Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kế toán – Tài chính
Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần:TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Mã học phần: FIB341

Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: ĐH
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
Bộ môn quản lý học phần: Tài chính – Ngân hàng
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55 KT 1,2
Thuộc Học kỳ: 1

Năm học: 2014- 2015

2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng

như: lý luận cơ bản về tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính và thị trường tài chính; lý luận
cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản của các khâu trong
hệ thống tài chính: tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và các tổ chức tài
chính trung gian, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ giá
hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.
3. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Bảy Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0946.348.358 - Email: bayxinguyen@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: Web bộ môn tài chính - ngân hàng
Địa điểm, lịch tiếp SV: Tiết 3-4 thứ bảy hàng tuần tại VP BM tài chính - ngân hàng (G1
tầng 2).
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tài chính và thị trường tài chính
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái niệm, bản chất Hiểu được nguyên nhân ra đời Thuyết giảng, giải thích,
của quan hệ tài chính, bản chất minh họa bằng ví dụ
của tài chính
của tài chính và các quan hệ tài
chính trong nền kinh tế
1


2. Chức năng của tài Nắm vững các chức năng của Thuyết giảng, giải thích,
tài chính và mối quan hệ giữa minh họa bằng ví dụ
chính
các chức năng này.
3. Thị trường tài chính

Nắm vững khái niệm về thị Thuyết giảng. Thảo luận
trường tài chính, phân loại và ý nhóm dựa trên vấn đề
nghĩa của từng cách phân loại được giảng viên giao.
thị trường tài chính, vai trò của
thị trường tài chính với sự phát
triển kinh tế.
Nắm vững các công cụ tài
chính chủ yếu lưu thông trên thị

trường tiền tệ và thị trường vốn.
Có thể liên hệ với các công cụ
đang được giao dịch trên thị
trường tài chính Việt Nam.

Chủ đề 2: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái quát sự ra đời Hiểu được việc ra đời của tiền Thuyết giảng kết hợp
là kết quả của phân công lao nhập vai
của tiền tệ
động xã hội và việc xuất hiện
sản xuất, lưu thông hàng hóa
2. Bản chất, chức năng Hiểu được bản chất của tiền, Thuyết giảng, giải thích
của tiền

vai trò của tiền và 3 chức năng bằng ví dụ kết hợp nhập
quan trọng của tiền trong nền vai.
kinh tế và xã hội.

3. Các hình thái của tiền

Nắm vững các hình thái của Thuyết giảng, giải thích
tiền, ưu nhược điểm và vì sao bằng ví dụ.
các hình thái của tiền ngày càng
hoàn thiện trong nền kinh tế.

4. Chế độ lưu thông tiền Nắm vững sự hình thành và
tệ
phát triển của các chế độ lưu
thông tiền tệ, đặc điểm của từng
chế độ lưu thông tiền tệ trên.
5. Một số học thuyết về Nắm vững học thuyết tiền tệ,

Giao bài tập cá nhân để
sinh viên làm kết hợp với
nghiên cứu tài liệu.

Thuyết giảng, giải thích
cầu tiền tệ, các nhân tố những đặc điểm nổi bật của các bằng ví dụ
học thuyết tiền tệ trên
ảnh hưởng tới cầu tiền tệ

6. Cung tiền tệ và các Nắm vững và hiểu nội dung của Thuyết giảng kết hợp ví
Khối tiền, những chủ thể nào dụ
chủ thể cung ứng tiền
cung ứng tiền cho nền kinh tế
2


và cung ứng tiền như thế nào?
Chủ đề 3: Lạm phát và ổn định tiền tệ
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái niệm, phân loại, Nắm vững khái niệm về lạm Thuyết giảng, dẫn chứng
đo lường, nguyên nhân phát, hiểu rõ phương pháp tính bằng ví dụ và hình ảnh về
và tác động của lạm CPI, ưu và nhược điểm của lạm phát tại Việt Nam và
phát.

phương pháp CPI.

một số nước trên thế giới.

