góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Sau đây, Đoàn chủ tịch kính
mời đồng chí Hoàng Văn Hùng lên trình bày dự thảo báo cáo đóng góp ý
kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Xin kính mời đồng chí.
(Có báo cáo kèm theo)
14


Đ/c
Tuấn

Đ/c Hùng trình bày báo cáo.
Đọc Xong. Xin ý kiến Đại hội, có đại biểu nào có ý kiến về nội dung
của báo cáo? (đợi một chút)
Nếu Đại hội nhất trí với Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đoàn
chủ tịch xin cho biểu quyết 1 lần bằng hình thức giơ tay.
Xin cảm ơn Đại hội.
14- Đại biểu phát biểu:
* Đoàn cấp trên:
Đ/c Tuấn: Kính thưa Đại hội!
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn xã luôn dành được nhiều
sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Tại Đại hội hôm nay, rất vinh dự
đồng
chí
...........................................................................................................................
..........................................................................................về dự và chỉ đạo Đại
hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đồng
chí , .....................................................................lên.phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Xin trân trọng kính mời đ/c
(Đ/c lãnh đạo Đoàn cấp trên phát biểu xong! đọc đáp từ. đứng tại
chỗ).
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Đại hội xin lĩnh hội tất cả ý kiến phát
biểu chỉ đạo của đồng chí, chúng tôi sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành
động của nhiệm kỳ tới. Nhân dịp năm mới xin kính chúc đồng chí và gia
đình mạnh khỏe, thành đạt và dành nhiều sự quan tâm đến công tác đoàn và
phong trào TTN của xã Nam Sơn nói riêng và Đoàn huyện Ba Chẽ nói
chung
* Lãnh đạo Đảng ủyNam Sơn .
Kính thưa Đại hội!
Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã
Nam Sơn có được những thành tích tốt đẹp trên các mặt công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi như báo cáo của BCH trình bày và các đại biểu
vừa tham luận bổ sung. Để có những kết quả đó phải kể đến sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ, sự giúp đỡ quan tâm, tạo điều
kiện của UBND và sự phối hợp hoạt động của các ngành, đoàn thể xã Nam
Sơn . Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời
Đồng chí b Vi Thanh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã lên phát biểu ý kiến chỉ đạo
Đại hội
( Đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu xong)
* Đáp từ
Kính thưa đồng chí .Hoàng Văn hải - Phó Bí thư Tỉnh
Đoàn...................
Thưa đồng chí: Vi Thanh Vinh Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷNam
Sơn Ba Chẽ
15


Kính thưa Đại hội!
Đai hội Chúng ta vừa được nghe 2 bài bài phát biểu quan trọng của đ/c
Phó Bi thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Nam Sơn . Đoàn Chủ
tịch và toàn thể Đại hội xin được chân thành cảm ơn những ý kiến động
viên, ghi nhận những kết quả của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ xã nhà trong
thời gian qua và xin được nghiêm túc tiếp thu những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo
của đồng chí Phó Bi thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Nam Sơn
. Tổ chức Đoàn và tuổi trẻ xã Nam Sơn Ba Chẽ xin hứa với các đồng chí sẽ
tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác do Đoàn cấp trên và
Cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương. Nhân dịp này thay mặt tuổi trẻ Nam Sơn xin
kính chúc đồng chi Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Nam
Sơn cùng các đồng chí trong BCH Tỉnh Đoàn, BCH Đảng bộ Nam Sơn
luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự
quan tâm đặc biệt tới công tác Đoàn, phong trào TTN và sự nghiệp bồi
dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ của địa phương. Xin trân trong cảm ơn cảm ơn
các đồng chí./.

