Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn xây dựng trình quản lý hệ thống file mini

Trang 1

MÔN

: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài tập lớn : Xây d ựng trình quản lý hệ thống file mini
I. Mục tiêu :
 Giúp SV thực hành để hiểu biết hầu hết các tính chất và khả năng lập trình hướng
đối tượng của VC# để xây dựng ứng dụng thực tế.
II. Nội dung :
 Thiết kế trực quan các cửa sổ ứng dụng FileManager theo đặc tả chi tiết dưới đây.
 Viết code cho các hàm xử lý sự kiện thực hiện các chức năng quản lý hệ thống file
của chương trình
III. Chuẩn đầu ra :
 Sinh viên nắm vững và dùng thành thạo qui trình kỹ thuật để thiết kế trực quan các
cửa sổ giao diện của chương trình, thiết lập giá trị các thuộc tính cho từng phần tử
giao diện, khai báo hàm xử lý sự kiện cho sự kiện quan tâm của đối tượ ng giao diện.
 Sinh viên nắm vững và sử dụng thành thạo các tính chất lập trình hướng đối tượng
như tính thừa kế, bao đóng, đa xạ để xây dựng các đoạn code tổng quát hóa.
IV. Đặc tả chương trình FileManager :

 Chươ ng trình phải cung cấp được 5 chức năng quản lý hệ thống file sau đây :
1. duyệt tìm và xóa các file thỏa mãn pattern qui định từ 1 thư mục bắt đầu do người
dùng qui định.
2. duyệt tìm và xóa các file *.exe do virus exe.exe tạo ra từ 1 thư mục bắt đầu do
người dùng qui định.
3. duyệt tìm phần tử có độ sâu sâu nhất trong 1 thư mục do ngườ i dùng qui định.
4. duyệt tìm và tính số lượ ng các file và các thư mục thỏa mãn pattern qui định từ 1
thư mục bắt đầu do ngườ i dùng qui định.
5. duyệt tìm và tính tổng kích thước các file thỏa mãn pattern qui định từ 1 thư mục
bắt đầu do người dùng qui định.
V. Phân tích :
 Để giúp người dùng thực hiện 5 chức năng trên, chương trình nên có menubar như
sau :Để giúp người dùng thực hiện 5 chức năng trên dễ dàng và nhanh chóng hơn,
chương trình nên có toolbar như sau (mỗi icon trong toolbar sẽ giúp thực hiện nhanh
1 chức năng tương ứng của chương trình) :


Trang 2

Phân tích 5 chức năng cần thực hiện của chương trình, ta thấy qui trình thực hiện
các chức năng này đều có những công việc giống nhau như sau :
 cần 1 form giao diện để ngườ i dùng xác định thư mục bắt đầu xử lý, chuỗi pattern
nhận dạng các phần tử cần xử lý, hiển thị các thông tin xử lý theo thời gian... Thí
dụ form có dạng sau :

 cần 1 đoạn code thực hiện thuật giải duyệt cây phân cấp từ thư mục xác định bởi
người dùng để tìm tất cả phần tử thỏa mãn pattern qui định để xử lý. Lưu ý mỗi
chức năng qui định việc xử lý phần tử tìm được hoàn toàn khác nhau : chức năng
xóa file thì sẽ xóa file, chức năng đếm số lượng thì sẽ tăng count đếm, …
Sau khi phân tích các chức năng của chương trình và nắm vững kiến thức về thiết kế
phần mềm hướng đối tượng, ta thấy để giải quyết tốt nhất các chức năng của
chương trình là dùng mẫu thiết kế phổ dụng có tên là “Template method” với lược đồ

class như sau :


Trang 3

Form
Client
Show()

CRecursiveBrowseDlg
//các thuộc tính giao diện
//các template method
Duyetcay()
btnBrowse_Click()
btnStart_Click()
//các primitive method
InitForm()
Prolog()
Action()
Epilog()

CFilesDeleteDlg
//override các primitive method
InitForm()
Prolog()
Action()
Epilog()

CDeepLengthDlg

....

//override các primitive method
InitForm()
Prolog()
Action()
Epilog()

