Tải bản đầy đủ

ôn thi toeic trên 400

2016
LUY N NGHE C

B N


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

LUYỆN NGHE – MẸO NGHE
PART 1: NGHE TRANH
Unit 1: Dạng câu hỏi có một người trong hình
Unit 2: Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình
Unit 3: Dạng câu hỏi có hình ảnh đồ vật
Unit 4: Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên
------------ UNIT 1: DẠNG CÂU HỎI CÓ MỘT NGƯỜI TRONG HÌNH -----------

001.mp3

Từ vựng:

Hold: cầm, nắm

Photocopier: máy sao chụp tài

Look down at: nhìn xuống

liệu

Machine: máy móc

Along: dọc theo

Make a copy: sao chụp tài liệu

Closed: bị đóng lại

Operate: vận hành

Bước 1: Hãy quan sát động tác tay và mắt trước tiên.
a. The woman is holding a book
b. The woman is looking down at the machine.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 1


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Bước 2: Hãy quan sát động tác tổng thể của người trong hình.
a. The woman is making some copies.
b. The woman is operating a machine.
Bước 3: Hãy xác định các đồ vật xung quanh.
a. There is a photocopier along the wall.
b. The door is closed.
Từ vựng:
Street: Đường phố

Microphone: microBroom: cái chổi

Pour A into B: đổ, rót A vào B

Examine: kiểm tra

Liquid: nước, chất lỏng

Conduct a phone conversation:

Carry: mang, vác

Nói chuyện điện thoại
Luyện nghe (002.mp3):
1. The woman is____________ 1 the street with a broom.
2. The woman is____________ the girl’s arm.
3. The man is_____________ a phone conversation at the desk.
4. The speaker is_____________ into microphone.
5. He is_____________ on the paper with a pen.
6. She is_____________ the liquid into the cup.
7. The man is_____________ at the computer.
8. A woman is_____________ something under her arm.

Đáp án:

1. Cleaning
5. Writing

2. Examining
6. Pouring

QU NH TRÂM 01659 030 369

3. Conducting
7. Working

4. Speaking
8. Carrying

Page 2


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Luyện cách tránh bẫy #1 (003.mp3):
Từ vựng:
At the water’s edge: tại mép nước

Wear: có – trên người, mặc, đội,

Carry: mang, vác, khuân

mang

Tire: lốp, vỏ xe

Cut down: chặt

By oneself: tự ai

Glove: găng tay

Put on: mặc (quần áo)

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích:
A. People are working at the water’s edge.
“People” – Số người – Trong hình có một người nhưng trong câu lại có từ people
nên đáp án là sai.
B. The man is carrying a tire by himself.
“By himself” – Số người – Nếu dịch từ “tự ông ấy” sang tiếng Anh sẽ là by
himself. Đây là đáp án đúng.
C. The man is putting on a shirt.
Phân biệt động tác – “put on” là động từ chỉ hành động nên đáp án là sai.
Câu đúng: The man is wearing a shirt.
D. The man is cutting down trees.
Phân biệt động tác – Người trong hình không làm động tác cutting down nên đáp
án là sai.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 3


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

E. The man is wearing the gloves.
Phân biệt trạng thái – Người đàn ông có mang găng tay nên câu dùng wear là đáp
án đúng.
Câu sai: The man is putting on the gloves.
F. One of the men is changing the car tires.
“One of the men” – Số người – “Một trong những người đàn ông” – Trong
hình chỉ xuất hiện một người nên đáp án là sai.
Luyện nghe tránh bẫy #2 (004.mp3):
Từ vựng:
Type: đánh máy

Monitor: màn hình

Keyboard: bàn phím

Conduct a phone conversation:

Reach for: với lấy

nói chuyện qua điện thoại

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích:
A. She is sitting at the desk.
Phân biệt động tác – Giải thích về động tác được chú ý nhất của người phụ nữ.
Đáp án đúng.
B. The woman is typing on the computer keyboard.
Phân biệt trạng thái – Người phụ nữ đang cầm viết nên đáp án là sai.
C. She is writing something with a pen.

