Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
Tổng số: 120 câu
1. Những cơ quan nào không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

2. Nguyên tắc tổ chức quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014
của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại
Nghị định 24/2014/NĐ-CP.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy
định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP.
5. Nhiệm vụ, quyền hạn của sở được quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP.

6. Cơ cấu tổ chức của sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị
định 24/2014/NĐ-CP.
7. Số lượng Phó Giám đốc sở theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP?

8. Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo quy định tại Nghị

định số 24/2014/NĐ-CP, Giám đốc sở phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm
quyền nào?
9. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Giám đốc sở Theo Nghị định số
24/2014/NĐ-CP?
10. Chế độ làm việc của sở theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP?

11. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐCP.
12. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công thương quy định tại Nghị định số
24/2014/NĐ-CP.
13. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Nghị định số
24/2014/NĐ-CP.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng quy định tại Nghị định số
24/2014/NĐ-CP.
15. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ quy định tại Nghị định
số 24/2014/NĐ-CP.

16. Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Văn phòng Ủy ban nhân dân tham mưu,
giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước những nội dung nào?

17. Tiêu chí để thành lập Ban Dân tộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.
1


18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị định
số 24/2014/NĐ-CP.

19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị
định số 24/2014/NĐ-CP là.
20. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP gồm những cơ quan nào?
21. Nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?

22. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?

23. Nhiệm vụ, quyền hạn nào không thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Nghị định số

37/2014/NĐ-CP.
24. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về những nội
dung gì?
25. Trách nhiệm của trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?

26. Số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?

27. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định thẩm quyền bổ nhiệm, điều động,
luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ,
chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cấp có thẩm quyền
nào?

28. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP gồm những cơ quan
nào?
29. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản
lý nhà nước những lĩnh vực gì?
30. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

31. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy
ban nhân dân cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về những lĩnh vực gì?
32. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham
mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

33. Ngoài những cơ quan được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức một số cơ quan chuyên môn để phù hợp với

2


từng đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP gồm những
cơ quan nào?

34. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về những nội dung gì?

35. Số lượng các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?
36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức cơ quan cấp
huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP?

37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ chức cơ quan cấp
huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP gồm những nội dung nào?

38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ chức cơ
quan cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP gồm những nội dung nào?
39. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo Nghị định số
37/2014/NĐ-CP?
40. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
về?

41. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) quy định trong Thông tư số
01/2011/TT-BNV?
42. Quốc hiệu được trình bày theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV?

43. Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thể thức đối với tên
cơ quan, tổ chức ban hành văn bản?
44. Ký hiệu số của Nghị quyết do Chính phủ ban hành theo Thông tư số
01/2011/TT-BNV?

45. Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức Trung ương theo hướng
dẫn của Thông tư số 01/2011/TT-BNV?

46. Trích yếu nội dung của văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TTBNV?
47. Nội dung văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT/BNV phải đảm
bảo yêu cầu cơ bản nào?

48. Bố cục của Quyết định (cá biệt) theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TTBNV?
49. Nội dung văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV được
trình bày tại vị trí nào?
50. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, đối với những văn bản có
phần căn cứ pháp lý để ban hành thì sau mỗi căn cứ phải kết thúc bằng dấu gì?

51. Việc ghi quyền hạn của người ký trong trường hợp ký thay mặt tập thể theo
hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV?

3


52. Dấu của cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV
được trình bày tại vị trí nào?
53. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Nơi nhận xác định những
cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản và có trách nhiệm để làm gì?

54. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, tên loại văn bản là tên của
từng loại văn bản do ……. ban hành?
55. Thể thức bản sao theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV?

56. Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thể thức và kỹ thuật
trình bày văn bản gồm bao nhiêu yếu tố?
57. Ký hiệu của trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức Theo
hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV?

58. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, yêu cầu nào không thuộc
nội dung văn bản?
59. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số
01/2011/TT-BNV được trình bày tại?
60. Theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ
vào?

61. Một trong những điều kiện để đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại
Nghị định 24/2010/NĐ-CP?
62. Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chức?
63. Cơ quan nào được thực hiện tuyển dụng công chức?

64. Một trong những điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn
nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ?
65. Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, thời gian tập sự đối với công
chức loại C là?
66. Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, thời gian tập sự đối với công
chức loại D là?

67. Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, người tập sự được hưởng 100%
mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo đối
với trường hợp nào?
68. Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, thời gian tập sự của công chức
có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương không?

69. Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng bị huỷ
bỏ đối với người tập sự trong trường hợp nào?
70. Một trong những điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã
thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số
24/2010/NĐ-CP?

4


71. Một trong những tiêu chuẩn để xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành
công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ?

72. Việc bố trí, phân công công tác cho công chức theo quy định tại Nghị định số
24/2010/NĐ-CP phải đảm bảo yếu tố nào?
73. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc chuyển ngạch công
chức được thực hiện khi nào?
74. Căn cứ để nâng ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐCP?

75. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, nguyên tắc cạnh tranh trong
kỳ thi nâng ngạch được thực hiện như thế nào?
76. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện đối với công chức để đăng ký dự thi
nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?

77. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc điều động công chức
được thực hiện trong trường hợp nào?

78. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc luân chuyển công chức
được thực hiện đối với đối tượng nào?
79. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định việc luân chuyển công chức được
thực hiện trong trường hợp nào?
80. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc biệt phái công chức
được thực hiện trong trường hợp nào?
81. Thời hạn biệt phái công chức theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?

82. Thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái công chức theo quy định tại
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?
83. Trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức theo quy định tại
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được quy định như thế nào?

84. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái
theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được quy định như thế nào?

85. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về chế độ, chính sách đối
với trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, luân
chuyển, biệt phái?
86. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?

87. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm công chức
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là mấy năm?

88. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?
89. Thời điểm xem xét, tiến hành quy trình bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP?
5


90. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc từ chức đối với công chức
được thực hiện trong trường hợp nào?
91. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, việc miễn nhiệm đối với công
chức được thực hiện trong các trường hợp nào:
92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP trong việc tổ chức thi nâng
ngạch công chức?

93. Chức trách ngạch chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV được quy
định như thế nào?
94. Một trong những nhiệm vụ của ngạch chuyên viên quy định tại Thông tư số
11/2014/TT-BNV?

95. Một trong những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch
chuyên viên được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV?
96. Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định một trong những tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên.

97. Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định công chức đang giữ ngạch cán sự dự
thi nâng ngạch chuyên viên phải có thời gian giữ ngạch như thế nào?

98. Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, công chức đang giữ ngạch
nhân viên dự thi nâng ngạch chuyên viên phải có thời gian giữ ngạch nhân viên
hoặc tương đương bao nhiêu năm?
99. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo ngạch chuyên viên theo Thông tư số
11/2014/TT-BNV?

100. Tiêu chuẩn về bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TTBNV?
101. Luật Cán bộ, công chức quy định trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức
phải tuân thủ nguyên tắc nào?

102. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức được quy định trong Luật Cán bộ,
công chức?
103. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân được
quy định trong Luật Cán bộ, công chức?
104. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định trong
Luật Cán bộ, công chức?

105. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đúng đầu được quy định trong
Luật Cán bộ, công chức?
106. Một trong những quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện
khi thi hành công vụ được quy định trong Luật Cán bộ, công chức?
107. Luật Cán bộ, công chức quy định văn hóa giao tiếp ở công sở như thế nào?

108. Một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo
đức công vụ được quy định trong Luật Cán bộ, công chức?

6


109. Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại theo
quy định tại Luật Cán bộ, công chức?

110. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loại theo quy
định tại Luật Cán bộ, công chức?
111. Luật Cán bộ, công chức quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức?

112. Luật Cán bộ, công chức quy định việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý phải căn cứ vào nội dung nào?

113. Công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cơ quan, tổ
chức, đơn vị quản ký không được thực hiện nội dung nào theo quy định tại Luật
Cán bộ, công chức?
114. Nội dung đánh giá công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức?

115. Theo Luật Cán bộ, công chức, căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được
phân loại, đánh giá theo bao nhiêu mức?
116. Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, công chức được hưởng chế độ
thôi việc trong trường hợp nào?

117. Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, hình thức nào là hình thức kỷ
luật đối với cán bộ:
118. Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, hình thức nào là hình thức kỷ
luật đối với công chức:
119. Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán
bộ, công chức là bao nhiêu tháng?

120. Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với
cán bộ, công chức là bao nhiêu tháng?
Lưu ý: Câu hỏi mang tính chất tham khảo, giới hạn nội dung thi.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×