PHẦN ĐIỀU HÀNH BẦU CỬ (BẦU BAN CHẤP HÀNH )

Đ/c
Tuấn

15. Trình bày đề án nhân sự BCH khóa 27.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong nhiệm kỳ vừa qua BCH Đoàn xã Nam Sơn đã đoàn kết,
thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ
2012 - 2017 đề ra, đưa Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
có nhiều bước phát triển và trưởng thành, được Đảng uỷ và nhân dân
đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đến thời điểm này Ban Chấp hành
khóa 26, nhiệm kỳ 2012-2017 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ nhiệm
kỳ Đại hội lần thứ 26. Để tiếp tục chỉ đạo và phát huy hơn nữa công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đại hội
tập trung trí tuệ thảo luận và bầu Ban Chấp hành Đoàn xã Nam Sơn
khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Kính thưa các đồng chí!
Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn;
Hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp của BCH Huyện Đoàn. Ban Chấp
16


hành Đoàn xã Nam Sơn khoá 26 đã xây dựng đề án nhân sự BCH khóa
27, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đề án đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn
huyện lần thứ 24 để trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định.
Sau đây tôi xin trình bày toàn bộ nội dung của các đề án.
1. Trước tiên tôi xin trình bày dự thảo đề án xây dựng BCH
Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017- 2022.
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH
- Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh;
- Căn cứ Hướng dẫn số 07 ĐTN/BC- QN ngày 19/11/2016 của
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Ba Chẽ về việc tổ chức Đại hội Đoàn các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ 11;
Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Ban
Thường vụ Đảng uỷ xã Nam Sơn.
II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU UỶ VIÊN BCH
ĐOÀN XÃ KHOÁ XXVII
1. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, lối
sống trung thực, lành mạnh, có bản lĩnh đấu tranh với các biểu hiện
tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ĐVTN, TNNĐ.
- Có kiến thức, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có
khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am
hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho
thanh niên.
- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của
Đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình, gắn bó với thực tiễn công tác Đoàn
và tình hình thanh niên ở đơn vị.
- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các
nguồn lực phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
2 Một số tiêu chuẩn cụ thể:
- Là Bí thư hoặc phó Bí thư Chi đoàn cơ sở;
- Đối với Ủy viên BCH đang công tác tại Đoàn xã có trình độ
17


chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.
- Đảm bảo cơ cấu hợp lý cán bộ nữ tham gia BCH từ 15% trở
lên.
3. Cơ cấu, số lượng BCH Đoàn xã Nam Sơn khoá 27, nhiệm
kỳ 2017-2022.
3.1. Về số lượng:
- Căn Kế hoạch và Hướng dẫn của BCH Đoàn huyện về tổ chức
Đại hội Đoàn các cấp, thì Đoàn cơ sở được bầu từ 05 đến 15 uỷ viên.
- Căn cứ vào đầu mối cơ sở đoàn và số lượng đoàn viên hiện nay;
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn khoá 26 dự
kiến số lượng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 27 gồm
15 đ/c
3.2. Cơ cấu: Để đáp ứng yêu cầu, nhiện vụ lãnh đạo toàn diện và
điều kiện thực tế đơn vị, BCH khoá 26 dự kiến cơ cấu BCH khoá 27 cụ
thể như sau:
- Thường trực Đoàn xã
- 02 đồng chí
- Chi đoàn cơ sở
- 12 đồng chí
- Chi đoàn trường học
- 01 đồng chí
Trong đó:
- Tỷ lệ nữ tham gia ít nhất là:
15%.
- Độ tuổi bình quân:
28 tuổi.
Kính thưa Đại hội!
Vừa rồi, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi đã trình bày toàn
bộ dự thảo Đề án xây dựng Ban chấp hành Đoàn xã Nam Sơn khóa 27
nhiệm kỳ 2017- 2022 do BCH Đoàn xã khoá 26 chuẩn bị, trình tại Đại
hội
- Với cơ sở Đề án trên, có đại biểu nào tham gia, góp ý vào các
nội dung của Đề án không?
- Nếu đại biểu không có ý kiến gì thêm. Đề nghị đại biểu quyết
định các nội dung sau:
1. Về số lượng BCH khoá 27 dự kiến 15 đồng chí.
- Xin ý kiến Đại hội (.................................)
- Nếu đại biểu nhất trí với số lượng BCH Đoàn xã Nam Sơn
khoá 27 gồm 15 đồng chí, Đề nghị ĐH cho biểu quyết (...............)
18


- Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?
(............................)
Như vậy, 100% Đại biểu Đại hội nhất trí với số lượng BCH
Đoàn xã khoá 27 gồm 15 đồng chí.
Xin cảm ơn Đại hội.
Tiếp theo Đoàn chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội về cơ
cấu Ban Chấp hành Đoàn xã Nam Sơn khoá 27 , nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thường trực Đoàn xã
- 02 đồng chí
- Chi đoàn cơ sở
- 12 đồng chí
- Chi đoàn trường học
- 01 đồng chí
- Xin ý kiến Đại hội (.................................)
Nếu đại biểu Đại hội nhất trí với số cơ cấu BCH Đoàn xã Nam Sơn
khoá 27 như đã trình bày, đề nghị cho biểu quyết (100% đại biểu nhất trí).
- Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?
(............................)
Như vậy, 100% Đại biểu Đại hội đã nhất trí với cơ cấu BCH
Đoàn xã khoá 27 .
Xin cảm ơn Đại hội.
Căn cứ số lượng, cơ cấu uỷ viên BCH khoá 27 đã được Đại Hội
biểu quyết thông qua. Sau đây đề nghị các đại biểu căn cứ vào cơ cấu,
tiêu chuẩn Ban Chấp hành khoá 27 mà Đề án đã nêu để giới thiệu nhân
sự tham gia BCH Đoàn xã khóa 27 :
- Xin hỏi có đại biểu nào ứng cử vào BCH khóa 27 ? Không có
- Xin hỏi có đại biểu nào đề cử nhân sự vào BCH khóa 27 ? Không
có.
Nếu đại biểu đại hội không có ý kiến nào thêm. Nếu Đại hội cho
phép sau đây Đoàn Chủ tịch xin báo cáo với Đại hội danh sách nhân sự
dự kiến do BCH Đoàn xã khoá 26 chuẩn bị để bầu Ban Chấp hành
khóa 27 .
Xin ý kiến các Đại hội.
Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với Phương án là Đoàn chủ
tịch sẽ báo cáo với Đại hội danh sách nhân sự dự kiến do BCH Đoàn
xã khoá 26 chuẩn bị để bầu Ban Chấp hành khóa 27 . Xin cảm ơn các
đồng chí.
19


Kính thưa các đại biểu
Căn cứ vào hướng dẫn số 07 HD/TĐ-QN, ngày 19/11/2016 của
BCH Huyện Đoàn Ba Chẽ quy định số lượng đề cử trong danh sách
bầu cử BCH khoá mới phải nhiều hơn số lượng cần bầu ít nhất 15%.
Do vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 26 dự kiến số lượng
danh sách đề cử BCH khoá 27 gồm 18 đ/c sau đây để bầu 15 đồng chí:
Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đặng Văn Tuấn

- Bí thư Đoàn xã khóa 26

2

Hoàng Văn Hùng

- Phó Bí thư Đoàn xã khóa 26

3

Chìu Văn Toàn

- Bí thư Chi đoàn thôn Làng Mới

4

Lý Thanh Sơn

- Bí thư Chi đoàn thôn Lò Vôi

5

Đinh Văn Mùi

- Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Hải

6

Đặng Văn Tân

- Bí thư Chi đoàn thôn Cái Gian

7

Tằng Văn Dân

- Bí thư Chi đoàn thôn Bằng Lau

8

Chìu Văn Phong

- Bí thư Chi đoàn thôn Nam hả trong

9

Hà Văn Quế

- Bí thư Chi đoàn thôn Nam hả ngoài

10

Đặng Văn Hạnh

- Bí thư Chi đoàn thôn Khe Tâm

11

Lý Văn Bảo

- Bí thư Chi đoàn thôn Khe Hố

12

Lý Văn Hùng

- Bí thư Chi đoàn thôn Khe Sâu

13

Bùi Thị Thiêm

- Bí thư CĐ trường PTDTBT TH&THCS

14

Lý Thị Hà

- Bí thư CĐ trường Mầm Non

15

Vũ Thị Hồng

- Bí thư Chi đoàn cơ quan xã

16

Hồ Văn Thắng

- Phó Bí thư Chi đoàn thôn Khe Sâu

17

Đặng Văn Tư
Hoàng Tuấn Hưng

- Phó Bí thư Chi đoàn thôn Bằng Lau

18

- Phó Bí thư Chi đoàn thôn Nam hả trong

Trên đây là danh sách 18 đồng chí dự kiến tham gia BCH Đoàn
xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Ban Chấp hành Đoàn
xã khóa 26, nhiệm kỳ 2012– 2017 giới thiệu.
Xin ý kiến Đại hội, có đại biểu nào ứng cử hay đề cử thêm
không?
(Dừng lại khoảng 30 giây)
20