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 4


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Trạng thái động tác – Người phụ nữ có động tác đang cầm bút và viết nên đáp án
là đúng.
D. The women are working in the office.
Số người – chỉ có một mình người phụ nữ trong văn phòng nên câu có the
woman mới là đáp án đúng.
E. She is reaching for the monitor.
Phân biệt động tác – Nếu là reaching for thì người phụ nữ trong hình phải đang
duỗi tay. Đáp án sai.
F. She is conducting a phone conversation at the desk.
Phân biệt trạng thái – Không thấy có điện thoại trên bàn nên đáp án là sai.
Luyện nghe những câu cần thiết (005.mp3):
Nghe và đọc theo những cụm từ cơ bản cần thiết khi trong hình xuất hiện một người:
1. Động tác tay và mắt:
-

Holding in a hand:

nắm chặt trong tay

-

Opening the bottle’s cap:

mở nắp chai

-

Pouring something into a cup:

đổ thứ gì vào tách

-

Looking at the monitor:

nhìn màn hình

-

Examining something:

xem xét vật gì

-

Reaching for the item:

với tới đồ vật

-

Carrying the chairs:

khiêng ghế

2. Động tác tổng thể:
-

Climbing the ladder:

leo lên thang

-

Speaking into the microphone:

nói bằng micro

-

Conducting a phone conversation:

nói chuyện điện thoại

-

Working at the computer:

làm việc bằng máy vi tính

-

Cleaning the street:

quét đường

-

Standing beneath the tree:

đứng dưới cây

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 5


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

------- UNIT 2: DẠNG CÂU HỎI CÓ NHIỀU NGƯỜI TRONG HÌNH ---------

007.mp3

Từ vựng:
Relax: thư giãn

Have one’s legs crossed: bắt

Outdoors: ở ngoài trời

chéo chân

Indoors: ở trong nhà

Side by side: cạnh bên nhau

In different directions: theo

Be placed: được bố trí / đặt

các hướng khác nhau

Along: dọc theo
Fence: hàng rào

Bước 1: Hãy quan sát điểm giống nhau của mọi người.
a. The women are sitting on the bench.
b. People are relaxing outdoors.
Bước 2: Hãy quan sát điểm khác nhau của mọi người.
a. The women are looking in different directions.
b. One of the women is having her legs crossed
Bước 3: Hãy xác định vị trí của mọi người và sự vật xung quanh con người.
a. The women are sitting side by side.
b. The benches are placed along the fence.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 6


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Từ vựng:
Look at: nhìn

Line up: xếp hàng

Document: tài liệu

In a row: thành một hàng

Audience: khán giả

Meeting: cuộc họp

Musician: nhạc sĩ

Water fountain: vòi nước

Instrument: nhạc cụ

Suitcase: vali

(= musical instrument)
Luyện nghe (008.mp3):
1. They are______________2 a document.
2. They are______________ the audience.
3. The musicians are_____________ instruments.
4. They are_____________ in a row.
5. They are_____________ from each other.
6. They are_____________.
7. Children are_____________ the water fountain.
8. The travelers are_____________ their suitcases.
Luyện cách tránh bẫy #1 (009.mp3):
Từ vựng:
Walk: đi bộ
Ground: mặt đất
Water: tưới nước
Enter: đi vào
Front gate: cổng trước

Đáp án:

1. Looking at
2. Speaking to
5. Sitting across 6. Having a meeting

QU NH TRÂM 01659 030 369

3. Playing different
7. Drinking from

4. Lining up
8. Waiting with

Page 7


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích
A. People are walking on the ground.
Động tác giống – động tác chung của mọi người là đi bộ. Đáp án đúng.
B. People are watering the trees.
Phân biệt động tác – water nghĩa là tưới nước. Trong hình không có người tưới
nước nên đáp án là sai.
C. Some people are sitting under the trees.
Phân biệt động tác – không thấy người nào đang ngồi nên đáp án là sai.
D. People are entering the building.
Phân biệt động tác – mọi người đang đi về hướng cánh cổng nhưng enter nghĩa là
bước vào nên theo hình là không đúng. Đáp án sai.
E. Many people are in front of the front gate.
Động tác giống – mọi người cùng đứng trước lối vào tòa nhà là động tác chung
nên là đáp án đúng.
F. Some people are waiting for others at the gate.
Phân biệt động tác – có nhiều ngưởi ở trước lối vào nhưng không biết được họ có
đang đợi ai hay không. Đáp án sai.

