Tải bản đầy đủ

Bài tập ôn thi olympic Tiếng anh Lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 1
Name: …………………………………..

POINTS:

Class :…………………..

…………./ 144

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)
1. This ……………a house.
A. are

B. is

C. you

D. her

B. am


C. is

D. you

B. be

C. are

D. am

C. you

D. he

C. are

D. he

C. and

D. end

C. I’m

D. I

C. you

D. her

C. me’s

D. you’s

C. r

D. q

B. k


C. b

C. c

B. w

C. u

D. q

C. w

D. q.

C. y

D.a

2. I ….. Andy
A. are
3. You …….. Long
A. is

4. This ……………..a desk.
A. is

B. are

5. She………………….Mary.
A. am

B. is

6. This is …………….ruler.
A. a

B. an

7. Hello, …………….Sean.
A. you

B. am

8. What’s ………name ?
A. she

B. he

9. This isn’t ………………..bag.
A. he’s

B. his

10.Good mo… ning, Peter.
A. w

B. t

11. Loo…….. at the dog.
A. t
12. Sing a s………ng.
A. o

13.W.. ..o is she? She is Mary.
A. t

B. h

14.This is m.. ..school.
A. e

B. w


15. How ....re you ?
A. e

B. s

C. a

D.o

C. n

D.r

C. a

D.t

B. me

C. he

D. you

B. name

C. game

D. name’s

C. ten

D. sing

B. up

C. in

D. on

B. up

C. in

D. on

B. he

C. she

D. has

16.Ope.. ...the book, please.
A.t

B. h

17.Hi.....name is Peter.
A. w

B. S

18.Nice to meet …………………..
A. I
19. My ….. is Jenny.
A. your

20.Do you like………………?
A. look

B. books

21. Stand ……, please.
A. down
22. Sit ……., please.
A. down
23. Alice ……. a cat.
A. you

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye

D. Good night

C. Good morning

D. Good evening

C. You – me

D. He – she

C. How’s

D. Why’s

C. How’s

D. What’s

C. good

D. bye

C. And

D. Bye

25. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
26. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet

B. Fine – hi

27. ……… your name?
A. What

B. What’s

28. …………………are you?
A. What

B. How

29. I’m fine, ………………you.
A. thank

B. thanks

30. I’m fine, thank you. ………….you ?
A. you

B. And you

II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: (34 câu)


31. St _ nd up!

48. Is this a penc _ l?

32. See _ _ _ again

49. This is _ doll.

33. Ei _ ht

50. _ ice to meet you.

34. Tab _ e

51. No, it is n _ t.

35. School-b _ g

52. Is this a penc_l ?

36. Th _ ee

53. My name _ _ Peter.

37. T _ ank you very much

54. My _ame is Alice.

38. no_ebook

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

56. Look at the boa_d

40. Teach _ r

57. This is my r_ler.

41. Hi. How _ _ _ you?

58. This is a do_l.

42. Tab_ e

59. I_ is a pencil.

43. C_air

60. Is this _ chair ?

44. Wh _ t is this?

61. Listen t_ the teacher.

45. Lis _ en to me, please.

62. Go_ _ morning, students.

46. Let’s sing a s _ ng.

63. L_ ok at the board!

47. Bye. See you late _.

64. Nice to me _ t you.

III. Nối cặp từ tương ứng: (62 câu)
Phần 1: câu 65-74
1. Board

2. paper

3. chalk

4. butterfly

5. Good – bye

6. Nine

7. open

8. cat

9. eraser

10. hello

a. giấy

b. mở

c. con mèo

d. tạm biệt

e. bảng

f. số chín

g. cục tẩy

h. xin chào

i. con bướm

j. phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….
Phần 2: 75 đến 84:


1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
Phần 3: Câu 85-94
1. Plane

2. kite

3. numbers

4. computer

5. balloon

6. Pencil

7. board

8. guitar

9. five

10. book

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….
Phần 4: Câu 95-104


Phần 5: Câu 105-114
1. Desk

2. pencil

3. tree

4. look

5. sing

6. yellow

7. stand

8. pencil

9. blue

10. alligator

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….
Phần 6 : Câu 115- 126


IV. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng: ( 18 câu )
127. and Tim. / Jane / is / This /
--------------------------------------------------------128. is / This / doll. / a /
--------------------------------------------------------1299. are / the school gate. / at / Peter and Mary /
--------------------------------------------------------130. is / my / teddy bear. / This /
--------------------------------------------------------131. am / hungry now. / I
--------------------------------------------------------132. chair / It / is / a /
--------------------------------------------------------133. is / my / This / book./
--------------------------------------------------------134. your / name ? / What’s /
--------------------------------------------------------135. name ? / friend’s / What’s / your /