Nắm vững cách tính chỉ số LP Nhấn mạnh nguyên nhân
tại Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu và tác động hai
cũng như tác động của LP tới mặt của LP tới nền kinh tế
nền kinh tế cũng như đời sống.
2. Biện pháp khắc phục Hiểu được cơ chế tác động tới
nền kinh tế khi sử dụng các
lạm phát
biện pháp kiềm chế LP, liên hệ
được với thực tế của Việt Nam.
3. Một số vấn đề về Biết cách vận dụng để giải

Thuyết giảng, yêu cầu SV
trình bày báo cáo nhóm về
lạm phát được GV giao
trước đó.

Thuyết giảng, Thảo luận
nhóm,
tìm hiểu thực tế.
thích
các
khoản
thu

chi
chủ
giảm phát, thiểu phát
yếu của NSNN, liên hệ thực tế
các khoản thu và chi hàng năm
của Việt Nam.
Chủ đề 4: Tín dụng – Lãi suất
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Quá trình ra đời, khái Nắm vững quá trình ra đời, khái Thuyết giảng, giải thích
niệm, đặc điểm, phân niệm, đặc điểm, phân loại và bằng ví dụ
bản chất, vai trò, chức năng của
loại và bản chất, vai trò, quan hệ tín dụng.
chức năng của quan hệ
tín dụng.
2. Khái niệm, đặc trưng, Nắm vững khái niệm, đặc Thuyết giảng, giải thích
ưu nhược điểm của các trưng, ưu nhược điểm của các bằng ví dụ
hình thức quan hệ tín dụng chủ
hình thức quan hệ tín yếu.
dụng chủ yếu.
3. Khái niệm, phân loại, Nắm vững khái niệm, phân loại, Thuyết giảng, giải thích
lý do tồn tại lãi suất và lý do tồn tại lãi suất và các nhân bằng ví dụ
3


các nhân tố ảnh hưởng tố ảnh hưởng tới lãi suất tín Thảo luận nhóm về cơ chế
tới lãi suất tín dụng

dụng. Có thể liên hệ thực tế tại điều hành lãi suất tại Việt
Việt Nam và thế giới trong việc Nam kết hợp với ví dụ về
sử dụng công cụ lãi suất điều mối quan hệ giữa lãi suất
tiết vĩ mô nền kinh tế.

và lạm phát tại VN.

4. Khái niệm, phương Biết cách vận dụng để tính lãi Thuyết giảng, Thảo luận
pháp xác định lãi đơn, đơn, lãi kép.

nhóm, tìm hiểu thực tế.

lãi kép .
Chủ đề 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Quá trình hình thành Nắm vững quá trình hình thành Thuyết giảng, dẫn chứng
ví dụ
và phát triển của và phát triển của NHTW.
NHTW.
2. Vai trò, chức năng, Nắm vững, hiểu được vai trò,
mô hình tổ chức của chức năng, ưu và nhược điểm
của các mô hình tổ chức
NHTW.
NHTW trên thế giới. Liên hệ
thực tế tại Việt Nam.

Thuyết giảng, giao bài
đọc thêm và viết bài tập
cá nhân về mô hình tổ
chức của NHTW và mối
quan hệ với lạm phát, thất
nghiệp.
3. Khái niệm, mục tiêu Nắm vững, hiểu rõ mối quan hệ Thuyết giảng, thảo luận
và các công cụ thực thi giữa các mục tiêu của CSTT. nhóm về thực thi CSTT
CSTT.
Hiểu và sử dụng các công cụ tại Việt Nam giai đoạn
CSTT trong việc điều tiết vĩ mô 2007-2012, GV đưa ra
nền kinh tế và có thể liên hệ những đánh giá khái quát
thực tế tại Việt Nam và thế về việc thực thi CSTT tại
giới.

VN.
Giao bài tập thảo luận về
cân đối Ngân sách của
Việt Nam (nội dung chủ
đề 8 tiếp theo)

Chủ đề 6: NHTM và các Định chế tài chính phi ngân hàng
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái niệm, đặc điểm, Nắm vững khái niệm, đặc Thuyết giảng, giải thích
4


chức năng của NHTM.

điểm, chức năng của NHTM.

bằng ví dụ.