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 8


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Luyện cách tránh bẫy #2 (010.mp3):
Từ vựng:
Gesture: làm điệu bộ

Colleague: đồng nghiệp

In two rows: thành hai hàng

Gymnasium: phòng tập thể dục

Face: nhìn đối diện

Speaker: người nói

Brief: giải thích

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích:
A. One of the men is gesturing with his hands.
Động tác khác – chỉ có một người đàn ông đang làm điệu bộ bằng tay, gesture là
từ khóa. Đáp án đúng.
B. Children are sitting in two rows.
Động tác giống – động tác chung của bọn trẻ là sitting nhưng two rows nghĩa là 2
hàng mà bọn trẻ đang ngồi theo nhiều hàng nên đây là đáp án sai.
C. The men are facing the children.
Động tác giống – động tác giống nhau của những người đàn ông là nhìn đối diện
bọn trẻ. Đáp án đúng.
D. The men are briefing their colleagues.
Động tác giống – động tác giống nhau của những người đàn ông đúng là đang giải
thích điều gì đó nhưng bọn trẻ không phải là đồng nghiệp nên đây là đáp án sai.
E. People are leaving the gymnasium.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 9


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Phân biệt động tác – leave là đang đi ra phòng tập thể dục nhưng tất cả bọn trẻ
đang ngồi nên đây là đáp án sai.
F. Children are listening to the speaker in front of them.
Phân biệt động tác – bọn trẻ vừa ngồi vừa nghe người đàn ông nói nên đáp án
đúng. Người đàn ông ở đây nghĩa là speaker.
Luyện nghe những câu cần thiết (011.mp3):
Nghe và đọc theo những cụm từ cơ bản cần biết khi trong hình xuất hiện nhiều người:
Những động tác nhiều người cùng làm:
-

shaking hands:

bắt tay

-

chatting with each other:

tán gẩu

-

facing each other:

đối mặt nhau

-

sharing the office space:

cùng chung một chỗ trong văn phòng

-

attending a meeting:

tham dự một cuộc họp

-

interviewing a person:

phỏng vấn một người

-

addressing the audience:

nói chuyện với khán giả

-

handing some paper to another:

đưa giấy cho người khác

-

giving the directions:

chỉ đường

-

standing in line:

đứng trong hàng

-

sitting across from each other:

ngồi hai bên đối diện nhau

-

looking at the same object:

cùng nhìn vào một vật

-

taking the food order:

ghi giấy gọi thức ăn

-

passing each other:

đi ngang qua nhau

-

examining the patient:

kiểm tra sức khỏe bệnh nhân

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 10


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

---------- UNIT 3: DẠNG CÂU HỎI CÓ HÌNH ẢNH ĐỒ VẬT ----------

013.mp3

Từ vựng:
Stack: sắp xếp thành cụm /

Identical: giống nhau

đống

Load: chất, tải lên

In lines: theo hàng

Item: hàng hóa

Bước 1: Hãy đoán cấu trúc của thể bị động.
a. The carts are stacked neatly.
b. The carts have been put in lines.
Bước 2: Xác định điểm giống và khác nhau giữa các sự vật.
a. All the carts are identical.
b. None of the carts are loaded with items.
Bước 3: Xác định mối liên hệ vị trí giữa các vật.
Some carts are placed along the wall.
Từ vựng:
Be cleaned: được lau dọn

Arch: vòm, mái vòm

Display: trưng bày

Pave: lát, phủ

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 11


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Park: đậu (xe)

Line up: xếp hàng

Dock: bến tàu

Stop sign: biển báo dừng

Luyện nghe (014.mp3):
1. The kichen is_____________3.
2. The shoes______________ on the shelf.
3. ______________ over both doors.
4. The driveway is_____________.
5. A vehicle______________ next to the building.
6. The boats have______________ at the dock.
7. Several cars______________ at a stop sign.
8. The desk______________.
Luyện cách tránh bẫy #1 (015.mp3):
Từ vựng:
Be lined up: được xếp theo hàng
Along: dọc theo
Fire hydrant: vòi rồng
Curb: mép đường
Be paved: được lát
Pedestrian: người đi đường
Sidewalk: vỉa hè
Quiet: yên tĩnh

Đáp án:

1. Being cleaned
5. is parked

QU NH TRÂM 01659 030 369

2. Are displayed
6. Been lined up

3. There are arches
7. Are stopped

4. Being paved
8. Is unoccupied

Page 12


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích:
A. The cars are lined up along the street.
Trạng thái sự vật – Có thấy xe hơi ở xa nhưng không xếp hàng (be lined up) nên
đáp án sai.
B. There is a fire hydrant next to the curb.
Trạng thái sự vật – Mô tả vị trí lắp vòi rồng ở mép đường. Đáp án đúng.
C. The sidewalk is being paved.
Trạng thái sự vật – Có vỉa hè nhưng không phải đang được lát. Đáp án sai.
D. There are no pedestrians on the sidewalk.
Phân biệt con người – Không có người xuất hiện nên đáp án là đúng.
E. The fire hydrant is being set in front of the building.
Trạng thái sự vật – be being set diễn tả hành động đang được thực hiện (ở thể bị
động) nên đáp án là đáp án sai.
F. The street is very quiet.
Trạng thái sự vật – Trong hình không có người và rất ít xe cộ nên rất yên tĩnh. Đáp
án đúng.

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 13


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Luyện cách tránh bẫy #2 (016.mp3):
Từ vựng:
Shelf: kệ

Purchase: mua bán

Be filled with: được chất đầy

Candy: kẹo

Be stocked with: được chất

Bottom: dưới cùng

Product: hàng hóa

Empty: trống

Plastic bag: túi nylon

Upper: ở trên

A. T / F
B. T / F
C. T / F
D. T / F
E. T / F
F. T / F

Giải thích:
A. The shelves are filled with items.
Trạng thái chung – Những cái kệ được chất đầy hàng nên không còn chỗ trống.
Đáp án đúng.
B. The shelves are being stocked with products.
Trạng thái sự vật – being stocked là cụm từ diễn tả hành động đang được lưu trữ
nên đáp án là sai.
C. The products are put in the plastic bags.
Trạng thái chung – Tất cả sản phẩm có điểm chung là được đựng trong túi nylon
(plastic bags). Đáp án đúng.
D. The customers are purchasing the candies.
Động tác của con người – Không có người trong hình nên việc miêu tả động tác
mua bán là sai.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 14


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

E. The shelf at the bottom is empty.
Trạng thái sự vật – Kệ bên dưới không trống mà đầy hàng. Đáp án sai.
F. The larger plastic bags are on the upper shelves.
Vị trí sự vật – Những túi lớn hơn nằm ở kệ dưới nên câu này là đáp án sai.
Luyện nghe những câu cần thiết (017.mp3):
Những cụm từ diễn tả đồ vật:
-

Be placed on the table:

được đặt trên bàn

-

Be being sliced:

đang được xắt lát

-

Have been arranged in a case:

đã được sắp xếp trong một vali

-

Be being loaded onto the truck:

đang được chất vào một chiếc xe tải

-

Have been opened:

đã được mở

-

Be being weighed:

đang được cân

-

Be being repaired:

đang được sửa chữa

-

Be in the shade:

ở trong bóng râm

-

Have been pulled up on a beach:

đã được kéo ra bãi biển

-

Be being towed:

đang được kéo đi

-

Be stacked up on the ground:

được chất đống trên mặt đất

-

Be covered with the carpet:

được thảm bao phủ

---- UNIT 4: DẠNG CÂU HỎI CÓ HÌNH PHONG CẢNH THIÊN NHIÊN ----

019.mp3

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 15


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Từ vựng:
Path: đường mòn

On both sides: ở hai bên đường

Woods: rừng cây

Have thick leaves: có tán lá dày

Fallen leaves: lá rụng

Be wooded: có nhiều cây

Be scattered: lác đác, rải rác

Heavily: nhiều, dày đặc

Bước 1: Đoán từ vựng về thiên nhiên hay sự vật gây chú ý.
a. Many trees are growing in the area.
b. The path goes through the woods.
Bước 2: Xác định mối liên hệ vị trí giữa các vật.
a. The fallen leaves are scattered on the ground.
b. There are trees on both sides of the path.
Bước 3: Xác định trước những cụm từ thường đặt câu hỏi.
a. The trees have thick leaves.
b. The area is heavily wooded.
Từ vựng:
Path: đường mòn

Peak: đỉnh, chóp

Pass through: đi qua

Be covered with: được phủ lên

Skyscraper: nhà chọc trời

Calm: yên tĩnh

Tower: cao vượt hẳn

Float: lềnh bềnh, nổi

Grassy: phủ đầy cỏ

Bridge: chiếc cầu

Sidewalk: vỉa hè
Luyện nghe (020.mp3):
1. The path is ________________ a forest.
2. Skyscrapers _________________ the city.
3. There is a___________________ along the sidewalk.
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 16


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

4. The mountain peak is __________________ 4 the snow.
5. The lake is _________________.
6. There are _____________________ around the tall buildings.
7. The boats are __________________ in the water.
8. There is a ____________________ the lake.
Luyện cách tránh bẫy #1 (021.mp3):
Từ vựng:
Shovel: xúc
Being used: đang được sử dụng
Be covered with: được bao phủ bởi
Be cut down: bị chặt/đốn
A pile: một đống
Lose the leaves: rụng lá

Giải thích:
A. People are shoveling the snow.
Động tác của con người – Không thấy xuất hiện người nên câu miêu tả động tác
con người là đáp án sai.