 thiết kế trực quan 1 lần để tạo giao diện cho form giao diện tổng quát để người
dùng xác định thư mục bắt đầu xử lý, chuỗi pattern nhận dạng các phần tử cần
xử lý, hiển thị các thông tin xử lý theo thời gian... Đặt tên class cho form này là
CRecursiveBrowseDlg, các thuộc tính dùng chung, hàm xử lý button Browse,
button Start được viết 1 lần ở class CRecursiveBrowseDlg, ta gọi các hàm này là
các template function, thí dụ hàm DuyetCay() sẽ miêu tả thuật giải duyệt cây
phân cấp được dùng chung cho mọi chức năng xử lý hệ thống file.
 Để thực hiện từng chức năng, ta định nghĩa 1 class con của
CrecursiveBrowseDlg rồi chỉ cần override các hàm primitive nh ư InitForm, Prolog,
Action, Epilog.
VI. Qui trình xây dựng chương trình
VI.1 Qui trình điển hình để tạo các icon đồ họa trong toolbar thể hiện các chức năng :
Toolbar là 1 cửa sổ chứa nhiều button (icon), mỗi button cho phép thực hiện 1 chức năng
của ứng dụng. Các button có kích thướ c đều nhau, nên kết hợp 1 ảnh bitmap với từng
button, nội dung ảnh làm sao gợi ý cho người dùng về chức năng tương ứng (thí dụ ảnh
dạng cái kéo gợi ý chức năng Cut,...).
1. Công việc đầu tiên cần thực hiện là dùng 1 trình soạn thảo đồ họa (Paint, CorelDraw,...)
để thiết kế (vẽ) từng ảnh bitmap gợi ý cho chức năng của từng button trong Toolbar. Bạn
có thể vẽ mới hình bitmap hay dùng trình "Screen Capture" cắt các icon có sẵn của ứng


Trang 4

dụng nào đo đang chạy và dán vào vùng soạn thảo ảnh của trình soạn thảo đồ họa. Sau
khi soạn xong 1 ảnh, ta cất ảnh lên file dạng *.bmp. L ưu ý rằng các ảnh phải có cùng
kích thướ c (thí dụ ta chọn 20*20) :
-

file FilesDelete.bmp chứa ảnh của button

(xóa file)

-

file FilesCount.bmp chứa ảnh của button

(đếm số lượng)

-

file FilesSize.bmp chứa ảnh của button

(tính tổng kích thước)

-

file DeepLen.bmp chứa ảnh của button

(tính độ sâu max)

-

file ExeVirusDel.bmp chứa ảnh của button

-

file Help.bmp chứa ảnh của button

(trợ giúp của chươ ng trình)

-

file About.bmp chứa ảnh của button

(giới thiệu thông tin về chương trình)

(tìm và diệt virus exe.exe)

VI.2 Qui trình điển hình để xây d ựng MenuBar cho c ửa sổ ch ương trình :
2. Chạy VS .Net, chọn menu File.New.Project để hiển thị cửa sổ New Project.
3. Mở rộng mục Visual C# trong TreeView "Project Types", chọn mục Window, chọn icon
"Windows Application" trong listbox "Templates" bên phải, thiết lập thư mục chứa Project
trong listbox "Location", nhập tên Project vào textbox "Name:" (td. FileManager), click
button OK để tạo Project theo các thông số đã khai báo.
4. Form đầu tiên của ứng dụng đã hiển thị trong c ửa sổ thiết kế, việc thiết kế form là quá
trình lặp 4 thao tác tạo mới/xóa/hiệu chỉnh thuộc tính/tạo hàm x ử lý sự kiện cho t ừng đối
tượng cần dùng trong form.
5. Nếu cửa sổ ToolBox chưa hiển thị chi tiết, chọn menu View.Toolbox để hiển thị nó
(thường nằm ở bên trái màn hình). Click chuột vào button
(Auto Hide) nằm ở góc trên
phải cửa sổ ToolBox để chuyển nó về chế độ hiển thị thường trực.
6. Duyệt tìm phần tử MenuStrip (trong nhóm Menu & Toolbars), chọn nó, drag nó về vị trí
bất kỳ trong form để tạo menubar cho c ửa sổ ch ương trình. Menubar lập t ức được tạo ra
ở trên cửa sổ. Menubar mới chỉ có 1 menu trống có caption là “Type Here”.

7. Click chuột vào chuỗi “Type Here” để thiết lập cursor ở đây rồi nhập vào caption của
menu đầu tiên của chương trình “File”. Sau khi nhập xong caption cho menu, click chuột
để chọn nó, cửa sổ thuộc tính của menu này được hiển thị trong cửa sổ thuộc tính
(thường nằm ở dưới phải màn hình). Duyệt tìm và hiệu chỉnh nội dung c ủa thu ộc tính
(Name) = mnuFile.
8. Chọn lại menu File, hiện giờ nó chỉ chứa 1 MenuItem trống có caption là “Type Here” :

Click chuột vào chuỗi “Type Here” trong menu pop-up “File” để thiết lập cursor ở đây rồi
nhập vào caption của MenuItem đầu tiên là “Xóa file đệ quy”. Sau khi nhập xong caption
cho MenuItem, click chuột trên nó để chọn nó, máy sẽ hiển thị cửa sổ thuộc tính của nó.
Ấn phải chuột trên MenuItem để hiển thị menu l ệnh, ch ọn ch ức n ăng “Set Image” để hi ển
thị cửa sổ “Set Resource”, đánh dấu chọn vào checkbox “Local resource”, click button


Trang 5

Import, duyệt tìm và xác định file bitmap được dùng làm icon cho MenuItem này. Xem
cửa sổ thuộc tính của MenuItem “Xóa file đệ quy” v ừa tạo, duyệt tìm và hi ệu chỉnh nội
dung của thuộc tính (Name) = mnuFilesDelete.
9. Lặp lại bước 8 để tạo các MenuItem chức năng còn lại :
-

“Tính số lượng file đệ quy” có (Name) = mnuFilesCount

-

“Tính tổng kích thước các file đệ quy” có (Name) = mnuFilesSize

-

“Tính độ sâu maximum của 1 thư mục” có (Name) = mnuFileDeepLen

-

“Diệt virus exe.exe” có (Name) = mnuFileVirusDel

-

“-“ có (Name) = tên mặc định. Phần từ này tự biến thành làn phân cách (để tạo nhóm
chức năng trong 1 menu pop-up).