2. Các nghiệp vụ chủ Nắm vững các nghiệp vụ chủ Thuyết giảng, giải thích
yếu của NHTM

yếu của các NHTM. Có thể liên bằng ví dụ.
hệ thực tế về nghiệp vụ của các
NHTM tại Việt Nam.

3. Khái niệm, đặc điểm Biết cách vận dụng để giải
và vai trò của các tổ thích khái niệm, đặc điểm, vai
chức tài chính phi ngân
trò của các định chế tài chính
hàng.
phi ngân hàng. Biết cách phân

Thuyết giảng, giải thích
bằng ví dụ (có thể đưa
thêm bài tập nhóm về sở
hữu chéo của NHTM tại

biệt sự khác nhau giữa NHTM Việt Nam, hệ quả và biện
và các định chế tài chính trung pháp khắc phục)
gian phi ngân hàng. Có thể liên
hệ thực tế tại Việt Nam.
Chủ đề 7: Ngân sách nhà nước
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái niệm, bản chất Nắm vững khái niệm, bản chất Thuyết giảng, dẫn chứng
và vai trò của NSNN.

và vai trò của NSNN, biết liên ví dụ
hệ thực tế việc sử dụng NSNN
của Việt Nam để điều tiết nền
kinh tế vĩ mô.

2. Hệ thống, nguyên tắc, Nắm vững, hiểu được hệ thống Thuyết giảng, dẫn chứng
phân cấp quản lý NSNN NSNN nhà nước, nguyên tắc ví dụ.
quản lý và phân cấp quản lý
hiện nay.
NSNN nói chung và của Việt
Nam nói riêng.
3. Các khoản thu, chi Nắm vững các khoản thu và chi Thuyết giảng, dẫn chứng
chủ yếu của NSNN, liên hệ ví dụ
chủ yếu của NSNN
thực tế các khoản thu và chi
hàng năm của Việt Nam.
4. Cân đối ngân sách - Nắm vững, hiểu về cân đối Thuyết giảng, Thảo luận
bội chi ngân sách và các ngân sách, bội chi ngân sách. nhóm, tìm hiểu thực tế.
biện pháp xử lý bội chi Nắm vững các biện pháp xử lý Thảo luận về cân đối ngân
sách nhà nước, thực trạng
NSNN
bội chi NSNN và hiểu được ưu, nợ công của Việt Nam…
nhược điểm của các biện pháp
5


đó.
Chủ đề 8: Tỷ giá hối đoái và Cán cân thanh toán quốc tế
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
Phương pháp dạy – học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Khái niệm, nội dung cán Nắm vững nội dung cán Thuyết giảng, Thảo luận
cân thanh

toán

quốc

tế. cân thanh toán quốc tế. nhóm về những hậu quả

Phương pháp lập cán cân Phương pháp lập cán cân của mất cân bằng cán cân
thanh toán quốc tế. Các biện thanh toán quốc tế. Các thanh toán (đặc biệt là cán
pháp điều chỉnh cán cân thanh biện pháp điều chỉnh cán cân thương mại của Việt
toán quốc tế khi rơi vào bội cân thanh toán quốc tế khi Nam trong thời gian qua)
chi

rơi vào bội chi. Có thể
liên hệ thực tế tại Việt
Nam.

2. Các khái niệm cơ bản, phân Nắm vững khái niệm cơ Thuyết giảng, giao bài tập
loại, phương pháp niêm yết và bản về tỷ giá hối đoái, cá nhân về chế độ tỷ giá
vai trò của tỷ giá hối đoái

phân loại, vai trò của tỷ hối đoái của Việt Nam (có
giá hối đoái, các phương thể mở rộng thêm phần bộ
pháp niêm yết tỷ giá và ba bất khả thi) trong phần
xác định tỷ giá chéo.

3. Cơ chế hình thành tỷ giá,
các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ
giá hối đoái và các phương
pháp điều chỉnh tỷ giá hối
đoái

thảo luận thêm.

