Tải bản đầy đủ

MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP VỀ KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Mã hóa: HS/8.2.1/01/ĐT

TRƯỜNG ĐH CN THỰC PHẨM TP.HCM
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP

Ban hành lần: 06

VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Hiệu lực từ: 03-01-2012
Trang/Tổng số trang: 1/4

Nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của đơn vị tuyển dụng sinh viên thực tập về kiến thức, kỹ
năng của sinh viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại Trường Ðại học Công
nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gửi đến đơn vị phiếu lấy ý kiến này với mong muốn
được quý đơn vị hợp tác đóng góp ý kiến bằng cách tô kín ô trả lời hoặc ghi vào chỗ chừa sẵn.
Chúng tôi xin đảm bảo các câu trả lời sẽ được giữ kín và chỉ công bố kết quả tổng hợp trong bản báo
cáo của Nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý đơn vị.
PHẦN 1: THÔNG TIN ÐƠN VỊ


1. Tên doanh nghiệp
2. Địa chỉ
3. Điện thoại - Fax
4. Website/email
PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN THỰC TẬP (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án).

5. Nguyên nhân đơn vị (ÐV) nhận sinh
viên (SV) thực tập

6. ÐV nhận SV thực tập thông qua hình
thức

7. Số SV đang thực tập tại ÐV
8. SV đang thực tập thuộc
ngành nào (có thể chọn nhiều hơn 1
phương án)

1. ○ ĐV có nhu cầu về tuyển nhân lực
2. ○ Là đơn vị liên kết lâu năm với trường
3. ○ Có trách nhiệm với xã hội hoá đào tạo
4. ○ Khác (ghi rõ)
1. ○ SV tự xin
2. ○ ĐV liên hệ với khoa, trường
3. ○ Trường/khoa liên hệ với ÐV
4. ○ Thông qua các phương tiện truyền thông
5. ○ Có người quen trong ÐV giới thiệu
6 . ○ Thi tuyển SV thực tập
○ Dưới 5 SV
○ Từ 5 đến 10 SV ○ Trên 10 SV

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

o
o

TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG
KẾ TOÁN

ĐB CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
QUẢN TRỊ KINH DOANH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ

PHẦN 3: Ý KIẾN CỦA ÐƠN VỊ VỀ CÁC VẤN ÐỀ SAU
1. Hoàn toàn không đồng ý
2.Không đồng ý
3.Không ý kiến

o
o
o
o
o
o
o

o
o

CÔNG NGHỆ MAY
KỸ THUẬT CB MÓN ĂN

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

o

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNGNGHỆ GIÀY
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

o
o
o

VIỆT NAM HỌC
THIẾT KẾ THỜI TRANG
CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

4. Đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

Trong thời gian SV thực tập

1

2

3

4

5

09. SV đáp ứng được yêu cầu công việc (CV) mà đơn vị phân công10. SV ứng dụng được kiến thức học tại trường trong công việc đã được phân công
TRƯỜNG ĐH CN THỰC PHẨM TP.HCM
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP
VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Mã hóa: HS/8.2.1/01/ĐT
Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ: 03-01-2012
Trang/Tổng số trang: 2/4

11. SV ứng dụng được kỹ năng học tại trường trong công việc đã được phân công12. ÐV cử người hướng dẫn và giám sát SV thực tập13. ÐV bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn thực tế cho SV14. ÐV bồi dưỡng thêm kỹ năng làm việc cho SV15. ĐV đánh giá chương trình đào tạo của trường là phù hợp với yêu cầu CV16. Ðề tài thực tập của SV phù hợp với yêu cầu của ÐV17. ÐV có tạo điều kiện cho SV thực tập viết đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN)18. Nội dung đề tài KLTN của SV thực tập được ứng dụng vào hoạt động quản lý ÐVPHẦN 4: Ý KIẾN CỦA ÐƠN VỊ ÐÁNH GIÁ VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

(đơn vị đánh giá các tiêu chí dựa trên năng lực thực tế của SV thực tập)
1. Rất yếu

2. Yếu

3. Trung bình

4. Tốt

5. Rất tốt

CÁC TIÊU CHÍ NHẬN XÉT VÀ ÐÁNH GIÁ VỀ KIẾN THỨC

1

2

3

4

5

19. Kiến thức lý luận chung20. Kiến thức thực tế chuyên ngành21. Kiến thức về phương pháp22. Kiến thức về tổ chức thực hiệnCÁC TIÊU CHÍ NHẬN XÉT VÀ ÐÁNH GIÁ VỀ KỸ NĂNG

1

2

3

4

5

1. Bằng lời nói2. Bằng văn bản1. Suy nghĩ có phán đoán2. Nhận biết các nguyên nhân3. Nghĩ ra các giải pháp, ý tưởng4. Tổ chức thực hiện1. Ðặt mục tiêu và sắp xếp ưu tiên thông tin2. Phân công và kiểm tra quá trình3. Quản lý thời gian

23. Kỹ năng truyền đạt

24. Kỹ năng giải quyết vấn đề

25. Kỹ năng làm việc nhóm

26. Kỹ năng làm việc hiệu quả với người khác
1. Ðàm phán


TRƯỜNG ĐH CN THỰC PHẨM TP.HCM
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP
VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Mã hóa: HS/8.2.1/01/ĐT
Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ: 03-01-2012
Trang/Tổng số trang: 3/4

2. Quản lý xung đột3. Lắng nghe, động viên4. Hiểu sự khác biệt về văn hóa1. Thương lượng2. Giải quyết mâu thuẫn, xung đột3. Chịu được áp lực của công việc1. Tự học, tự nghiên cứu2. Làm việc độc lập3. Suy nghĩ sáng tạo4. Linh hoạt, tự tin5. Áp dụng kiến thức vào thực tiễn1. Tổ chức thu thập thông tin2. Tổ chức tổng hợp thông tin3. Sử dụng phần mềm cơ bản4. Phân tích xử lý thông tin27. Kỹ năng quản lý

28. Kỹ năng tự phát triển

29. Kỹ năng xử lý thông tin

30. Theo ÐV, SV được đào tạo tại trường cần phải bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng nào? (ghi rõ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


Mã hóa: HS/8.2.1/01/ĐT

TRƯỜNG ĐH CN THỰC PHẨM TP.HCM
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP

Ban hành lần: 06

VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Hiệu lực từ: 03-01-2012
Trang/Tổng số trang: 4/4

31. Hiện nay đơn vị đã có nhận SV tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
làm việc không?
Nếu có, số lượng SV tốt nghiệp đang làm việc tại ÐV là ? ○ Dưới 5 SV

○ Từ 5 đến 10 SV ○ Trên 10 SV

32. Nhu cầu của ÐV về SV tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh trong tương lai


Với số lượng là

○ Dưới 5 SV

○ Từ 5 đến 10 SV

○ Trên 10 SV

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ VỀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

33. Theo ĐV, kỹ năng làm việc của SV tại doanh nghiệp đạt các mức nào sau đây?


YếuTrung bình ○

Khá ○

Giỏi ○

Xuất sắc ○

34. Ý kiến của ĐV về khả năng làm việc của SV.
Điểm mạnh.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Điểm yếu.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
35. Đánh giá tổng quan của đơn vị về chất lượng đào tạo của Nhà trường

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nhà trường chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đóng góp ý kiến của các đơn vị.
Địa chỉ: Phòng Đào tạo
140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, Tp.HCM.
ĐT: 083 8161673 (118), Fax: 08. 38163320

…………… , ngày ….tháng…….năm....

Xác nhận của đơn vịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×