-

“Exit” có (Name) = mnuFileExit

10. Lặp lại các bước 8 & 9 để tạo menu Help v ới (Name) = mnuHelp gồm 2 MenuItem ch ức
năng sau đây :
-

“Trợ giúp” có (Name) = mnuHelpHelp

-

“Về chương trình…” có (Name) = mnuHelpAbout

Sau khi thiết kế xong, cửa sổ có dạng y như hình vẽ ở mục V trên đây.
VI.3 Qui trình điển hình để xây d ựng ToolBar :
11. Duyệt tìm phần tử ToolStrip (trong nhóm Menu & Toolbars), chọn nó, drag nó về vị trí bất
kỳ trong form để tạo Toolbar cho cửa sổ chương trình. Toolbar lập tức được tạo ra ở trên
cửa sổ. Toolbar mới chỉ có 1 Button trống như hình dưới :

12. Click chuột vào mũi tên chỉ xuống của Button trống để hiển thị menu lệnh, ch ọn l ệnh
Button để tạo Button mới. Button mới có hình đồ họa mặc định là . Trong cửa sổ thuộc
tính của button mới, duyệt tìm thuộc tính Image, click chuột vào button
bên phải
thuộc tính để hiển thị cửa sổ “Select Resource”, đánh dấu chọn vào checkbox “Local
resource”, click chuột vào button “Import”, duyệt tìm và xác định file bitmap được dùng
làm icon cho Button này ( ). Xem cửa sổ thuộc tính của Button vừa tạo, duyệt tìm và
hiệu chỉnh thuộc tính (Name) = tbFileDelete.
13. Lặp lại bước 12 nhiều lần để tạo các button còn lại :
-

Button

có (Name) = tbFilesCount

-

Button

có (Name) = tbFilesSize

-

Button

có (Name) = tbFileDeepLen

-

Button

có (Name) = tbFileVirusDel

-

Button

có (Name) = tbHelpHelp

-

Button

có (Name) = tbHelpAbout

Sau khi thiết kế xong Toolbar, ta thấy Toolbar có dạng sau :


Trang 6

VI.4 Qui trình điển hình để định nghĩa interface sử dụng :
Trong chương trình, ta có 5 class miêu tả 5 ch ức năng mà ch ương trình cung c ấp. Chi
tiết hiện thực từng class chức năng cần được che dấu đối v ới phần còn lại của ch ương
trình. Để giải quyết vấn đề này tốt nhất, ta sẽ định nghĩa interface s ử dụng chung cho 5
class chức năng, interface này có tên là Icommand và chỉ chứa đúng 1 hàm dịch vụ :
void Show(); //hiển thị form chức năng đề người dùng làm việc
14. Để định nghĩa interface, ta dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong c ửa sổ
“Solution Explorer”, ấn phải chuột vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng
Add.New Item để hiển thị cửa sổ “Add New Item”, chọn mục “Interface”, hiệu chỉnh tên
interface là ICommand.cs, chọn button Add để máy tạo 1 interface m ới.
15. Cửa sổ soạn code cho interface ICommand được hiển thị, ta định ngh ĩa interface đơn
giản như sau :
namespace FileManager {
interface ICommand {
void Show(); //hiển thị form chức năng để người dùng làm việc với nó
}
}
VI.5 Qui trình điển hình để xây d ựng tr ực quan 1 Dialog Box :
Giả sử ta cần 1 form tổng quát chứa các đối tượng giao diện sau đây để phục vụ chung
cho tất cả các chức năng của chương trình FileManager :

Qui trình điển hình để xây dựng trực quan Form (Dialog Box) trên gồm các b ước thao tác
sau :