Nắm vững cơ chế hình Thuyết giảng, giải thích
thành tỷ giá, các nhân tố thêm bằng ví dụ thực tế
ảnh hưởng và phương của Việt Nam.
pháp điều chỉnh tỷ giá. Có
thể liên hệ thực tế tại Việt
Nam

5. Phân bổ thời gian của học phần
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề
Lên lớp
Tự
Thực
nghiên
hành,
Thảo

Bài tập
cứu
thực tập
luận
thuyết
1
5
2
12
2
4
2
15
3
2
2
12

Tổng
16
20
16
6


4
5
6
7
8
Tổng

3
4
4
4
4
22

3

20
18
15
25
18
150

2
2
1
1
16

7

25
23
20
31
24
195

6. Tài liệu dạy và học

T
T

Tên tác giả

Tên tài liệu

Bộ môn Tài
1

Bài giảng Tài

chính- Ngân

chính tiền tệ

hàng
2

PGS.TS Phan

Giáo trình lý

Thị Cúc

thuyết tiền tệ

PGS.TS
3

Nguyễn Đăng
Dờn

4

Lý thuyết tài
chính-tiền tệ

Nguyễn Thị

Nghiệp vụ

Mùi

NHTW

Năm

Nhà

xuất

xuất

bản

bản

2013

2012

thác tài liệu

Thư viện

giảng

ĐHNT

Tài

Thư viện

chính

ĐHNT

Quốc
dân

2010

Địa chỉ khai

Bài

ĐHKT
2011

Mục đích
sử dụng
Học

Tham
khảo

×

×

Thư viện

×

ĐHNT

Tài

Thư viện

chính

ĐHNT

×

7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thảo luận trên lớp
- Hoàn thành các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên môn học
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Thang điểm học phần

TT
1
2
3

Phương pháp
đánh giá
Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài Quan sát, điểm
tốt, tích cực thảo luận…
danh
Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên Chấm báo cáo,
giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
bài tập…
Hoạt động nhóm
Trình bày báo
cáo
Các chỉ tiêu đánh giá

Trọng số
(%)
10
20
10
7


4
5

Kiểm tra giữa kỳ
Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp
Viết, vấn đáp,
thực hành

30
50

8.2 Hình thức kiểm tra, thi
Kiểm tra các bài tập cá nhân trên lớp (không sử dụng tài liệu)
Thi kết thúc học phần
Trong đó:
-

Thi giữa kỳ

-

Thi cuối kỳ

-

Hình thức thi: Viết
o Đề mở: □

Đề đóng: X

TRƯỞNG BỘ MÔN

(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Văn Bảy
Khoa/Viện/TT: Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Tài chính – ngân hàng
LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Họ và tên CBGD: Nguyễn Văn Bảy

Chức danh, học vị: Giảng viên

Email: bayxinguyen@gmail.com

ĐTDĐ: 0946.348.358

Học phần: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Mã HP: FIB341

• Lớp 1: 55KT3

Số TC: 3

Phòng học: G7.502

Từ ngày: 06-10-2014

đến ngày: 18-01-2015

Thời khóa biểu:
Thứ 4: tiết 3,4
Thứ 6: tiết 3,4
Chủ đề 1: Tài chính và thị trường tài chính.
Số tiết:7
Hình thức
day- học


Nội dung

Phương

pháp Yêu cầu người

giảng dạy

thuyết - Khái niệm, bản Diễn

học chuẩn bị

Ghi chú

giảng, Đọc trước chủ
8


(gồm cả giờ chất, chức năng thảo luận nhóm, đề 3 bài giảng
PP dạy học dựa TCTT của BM
bài tập, thảo của tài chính.
và các bài giảng
luận)
- Hệ thống tài trên vấn đề
chính, các chủ thể

có liên quan tại

tham gia quan hệ

thư viện

tài chính
- Khái niệm, phân
loại, các công cụ
lưu thông trên thị
trường tài chính
-Liên hệ thực tế
việc sử dụng các
công cụ lưu thông
trên thị trường tài
chính ở Việt Nam
và thế giới
Tự

nghiên - Tìm hiểu hệ

cứu (ngoài thống tài chính,
giờ lên lớp)

các chủ thể tham
gia quan hệ tài
chính
- Tìm hiểu khái
niệm, phân loại,
các công cụ lưu
thông

trên

thị

trường tài chính
-Tìm hiểu thực tế
việc sử dụng các
công cụ lưu thông
trên thị trường tài
chính ở Việt Nam
và thế giới
-So sánh sự khác
nhau

của

các

công cụ lưu thông
trên thị trường tài
chính.
9


Kiểm

tra

định

kỳ

Chủ đề 1,2,3

Ngày KT dự
kiến: tuần thứ
2/tháng 12

(nếu có)