--------------------------------------------------------136.Some / Peter / wants / food. /
--------------------------------------------------------137 . My / cats. / brother / doesn’t like /
--------------------------------------------------------138 .tomorrow! / See / you /
--------------------------------------------------------139. postcard / a / Write / a pen friend. / to /
--------------------------------------------------------140. English / Let’s / learn /
--------------------------------------------------------141. crosswords puzzle. / Complete / the /
--------------------------------------------------------142. Good / , teacher. / morning /
--------------------------------------------------------143. Come / to / please. / class, /
--------------------------------------------------------144. song. / Sing / a /
---------------------------------------------------------


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 2
Name: …………………………………..

POINTS:

Class :…………………..

…………./ 146

I. Chọn đáp án đúng nhất:
1. Hi, My name ….Nam.
A. are

B. is

C. be

D. and

C. me

D. hello

B. Are

C. He

D. She

B.w

C.x

D. b

C. i

D. a

B. il

C. it

D. if

B. e

C. u

D. a

C. yo

D. yi

C. T

D. U

2.Play with ………………..
A. to

B. hi

3. …………….you Lan ?
A. Is
4.This is a flo…er.
A.u

5. H…w are you?- I’m fine, thanks.
A. o

B. u

6. I’m f…e, thank you.
A. in
7. Se.. you later.
A. i

8. How are ….u? Fine, thanks.
A. yu

B. ye

9.….hat’s his name? His name is John.
A. H

B. W

10.Hello, Alan. Nice to meet you. - Nice to meet you, t……..
A. ou

B. oe

C. oa

D. oo

B. r

C. t

D. q

B. u

C. e

D. a

B. o

C. e

D. i

B. go

C. for

D. come

11.W_ ite your name.
A. u
12.Se_ you later.
A.i

13.What c_ lour is this ? – It’s blue.
A. u
14.Nice to ……you !
A. meet

15. …..morning, Adam.


A. hello

B. hi

C. good

D. you

C. his

D. she

16. What is ………………name ?
A. I

B. me

II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng:
17. He__o Mai, I’m Lili.

25. What _ _ his name ? – He is Tom.

18. It is a de_k.

26. I’m fine, tha_ k you.

19. _i, I’m Peter.

27. Re _ rder the sentences.

20. This is _ pen.

28. _ _ _ name is Mary.

21. It is a boo_

29. Goodb _ e, Tommy.

22. G_ _dbye, see you later.

30. Is this _ _ eraser?

23. Hi, _ y name is Alan.

31. Clo_ _ your book, please.

24. I lkie to s_ng.

32. Is this _ _ eraser ?

III. Nối cặp từ hoặc hình ảnh tương ứng:
Phần 1: ( câu 33-42)

1

6

2 (màu xanh)

7

3

8

4. màu vàng

9. màu đen

5

10


Phần 2: (câu 43-52)
1. banana

2. desk

3. Teddy bear

4. crayon

5. book

6. board

7. gray

8. star

9. good bye

10. chair

1……….2……..3…………4………..5………6………..7……..8……..9……10…….
Phần 3: (câu 53-62)
1. doll

2. dog

3. ruler

4. calendar

5. desk

6. red

7. classroom

8. cake

9. write

10. candy

1…….2……….3…………4………..5………6……..7……..8……..9……10……….
Phần 4: (câu 63-72)

Phần 5: (câu 73-82)


Phần 3: (câu 83-92)
1. Red

2. apple

3. ice cream

4. purple

5. carrot

6. Soft drink

7. run

8. tree

9. blue

10. chair

1.….2……..3………4………..5………6……..7……..8……..9………10……
IV. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng:
93. This is / a / purple / bag.
_________________________________________________
94. out ? / I / May / go
________________________________________________
95. out / your books ? / Take
_________________________________________________
96. my bag. / I have / a book / in
_________________________________________________
97. My / Li Li. / name / is
_________________________________________________
98. It is / a / book. / blue
_________________________________________________
99. is / It / bag. / a