Đáp án:

1. passing through
5. very calm

QU NH TRÂM 01659 030 369

2. tower over
6. some trees

3. grassy area
7. floating

4. covered with
8. bridge over

Page 17


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

B. There is a bench not being used.
Trạng thái sự vật – Trong hình không thấy người ngồi trên ghế nên đây là đáp án
đúng.
C. The ground has been covered with snow.
Trạng thái sự vật – Trong hình có thấy tuyết phủ đầy sân nên đây là đáp án đúng.
D. The trees are being cut down.
Phân biệt trạng thái – Không có cây nào bị đốn xuống nên đây là đáp án sai.
E. There is a big pile of snow in front of the building.
Trạng thái sự vật – Có ngôi nhà thấp trong hình nhưng không có đống tuyết lớn ở
trước nhà. Đáp án sai.
F. The trees have lost their leaves.
Trạng thái sự vật – Trong hình cây lá sum suê nên đây là đáp án sai.
Luyện cách tránh bẫy #2 (022.mp3):
Từ vựng:
Duck: con vịt

Object: sự vật, vật thể

Swim: bơi lội

Be reflected: phản chiếu

Lake: hồ

Feed: cho ăn

Be docked: cập bến

Wave: vẫy tay

Water’s edge: mép nước

Deck: bong tàu

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 18


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Giải thích:
1. The ducks are swimming in the lake.
Động tác của con vật – Trong hình có những chú vịt đang bơi nên đây là đáp án
đúng.
2. The boats are docked at the water’s edge.
Trạng thái sự vật – Trong hình không có thuyền bè. Đây là bẫy lợi dụng cách phát
âm tương tự nhau của ducks và dock. Đáp án sai.
3. People are swimming in the water.
Động tác của con người – Không có người đang bơi nên đây là đáp án sai.
4. Some objects are reflected in the water.
Trạng thái sự vật – Bóng những cái cây phản chiếu trên mặt nước nên câu sau đây
là đáp án đúng.
5. People are feeding the birds.
Động tác của con người – Trong hình không có con người nên câu mô tả động tác
của con người là đáp án sai.
6. People are waving on the deck of the boat.
Động tác của con người – Không xuất hiện con người trong hình. Lưu ý wave
trong câu không có nghĩa là con sóng mà là vẫy tay.
Luyện nghe những câu cần thiết.
Những cụm từ xuất hiện trong hình có phong cảnh thiên nhiên
-

Overlooking the river:

nhìn/hướng ra sông

-

Be floating on the water:

nổi trên mặt nước

-

Look toward the mountain:

nhìn/hướng về phía ngọn núi

-

Walking into the forest:

đi bộ vào rừng

-

Be planted in rows:

được trồng theo hàng

-

Watering plants:

tưới cây

-

Mowing the lawn:

cắt cỏ

-

Grazing in the field:

gặm cỏ trên đồng

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 19


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

-

Being harvested:

đang được thu hoạch

-

There is a flower bed:

có một luống hoa

-

Weeding in the garden:

nhổ cỏ trong vườn

-

Raking leaves:

cào lá

-

There is a skyscraper:

có một tòa nhà chọc trời

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 20


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

PART 2: NGHE CÂU HỎI VÀ LỰA CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Unit 5: Câu hỏi Who / Where
Unit 6: Câu hỏi When / Which
Unit 7: Câu hỏi Why / How / What
Unit 8: Câu hỏi Yes / No
Unit 9: Câu hỏi lựa chọn
MẸO NGHE MÀ KHÔNG CẦN HIỂU NGHĨA:
-

-

Chúng ta sẽ không chọn những đáp án chứa các trường hợp sau:
Turned

First

Turn

First

Similar words (form)

The same words

On

/Neim/

Off

/Keim/

Opposite words

Similar sounds

Chúng ta sẽ chọn những đáp án chứa trường hợp sau:
Came
Arrived
Similar words (meaning)

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 21


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

-------------------------- UNIT 5 CÂU HỎI WHO / WHERE -------------------------Trọng tâm bài học:
Dạng câu hỏi bắt đầu bằng Who/ Where xuất hiện trung bình 2 lần trong đề thi
mỗi tháng. Tuy thí sinh chỉ nghe câu hỏi nhưng cũng có thể dễ dàng trả lời được. Who là
câu hỏi về người còn Where là câu hỏi về nơi chốn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng
như vậy nên khi làm bài, thí sinh nên cẩn thận và phát hiện được các bẫy trong đề thi.
I.