Chủ đề 2: Tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ
Số tiết: 6
Hình thức
Phương pháp Yêu cầu người
Nội dung
day- học
giảng dạy
học chuẩn bị
giảng, Đọc trước chủ
Lý thuyết - Sự ra đời và các Diễn

Ghi chú

(gồm cả giờ hình thái của tiền thảo luận nhóm, đề 1 bài giảng
PP dạy học dựa TCTT của BM

bài tập, thảo tệ
luận)

- Bản chất, chức trên vấn đề
năng của tiền tệ.

và các bài giảng
có liên quan tại

- Cung - cầu tiền

thư viện

tệ
- Các cơ sở và
các con đường để
thực

hiện

việc

cung ứng tiền.
Tự

nghiên - Tìm hiểu sự ra

cứu (ngoài đời và các hình
giờ lên lớp)

thái của tiền tệ
- Tìm hiểu bản
chất, chức năng
của tiền tệ.
- Cung - cầu tiền
tệ
- So sánh các
hình thái của tiền
tệ?
- Cầu tiền tệ có
quyết định trực
tiếp đến cung tiền
10


tệ hay không?

Chủ đề 3: Lạm phát và ổn định tiền tệ
Số tiết: 4

Phương pháp Yêu cầu người
Ghi chú
giảng dạy
học chuẩn bị

Hình thức
Nội dung
day- học


thuyết -

Khái niệm, Diễn

giảng, Đọc trước chủ

(gồm cả giờ phân loại, nguyên thảo luận nhóm, đề 2 bài giảng
bài tập, thảo nhân, tác động PP dạy học dựa TCTT của BM
trên vấn đề

của lạm phát.

luận)

và các bài giảng

- Cách tính chỉ số

có liên quan tại

giá (CPI) và tốc

thư viện

độ lạm phát
- Các biện pháp
kiềm

chế

lạm

phát
-

Phân

tích

nguyên nhân, tác
đôngbiện

pháp để kiềm chế
lạm phát ở Việt
Nam?.
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu khái
giờ lên lớp)

niệm, phân loại,
nguyên nhân, tác
động

của

lạm

phát.
- Tìm hiểu cách
tính chỉ số giá
(CPI) và tốc độ
lạm phát
- Tìm hiểu các
11


biện pháp kiềm
chế lạm phát.
Tìm
hiểu
nguyên nhân, tác
đôngbiện

pháp để kiềm chế
lạm phát.
- Có phải lạm
phát lúc nào cũng
có tác động xấu
đến nền kinh tế
của một đất nước
hay không? Vì
sao?

Chủ đề 4: Tín dụng – Lãi suất.
Số tiết: 6
Hình thức
day- học


Phương

Nội dung

pháp Yêu cầu người

giảng dạy

thuyết - Quá trình ra đời, Diễn

học chuẩn bị

Ghi chú

giảng, Đọc trước chủ

(gồm cả giờ khái niệm, đặc thảo luận nhóm, đề 5 bài giảng
bài tập, thảo điểm, phân loại PP dạy học dựa TCTT của BM
luận)

và bản chất, vai trên vấn đề

và các bài giảng

trò,

có liên quan tại

chức

năng

của quan hệ tín
dụng.

thư viện

- Khái niệm, đặc
trưng, ưu nhược
điểm của các hình
thức quan hệ tín
dụng chủ yếu.
- Khái niệm, phân
loại, lý do tồn tại
12


lãi suất và các
nhân
tố
ảnh
hưởng tới lãi suất
tín dụng
-

Khái

niệm,

phương pháp xác
định lãi đơn, lãi
kép
- Làm bài tập:
Trong Bài giảng
Tài chính tiền tệ
của BMTCNH.
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu quá
giờ lên lớp)

trình ra đời, khái
niệm, đặc điểm,
phân loại và bản
chất, vai trò, chức
năng của quan hệ
tín dụng.
- Tìm hiểu khái
niệm, đặc trưng,
ưu nhược điểm
của các hình thức
quan hệ tín dụng
chủ yếu.
- Tìm hiểu khái
niệm, phân loại,
lý do tồn tại lãi
suất và các nhân
tố ảnh hưởng tới
lãi suất tín dụng
- Tìm hiểu khái
niệm,

phương

pháp xác định lãi
đơn, lãi kép
13


- So sánh các
hình thái
dụng?