__________________________________________________
100. Some / Peter / food./ wants
_________________________________________________
101. is/ a / This / red apple.
_________________________________________________
102. We / water. / want / some
________________________________________________
103. is / this ? / What
________________________________________________
104. that / book ? / Is / your
________________________________________________
105. This?/ is/ What
________________________________________________
106. What / this ?/ color ? / is
_________________________________________________
107. See / you / tomorrow.
_________________________________________________
108. Thank / I’m / you. / fine,
_________________________________________________
109. You./ Nice / meet / to
_________________________________________________
110. that / green / pen. / Look at
_________________________________________________
111. away./ Put / your / book
_________________________________________________
112. Please / repeat / me./ after
_________________________________________________
113. hand. / Raise / your
_________________________________________________
114. the / Look / board. / at
_________________________________________________
V. Bỏ một chữ cái khỏi từ để tạo thành từ đúng:


115. PURGPLE 

125. FQLY

136. CAJKE

116. CRAYEON 

126. REUD

137. PENK

117. WHQAT 

127. PQLAY

138. DESUK

118. MEEWT 

128. BOZY

139. MILKL

119. LISOTEN 

129. COLONUR 

140. MORNIENG

120. PIENCIL 

130. UMWBRELLAR 

141. WRWITE

121. BEOY 

131. SOQNG 

142. PINVK

122. TEADCHER 

132. SUNE 

143. CAKT 

123. NBICE 

133. RULKER 

144. BAMNANA

124. BEOE

134. KQITE 

145. TOSY

135. BOYA 

146. CHALKE 


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 3
Name: …………………………………..

POINTS:

Class :…………………..

…………./ 144

I. Chọn câu trả lời đúng nhất:
1.What colour…….this? –It’s yellow.
A.it

B.is

C.that

D.hi

C.me

D.I

C.No, it is

D.Yes, it isn’t

C.me

D.you

C.it

D.my

C.she

D.they

C.I

D.she

C.I

D.she

C.in

D.on

C.o

D.a

C.y

D.r

2. She………..my friend
A.are

B.is

3. Is your school white ?
A.Yes, it is not

B.No, it isn’t

4. This isn’t ………bag
A.he

B.his

5.This is…………chair.
A.he

B.she

6.Give……..an eraser, please!
A.he

B.me

7.Choose the odd one out:
A.you

B.hi

8. Let’s sing with…………………..
A.he

B.me

9. Let’s stand ……………….!
A.down

B.up

10. Wh…………….is that ?- That’s Tom.
A.u

B.e

11. The_e are your books on the table.
A.t

B.w

12. What colour is this kite? – This kite is bro…n
A.u

B.v

C.w

D.n

13.How m…ny pets do you have?_ I have one cat
A.u

B..i

C.a

D.e

C.i

D.e

14.What colour ….s this? _it’s green
A.a

B.u

15. Let’s ………a song.


A.look

B.sing

C.stand

D.sit

C.Wash

D.study

C.What’s

D.Bye’s

16. ………your hand, please
A.Goodbye

B.Hi

17.…………..your name ?
A.How’s

B.Hi’s

18.…………………are you ? I’m fine, thanks.
A.Who

B.What

C.How

D.When

19.. ………………………is that ? – It’s a pen.
A.How

B.When

C.Where

D.What

20.Goodbye._.........................
A.Fine,thanks

B.Nice to meet you too

C.See you later

D.Hi, nice to meet you

21.Good morning,Tom._............................
A.Good morning,Alan B.Good night,Alan

C.My name’s Alan

D.Alan, this is my

pen.
22.……………………………..? – It’s black.
A.What colour is this

B.What is this

C.Is this black

D.This is blue

23. My……………..is Jean.
A.name’s

B.names

C.name

D.Nam

B.yes, it is

C.Not

D.no

C.She my friend

D.He’s Tom

24.Is that a pen?
A.Yes

25.Who is he? …………..
A.She is mary

B.He my friend

III. Nối cặp từ hay hình ảnh tương ứng:
Phần 1: (26- 35)


Màu nâu

Màu xanh

Màu tím

Màu hồng

Phần 2: (36-45)
1. Meet

2. cat

3. crocodile

4. green

5. spider

6. foot

7. drum

8. snowy

9. gray

10. listen

1…….2……..3………4……..5………6……..7……..8………..9………10……….
Phần 3: ( 46-55)
1. Sit

2. tea

3. under

4. horse

5. play chess

6. Play football

7. foot

8. butter

9. fan

10. banana

1…….2………..3………4…………..5………6……..7……..8……..9……10….
Phần 4: (56-65)