Trang 7

16. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Windows Form để hiển thị c ửa s ổ
“Add New Item”, chọn mục “Windows Form”, hiệu chỉnh tên Form là
CRecursiveBrowseDlg.cs, chọn button Add để máy tạo 1 form m ới.
17. Form mới tạo đã hiển thị trong c ửa sổ thiết kế, việc thiết kế form là quá trình l ặp 4 thao
tác tạo mới/xóa/hiệu chỉnh thuộc tính/tạo hàm x ử lý sự kiện cho t ừng đối t ượng cần dùng
trong form.
18. Thay đổi phỏng chừng kích thước form cho đủ l ớn hầu ch ứa đủ các đối t ượng giao diện
trong form như hình vẽ trên.
19. Nếu cửa sổ ToolBox chưa hiển thị chi tiết, chọn menu View.Toolbox để hiển thị nó
(thường nằm ở bên trái màn hình). Click chuột vào button
(Auto Hide) nằm ở góc trên
phải cửa sổ ToolBox để chuyển nó về chế độ hiển thị thường trực.
20. Duyệt tìm phần tử Label (trong nhóm Common Controls), chọn nó, d ời chuột về vị trí trên
trái trong form và vẽ nó với kích th ước mong muốn. Vì đây là phần t ử tổng quát để các
class con override nên ta không cần thiết lập nội dung cụ thể cho thuộc tính Text của nó,
tuy nhiên để class con truy xuất dễ dàng, ta cần hiệu chỉnh thuộc tính (Name) =
lblStartDir, Modifiers = protected.
21. Duyệt tìm phần tử TextBox (trong nhóm Common Controls), chọn nó, d ời chuột về vị trí
ngay dưới Label vừa vẽ và vẽ nó với kích thước mong muốn. Hiệu chỉnh thuộc tính
(Name) = txtStartDir, Modifiers = protected.
22. Duyệt tìm phần tử Button (trong nhóm Common Controls), chọn nó, d ời chuột về vị trí
ngay bên phải TextBox vừa vẽ và vẽ nó v ới kích th ước mong muốn. Hiệu chỉnh thuộc
tính (Name) = btnBrowse, Modifiers = protected.
23. Lặp lại 3 bước 20, 21, 22 để vẽ 1 Label có (Name) = lblPattern , Modifiers = protected, 1
TextBox có (Name) = txtPattern, Modifiers = protected, 1 button có (Name) = btnStart,
Modifiers = protected. Bạn cũng có thể dùng phương pháp nhân bản vô tính để tạo các
phần tử mới giống như những phần tử đã có, thí dụ bạn chọn 3 đối t ượng đã vẽ (Label,
TextBox, Button), copy chúng rồi paste vào vị trí m ới, d ời vị trí và thay đổi kích th ước các
phần tử mới theo yêu cầu.
24. Duyệt tìm phần tử Label (trong nhóm Common Controls), chọn nó, d ời chuột về vị trí
ngay dưới TextBox txtStartDir và vẽ nó với kích thước mong muốn. Hiệu chỉnh thuộc tính
(Name) = lblOutput, Modifiers = protected.
25. Duyệt tìm phần tử ListBox (trong nhóm Common Controls), chọn nó, d ời chuột về vị trí
ngay dưới Label vừa vẽ và vẽ nó với kích thước mong muốn. Hiệu chỉnh thuộc tính
(Name) = lbOutput, Modifiers = protected.
Sau khi thiết kế form xong, Form có dạng đúng theo yêu cầu ở trên.
VI.6 Định nghĩa các hàm xử lý sự kiện cần thiết trên các đối tượng giao diện :
26. Dời chuột về button btnBrowse, ấn kép chuột vào nó để tạo hàm x ử lý s ự kiện Click
chuột cho button, cửa sổ mã nguồn sẽ hiển thị để ta bắt đầu viết code cho hàm. Cách
tổng quát để tạo hàm xử lý sự kiện là chọn đối t ượng btnBrowse, c ửa sổ thuộc tính của
nó sẽ hiển thị, click icon
để hiển thị danh sách các sự kiện của đối tượng, duyệt tìm
sự kiện quan tâm (Click), ấn kép chuột vào comboBox bên phải s ự kiện Click để máy tạo
tự động hàm xử lý cho sự kiện này. Cửa sổ mã nguồn sẽ hiển thị khung s ườn của hàm
vừa được tạo với thân rỗng, nhiệm vụ của ng ười lập trình là viết code miêu tả thu ật giải
thực hiện đúng chức năng mong muốn :
//hàm sự lý sự kiện Click trên button btnBrowse
private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e) {
//tạo form duyệt chọn thư mục
FolderBrowserDialog dlg = new FolderBrowserDialog();
//hiển thị form duyệt chọn thư mục để người dùng duyệt chọn thư mục làm việc
dlg.ShowDialog();


