Tải bản đầy đủ

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Phụ lục số 05/ĐKHN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính)
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Cấp lần….

Ảnh 3x4

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Số: …………………..

1. Họ và tên: ................................................. Nam/Nữ ......................................................
2. Năm sinh: ................ Quê quán/Quốc tịch: ......................................................................
3. Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên số ........... cấp ngày ........../............./..................
4. Được hành nghề dịch vụ kế toán tại: ...............................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán này có thời hạn từ
ngày ......./....../........ đến ngày: ......./....../......... trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.
Hà Nội, ngày ...tháng....năm....
TL. BỘ TRƯỞNG
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×