Tải bản đầy đủ

Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDCD


Chuyên đề
ứng dụng công nghệ thông tin
góp phần đổi mới phương pháp
dạy học môn GDCD
ở trường PTDT Nội Trú tiên Yên

A/ PhÇn më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi.
- Hiện nay với sự phát triển như vũ bão về
lĩnh vực CNTT, nước ta đã từng bước
tiếp cận và ứng dụng những thành tựu
trong lĩnh vực còn khá mới mẻ này. Tuy
vậy, việc ứng dụng CNTT vào việc dạy
học ở nước ta vẫn còn hạn chế so với các
quốc gia trên thế giới. Vì vậy việc đổi mới
PPDH và ứng dụng CNTT góp phần vào
việc đổi mới PPDH là việc làm cần thiết
và quan trọng của ngành giáo dục trong
giai đoạn hiện nay


2. Nhiệm vụ của đề tài.
- Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận,
việc vận dụng công nghệ thông tin vào
môn GDCD ở trường PTDTNT để giảng
dạy một số bài trong chương trình nhằm
phát huy tính tích cực của học sinh.

3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu.

- C¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ ®ã lµ:

+ Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra

+ Ph­¬ng ph¸p quan s¸t

+ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝch tæng
hîp

+ Ph­¬ng ph¸p thèng kª.v.v...

4. Đối tượng nghiên cứu:

Vận dụng CNTT trong dạy học môn GDCD để
dạy một số bài trong chương trình THCS nhằm
phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở trư
ờng PTDTNT Tiên Yên.
5. ý nghĩa của đề tài.

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho
việc giáo viên vận dụng CNTT vào từng bài
giảng dạy và học tập môn giáo dục công dân đạt
kết quả cao.

Phần II Nội dung
Chương I: Một số vấn đề cơ sở lý luận của việc
ứng dụng CNTT góp phần đổi mới phương
pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường
PTDT Nội Trú.
1. Lý luận chung về phương pháp giảng môn giáo dục
công dân ở trường trung học cơ sở.


1.1. Khẳng định môn GDCD với tính cách là một khoa
học:
1.2. Vị trí của môn GDCD trong nhà trường THCS
1.3. Cơ sở khoa học và thực tiễn của môn giáo dục công
dân

*. Cơ sở khoa học:
*. Cơ sở thực tiễn:
2. Mục đích, nhiệm vụ môn GDCD.
-
Đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức
và phong cách của người lao động mới, giá trị
nhân văn, hành vi văn minh trong quan hệ xã
hội và trong giao tiếp.v.v...là nhiệm vụ trực tiếp
của môn GDCD .
-
Với nhiệm vụ và chức năng riêng của mình thì
môn GDCD có một vị trí quan trọng trong nhà
trường, nó xếp ngang hàng với các môn khoa
học khác

Ch­¬ng II
Thùc tr¹ng viÖc øng dông CNTT
trong gi¶ng d¹y m«n GDCD
ë tr­êng PTDT Néi Tró Tiªn Yªn
hiÖn nay.

1.Tình hình ứng dụng CNTT góp phần đổi mới
phương pháp dạy học ở môn GDCD
Trong những năm gần đây, cùng với xu
hướng đổi mới PPDH trên toàn quốc, trường
PTDT NT đã không ngừng đổi mới PPDH và
đã đạt được những kết quả nhất định
1.1 Những thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT
vào việc dạy học môn GDCD

- Được sự quan tâm của ngành Giáo dục và Đào
tạo tỉnh nhà.
-
Ban Giám hiệu nhà trường có quyết tâm cao và
tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc đổi mới PPDH.
-
Trường có một số giáo viên đã sử dụng thành
thạo các phần mềm vi tính, thuận lợi cho việc
trao đổi học hỏi kinh nghiệm ứng dụng CNTT
vào dạy học.
- Việc sử dụng bài giảng điện tử sẽ chuyển tải
được lượng tin lớn đến với học sinh, việc trao
đổi tin nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Được sự ủng hộ tích cực của học sinh, đa số học
sinh rất mong muốn được học những giờ học
ứng dụng CNTT.

1.2 Những hạn chế trong việc ứng dụng CNTT
vào việc dạy và học môn GDCD

Về phía giáo viên:
- Một số giáo viên vẫn còn quen với cách dạy cũ.
- Nhiều giáo viên ngại sử dụng CNTT do tốn thời gian,
công sức.
- Nhiều giáo viên không muốn trang bị máy tính phục
vụ dạy học khi đời sống gia đình còn nhiều khó khăn.
- Một số giáo viên khác chưa thực sự cố gắng tự học,
tự nâng cao khả năng ứng dụng CNTT, chưa dám
nghĩ dám làm...

* Về phía học sinh:
-
Một số học sinh chưa thật thích nghi với phương
pháp học hiện đại này, chỉ thụ động ngồi nghe,
xem phim, ảnh và sôi nổi bình luận hoặc say
sưa nghe thầy giáo giảng quên cả việc ghi bài.
- Một số học sinh gặp khó khăn trong việc ghi chép
bài: không biết lựa chọn thông tin, nội dung
chính để ghi vào bài học, ghi chậm hoặc không
đầy đủ...

Ch­¬ng III
M t vài ph ng ph¸p ng d ng CNTT vào ộ ươ ứ ụ
d y và h c m«n GDCD ë tr­êng PTDT Néi Tróạ ọ
1. Xây dựng thư viện tư liệu
+ Khai thác thông tin, tranh, ảnh từ mạng
Internet
+ Khai thác tranh ảnh từ sách, tài liệu, báo
chí, tạp chí ...
+ Khai thác từ băng hình, phim video, các
phần mềm, tranh ảnh, bản đồ, hình vẻ...
thông qua chức năng cung cấp thông tin
của máy tính.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×