Trang 8

//hiển thị đừơng dẫn thư mục vào textbox txtStartDir
txtStartDir.Text = dlg.SelectedPath;
}
27. Lặp lại bước 24 để tạo hàm xử lý sự kiện Click chuột trên button btnStart, khung sườ n
của hàm vừa được tạo với thân rỗng, viết code cho hàm này như sau :
//hàm sự lý sự kiện Click trên button btnStart
//hàm này là 1 template method điển hình,
//nó chỉ chứa 3 bước trừu tượng để giải quyết bất kỳ chức năng nào.
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) {
//1. thiết lập các giá trị đầu để thực hiện chức năng
Prolog();
//2. duyệt cây và thực hiện chức năng trên từng phần tử tìm được
DuyetCay(txtStartDir.Text, txtPattern.Text);
//3. thực hiện các công việc kết thúc chức năng
Epilog();
}
28. Hiện th ực tối thiểu các hàm primitive (có thân rỗng) để máy không báo lỗi (vì các hàm
này sẽ đượ c dùng trong các hàm template của class hiện hành). Ý t ưởng là để cho các
class con override các hàm này theo yêu cầu riêng :
//thiết lập các chuỗi caption cho các đối t ượng giao diện
virtual public void InitForm() { }
//thiết lập các giá trị đầu để thực hiện chức năng
virtual public void Prolog() { }
//thực hiện chức năng trên phần tử tìm đượ c
virtual public void Action(String fname, byte fop) { }
//thực hiện các công việc kết thúc ch ức năng
virtual public void Epilog() { }
29. Hiện thực hàm template quan trọng nhất của class hiện hành, hàm này sẽ duyệt cây
phân cấp t ừ thư mục xác định để tìm tất cả các phần t ử con thỏa mãn tiêu chuẩn được
xác định trong chuỗi pattern :
//duyệt cây và thực hiện chức năng trên từng phần t ử tìm được
public void DuyetCay(String sdir, String spattern) {
// tìm các file thỏa mãn pattern và xử lý
string[] flist = Directory.GetFiles(sdir, spattern);
foreach (string fname in flist)
Action(fname,0);
//xác định tất cả thư mục con
string[] sdlistw = Directory.GetDirectories(sdir);
//xác định tất cả thư mục con thỏa pattern
string[] sdlist = Directory.GetDirectories(sdir,spattern);
//duyệt xử lý từng thư mục con
foreach (string subdir in sdlistw)
if (thuocve(subdir,sdlist)) { //thư mục thỏa pattern
DuyetCay(subdir, "*");
Action(subdir,1);
}
else //thư mục không thỏa pattern
DuyetCay(subdir, spattern);
}
//kiểm tra chuỗi s có nằm trong danh sách các chuỗi sl
private bool thuocve(String s, String[] sl) {
int max = sl.Length-1;
for (int i = 0; i <= max; i++)
if (s == sl[i]) return true;
return false; //trả về false nếu s không nằm trong danh sách


Trang 9

}
30. Vì các đoạn code trên có dùng 1 số class thư viện trong namespace System.IO, nên ta
phải khải báo namespace này bằng cách dời về đầu file mã nguồn của class
CRecursiveBrowseDlg rồi thêm lệnh sau đây vào :
using System.IO;
31. Ta hiệu chỉnh lại lệnh định nghĩa class CRecursiveBrowseDlg như sau để nó hiện thực
interface ICommand :
//class CRecursiveBrowseDlg thừa kế class Form và hiện thực interface ICommand
public partial class CRecursiveBrowseDlg : Form, ICommand
31b. Ta hiệu chỉnh lại thân của hàm khởi tạo class CRecursiveBrowseDlg như sau :
//hàm khởi tạo class CRecursiveBrowseDlg
public CRecursiveBrowseDlg() {
InitializeComponent();
InitForm();
}
VI.7 Định nghĩa class con phục vụ xóa file đệ quy :
32. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Class để hiển thị c ửa sổ “Add New
Item”, chọn mục “Class”, hiệu chỉnh tên class là CFilesDeleteDlg.cs, chọn button Add để
máy tạo 1 class mới.
33. Khi cửa sổ soạn code cho class CFilesDeleteDlg hiển thị, hiệu chỉnh nội dung của class
như sau :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
namespace FileManager {
class CFilesDeleteDlg : CRecursiveBrowseDlg {
//override hàm InitForm
public override void InitForm() {
//hiệu chỉnh các chuỗi caption cho các phần tử giao diện
this.Text = "Chức năng xóa file và thư mục đệ qui";
this.lblStartDir.Text = "Thư mục bắt đầu xóa :";
this.lblPattern.Text = "Nhập pattern :";
this.lblOutput.Text = "Các file & thư mục bị xóa :";
this.btnBrowse.Text = "Browse";
this.btnStart.Text = "Start";
}
//override hàm Prolog
public override void Prolog() { }
//override hàm Action để thực hiện xóa thư mục hay file tùy tr ường hợp
public override void Action(String fname, byte fop) {
if (fop == 1) { //thư mục
Directory.Delete(fname);
lbOutput.Items.Add("Remove " + fname);
} else { //file
File.Delete(fname);
lbOutput.Items.Add("Delete " + fname);
}
}