Phần 5: (66-75)
1. Rain

2. fish

3. fly a kite

6. Nurse

7. flower vase 8. mouse

4. bee

5. policeman

9. star

10. heart

1…….2……..3……4……..5………6……..7……..8………..9………10……….
IV. Điền các chữ cái để tạo thành từ, câu đúng:
76.What co _ our is this? - It's pink.
77. See you tomo _ _ ow.
78. Give m _ the book, please.
79. This is my sc_ _ _ l.
80. Circle the an_ _ er
81. My _ _ _e is John.
82. Good bye. See you _ _ _er
83. Is this a d_sk ? Yes, it is.
84. That is a b _cycle.
85. _ _ _ is she ? She is my teacher.
86. What is _ _ _ name ? He is Tony.
87. What’s h_ _ name ? She’s Hoa.
88. How m _ n _ books are there?


- There are 2 books.
89. His n _ _ e is Tommy.
90. Let's s _ y "Hello" to Tom.
91. My sch _ _ l is big.
92. That is her n _ w school.
93. W _ sh your hands, please.
94. What’s his name ? – H _ s name is Peter.
95. She is my tea_ _er.
96. Take o_t your book.
97. Who is she ? – S_e is Mary.
98. _ s your school small? - Yes, it is.
III. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng:
99. Hi, / you ? / How / Mary. / are
...................................................................................................................................................................
100. thank / am / you. / I / fine,
...................................................................................................................................................................
101. please. / teeth, /Clean / your
...................................................................................................................................................................
102. my / classroom. / is / This
...................................................................................................................................................................
103. is / my teacher . / She
...................................................................................................................................................................
104. brown / That / is / a / cat.
...................................................................................................................................................................
105. colour / What / this? / is
...................................................................................................................................................................
106. name? / is / its / What
...................................................................................................................................................................
107. my / friend. / Jenny / is
...................................................................................................................................................................
108. my / Tom / is / friend.
...................................................................................................................................................................
109. That / an / eraser. / is
...................................................................................................................................................................


110.. is / Who / boy ? / that
...................................................................................................................................................................
111.. your / big ? / Is / school
...................................................................................................................................................................
112.. Thu. / Name’s / Hello, / my
...................................................................................................................................................................
113.. you / See / Goodbye. / Tomorrow
...................................................................................................................................................................
114.. Give / the , please / book / me
...................................................................................................................................................................


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 4
Name: …………………………………..

POINTS:

Class :…………………..

…………./ 144

I. Chọn câu trả lời đúng nhất:
1.These …………………..my books.
A. are

B. is

C. am

D. this

C. is

D. this

2.How………………….you ? – Fine, thanks.
A. are

B. am

3. It ...... a ball.
A. are

B. hi

C. goodbye

D. is

B. is

C. it

D. the

B. my’s

C. she’s

D. they

B. are

C. the

D. am

7.A. What

B. Hello

C. Hi

D. Good morning

8.A. library

B. classroom

C. name

D. school

9.A. she

B. my

C. he

D. you

4. .......... this a pencil? – No, it isn’t.
A. are
5.This is……. desk
A. my

6.This is Sam. He………. my friend.
A. is
Choose the odd out:

10.Alice is a …………at Oxford Primary School.
A. boy

B. toy

C. student

D. she

C. “You”

D. “He”

11. Let’s say ......... to the teacher.
A. “Hello!”

B. “Good”

12.What’s his name?.........
A. .My name’s Peter B. See you later

C. He is Peter

D. He is my friend

13.What is this?_..........................
A. My name is Andy B. It is a doll C. It’s an doll

D. This is Mary

14.What……..is this? It’s green
A. colours

B. colour’s

C. name

D. colour

15……………….., students. See you tomorrow.
A. Good morning

B. Good night

16.Is this a pencil box ? -………….., it is.

C. Goodbye

D. Nice to meet you


A. No

B. not

C. Yes

D. No’s

17.How many cassettes ? - One……………………………….
A. a cassette

B. two cassettes

C. cassette

D. cassettes

18. Is that a pen ? - ………………, it isn’t.
A. Yes

B. Yes, it is

C. No

D. Not

II. Thêm các chữ cái để tạo thành từ, câu đúng:
19. It’s ……ice cream.

30. This is my class _ _ _ m.

20. C….se your book, children.

31. Clo _ e the door, Mary.

21. Sit d…….., Tommy.

32. She is my tea _ _ er.

22. Bye. See you aga……..

33. H _ _ many students are there in your class?

23. W…..are these ?These are pencil cases.

34. Wa _ _ your hands, please.

24. G…. to the door, please

35. That hat is y _ _ _ow.

25. This is………. eraser.

36. This is my classr_ _m.

26. Let’s sing a s….g.

37. These _ _ _ two dolls.

27. ……….this a ruler? _Yes, it is.