tín

Chủ đề 5: Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ
Số tiết: 6
Hình thức
day- học


Phương

Nội dung

giảng dạy

thuyết - Quá trình hình Diễn

(gồm cả giờ thànhhọc chuẩn bị

Ghi chú

giảng, Đọc trước chủ

phát thảo luận nhóm, đề 7 bài giảng

bài tập, thảo triển của NHTW
luận)

pháp Yêu cầu người

PP dạy học dựa TCTT của BM

- Vai trò, chức trên vấn đề

và các bài giảng

năng, mô hình tổ

có liên quan tại

chức của NHTW

thư viện

- Khái niệm, mục
tiêu và các công
cụ thực thi CSTT
- Phân tích những
công cụ CSTT


ngân

hàng

Nhà nước Việt
Nam đã sử dụng
trong năm 20112012
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu quá
giờ lên lớp)

trình hình thành
và phát triển của
NHTW
- Tìm hiểu vai
trò, chức năng,
mô hình tổ chức
của NHTW
- Tìm hiểu khái
niệm, mục tiêu và
14


các công cụ thực
thi CSTT
-Tìm hiểu những
công cụ CSTT


ngân

hàng

Nhà nước Việt
Nam đã sử dụng
trong năm 20112012
- Phân biệt sự
khác nhau giữa
ngân hàng thương
mại và ngân hàng
TW
Chủ đề 6: NHTM và các Định chế tài chính phi ngân hàng
Số tiết: 6
Hình thức
day- học


pháp Yêu cầu người

Phương

Nội dung

giảng dạy

thuyết - Khái niệm, đặc Diễn

học chuẩn bị

Ghi chú

giảng, Đọc trước chủ

(gồm cả giờ điểm, chức năng thảo luận nhóm, đề 6 bài giảng
PP dạy học dựa TCTT của BM

bài tập, thảo của NHTM.
luận)

- Các nghiệp vụ trên vấn đề

và các bài giảng

chủ

có liên quan tại

yếu

của

thư viện

NHTM
- Khái niệm, đặc
điểm và vai trò
của các tổ chức
tài chính phi ngân
hàng.
- Phân biệt sự
khác nhau giữa
NHTMcác

định chế tài chính
trung

gian

phi

ngân hàng.
- Phân tích hình
15


hình hoạt động
của các ngân
hàng thương mại
ở Việt Nam trong
những năm qua.
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu khái
giờ lên lớp)

niệm, đặc điểm,
chức

năng

của

NHTM.
- Tìm hiểu các
nghiệp

vụ

chủ

yếu của NHTM
- Tìm hiểu khái
niệm, đặc điểm
và vai trò của các
tổ chức tài chính
phi ngân hàng.
- Tìm hiểu tình
hình hoạt động
của

các

ngân

hàng thương mại
ở Việt Nam trong
những năm qua
- Để có thể tồn tại


phát

triển

được thì các ngân
hàng thương mại
vừa và nhỏ cần
phải làm gì?
Kiểm

tra

định

kỳ

Chủ đề 4,5,6

Ngày KT dự
kiến:

(nếu có)

tuần

4/tháng 12

Chủ đề 7: Ngân sách nhà nước
Số tiết: 5
Hình thức Nội dung

Phương

pháp Yêu cầu người Ghi chú
16


day- học


giảng dạy

thuyết - Khái niệm, bản Diễn

học chuẩn bị

giảng, Đọc trước chủ

(gồm cả giờ chất và vai trò thảo luận nhóm, đề 4 bài giảng
PP dạy học dựa TCTT của BM

bài tập, thảo của NSNN.
luận)

-

Hệ

thống, trên vấn đề

và các bài giảng

nguyên tắc, phân

có liên quan tại

cấp

thư viện

quảnNSNN Việt Nam
hiện nay
- Các khoản thu,
chi chủ yếu của
NSNN
- Cân đối ngân
sách - bội chi
ngân sách và các
biện pháp xử lý
bội chi NSNN
- Phân tích hình
hình thu chi ngân
sách
Việt

nhà

nước
Nam?