Trang 10

//override hàm Epilog
public override void Epilog() { }
} //hết class
} //hết namespace
VI.8 Định nghĩa class con phục vụ đếm số lượng file đệ quy :
34. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Class để hiển thị c ửa sổ “Add New
Item”, chọn mục “Class”, hiệu chỉnh tên class là CFilesCountDlg.cs, chọn button Add để
máy tạo 1 class mới.
35. Khi cửa sổ soạn code cho class CFilesCountDlg hiển thị, hiệu chỉnh nội dung của class
như sau :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace FileManager {
class CFilesCountDlg : CRecursiveBrowseDlg {
//định nghĩa các thuộc tính dữ liệu cần dùng
private int dcount;
private int fcount;
//override hàm InitForm
public override void InitForm() {
//hiệu chỉnh các chuỗi caption cho các phần tử giao diện
this.Text = "Chức năng đếm file & thư mục đệ quy";
this.lblStartDir.Text = "Thư mục bắt đầu đếm :";
this.lblPattern.Text = "Nhập pattern :";
this.lblOutput.Text = "Kết quả đếm :";
this.btnBrowse.Text = "Browse";
this.btnStart.Text = "Start";
}
//override hàm Prolog
public override void Prolog() {
fcount = dcount = 0;
}
//override hàm Action để thực hiện đếm số thư mục và số file
public override void Action(String fname, byte fop) {
if (fop == 1) { //thư mục
dcount++;
} else { //file
fcount++;
}
}
//override hàm Epilog
public override void Epilog() {
lbOutput.Items.Clear();
lbOutput.Items.Add("So file la : " + fcount);
lbOutput.Items.Add("So thu muc la : " + dcount);
}
} //hết class
} //hết namespace
VI.9 Định nghĩa class con phục vụ tính tổng kích th ước các file đệ quy :


Trang 11

36. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Class để hiển thị c ửa sổ “Add New
Item”, chọn mục “Class”, hiệu chỉnh tên class là CFilesSizeDlg.cs, ch ọn button Add để
máy tạo 1 class mới.
37. Khi cửa sổ soạn code cho class CFilesSizeDlg hiển thị, hiệu chỉnh nội dung của class
như sau :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace FileManager {
class CFilesSizeDlg : CrecursiveBrowseDlg {
//định nghĩa các thuộc tính dữ liệu cần dùng
ulong ClusterSize;
ulong SumSize;
ulong SumWaste;
//khai báo hàm API Windows cần dùng
[DllImport("kernel32")]
public static extern int GetDiskFreeSpace(
string lpRootPathName,
out int lpSectorsPerCluster,
out int lpBytesPerSector,
out int lpNumberOfFreeClusters,
out int lpTotalNumberOfClusters
);
//override hàm InitForm
public override void InitForm() {
//hiệu chỉnh các chuỗi caption cho các phần tử giao diện
this.Text = "Chức năng tính tổng kích thước các file đệ quy";
this.lblStartDir.Text = "Thư mục bắt đầu tính :";
this.lblPattern.Text = "Nhập pattern :";
this.lblOutput.Text = "Kết quả tính :";
this.btnBrowse.Text = "Browse";
this.btnStart.Text = "Start";
}
//override hàm Prolog
public override void Prolog() {
SumSize = SumWaste = ClusterSize = 0;
}
//override hàm Action để thực hiện tổng kích th ước các file
public override void Action(String fname, byte fop) {
if (ClusterSize == 0) { //nếu chưa có kích thước cluster đĩa
Int32 cs, ss, fs, ts;
string[] parts = fname.Split('\\');
GetDiskFreeSpace(parts[0] + "\\", out cs, out ss, out fs, out ts);
ClusterSize = (ulong)cs * (ulong)ss;
}
if (fop == 1) { //thư mục
DirectoryInfo fi = new DirectoryInfo(fname);
} else { //file
FileInfo fi = new FileInfo(fname);
SumSize += (ulong) fi.Length;


Trang 12

SumWaste += (ClusterSize - (ulong)fi.Length % ClusterSize);
}
}
//override hàm Epilog
public override void Epilog() {
lbOutput.Items.Clear();
lbOutput.Items.Add("Kich thuoc cluster disk : " + ClusterSize);
lbOutput.Items.Add("Tong kich thuoc cac file la : " + SumSize);
lbOutput.Items.Add("Tong kich thuoc lang phi : " + SumWaste);
lbOutput.Items.Add("Khong gian chiem tren disk : " + (SumSize + SumWaste));
}
} //hết class
} //hết namespace
VI.10 Định nghĩa class con phục vụ tính tổng độ sâu max của cây th ư mục :
38. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Class để hiển thị c ửa sổ “Add New
Item”, chọn mục “Class”, hiệu chỉnh tên class là CDeepLengthDlg.cs, chọn button Add để
máy tạo 1 class mới.
39. Khi cửa sổ soạn code cho class CDeepLengthDlg hiển thị, hiệu chỉnh nội dung của class
như sau :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace FileManager
{
class CDeepLengthDlg : CRecursiveBrowseDlg {
//định nghĩa các thuộc tính dữ liệu cần dùng
int DeepLength;
String path;
//override hàm InitForm
public override void InitForm() {
//hiệu chỉnh các chuỗi caption cho các phần tử giao diện
this.Text = "Chức năng tính độ sâu sâu nhất của 1 nhánh thư mục";
this.lblStartDir.Text = "Thư mục bắt đầu tính :";
this.lblPattern.Text = "Nhập pattern :";
this.lblOutput.Text = "Kết quả tính :";
this.btnBrowse.Text = "Browse";
this.btnStart.Text = "Start";
}
//override hàm Prolog
public override void Prolog() {
DeepLength = 0;
}
//override hàm Action để thực hiện tính độ sâu max của căy thư mực
public override void Action(String fname, byte fop) {
//tách đường dẫn của phần tử thành các thành phần rời rạc
string[] parts = fname.Split('\\');
if (parts.Length > DeepLength) { //nếu độ sâu của thành phần hiện hành lớn nhất
DeepLength = parts.Length;
path = fname;
}