Câu hỏi WHO
1. Who…?
2. Whose + danh từ…?
3. Who’s => who is/has…?
4. Name (person): tên (người đó)
5. Occupation title: chức vụ nghề nghiệp

II.

Câu hỏi WHERE
1. Where…?

5. By the gate => near/ next to

2. Next to/ near/ beside

6. Left/ right

3. Under/ over/ behind

7. Right next door = near = next to

4. At => at the hotel

8. Name (place)

Phân tích câu hỏi và các đáp án lựa chọn (025.mp3)
Từ vựng:
Call: gọi điện

President: chủ tịch

Client: khách hàng

Be held: được tổ chức

Announce: thông báo

Conference: hội nghị

Report: bản báo cáo, bài tường
thuật
A. Câu hỏ i WHO
1. Who called you this morning?

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 22


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

Là câu hỏi về con người, thông qua từ “called” để hỏi người đã gọi vào buổi sáng
là ai.
One of my clients from Hong Kong.
Client có nghĩa là khách hàng.
2. Who will announce the report tomorrow?
Là câu hỏi về con người, thông qua “will announce” để hỏi về nhân vật sẽ phát
biểu là ai.
The president will do it.
Nói đến một chức danh cụ thể.
B. Câu hỏi về WHERE
1. Where did you go for your vacation?
Là câu hỏi về nơi chốn, thông qua “go for/ vacation” để hỏi về nơi nghỉ mát.
I went to Florida this year.
Đề cập đến một địa điểm cụ thể.
2. Where will the meeting be held?
Là câu hỏi về nơi chốn, thông qua “will/ meeting/ be held” để hỏi địa điểm sẽ tổ
chức hội nghị.
In the conference room.
Đề cập đến một địa điểm cụ thể.
Từ vựng:
Design: thiết kế

Be held: được tổ chức

Downtown: trung tâm thành phố

Sell well: bán chạy

Local: (thuộc) địa phương

Revised: được sửa lại

Architect: kiến trúc sư

Annual: hàng năm, thường niên

Sales meeting: hội nghị về bán

Be canceled: bị hủy bỏ

hàng
Luyện cách tránh bẫy #1 (026.mp3)
• Nghe các câu hỏi và chọn ra câu trả lời đúng.
1. [A/B]
QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 23


FACEBOOK: TOEIC

U RA BÁCH KHOA À N NG

2. [A/B]
3. [A/B]
• Giả i thích:
1. Who designed the new building downtown?
A. Yes, I will meet him at the downtown tonight.
Là câu hỏi Who nên không thể trả lời bằng Yes/ No.
Hơn nữa đáp án chỉ trả lời đúng cho câu hỏi về thời gian và địa điểm.
B. A local architect.
Nói đến người thiết kế tòa nhà một cách cụ thể.
2. Where is the sales meeting being held this month?
A. It’ll be in London.
Nói đến địa điểm cụ thể là Luân Đôn.
B. Yes, the products are selling well.
Không trả lời bằng Yes, chú ý phân biệt sự giống nhau về phát âm giữa sales và
selling.
3. Where is the revised annual report?
A. The annual meeting has been canceled.
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu chỉ nghe mỗi từ annual.
Đây là câu trả lời cho lý do không tổ chức hội nghị.
B. I put it on your desk this morning.
Nói đến vị trí cụ thể là ở trên bàn.
Đáp án:

1. B

2. A

3. B

Từ vựng:
Be in charge of: phụ trách

Cash register: máy tính tiền

Office supplies: văn phòng phẩm

Entrance: cổng vào

Stapler: cái dập ghim

Present the award: trao giải

Pay for: trả, thanh toán

thưởng

Suit: bộ com-lê

Vice president: phó chủ tịch

QU NH TRÂM 01659 030 369

Page 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×