Nguyên nhân dẫn
đến tình trạng bội
chi ngân sách và
những biện pháp
xử lý tình trạng
này ở nước ta.
- Có ý kiến cho
rằng bội chi ngân
sách là xấu và bội
thu là tốt, anh
(chị) có đồng ý
với ý kiến đó
không? Vì sao?
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu khái
giờ lên lớp)

niệm, bản chất và
17


vai

trò

của

NSNN.
- Tìm hiểu hệ
thống,
tắc,

nguyên
phân

cấp

quản lý NSNN
Việt Nam hiện
nay
- Tìm hiểu các
khoản
chủ

thu,
yếu

chi
của

NSNN
- Tìm hiểu cân
đối ngân sách bội chi ngân sách
và các biện pháp
xử lý bội chi
NSNN
- Tìm hiểu tình
hình thu chi ngân
sách nhà nước
Việt

Nam?

Nguyên nhân dẫn
đến tình trạng bội
chi ngân sách và
những biện pháp
xử lý tình trạng
này ở nước ta.
-Mối

quan

hệ

giữa ngân sách
nhà nước và hoạt
động thu hút vốn
đầu tư phát triển
kinh tế xã hội của
đất nước.

Chủ đề 8: Tỷ giá hối đoái và Cán cân thanh toán quốc tế
18


Số tiết: 5
Hình thức
day- học


Phương

Nội dung

giảng dạy

thuyết - Khái niệm, nội Diễn

(gồm cả giờ dung

cán

pháp Yêu cầu người
học chuẩn bị

Ghi chú

giảng, Đọc trước chủ

cân thảo luận nhóm, đề 8 bài giảng

bài tập, thảo thanh toán quốc PP dạy học dựa TCTT của BM
luận)

trên vấn đề

tế.

và các bài giảng

- Phương pháp

có liên quan tại

lập cán cân thanh

thư viện

toán quốc tế
- Các biện pháp
điều chỉnh cán
cân thanh toán
quốc tế khi rơi
vào bội chi
- Các khái niệm
cơ bản, phân loại,
phương

pháp

niêm yết và vai
trò của tỷ giá hối
đoái
- Cơ chế hình
thành tỷ giá, các
nhân

tố

ảnh

hưởng đến tỷ giá
hối đoái và các
phương pháp điều
chỉnh tỷ giá hối
đoái
- Phân tích những
nguyên nhân dẫn
đến sự biến động
của tỷ giá nước ta
trong những năm
qua.

Tác

động

của nó đến nền
kinh tế nước ta?
19


-

Những

biện

pháp chúng ta sử
dụng khi đất
nước

rơi

vào

trạng thái thâm
hụt cán cân thanh
toán quốc tế.
Tự

nghiên

cứu (ngoài - Tìm hiểu khái
giờ lên lớp)

niệm, nội dung
cán

cân

thanh

toán quốc tế.
-

Tìm

hiểu

phương pháp lập
cán

cân

thanh

toán quốc tế
- Tìm hiểu

các

biện pháp điều
chỉnh

cán

cân

thanh toán quốc
tế khi rơi vào bội
chi
- Tìm hiểu

các

khái niệm cơ bản,
phân

loại,

phương

pháp

niêm yết và vai
trò của tỷ giá hối
đoái
- Tìm hiểuchế hình thành tỷ
giá, các nhân tố
ảnh hưởng đến tỷ
giá hối đoái và
các phương pháp
điều chỉnh tỷ giá
20


hối đoái
Tìm
hiểu
những
nguyên
nhân dẫn đến sự
biến động của tỷ
giá nước ta trong
những năm qua.
Tác động của nó
đến nền kinh tế
nước ta?
Kiểm

tra

định

kỳ

(nếu có)

Chủ đề 7,8

Ngày KT dự
kiến:

tuần

cuối
cùng/tháng
01

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x