Trang 13

}
//override hàm Epilog
public override void Epilog() {
lbOutput.Items.Clear();
lbOutput.Items.Add("Do sau max la : " + DeepLength);
lbOutput.Items.Add("Phan tu co do sau max la : ");
lbOutput.Items.Add(path);
}
} //hết class
} //hết namespace
VI.11 Định nghĩa class con phục vụ xóa các file bị nhiễm virus exe.exe :
40. Dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ “Solution Explorer”, ấn phải chuột
vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn ch ức năng Add.Class để hiển thị c ửa sổ “Add New
Item”, chọn mục “Class”, hiệu chỉnh tên class là CExeVirusDelDlg.cs, chọn button Add để
máy tạo 1 class mới.
41. Khi cửa sổ soạn code cho class CExeVirusDelDlg hiển thị, hiệu chỉnh nội dung của class
như sau :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
namespace FileManager {
class CExeVirusDelDlg : CrecursiveBrowseDlg {
//override hàm InitForm
public override void InitForm() {
//hiệu chỉnh các chuỗi caption cho các phần tử giao diện
this.Text = "Chức năng xóa các file nhiễm exe.exe virus";
this.lblStartDir.Text = "Thư mục bắt đầu diệt :";
this.lblPattern.Text = "Nhập pattern :";
this.lblOutput.Text = "Các file & thư mục bị xóa :";
this.btnBrowse.Text = "Browse";
this.btnStart.Text = "Start";
}
//override hàm Prolog
public override void Prolog() {
lbOutput.Items.Clear();
}
//override hàm Action để thực hiện xóa file bị nhiễm virus exe.exe
public override void Action(String fname, byte fop) {
if (fop == 1) { //thư mục
} else { //file
FileInfo fi = new FileInfo(fname);
if (fi.Length == 61440) { //nếu kích thước file = 61440
File.Delete(fname);
lbOutput.Items.Add("Delete " + fname);
}
}
}
//override hàm Epilog
public override void Epilog() { }


Trang 14

} //hết class
} //hết namespace
VI.12 Viết code cho chương trình chính
42. Duyệt tìm mục Form1.cs trong cửa sổ “Solution Explorer” miêu tả c ửa sổ chính của
chương trình, ấn phải chuột vào nó để hiển thị menu lệnh, chọn lệnh “View Code” để
hiển thị cửa sổ soạn mã nguồn của class Form tương ứng. Thêm lệnh định nghĩa thuộc
tính dữ liệu sau vào đầu class Form1 :
ICommand dlg; //tham khảo đến form chức năng mà người dùng muốn dùng
43. Duyệt tìm mục Form1.cs trong cửa sổ “Solution Explorer” miêu tả c ửa sổ chính của
chương trình, ấn kép chuột vào nó để hiển thị lại cửa sổ chính của chương trình.
44. Click chuột vào menu File để hiển thị các MenuItem của nó. D ời chuột về MenuItem “Xóa
file đệ quy” rồi ấn kép chuột trên nó để tạo hàm xử lý sự kiện Click chuột trên nó. Khi cửa
sổ code hiển thị, viết code đơn giản sau đây cho hàm :
//hàm xóa file theo pattern
private void mnuFilesDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
//tạo Form xóa file theo pattern và hiển thị nó để ng ười dùng làm việc
dlg = new CFilesDeleteDlg();
dlg.Show();
}
45. Lập lại các bước 40 và 41 nhiều lần để tạo và viết các hàm xử lý sự kiện Click chuột cho
các MenuItem chức năng còn lại. Code của các hàm như sau :
//hàm đếm số file theo pattern
private void mnuFilesCount_Click(object sender, EventArgs e)
{
//tạo Form đếm số file theo pattern và hiển thị nó để người dùng làm việc
dlg = new CFilesCountDlg();
dlg.Show();
}
//hàm xóa các file bị nhiễm virus exe.exe
private void mnuFileVirusDel_Click(object sender, EventArgs e)
{
//tạo Form xóa virus và hiển thị nó để người dùng làm việc
dlg = new CExeVirusDelDlg();
dlg.Show();
}
//hàm tính độ sâu max
private void mnuFileDeepLen_Click(object sender, EventArgs e)
{
//tạo Form đếm số file theo pattern và hiển thị nó để người dùng làm việc
dlg = new CDeepLengthDlg();
dlg.Show();
}
//hàm tính tổng kích thước các file
private void mnuFilesSize_Click(object sender, EventArgs e)
{
//tạo Form tính tổng kích thước các file theo pattern
//và hiển thị nó để người dùng làm việc
dlg = new CFilesSizeDlg();
dlg.Show();
}


