Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính công
Hệ: Vừa làm vừa học; Bậc: Đại học

1. Mục tiêu của đề cương
Đề cương này được soạn lập nhằm hướng dẫn học viên hệ vừa làm vừa học chuyên ngành
Tài chính Công của Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh ôn tập có trọng tâm nội dung
thi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Công.
2. Nội dung:
Nội dung ôn thi gồm 2 môn: Thuế và Tài chính côngMÔN THUẾ
1. NỘI DUNG LÝ THUYẾT
1.1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU
1.1.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO TỶ LỆ %
1.1.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TUYỆT ĐỐI
1.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
1.2.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
1.2.2 KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
1.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.3.1 PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
1.3.2 PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1.4.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
1.4.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
1.5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2. NỘI DUNG BÀI TẬP
2.1 THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
2.1.1 GIÁ TÍNH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
2.1.2 TỶ GIÁ TÍNH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
2.2 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
2.2.1 GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
2.2.2 KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
2.3 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
2.3.1 GIÁ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
2.3.2 KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
2.4 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
2.4.1 THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
2.4.2 THU NHẬP TỪ KINH DOANH
2.5 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.5.1 DOANH THU TÍNH THUẾ
2.5.2 CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ
2.5.3 THU NHẬP KHÁC


MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
1. Yêu cầu
Vì đối tượng hướng đến là học viên hệ vừa làm vừa học bậc đại học nên yêu cầu đối với học viên sau
khi ôn và thi tốt nghiệp như sau.
- Có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam;
- Hiểu rõ quan hệ giữa giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

- Nắm chắc khung khái niệm và kỹ thuật xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF);
- Tính toán được những dạng bài toán về phân cấp ngân sách nhà nước và khuôn khổ chi tiêu
trung hạn.
2. Nội dung ôn thi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học gồm hai phần: phần kiến thức cơ sở ngành và kiến
thức chuyên môn
2. 1 Nội dung ôn thi phần kiến thức cơ sở ngành
Ở phần này, học viên tập trung vào những chủ đề được chi tiết hóa dưới đây.
Chủ đề 1: Định hướng chiến lược quản lý tài chính công
- Yếu tố cấu thành chiến lược quản lý tài chính công
- Nhân tố tác động đến chiến lược quản lý tài chính công
- Định hướng chiến lược quản lý tài chính công
- Rủi ro tài khóa
Chủ đề 2: Các phương thức soạn lập ngân sách trong quản lý chi tiêu công
- Lập ngân sách theo hạng mục
- Lập ngân sách theo chương trình hoặc dự án
- Lập ngân sách theo kết quả
- Đo lường kết quả
Chủ đề 3: Tổng quan về khuôn khổ chi tiêu trung hạn
- Khái niệm và đặc trưng của khuôn khổ chi tiêu trung hạn
- Tầm quan trọng của khuôn khổ chi tiêu trung hạn
- Mục tiêu và điều kiện triển khai khuôn khổ chi tiêu trung hạn
- Nội dung và quy trình cơ bản của soạn lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn
- Những vấn đề chính trong khuôn khổ chi tiêu trung hạn
Chủ đề 4: Kỹ thuật soạn lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành
- Nội dung khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành
- Nguyên tắc và kỹ thuật lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành
- Minh họa kỹ thuật lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành
Chủ đề 5: Phương pháp soạn lập khuôn khổ tài chính trung hạn
- Nội dung chính của khuôn khổ tài chính trung hạn
- Kỹ thuật dự báo nguồn thu
- Trình tự xây dựng khuôn khổ tài chính trung hạn
Chủ đề 6: Phân cấp ngân sách nhà nước tại Việt Nam
- Hệ thống chính quyền và hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam
- Những nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước và cân đối ngân sách cấp địa phương
- Phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
- Phân chia nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
2. 2 Nội dung ôn thi phần kiến thức chuyên môn
Ở phần này, học viên tập trung vào những bài toán có dạng:
- Bài toán về khuôn khổ chi tiêu trung hạn của khu vực chính quyền
- Bài toán về khuôn khổ chi tiêu trung hạn của một đơn vị sự nghiệp công lập. Ví dụ bài toán
về khuôn khổ chi tiêu trung hạn của một trường học, một bệnh viện, một đơn vị bảo vệ môi
trường,…


Bài toán về phân cấp ngân sách nhà nước. Cụ thể là phân cấp giữa ngân sách trung ương và
ngân sách địa phương
- Bài toán xác định dự toán thu của ngân sách địa phương
- Bài toán xác định tỷ lệ ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
- Bài toán về phân tích lợi ích – chi phí khi khu vực công cung cấp một dịch vụ theo chương
trình hoặc dự án cho người dân. Ví dụ: chương trình chích ngừa một căn bệnh, chương trình
an toàn cho người tham gia giao thông, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm,…
3. Tài liệu ôn tập
Ngoài các tài liệu học tập của giáo viên cung cấp trên lớp, học viên có thể tham khảo những tài
liệu sau.
- Bùi Thị Mai Hoài (2007). Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường.
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
- Dương Thị Bình Minh và cộng sự (2005). Tài chính công. Nhà xuất bản Tài chính.
- Dương Thị Bình Minh và cộng sự (2006). Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam - Thực trạng và
giải pháp. Nhà xuất bản Tài chính.
- Khoa Tài chính Nhà nước (2005). Tài chính công. Tài liệu dịch của Khoa Tài chính Nhà nước
(Nguồn: Harvey Rosen (2005). Public Finance. Princeton University)
- Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Hồng Thắng (2011). Tài chính công phần III: Phương thức
soạn lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Lưu hành nội bộ.
- Nguyễn Thị Huyền (2007). Quản lý tài chính và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Nhà
xuất bản Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
- Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân và Sử Đình Thành (2005). Sử dụng các công cụ tài chính
để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020. Nhà
xuất bản Thống kê.
- Quốc hội Việt Nam (2015). Luật Ngân sách Nhà nước.
-

Trưởng khoa
(đã ký)
GS.TS. Sử Đình ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×