Không có đại biểu ứng cử, đề cử thêm.
Sau đây đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua 1 lần cả về số
lượng đề cử và danh sách đề cử để bầu BCH Đoàn xã khoá 27
(Đọc lại danh sách).
Đề nghị Đại hội cho biểu quyết.
- Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?
-> Như vậy, 100% Đại biểu Đại hội nhất trí thông qua danh sách
nhân sự gồm 18 đồng chí để bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn xã khoá
27
Xin cảm ơn Đại hội!
*************************************************
Bầu ban kiểm phiếu.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!
Qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, 100% đại biểu dự
Đại hội đủ tư cách bầu cử; Đại hội đã thống nhất nhân sự bầu BCH. Sau
đây, Đại hội chuyển sang phần bầu cử Ban chấp hành Đoàn xã khóa 27 .
Để giúp Đại hội bầu cử đúng nguyên tắc, Điều lệ Đoàn quy định, đề nghị
Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu để hướng dẫn Đại hội thực hiện
nội dung bầu cử nêu trên.
Đoàn chủ tịch Đại hội xin dự kiến như sau:
- Về số lượng Ban kiểm phiếu là 03 đ/c, xin ý kiến Đại hội!
- Nếu các đại biểu nhất trí đề nghị cho biểu quyết. 100% nhất trí
- Dự kiến nhân sự cụ thể trình đại hội:
Stt Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Ghi chú
1
Lưu Văn Chung ĐV CĐ trường THCS xã Nam Trưởng ban
Sơn
2
Đoàn Thị Trang Phó Bí thư CĐ Trường Mầm Non Thư ký
Nam Sơn
3
Lý Thanh Hải
ĐV CĐ Cơ quan, cán bộ Văn hóa Ủy viên

Xin ý kiến đại biểu Đại hội!
- Nếu đại biểu nhất trí với nhân sự nêu trên đề nghị cho biểu quyết.
Như vậy 100% đại biểu nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng
21


chí có tên trên. Tiếp theo chương trình xin mời Ban kiểm phiếu lên làm
việc.
ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ:
Ban kiểm phiếu lên đọc theo kịch bản bầu cử và tiến hành cho
bầu cử BCH khóa 27 :
- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Tổ
bầu cử đếm số lượng phiếu phát ra trước Đại hội.
- Phát phiếu cho đại biểu chính thức (Thứ tự phát phiếu cho Đoàn
chủ tịch, thư ký trước). Hướng dẫn đi lên bỏ phiếu: Mời Đoàn chủ tịch,
thư ký bỏ phiếu trước; tiếp đến là các đại biểu đi lên bỏ phiếu theo thứ tự
từ dãy bên trái hội trường sang phải. Đại biểu sau khi bỏ phiếu xong, về
vị trí ngồi theo đường hành lang phía bên tay phải hội trường.
Khi đại biểu bỏ phiếu xong, hỏi lại: còn có đại biểu nào chưa bỏ
phiếu, nếu không còn đồng chí nào, xin mời Ban kiểm phiếu lên làm
nhiệm vụ.
Tổng hợp xong đọc biên bản kiểm phiếu Bầu BCH

Giải lao (đ/c Hùng đứng tại chỗ)
Trong khi chờ đợi Ban kiểm phiếu làm việc, xin mời các vị đại
biểu, toàn thể Đại hội giải lao 10 phút.