38. Good mo_ _ ing, children.

28. Thes_ are my cats.

39. Be qu_ _ t, please.

29. Goodbye, see you _ _ _ er.
III. Nối cặp từ, hình ảnh tương ứng:

40. Happy birthday. This robot is _ _ _ you, Richart.

Phần 1: (41-50)

PIG

1

2

3

4

5


6

7

8

9( màu tím)

10

Phần 2: (51-60)
1. Tea

2. puzzle

3. hen

4. meet

5. heart

6. Ant

7. rabbit

8. paper

9. clock

10. ask

1…….2……..3………4………..5…………6………..7……..8……..9……10……….
Phần 2: (61-70)

Phần3: (71-80)
1. Three kites

2. fifteen

3. van

4. twelve

5. library

6. Kangaroo

7. grapes

8. puddles

9. drive a car

10. eyes

1…….2…..3………4………..5……6……..7……..8……..9……10………
Phần 4: (81-90)
1. yellow desk

2. computers

6. ride a pony

7. pencils

3. three lamps
8. two fans

4. white cats

9. two bicycles

5. ears
10. Three books

1…….2…….3…………4…………..5………6………..7……..8……..9………10……….
Phần 5: (91-100)


IV. Bỏ chữ cái để tạo thành từ đúng:
101. YELRLOW

111. EVENINPG

121. LAOMP

102. KANGARPOO

112. CLASSROOPM

122. FATQHER

103. PICTVURE

113. BROFTHER

123. DFRIVE

104. FENET

114. CLVOUDY

124. WHIOTE

105. PENCBIL

115. GARDYEN

125. RIHDE

106. SMAYLL

116. STUDETNT

126. LEAXRN

107. TEIETH

117. NEHW

127. SQUAURE

108. RKEAD

118. LIBRAMRY

128. GLASIS

109. ERAJSER

119. DRYAW

129. DOHOR

110. BROWGN
120. RABLBIT
V. Sắp xếp các từ đêt tạo thành câu đúng:
131./eraser./ is / It / an

130. CIRCHLE

……………………………………

132./ my / is / that / bicycle. ………………………………………
133./pens. / These / are / my

………………………………………

134./bedroom. / is / This / my ………………………………………
135./is / The / rabbit / white. ………………………………………
136./late. / I / am / Sorry, ………………………………………
137./name / Peter. / His / is ………………………………………


138./crayons / many / How / are / there ? ………………………………………
139./ help / Can / me? / You /………………………………
140./circle. / make / a / Let’s

………………………………………

141./Open / your / , Peter. / school bag ………………………………………
142./day. / a / Have /

good. ………………………………………

143.to / Listen / friend. / your ………………………………………
144./ students. / Please/ be / quiet, ………………………………………


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 5
Name: …………………………………..

POINTS:

Class :…………………..

…………./ 127

III. Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. It ...... a ball.
A. are

B. hi

C. goodbye

D. is

C. it

D. the

2. .......... this a pencil? – No, it isn’t.
A. are

B. is

3. …………that a dog? – No, it isn’t.
A. Are

B. Is

C. Who

D. When

4/ I……….Simon. Nice to meet you
A. am

B. you

C. she

D. he

Choose the odd one out:
5.A. she

B. my

C. he

D. you

6.A. library

B. classroom

C. name

D. school

7. Stand up now and open ………..book.
A. you

B. your

C. yours

D. yous

8. Is ……………house big ? – No, it’s small.
A. you

B. your

C. yours

D. your’s

C. his

D. her

C. “You”

D. “He”

9.Who is …………………….? He’s Peter.
A. he

B. she

10. Let’s say ......... to the teacher.
A. “Hello!”

B. “Good”

11.. What colour is this ? – It’s ……………….
A. pen

B. car

C. dog

D. green

C. It’s an ruler

D. It’s Tom

C. the

D. be

C. the

D. be

C. matter

D. the matter

12. What is this ? - ………………….
A. His name is Tom B. It’s a ruler
13. Mr. Jone is ………………..engineer.
A. a

B. an

14. This is ………….apple.
A. a

B. an

15. What’s the……….? Alice is sick.
A. .matter’s

B. matters


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×