Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO VI ĐIỀU KHIỂN 2

BM2.2b-ĐT

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN VI ĐIỀU KHIỂN 1
Mã đề: 02

Thời gian làm bài:60 phút

Lớp/nhóm:08CDCK

Lưu ý: Sử dụng tài liệu khi làm bài thi  Được  Không

Câu 1 ( 3.5 điểm)
a. Trình bày hai thao tác chính của CPU, phân tích hoạt động của mỗi thao tác. Hình vẽ
minh họa.
b. Bộ nhớ EPROM, EEPROM là gì?
Câu 2 ( 6.5 điểm)
a. Phân tích cách tạo thời gian trễ 1.5s bằng cách sử dụng thạch anh 16MHz. Không sử
dụng bộ định thời.
b.Viết chương trình hiển thị một dãy đèn gồm 8 led đơn theo qui luật sau: các đèn sang
dần từ trên xuống dưới (hình vẽ). Sau đó, quá trình được lặp lại. Thời gian trễ 1,5s. Dùng
Port B để kết nối với 8 led. Thạch anh 16MHz.


Ghi chú:
− Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi
− Giám thị không giải thích gì thêm về đề thi

Đề số 02

- Trang 1/4 -


BM2.2b-ĐT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ MƠN VI ĐIỀU KHIỂN 1
Mã đề: 02

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu

Lớp/nhóm: 08CDCK

Yêu cầu trả lời

hỏi

Điểm

Hai thao tác chính của CPU là tìm nạp lệnh và thực thi lệnh.
-

Q trình tìm nạp lệnh được tiến hành như sau:

+ Nội dung của PC được đặt lên bus địa chỉ
+ Tín hiệu read được xác lập
+ Dữ liệu được đọc từ RAM và đưa lên bus dữ liệu
+ Opcode được chốt vào thanh ghi lệnh bên trong CPU
+ PC được tăng để chuẩn bị tìm nạp lệnh kế từ bộ nhớ
-

Q trình thực thi lệnh được tiến hành như sau: bao gồm việc

giải mã opcode và tạo ra các tín hiệu điều khiển

1a

-

Hình vẽ minh họa

1b

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only

2.5

Memory): Được chế tạo bằng cơng nghệ bán dẫn. Nội dung của
ROM này có thể viết vào và xóa (bằng điện).
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Được chế
tạo bằng ngun tắc phân cực tĩnh điện. Loại ROM này có thể bị xóa
bằng tia cực tím và ghi lại thơng qua thiết bị ghi EPROM.

Đề số 02

- Trang 2/4 -

1


BM2.2b-ĐT

Thạch anh 16Mhz
2a

Chu kì thực hiện lệnh Ti = 4/16=0.25uS

2

Thời gian trễ t = (5+((3*256+3)*252+3)*31+2)*0.2 = 1,5s
List p=16f84a
Include

p16f84a.inc

cblock 0x20
Delay1_reg

0.5

Delay2_reg
Delay3-reg
org

0x00

Main
movlw

b'00000000'

movwf

portb

bsf

Status,5

movlw

0x00

movwf

trisb

bcf

status,5

1

Start

Đề số 02

1.5
movlw

b'00000001'

call

delay1500ms

movlw

b'00000010'

call

delay1500ms

movlw

b'00000100'

call

delay1500ms

movlw

b'00001000'

call

delay1500ms

movlw

b'00010000'

call

delay1500ms

movlw

b'00100000'

call

delay1500ms

movlw

b'01000000'

call

delay1500ms

movlw

b'10000000'
- Trang 3/4 -


BM2.2b-ĐT

call

delay1500ms

goto
delay1500s

2

start

clrf

delay1_reg

movlw

h'252'

mocwf

delay2_reg

movlw

h'31'

movwf

delay3_reg

loop decfsz

delay1_reg

goto

loop

decfsz

delay2_reg

goto

loop

decfsz

delay3_reg

goto

loop

return
end

Đề số 02

- Trang 4/4 -

1.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×