Đ/c
Hùng

Đ/c
Tuấn

16. Công bố kết quả bầu cử BCH khóa mới.
Kính thưa Đại hội!
Tiếp theo chương trình làm việc của ĐH, Đoàn chủ tịch kính mời đ/c
Lưu Văn Chung- Trưởng ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả bầu cử BCH
Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Xin mời đồng chí.
(Đồng chí Chung Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc biên bản bầu cử.
Đọc xong đứng tại chỗ chờ đoàn chủ tịch thông qua kết quả bầu cử)
Kính thưa Đại hội!
- Đại hội vừa nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành
Đoàn xã Nam Sơn khóa 27 nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến
Đại hội về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn xã.
(Đợi 30 giây, nếu Đại hội không có ý kiến gì)
- Nếu Đại hội nhất trí với kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn xã Nam
Sơn khóa 27 do Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội, xin cho biểu quyết
thông qua (xin cảm ơn Đại hội).
- Có đại biểu nào không nhất trí? (không có)
- Có đại biểu nào có ý kiến khác? (không có)
22


- Như vậy 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử
BCH Đoàn Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Xin cảm ơn Đại hội.
17. Bầu Bí thư nhiệm kỳ mới.
Kính thưa đại hội!
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện Đoàn và Ban Thường
vụ Đảng uỷ xã Nam Sơn về việc Bầu Bí thư Đoàn xã Nam Sơn trực tiếp tại
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Sơn lần thứ 27 , nhiệm
kỳ 2017 – 2022; hôm nay Đại hội chung ta sẽ tiến hành bầu chức danh Bí
thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ2017 - 2022 trực tiếp tại Đại hội.
Về tiêu chuẩn của bí thư Đoàn xã Nam Sơn : Ngoài những tiếu chuẩn
chung của người cán bộ Đoàn (đã được nêu rõ trong đề án xây dựng Ban
Chấp hành Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được
trình bày tại Đại hội trước khi Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới) thì
người Bí thư Đoàn xã Nam Sơn còn phài là người nắm vững và có khả
năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn; có kinh nghiệm
thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn tại địa phương; là cán bộ
tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương, đơn vị, có phong cách
lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc.
- Có trình độ chuyên môn từ Đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung
cấp trở lên.
- Giữ chức vụ lần đầu không quá 28 tuổi và giữ chức vụ không quá 35
tuổi.
Như vậy, căn cứ vào tiêu chuẩn đối với chức danh Bí thư Đoàn xã
Nam Sơn nêu trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu, nghiên cứu,
thảo luận thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu được nhân sự có đủ tiêu chuẩn trong
số 15 đ/c ủy viên Ban Chấp hành khóa mới vừa trúng cử để bầu chức danh
Bí thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022 .
(dừng lại khoảng 30 giây)
Xin hỏi, đại biểu nào có ý kiến gì về tiêu chuẩn và cách thức tiến hành
bầu bí thư Đoàn xã Nam Sơn trực tiếp tại Đại hội không?
(Không có)
Nếu đại hội không có ý kiến gì khác thì sau đây Đại hội sẽ tiến hành
ứng cử và đề cử nhân sự vào danh sách bầu chức danh Bí thư Đoàn xã Nam
Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Xin hỏi có đại biểu nào ứng cử vào danh sách bầu chức Danh Bí
23


thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27 ? Không có
- Xin hỏi có đại biểu nào đề cử nhân sự vào danh sách bầu chức
Danh Bí thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27 ? Không có
Nếu đại biểu đại hội không có ý kiến nào thêm và nếu Đại hội
cho phép sau đây Đoàn Chủ tịch xin trình với Đại hội danh sách nhân
sự dự kiến của BCH Đoàn xã khoá 26 giới thiệu nhân sự để bầu chức
danh Bí thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27 .
- Về nhân sự cụ thể như sau:
Stt