Trang 15

//hàm hiển thị thông tin trợ giúp
private void mnuHelpHelp_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Xin lỗi, chức năng này chưa được hiện thực!" );
}
//hàm hiển thị thông tin về chương trình
private void mnuHelpAbout_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Xin lỗi, chức năng này chưa được hiện thực!" );
}
46. Duyệt tìm mục Form1.cs trong c ửa sổ “Solution Explorer” miêu tả c ửa sổ chính của
chương trình, ấn kép chuột vào nó để hiển thị lại cửa sổ chính của chương trình.
47. Dời chuột về Button “Xóa file đệ quy” trong Toolbar rồi ấn kép chuột trên nó để tạo hàm
xử lý sự kiện Click chuột trên nó. Khi c ửa sổ code hiển thị, viết code đơn gi ản sau đây
cho hàm :
//hàm xóa file theo pattern
private void tbFilesDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuFilesDelete_Click(sender, e);
}
48. Lập lại các bước 40 và 41 nhiều lần để tạo và viết các hàm xử lý sự kiện Click chuột cho
các Button chức năng còn lại trong Toolbar. Code của các hàm như sau :
//hàm đếm số file theo pattern
private void tbFilesCount_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuFilesCount_Click(sender, e);
}
//hàm xóa các file bị nhiễm virus exe.exe
private void tbFileVirusDel_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuFileVirusDel_Click(sender, e);
}
//hàm tính độ sâu max
private void tbFileDeepLen_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuFileDeepLen_Click(sender, e);
}
//hàm tính tổng kích thước các file
private void tbFilesSize_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuFilesSize_Click(sender, e);
}
//hàm hiển thị thông tin trợ giúp
private void tbHelpHelp_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng


Trang 16

mnuHelpHelp_Click(sender, e);
}
//hàm hiển thị thông tin về chương trình
private void tbHelpAbout_Click(object sender, EventArgs e)
{
//gọi hàm xử lý MenuItem có chức năng tương ứng
mnuHelpAbout_Click(sender, e);
}
49. Chọn menu Debug.Start Debugging để dịch và chạy th ử ứng dụng, nếu máy báo lỗi thì
tìm hiểu và sửa lỗi cho đến khi hết lỗi. Khi c ửa sổ chính ch ương trình hiển thị, hãy th ử
từng lệnh trong MenuBar và trong Toolbar để kiểm tra kết quả.
VI.13 Xem xét code cho 5 class con và rút ra các kết luận hữu ích :


Tính thừa kế trong hướng đối tượ ng cho phép ta tập trung viết code dùng chung cho
nhiều chức năng trong 1 class (cha), chứ không cần lập lại trong t ừng class (con)
miêu tả từng chức năng.Để miêu tả từng chức năng, ta chỉ cần định nghĩa 1 class con th ừa kế class cha đã
có rồi override các hàm primitive, cụ thể ta chỉ cần override các hàm sau :
 Hàm InitForm để thiết lập chuỗi caption cho các đối tượ ng giao diện.
 Hàm Prolog (nếu cần) để thiết lập giá trị đầu cho các thuộc tính dữ liệu.
 Hàm Action để miêu tả công việc xử ly trên phần tử tìm được.
 Hàm Epilog (nếu cần) để thực hiện 1 số việc kết thúc chức năng.Mặc dù các hàm template được viết trong class cha và gọi các hàm primitive được
định nghĩa trong class cha (lúc này các class con ch ưa có), nh ưng khi chạy trên đối
tượ ng thuộc class con nào, nó sẽ kích hoạt được đúng hàm primitive được override
trong class con đó (nhờ tính đa xạ).Mặc dù các class chức năng có nhiều thành phần có tầm v ực public, protected,…
nhưng chươ ng trình chính (Client) dùng các đối tượng thông qua interface
ICommand, interface này chỉ có 1 hàm chức năng Show() nên ch ương trình chính chỉ
có thể gọi được hàm Show chứ không thể truy xuất được dịch vụ gì khác của các đối
tượ ng mà mình đang tham khảo tới. Điều này thể hiển rất rõ nét tính bao đóng và lợi
ích của nó.Dùng macro [DllImport] trong thư viện System.Runtime.InteropServices để chuyển 1
hàm API có sẵn trong thư viện lập trình cổ điển thành 1 tác vụ của 1 class VC#, nh ờ
đó ứng dụng hướng đối tượng VC# có thể gọi các hàm API dễ dàng (nh ưng theo cơ
chế gởi thông điệp của hướng đối tượ ng).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×