1

Họ và tên

Đặng Văn Tuấn

Ngày
tháng
năm sinh
20/5/1986

Dân
tộc
Dao

Văn
hóa

Chuyên
môn

LLCT

Chức vụ
hiện nay

Đảng viên

12/12

Đại học
Nông
lâm

Trung
cấp

Bí thư Đoàn
xã Nam Sơn
khóa 26

x

Đại biểu nào nhất trí với danh sách bầu cử chức danh bí thư Đoàn
xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 01 đồng chí: Đặng Văn
Tuấn cho biểu quyết (giơ tay).
Xin cảm ơn đại hội!
- Có đại biểu nào không nhất trí? (không có)
- Có đại biểu nào có ý kiến khác? (không có)
Như vậy 100% đại biểu đại hội đã nhất trí với danh sách bầu cử chức
danh Bí thư Đoàn Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ2017 - 2022 . Xin cảm ơn đại
hội.
Lưu ý:....................................................
(Nếu có danh sách đề cử ngoài dự kiến thì phân tích làm rõ về cơ cấu,
tiêu chuẩn đại biểu để đại hội quyết định
Kính thưa đại hội!
Về danh sách tham gia ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch tiếp tục tín
nhiệm Ban kiểm phiếu đã thực hiện phần bầu Ban Chấp hành Đoàn Nam
Sơn khoá 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022 .
Xin ý kiến đại hội
- Nếu Đại hội nhất trí tiếp tục tín nhiệm Ban kiểm phiếu bầu Ban
Chấp hành Đoàn xã Nam Sơn khoá 27 xin cho biểu quyết giơ tay.
Đại biểu có ý kiến khác xin cho biểu quyết (ko có)
(Xin cảm ơn)
Xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc
(Đ/c Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và nguyên tắc
trúng cử ( theo văn bản riêng) và tiến hành bầu cử);
18. Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu lớn
Kính thưa Đại hội!
24


Trong dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội, BCH Đoàn Nam Sơn
khóa 27 đã đề ra phương hướng, mục tiêu các nhiệm vụ và giải pháp trong
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nam Sơn trong 5 năm tới.
Trong 2 phiên làm việc của Đại hội, các đại biểu Đại hội cũng đó được
nghiên cứu và tham gia thảo luận sâu sắc các nội dung báo cáo. Sau đây, xin
đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua một số các mục tiêu chủ yếu trong
nhiệm kỳ2017 - 2022 .
Nội dung này Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội (Đại bội biểu quyết một
lần thông qua các chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới)
(đọc các chỉ tiêu lớn)
Trên đây là các chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ2017 - 2022 . Nếu đại hội
nhất trí xin cho biểu quyết (giơ tay).
Xin cảm ơn đại hội!
- Có đại biểu nào không nhất trí? (không có)
- Có đại biểu nào có ý kiến khác? (không có)
Như vậy 100% đại biểu đại hội đã nhất trí với các chỉ tiêu chủ yếu
trong nhiệm kỳ2017 - 2022 . Xin cảm ơn đại hội.
19. Công bố kết quả bầu cử Bí thư
Tiếp theo chương trình, Đoàn chủ tịch xin mời đ/c Lưu Văn Chung.,
thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử Bí thư Đoàn Nam Sơn
Đ/c Thu khóa 27, nhiệm kỳ 2012-2017. Xin mời đồng chí.
(Đ/c Lưu Văn Chung lên đọc biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư Đoàn
Nam Sơn lần thứ 27 , nhiệm kỳ 2017-2022. Đọc xong đứng tai bục đợi đoàn
chủ tịch điều hành đại hội biểu quyết thông qua).
Kính thưa Đại hội!
- Đại hội vừa nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Bí thư
Đoàn xã Nam Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Chủ tịch xin ý
kiến Đại hội về kết quả bầu cử.
(Đợi một lúc, nếu Đại hội không có ý kiến gì)
- Nếu Đại hội nhất trí với kết quả bầu cử bầu cử Bí thư Đoàn xã Nam
Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017-2022, do Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại
hội, xin cho biểu quyết (giơ tay).
- Xin cảm ơn Đại hội
- Có đại biểu nào không nhất trí? (không có)
- Có đại biểu nào có ý kiến khác? (không có)
- Như vậy 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử
bầu cử Bí thư Đoàn xã Nam Sơn khóa 27, nhiệm kỳ 2017-2022
(xin cảm ơn Đại hội).

Đ/c
Thu

20. Bầu Đại biểu dự ĐH cấp trên.
Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Đặng Văn Tuấn lên
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×